Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.320.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2013 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie ustanowienia Europejskiego Sondażu Społecznego jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ESS-ERIC)

(2013/700/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 listopada 2013 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Irlandia, Republika Litewska, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Republika Słowenii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zwróciły się do Komisji z wnioskiem o ustanowienie Europejskiego Sondażu Społecznego jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ESS-ERIC). Królestwo Norwegii i Konfederacja Szwajcarska będą początkowo uczestniczyły w ESS-ERIC jako obserwatorzy.

(2) Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Irlandia, Republika Litewska, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Republika Słowenii i Królestwo Szwecji wybrały Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na przyjmujące państwo członkowskie ESS-ERIC.

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 723/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. Niniejszym ustanawia się konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej dla Europejskiego Sondażu Społecznego pod nazwą ESS-ERIC.
2. Statut ESS-ERIC znajduje się w załączniku. Statut ten podlega aktualizacji i jest dostępny publicznie na stronach internetowych oraz w siedzibie statutowej ESS-ERIC.
3. Zasadnicze elementy statutu ESS-ERIC, których zmiany wymagają zatwierdzenia przez Komisję zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 723/2009, są przewidziane w art. 10, 2, 20, 21, 22, 23, 24 i 25.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

STATUT KONSORCJUM NA RZECZ EUROPEJSKIEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ EUROPEJSKIEGO SONDAŻU SPOŁECZNEGO ("ESS-ERIC")

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł  1

Nazwa, siedziba, lokalizacja, siedziba główna, ustanowienie i język roboczy

1. Niniejszym ustanawia się europejską infrastrukturę badawczą pod nazwą Europejski Sondaż Społeczny, zwaną dalej "ESS".
2. Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (ERIC) dla Europejskiego Sondażu Społecznego nosi nazwę ESS-ERIC.
3. Siedziba statutowa ESS-ERIC znajduje się w państwie przyjmującym. Siedziba statutowa mieści się zwykle na terytorium takiego państwa w instytucji przyjmującej, którą, w stosownych przypadkach, określa walne zgromadzenie.
4. Pierwsza siedziba statutowa ESS-ERIC znajduje się w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Pierwszym państwem przyjmującym jest Zjednoczone Królestwo. Pierwszą instytucją przyjmującą jest uniwersytet City University w Londynie. Co cztery lata walne zgromadzenie dokonuje przeglądu siedziby statutowej, państwa przyjmującego i instytucji przyjmującej.
5. ESS-ERIC zawiera z każdą instytucją przyjmującą porozumienie określające warunki, na jakich instytucja przyjmująca świadczy usługi lub dostarcza produkty na rzecz ESS-ERIC lub udostępnia mu personel w jego siedzibie głównej (będącej centralą ESS-ERIC, w której znajdują się biura dyrektora i jednego zastępcy dyrektora) ("siedziba główna"). W przypadku gdy instytucja przyjmująca po zakończeniu pełnienia przez nią tej funkcji ponosi szkody wskutek jakichkolwiek kosztów, roszczeń lub innych zobowiązań, wówczas ESS-ERIC rekompensuje takiej instytucji przyjmującej szkody powstałe wskutek takich kosztów, roszczeń lub zobowiązań (z wyjątkiem szkód spowodowanych niewykonaniem zobowiązań przez instytucję przyjmującą).
6. Siedziba główna znajduje się zwykle w instytucji przyjmującej. ESS-ERIC zawiera zwykle porozumienie w sprawie udostępniania siedziby głównej na okres czterech lat, chyba że walne zgromadzenie określi inaczej. Dwanaście miesięcy przed datą wygaśnięcia takiego porozumienia zawartego z instytucją przyjmującą w sprawie siedziby głównej walne zgromadzenie odnawia porozumienie na kolejne cztery lata lub ustanawia siedzibę główną w innym miejscu w drodze porozumienia zawartego z osobą trzecią.
7. Pierwsze posiedzenie walnego zgromadzenia zwołuje państwo przyjmujące w najwcześniejszym możliwym terminie, jednak nie później niż 45 dni kalendarzowych po wejściu w życie decyzji Komisji w sprawie ustanowienia ESS-ERIC.
8. Państwo przyjmujące powiadamia członków założycieli o wszelkich określonych pilnych czynnościach prawnych, które należy podjąć w imieniu ERIC przed posiedzeniem założycielskim. Jeżeli żaden członek założyciel nie złoży sprzeciwu w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia, osoba właściwie umocowana przez państwo przyjmujące przeprowadza czynności prawne.
9. Językiem roboczym ESS-ERIC jest język angielski.
Artykuł  2

