Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.132.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 maja 2014 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Singapuru za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/248/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 3 maja 2014 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych 1 , w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 22 października 2012 r. Komisja upoważniła Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) do wydania opinii technicznej dotyczącej ram prawnych i nadzorczych Singapuru w odniesieniu do agencji ratingowych.

(2) W opinii technicznej z dnia 31 maja 2013 r. ESMA stwierdził, że ramy prawne i nadzorcze Singapuru odnoszące się do agencji ratingowych są pod względem skutków swego działania porównywalne z określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2009.

(3) Zgodnie z art. 5 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, aby ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego mogły zostać uznane za równoważne z rozporządzeniem (WE) nr 1060/2009, muszą one spełniać trzy warunki.

(4) Zgodnie z pierwszym warunkiem agencje ratingowe w państwie trzecim muszą podlegać wymogowi uzyskania zezwolenia lub rejestracji oraz skutecznemu bieżącemu nadzorowi i egzekwowaniu wymogów. Ramy prawne i regulacyjne Singapuru odnoszące się do agencji ratingowych weszły w życie w dniu 17 stycznia 2012 r. Singapurski organ monetarny (Monetary Authority of Singapore, MAS), którym jest bank centralny Singapuru, jest uprawniony do wydawania przepisów prawa wtórnego na podstawie ustawy o papierach wartościowych i transakcjach terminowych (Securities and Futures Act, SFA). Aby wykonywać usługi ratingowe w Singapurze, agencje ratingowe są zobowiązane do uzyskania licencji na świadczenie usług z zakresu rynków kapitałowych (licencji CMS) zgodnie z SFA i podlegają bieżącemu nadzorowi przez MAS. Regulacje MAS mające zastosowanie do agencji ratingowych jako posiadaczy licencji CMS obejmują przepisy dotyczące papierów wartościowych i transakcji terminowych (wydawanie licencji i prowadzenie działalności) oraz regulacje odnośnie do papierów wartościowych i transakcji terminowych (wymogi finansowe i wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego dla posiadaczy licencji CMS), a także prawnie wiążący kodeks postępowania dla agencji ratingowych. Ramy prawne i nadzorcze Singapuru dają MAS dostateczne uprawnienia, aby umożliwić mu badanie, czy agencje ratingowe wywiązują się ze swoich zobowiązań prawnych, a także z zobowiązań do informowania MAS na bieżąco o wszelkich dotyczących ich zmianach oraz do przedstawiania MAS informacji finansowych. MAS ma prawo do kontrolowania posiadacza licencji CMS i agencje ratingowe muszą umożliwić MAS pełny dostęp do swoich ksiąg, rachunków i dokumentów oraz udzielać takich informacji i zapewnić takie udogodnienia, jakie mogą być wymagane do przeprowadzenia kontroli. MAS ma prawo sporządzać kopie lub wejść w posiadanie wszelkich ksiąg i może powołać się na swoje uprawnienia dochodzeniowe, aby zażądać przedstawienia dokumentów. Do kwietnia 2012 r. w Singapurze wydano licencje trzem agencjom ratingowym i w pierwszych ośmiu miesiącach 2013 r. MAS przeprowadził jedną kontrolę na miejscu. Ponadto MAS jest uprawniony do: wydawania agencji ratingowej instrukcji pisemnych, które nie odnoszą się do treści ratingów, perspektyw ratingowych lub metod, jeżeli uzna to za konieczne lub wskazane w interesie publicznym lub w celu ochrony inwestorów; cofnięcia licencji lub zawieszenia działalności agencji ratingowej; publikowania informacji dotyczących naruszenia przez agencję ratingową jej prawnych obowiązków. MAS może przekazywać sprawy odpowiednim organom krajowym na potrzeby prowadzonych dochodzeń i ścigania przestępstw. Ustalenia o współpracy zawarte pomiędzy ESMA a MAS przewidują wymianę informacji w zakresie środków egzekwowania prawa i środków nadzorczych podjętych wobec agencji ratingowych prowadzących działalność transgraniczną. Na tej podstawie należy uznać, że agencje ratingowe w Singapurze podlegają wymogom uzyskania zezwolenia lub rejestracji równoważnym wobec ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2009 oraz że singapurskie uzgodnienia w zakresie nadzoru i egzekwowania mające zastosowanie do agencji ratingowych są skutecznie stosowane i egzekwowane

