Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.192.66

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 1992 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 11 czerwca 1992 r.
ustanawiająca niektóre zasady dla zapewnienia koordynacji między organizacjami i stowarzyszeniami, które prowadzą lub zakładają księgi stadne dla rejestrowanych koniowatych

(92/354/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 11 lipca 1992 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi(1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzja 92/353/EWG(2) ustanawia kryteria zatwierdzania lub uznawania organizacji i stowarzyszeń, które prowadzą lub zakładają księgi stadne dla rejestrowanych koniowatych; decyzja ta przewiduje, że władze zainteresowanych Państw Członkowskich odpowiadają za zatwierdzanie lub uznawanie organizacji lub stowarzyszeń, które prowadzą lub zakładają księgi stadne;

w związku z tym należy ustalić zasady obowiązujące w kontaktach między organizacją lub stowarzyszeniem prowadzącym księgę stadną pochodzenia danej rasy a organizacją lub stowarzyszeniem prowadzącym lub zakładającym księgę stadną lub sekcję księgi stadnej dla tej rasy;

powinno się przyjąć przepisy w sprawie procedury umożliwiającej zainteresowanym właściwym władzom zapewnienie w specjalnych okolicznościach koordynacji między dwoma organizacjami lub stowarzyszeniami; ważne jest również, by wszystkie informacje wymagane do przyjęcia specjalnych zasad koordynacji na mocy art. 4 ust. 2 lit. e) dyrektywy Rady 90/427/EWG były udostępniane Komisji;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Zootechnicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Organizacja lub stowarzyszenie prowadzące księgę stadną pochodzenia danej rasy musi zapewnić bliską współpracę z organizacją lub stowarzyszeniem prowadzącym księgę stadną lub sekcję księgi stadnej dla tej samej rasy, w szczególności w celu uniknięcia wszelkich sporów.

Artykuł  2
1. Gdy właściwe władze danego Państwa Członkowskiego uważają, że zatwierdzona lub uznana organizacja lub stowarzyszenie w innym Państwie Członkowskim nie przestrzegają zasad ustanowionych w stosownym prawodawstwie wspólnotowym, w szczególności zasad ustalonych przez organizację lub stowarzyszenie, które prowadzi księgę stadną pochodzenia danej rasy, nawiązują one natychmiastowy kontakt z właściwymi władzami tego drugiego Państwa Członkowskiego.

Te ostatnie władze podejmują wszelkie konieczne środki i informuje właściwe władze pierwszego Państwa Członkowskiego o rodzaju przeprowadzonych kontroli, podjętych decyzjach i powodach podjęcia tych decyzji.

2. Jeśli właściwe władze pierwszego Państwa Członkowskiego uznają, że te środki mogą okazać się niewystarczające, rozważają one wraz z władzami drugiego Państwa Członkowskiego sposoby zaradzenia powstałej sytuacji, w razie konieczności udając się do tego Państwa Członkowskiego.
3. Właściwe władze Państw Członkowskich informują Komisję o przyjętych rozwiązaniach.
4. W wypadku nieznalezienia rozwiązania w ciągu sześciu miesięcy Komisja na wniosek jednych z władz zainteresowanych Państw Członkowskich lub ze swej własnej inicjatywy może w szczególności oddelegować zespół inspektorów we współpracy z właściwymi władzami krajowymi.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 czerwca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 55.

(2) Dz.U. L 192 z 11.7.1992, str. 65.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.