Zadania i działania

1. Głównym celem i zadaniem ESS-ERIC jest utworzenie i eksploatacja infrastruktury badawczej, której podstawowe cele obejmują:
a) gromadzenie, interpretowanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem europejskiego sondażu społecznego lub w inny sposób szczegółowych danych na temat warunków społecznych w Europie, z uwzględnieniem zmieniających się postaw, wartości, poglądów i wzorców zachowań obywateli w różnych państwach;
b) zapewnienie użytkownikom profesjonalnym i społeczeństwu bezpłatnego i terminowego dostępu do zgromadzonych danych;
c) dalszy rozwój metod ilościowych pomiarów i analiz społecznych w Europie i poza jej granicami.
2. ESS-ERIC dąży do realizacji swojego głównego celu i zadania na zasadzie niedochodowej. ESS-ERIC może jednak prowadzić działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie, pod warunkiem że jest ona ściśle związana z jego głównym zadaniem i nie zagraża jego realizacji.

ROZDZIAŁ  2

CZŁONKOSTWO

Artykuł  3

Członkostwo i podmiot reprezentujący

1. Następujące podmioty mogą zostać członkami ESS-ERIC:
a) państwa członkowskie;
b) państwa stowarzyszone;
c) państwa trzecie inne niż państwa stowarzyszone; oraz
d) organizacje międzyrządowe.
2. Wśród członków ESS-ERIC są co najmniej trzy państwa członkowskie Unii Europejskiej.
3. Państwa członkowskie UE (działające za pośrednictwem przedstawicieli krajowych) zawsze posiadają wspólnie większość głosów na walnym zgromadzeniu. Jeżeli państwa członkowskie UE stanowią mniej niż połowę wszystkich członków (działających za pośrednictwem przedstawicieli krajowych), wówczas państwa członkowskie UE posiadają wspólnie 51 % głosów, a każdemu państwu członkowskiemu UE (działającemu za pośrednictwem przedstawiciela krajowego) przypada równy udział w tej puli 51 % głosów. Pozostałe głosy dzieli się równo między wszystkich pozostałych członków. Do celów statutu "jeden głos" oznacza, w stosownych przypadkach, jeden "udział" głosu członka dostosowany zgodnie z art. 3 ust. 3 w każdym przypadku, gdy państwa członkowskie UE stanowią mniej niż połowę wszystkich członków.
4. Każdy członek lub obserwator może być reprezentowany przez jeden podmiot publiczny lub jeden podmiot prywatny realizujący zadania w zakresie świadczenia usługi publicznej wybrany przez członka i mianowany zgodnie z jego zasadami i procedurami.

W celu uniknięcia wątpliwości każdy członek ma prawo do zmiany swojego przedstawiciela lub do posiadania maksymalnie dwóch przedstawicieli, przy czym jednemu członkowi przysługuje tylko jeden głos.

5. Każdy członek mianuje imiennie (za pośrednictwem właściwego ministerstwa, departamentu rządu lub ich delegowanego organu lub przedstawiciela zgodnie z art. 3 ust. 4) jedną osobę fizyczną do reprezentowania takiego członka ("przedstawiciel krajowy") na posiedzeniach walnego zgromadzenia oraz we wszelkich innych kontaktach między członkiem a ESS-ERIC z udziałem walnego zgromadzenia lub bez jego udziału oraz informuje o tym walne zgromadzenie na piśmie. Każdy członek mianuje także imiennie, i informuje o tym walne zgromadzenie na piśmie, jedną osobę fizyczną do działania w charakterze zastępcy przedstawiciela krajowego, w przypadku gdy przedstawiciel krajowy jest niedostępny lub nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków.
6. 2 Każdy członek mianuje zwykle krajowego przedstawiciela na minimalny okres dwuletniego cyklu każdego europejskiego sondażu społecznego (pierwszy taki okres ESS-ERIC określa dyrektor za zgodą walnego zgromadzenia ("okres dwuletni"). Każdy członek mianuje także imiennie jednego zastępcę przedstawiciela krajowego na taki sam okres dwuletni. Każdy członek może w dowolnym momencie zastąpić swojego przedstawiciela krajowego lub zastępcę przedstawiciela krajowego, informując o tym walne zgromadzenie na piśmie.
7. Obecnych członków, obserwatorów i podmioty ich reprezentujące wymieniono w załączniku II. Członkowie posiadający status członka w czasie złożenia wniosku dotyczącego ERIC są zwani członkami założycielami.
Artykuł  4

