Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.313.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3125/92
z dnia 26 października 1992 r.
w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do przywozu do Wspólnoty produktów mięsa baraniego i koziego, pochodzących z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Słowenii, Czarnogóry, Serbii oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

normalny i zrównoważony nadzór nad wykonaniem Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Socjalistyczną Federalną Republiką Jugosławii w sprawie handlu w sektorze mięsa baraniego i koziego(1), które weszło w życie w dniu 1 stycznia 1981 r., dalej zwane "Porozumieniem z 1981 r.", dostosowane Porozumieniem z 1990 r.(2), które weszło w życie 1 stycznia 1989 r., okazało się niewykonalne z powodu zmian, jakie miały miejsce od 1991 r. w tej Republice; utworzenie nowych republik, wśród których są republiki uznawane przez Wspólnotę, spowodowało pojawienie się wyjątkowych okoliczności uzasadniających zmianę warunków, w jakich jest realizowany nadzór nad wykonaniem Porozumienia z 1981 r.;

w przypadku kilku nowych republik w celu zapobieżenia naruszenia struktury wymiany handlowej, jaka tradycyjnie istniała na mocy Porozumienia z 1981 r., przy jednoczesnym utrzymaniu treści Porozumienia, byłoby właściwe zawiesić system nadzoru nad jego wykonaniem i tymczasowo wprowadzić przyjęte przez Wspólnotę uzgodnienia; wydanie pozwolenia na przywóz nie powinno być już uwarunkowane złożeniem jugosłowiańskiego pozwolenia na wywóz, należy podjąć kroki w celu zapewnienia uczciwej dystrybucji ilości uzgodnionych między poszczególnymi republikami;

w celu zapewnienia takiej uczciwej dystrybucji przywozu między wspomnianymi republikami powinny zostać ustanowione przepisy dotyczące dokonywania kontroli pochodzenia przywożonych produktów;

niniejsze rozporządzenie jest bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (EWG) nr 1432/92 z dnia 1 czerwca 1992 r. zakazującego handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republikami Serbii i Czarnogóry(3);

niniejsze rozporządzenie jest bez uszczerbku dla dyrektywy Rady (EWG) nr 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przed przywozem z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa(4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Nadzór nad wykonaniem uzgodnień dotyczących przywozu, ustanowionych w pkt 9 i 10 Porozumienia z 1981 r., zawartego między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Socjalistyczną Federalną Republiką Jugosławii w sprawie handlu w sektorze mięsa baraniego i koziego oraz w pkt 2 i 3 Porozumienia dostosowawczego z 1990 r. niniejszym zostaje zawieszony i zastąpiony uzgodnieniami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł  2
1. W celu zapewnienia zgodności z Porozumieniem z 1981 r., w szczególności z określonymi w nim ilościami, przywóz jakichkolwiek produktów określonych w tym Porozumieniu jest uwarunkowany przedstawieniem pozwolenia na przywóz, jak przewidziano w art. 15 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3013/89 z dnia 25 września 1989 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego(5). Wydanie takiego pozwolenia zależy od złożenia zabezpieczenia jako gwarancji, że przywóz zostanie zrealizowany w okresie ważności pozwolenia. Zabezpieczenie zostanie w całości lub części zajęte, jeżeli przywóz nie zostanie zrealizowany lub jeżeli w takim okresie zostanie on zrealizowany tylko częściowo.
2. Do wniosków o pozwolenie na przywóz jest dołączony dokument podający nazwę republiki, z której pochodzą dane produkty.
3. Po wydaniu pozwoleń na przywóz dla produktów określonych w Porozumieniu z 1981 r. należy dołożyć starań w celu zapewnienia uczciwej dystrybucji pozwoleń między poszczególnymi republikami.
4. Tak długo, jak długo będzie utrzymany zakaz wprowadzony rozporządzeniem (EWG) nr 1432/92, wnioski o pozwolenie na przywóz dla produktów pochodzących z Serbii lub Czarnogóry są odrzucane.
Artykuł  3
1. Komisja przyjmuje szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 30 rozporządzenia (EWG) nr 3013/89/.
2. Szczegółowe zasady dotyczą w szczególności:

a) wydania pozwoleń na przywóz na podstawie kryterium, określonego w art. 2 ust. 3 oraz, w miarę potrzeby, przyjęcia przepisów w sprawie pochodzenia danych produktów;

b) zawieszenia przez pozostałą część roku przywozu pochodzącego z poszczególnych republik, jeżeli w tym okresie:

– przywóz pochodzący z różnych republik jest większy niż ilości, określone w Porozumieniu z 1981 r., lub

– monitorowany przywóz z jednej z tych republik jest większy niż ilości wynikające z uczciwej dystrybucji, określonej w art. 2 ust. 3;

c) na podstawie średniej ceny miesięcznej - prowadzenia monitoringu cen, po jakich do każdego Państwa Członkowskiego przywożone są tusze jagnięce i żywe zwierzęta pochodzące z republik, określonych w niniejszym rozporządzeniu;

d) gwarancji pochodzenia, jakie mają być przedstawione przez poszczególne republiki, zanim może zostać złożony wniosek o pozwolenie na przywóz, określone w art. 2 ust. 2;

e) ustalenia środków, jakie mają być podjęte, o ile jest to konieczne, w przypadkach zaobserwowania w danym Państwie Członkowskim spadku cen na tusze jagnięce i/lub żywe zwierzęta przywożone z republik i wynikających w związku z tym problemów;

f) tymczasowych środków koniecznych do ułatwienia wprowadzenia uzgodnień dotyczących przywozu, przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 października 1992 r.

W imieniu Rady
J. GUMMER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 137 z 23.5.1981, str. 29.

(2) Dz.U. L 95 z 12.4.1990, str. 1.

(3) Dz.U. L 151 z 3.6.1992, str. 4.

(4) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28, ostatnio zmieniona dyrektywą 89/227/EWG (Dz.U. L 93 z 6.4.1989, str. 25).

(5) Dz.U. L 289 z 7.10.1989, str. 1. Ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2069/92 (Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 59).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.