(5) Zgodnie z drugim ze wspomnianych warunków agencje ratingowe w państwie trzecim muszą podlegać prawnie wiążącym przepisom, które są równoważne do tych, o których mowa w art. 6-12 i załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, z wyjątkiem art. 6a, 6b, 8a, 8b, 8c, 11a oraz załącznika I sekcja B pkt 3 lit. ba) i pkt 3a i 3b do tego rozporządzenia. Oceniając spełnienie tego warunku, należy zwrócić należytą uwagę na art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 2 w odniesieniu do daty stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1060/2009. W odniesieniu do ładu korporacyjnego w ramach prawnych i nadzorczych Singapuru przewiduje się ogólny obowiązek w odniesieniu do agencji ratingowych, ich kierownictwa i pracowników, polegający na niezależnym wypełnianiu zadań; rzeczywistą niezależność dyrektorów osiąga się poprzez wymagania dotyczące poszczególnych obszarów działania i wykazuje się ją MAS. Agencje ratingowe muszą uzyskać zgodę MAS na powołanie dyrektora generalnego lub dyrektora, przy czym MAS uwzględnia indywidualne doświadczenie, wiedzę specjalistyczną i dotychczasowe wyniki. MAS ma ponadto uprawnienia, aby żądać usunięcia dyrektora generalnego, dyrektorów lub innych członków kierownictwa agencji ratingowych, jeżeli uzna, że osoby te nie wywiązywały się ze swoich obowiązków, np. w odniesieniu do konfliktów interesów oraz komórki ds. przeglądu i nadzoru zgodności z prawem. W ramach prawnych i nadzorczych Singapuru obowiązują szeroko zakrojone przepisy w odniesieniu do wykrywania, eliminowania i ujawniania przypadków rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów oraz w odniesieniu do zarządzania takimi przypadkami. Ramy te wymagają ponadto od agencji ratingowych ustanowienia rygorystycznej i formalnej komórki ds. przeglądu odpowiedzialnej za dokonywanie przeglądu metod wystawiania ratingu i zawierają szereg wymogów organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i zasadami, jak również wymogów dotyczących jawności, np. w odniesieniu do informacji, które należy publikować przy wystawianiu ratingów kredytowych, oraz corocznego publikowania informacji dotyczących działalności ratingowej agencji. Ramy prawne i nadzorcze Singapuru powinny zatem prowadzić do osiągnięcia tych samych celów co rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do zarządzania konfliktami interesów, procesów i procedur organizacyjnych, którymi musi dysponować agencja ratingowa, jakości ratingów i metod ich tworzenia, ujawniania ratingów oraz powszechnego i okresowego ujawniania informacji na temat działalności w zakresie ratingu. Zapewniają one zatem równoważne zabezpieczenia, jeśli chodzi o uczciwość, przejrzystość, prawidłowe zarządzanie agencjami ratingowymi oraz wiarygodność ich działalności w zakresie ratingu.

(6) Zgodnie z trzecim warunkiem system regulacyjny państwa trzeciego musi zapobiegać ingerencji organów nadzoru i innych organów publicznych tego państwa w treść ratingów i w metody ich tworzenia. O ile można to stwierdzić, brak jest przepisu prawnego, który upoważniałby MAS lub jakikolwiek inny organ publiczny do wywierania wpływu na treść ratingów lub metody ich tworzenia. Wszelkie działania podejmowane przez MAS poza zakresem jego uprawnień mogą być przedmiotem kontroli sądowej.

(7) W świetle przeanalizowanych czynników można uznać, że ramy prawne i nadzorcze Singapuru odnoszące się do agencji ratingowych spełniają warunki ustanowione w art. 5 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1060/2009. Ramy prawne i nadzorcze Singapuru odnoszące się do agencji ratingowych należy zatem uznać za równoważne z ramami prawnymi i nadzorczymi ustanowionymi rozporządzeniem (WE) nr 1060/2009. Komisja, informowana przez ESMA, powinna nadal monitorować zmiany ram prawnych i nadzorczych Singapuru odnoszących się do agencji ratingowych oraz spełnianie warunków, na których podstawie podjęto niniejszą decyzję.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 ramy prawne i nadzorcze odnoszące się do agencji ratingowych obowiązujące w Singapurze uznaje się za równoważne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

1 Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U L 146 z 31.5.2013, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.