Przyjmowanie członków i obserwatorów

1. Nowi członkowie muszą spełnić następujące warunki przyjęcia:
a) przyjęcie nowych członków wymaga zatwierdzenia zwykłą większością głosów walnego zgromadzenia;
b) wszystkie wnioski w sprawie członkostwa przedkłada się przewodniczącemu walnego zgromadzenia na piśmie, a ich kopie przekazuje się dyrektorowi;
c) wniosek zawiera informację o tym, w jaki sposób wnioskodawca przyczyni się do realizacji celów i działań ESS-ERIC opisanych w art. 2 i wypełni spoczywające na nim obowiązki, o których mowa w rozdziale 3. Wnioskodawca musi w szczególności wykazać w sposób zadowalający dla walnego zgromadzenia, że posiada niezbędne środki i zobowiązuje się wypełniać następujące obowiązki:
(i) zapewnianie na własny koszt gromadzenia danych i prowadzenia badań, z których ESS-ERIC może, w stosownych przypadkach, korzystać na potrzeby realizacji swojego głównego zadania (co najmniej co dwa lata), zgodnie ze specyfikacjami określonymi przez dyrektora oraz, w razie potrzeby, za zgodą walnego zgromadzenia; oraz
(ii) wnoszenie wkładów finansowych do zrównoważonego budżetu ESS-ERIC w postaci wkładów początkowych określonych w załączniku do niniejszego dokumentu; oraz
(iii) uczestniczenie - za pomocą wkładów określonych w art. 17 ust. 5 lub w inny sposób - w głównych kosztach ESS-ERIC zgodnie ze wzorem finansowania ustalonym, w stosownych przypadkach, przez walne zgromadzenie na podstawie statutu; oraz
(iv) stosowanie się do zasad zarządzania ESS-ERIC i uczestniczenie w nich zgodnie ze statutem.
2. Warunkiem uczestnictwa wszystkich członków jest zobowiązanie się do przestrzegania warunków uczestnictwa w formie zatwierdzonej, w stosownych przypadkach, przez walne zgromadzenie.
3. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, które nie mogą jeszcze przystąpić do ESS-ERIC w charakterze członków, mogą ubiegać się o uzyskanie statusu obserwatora. Następujące podmioty uzyskują status obserwatora (każdy z nich jest "obserwatorem"):
a) każdy podmiot zdolny do bycia obserwatorem zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu, któremu walne zgromadzenie przyznało status obserwatora, pod warunkiem że w opinii walnego zgromadzenia leży to w interesie ESS-ERIC i sprzyja realizacji jego głównego zadania i działań;
b) każdy członek, który zgodnie z art. 5 ust. 4 tymczasowo lub w inny sposób utracił prawo głosu, za zgodą walnego zgromadzenia uzyskuje status obserwatora do czasu przywrócenia mu prawa głosu lub zakończenia członkostwa.
4. Obserwatorzy przyjmowani są na następujących warunkach:
a) status obserwatora przyznaje się na okres czterech lat; po upływie tego czasu obserwator może zwrócić się do walnego zgromadzenia z wnioskiem o przedłużenie statusu obserwatora;
b) przyjęcie lub ponowne przyjęcie obserwatorów wymaga zatwierdzenia przez walne zgromadzenie;
c) wnioskodawcy składają pisemny wniosek w statutowej siedzibie ESS-ERIC;
d) każdy członek, który zgodnie z art. 5 ust. 4 tymczasowo lub w inny sposób utracił prawo głosu, za zgodą walnego zgromadzenia uzyskuje status obserwatora do czasu przywrócenia mu prawa głosu lub zakończenia członkostwa.
5. Każdy obserwator mianuje imiennie (za pośrednictwem właściwego ministerstwa, departamentu rządu lub ich delegowanego organu) jedną osobę fizyczną do reprezentowania takiego obserwatora ("przedstawiciel obserwatora") na posiedzeniach walnego zgromadzenia oraz we wszelkich innych kontaktach między obserwatorem a ESS-ERIC z udziałem walnego zgromadzenia lub bez jego udziału oraz informuje na piśmie walne zgromadzenie o takim mianowaniu.

