Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.171.100

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1183
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
uzupełniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do powiadamiania Komisji o informacjach i dokumentach
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 1 , w szczególności jego art. 67 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 2 , w szczególności jego art. 223 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniami (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 uchylono i zastąpiono odpowiednio rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 3  i (WE) nr 1234/2007 4 . W rozporządzeniach (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 oraz w aktach przyjętych na podstawie tych rozporządzeń określono szeroki zakres obowiązków państw członkowskich dotyczących zgłaszania Komisji informacji i dokumentów. W rozporządzeniach tych upoważniono również Komisję do przyjęcia aktów delegowanych i wykonawczych w tym zakresie. W celu zapewnienia, aby informacje i dokumenty były sprawnie zgłaszane Komisji, należy przyjąć określone przepisy w drodze takich aktów. Zasady te powinny zastąpić zasady określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 792/2009 5 , które należy w związku z tym uchylić.

(2) Komisja wzmogła wysiłki w opracowywaniu systemów komputerowych umożliwiających elektroniczne zarządzanie dokumentami i procedurami, zarówno w ramach swoich własnych wewnętrznych procedur pracy, jak i w relacjach z organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za wdrażanie wspólnej polityki rolnej. Jednocześnie państwa członkowskie również opracowały systemy komputerowe na szczeblu krajowym, mające zapewnić zarządzanie dzielone w dziedzinie wspólnej polityki rolnej.

(3) W związku z tym w ramach prawnych należy określić wspólne zasady stosowane w odniesieniu do systemów informacji utworzonych do celów przekazywania Komisji przez państwa członkowskie powiadomień o informacjach i dokumentach.

(4) Należy również określić charakter i rodzaj informacji, które mają być zgłaszane zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013.

(5) Jeżeli ze względu na zmiany na rynku konieczne jest uzyskanie informacji rynkowych ponad to, co określono w niniejszym rozporządzeniu i w równoległym rozporządzeniu wykonawczym, Komisja powinna być upoważniona do wymagania tego rodzaju informacji przez określony okres.

(6) Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu powiadomień, podmioty upoważnione do powiadamiania powinny być zawsze identyfikowane w ramach utworzonych systemów informacji. Za proces identyfikacji powinien odpowiadać centralny organ łącznikowy wyznaczony przez każde państwo członkowskie. Ponadto należy określić warunki przyznawania praw dostępu do systemów informacji utworzonych przez Komisję,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zakres

1.  Niniejsze rozporządzenie określa przepisy uzupełniające rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do charakteru i rodzaju informacji, które mają być zgłaszane, oraz praw dostępu do informacji lub udostępnionych systemów informacji, aby dopełnić obowiązków w zakresie powiadomień określonych w tych rozporządzeniach oraz w aktach przyjętych na podstawie tych rozporządzeń.
2.  Obowiązki w zakresie powiadomień określone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
Artykuł  2

Charakter i rodzaj zgłaszanych informacji

1.  Obowiązek w zakresie powiadomień obejmuje wszelkie informacje wymagane do celów określonych w art. 67 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i art. 223 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub do celów stosowania aktów przyjętych na podstawie tych rozporządzeń lub do celów zgodności z umowami międzynarodowymi zawartymi zgodnie z TFUE.
2.  Obowiązek w zakresie powiadomień obejmuje dane ilościowe, składające się głównie z danych liczbowych, oraz dane jakościowe, składające się głównie z tekstów i sprawozdań.
Artykuł  3

Dodatkowe informacje na potrzeby zarządzania rynkami rolnymi

1.  Jeżeli ze względu na zmiany na rynku pilnie potrzebne są dodatkowe informacje wchodzące w zakres rozdziału II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1185 6 , Komisja może zażądać od państw członkowskich zgłoszenia tych dodatkowych informacji oraz udostępnić niezbędne do ich zgłoszenia formularze.
2.  Żądanie na podstawie ust. 1 ma zastosowanie nie dłużej niż 12 miesięcy od daty żądania.
Artykuł  4

Centralny organ łącznikowy i jego odpowiedzialność

1.  Państwa członkowskie wyznaczają centralny organ łącznikowy i informują Komisję o wszystkich jego odpowiednich danych kontaktowych.
2.  Centralny organ łącznikowy odpowiada za następujące zadania w odniesieniu do systemu informacji:
a) przyznawanie praw dostępu użytkownikom;
b) poświadczanie tożsamości użytkowników, którym przyznawane są prawa dostępu;
c) zgłaszanie Komisji użytkowników, którym przyznano prawa dostępu do systemu informacji.
3.  Komisja aktywuje prawa dostępu użytkowników na podstawie zgłoszeń otrzymanych od centralnego organu łącznikowego zgodnie z ust. 2 lit. c).
Artykuł  5

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 792/2009 traci moc.

Odesłania do rozporządzenia (WE) nr 792/2009 odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia delegowanego i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1185.

Artykuł  6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16).
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).
5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3).
6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia Komisji (zob. s. 113 niniejszego Dziennika Urzędowego).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.