Przedstawicielem obserwatora, który uzyskał status obserwatora zgodnie z art. 4 ust. 3, jest przedstawiciel krajowy mianowany przez taki podmiot działający w charakterze członka. Każdy obserwator mianuje także imiennie, i informuje o tym walne zgromadzenie na piśmie, jedną osobę fizyczną do działania w charakterze zastępcy przedstawiciela obserwatora, w przypadku gdy przedstawiciel obserwatora jest niedostępny lub nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków.

6. Następujące osoby są zapraszane z urzędu do uczestnictwa w tych częściach posiedzeń walnego zgromadzenia, które nie dotyczą kwestii zastrzeżonych, z prawem do zabierania głosu, ale bez prawa głosu, oraz z prawem do otrzymania wszystkich stosownych dokumentów:
a) przedstawiciel Europejskiej Fundacji Naukowej lub dowolnego organu, który ją zastąpi;
b) przewodniczący naukowej rady konsultacyjnej walnego zgromadzenia ustanowionej na mocy niniejszego statutu;
c) przewodniczący metodologicznej rady konsultacyjnej walnego zgromadzenia ustanowionej na mocy niniejszego statutu;
d) przedstawiciel forum koordynatorów krajowych, opisanego w art. 13;
e) dyrektor i zastępcy dyrektora ESS-ERIC;
f) przedstawiciel instytucji przyjmującej; oraz
g) wyznaczony przedstawiciel z każdego innego państwa niebędącego członkiem, które wyraziło chęć udziału w Europejskim Sondażu Społecznym i zostało zatwierdzone przez walne zgromadzenie.
Artykuł  5

Wystąpienie członka lub obserwatora/zakończenie członkostwa lub statusu obserwatora

1. Podmiot automatycznie przestaje być członkiem, jeżeli przestaje istnieć lub przestaje być objęty zakresem którejkolwiek z kategorii określonych w art. 3 ust. 1.
2. Członek może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa ze skutkiem na koniec każdego okresu dwuletniego (z wyjątkiem końca pierwszego okresu dwuletniego), przedkładając walnemu zgromadzeniu stosowny wniosek na piśmie z co najmniej 24-miesięcznym wyprzedzeniem (okres rezygnacji).
3. Członkostwo może również zostać zakończone, jeżeli walne zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów uzna, że zakończenie takiego członkostwa leży w najlepszym interesie ESS-ERIC z powodu:
a) naruszenia przez członka warunków określonych w:
(i) art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (i) przez dwa kolejne okresy dwuletnie; lub
(ii) art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) przez dwa kolejne lata budżetowe ESS-ERIC; lub
b) poważnego naruszenia przez członka któregokolwiek innego postanowienia statutu.

Członek lub obserwator ma możliwość podważenia decyzji o zakończeniu członkostwa i przedstawienia swoich racji przed walnym zgromadzeniem.

4. Niezależnie od przepisów art. 5 ust. 3, w sytuacjach określonych w art. 5 ust. 3 walne zgromadzenie może również podjąć decyzję zwykłą większością głosów o zawieszeniu, a nie zakończeniu, członkostwa lub o pozbawieniu członka prawa głosu na pewien okres i na warunkach określonych przez walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie może w każdej chwili przywrócić członkowi prawo głosu, podejmując decyzję zwykłą większością głosów, jeżeli członek taki naprawi naruszenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3, w sposób zadowalający dla walnego zgromadzenia.
5. Członkostwo nie może zostać przeniesione na inny podmiot.

ROZDZIAŁ  3

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW I OBSERWATORÓW

Artykuł  6

Członkowie

1. Każdy członek ma jeden głos, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 5 i art. 5 ust. 4. W przypadku gdy członek ma więcej niż jednego przedstawiciela zgodnie z art. 3 ust. 4, członek ten ma tylko jeden głos, chyba że walne zgromadzenie postanowi inaczej (zgodnie z niniejszym artykułem). Ponadto członek wskazuje walnemu zgromadzeniu procedurę oddawania głosu lub głosów przez przedstawicieli w imieniu takiego członka.
2. Każdy członek:
a) wnosi wkład finansowy określony w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (i), (ii) oraz (iii);
b) mianuje przedstawiciela krajowego, o którym mowa w art. 3 ust. 5; oraz
c) udziela przedstawicielowi krajowemu pełnego umocowania do głosowania we wszystkich kwestiach poruszanych w trakcie walnego zgromadzenia i zawartych w porządku obrad.
3. Wkłady inne niż roczny wkład na rzecz ESS-ERIC mogą być wnoszone przez członków pojedynczo lub łącznie we współpracy z innymi członkami, obserwatorami lub osobami trzecimi.
Artykuł  7

Obserwatorzy

1. Prawa obserwatorów obejmują prawo do otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu walnego zgromadzenia, prawo do udziału w takim posiedzeniu oraz prawo do zabierania głosu podczas takiego posiedzenia (za zgodą przewodniczącego), przy czym walne zgromadzenie może wyłączyć obserwatorów z udziału w tych częściach posiedzeń, które dotyczą kwestii zastrzeżonych (decyzją przewodniczącego lub w drodze głosowania walnego zgromadzenia w stosownych przypadkach). Obserwator ma prawo do otrzymania takich samych dokumentów jak przedstawiciele krajowi, chyba że dokumenty takie dotyczą kwestii zastrzeżonych (o których mowa powyżej). Obserwatorowi nie przysługuje prawo głosu.
2. Każdy obserwator mianuje przedstawiciela obserwatora, o którym mowa w art. 4 ust. 5.

ROZDZIAŁ  4

ZARZĄDZANIE I REALIZACJA DZIAŁAŃ ERIC

Artykuł  8

Walne zgromadzenie

1. Walne zgromadzenie jest organem reprezentującym wszystkich członków ESS-ERIC. Podczas posiedzeń walnego zgromadzenia każdego członka reprezentuje jego przedstawiciel krajowy (lub jego zastępca).
2. Walne zgromadzenie posiada pełne prawa decyzyjne w sprawie funkcjonowania ESS-ERIC i zarządzania nim. Walne zgromadzenie zawsze chroni i promuje interesy ESS-ERIC.
3. Walne zgromadzenie jest uprawnione regułami postępowania do przekazywania, w razie potrzeby, dyrektorowi spraw, które uzna za stosowne.
4. Walne zgromadzenie ponosi ogólną odpowiedzialność za zapewnienie rentowności i stabilności ESS-ERIC. Do jego obowiązków należy także między innymi:
a) powoływanie, zastępowanie lub odwoływanie dyrektora po konsultacji z głównym zespołem naukowym, o którym mowa w art. 13, oraz określanie warunków zatrudnienia dyrektora. Walne zgromadzenie określa, czy do celów powołania dyrektora właściwy jest konkurs otwarty, czy też procedura ograniczona, oraz czy należy ustanowić komitet ds. powołania, który zajmie się tą sprawą w imieniu walnego zgromadzenia;
b) wyznaczanie, zastępowanie lub rezygnacja z instytucji przyjmującej po konsultacji z głównym zespołem naukowym. Walne zgromadzenie określa, czy do celów wyznaczenia instytucji przyjmującej właściwy jest konkurs otwarty, czy też procedura ograniczona, oraz czy należy ustanowić komitet ds. wyznaczenia, który zajmie się tą sprawą w imieniu walnego zgromadzenia;
c) otrzymywanie okresowych sprawozdań od dyrektora z wykonywania jego obowiązków;
d) przegląd i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz kroczących programów prac;
e) powoływanie, zastępowanie lub odwoływanie członków naukowej rady konsultacyjnej;
f) powoływanie, zastępowanie lub odwoływanie członków metodologicznej rady konsultacyjnej;
g) powoływanie, zastępowanie lub odwoływanie członków komitetu finansowego;
h) ustanawianie wszelkich innych organów lub komitetów doradczych, jakie walne zgromadzenie może uznać za niezbędne lub odpowiednie w stosownych przypadkach, oraz określanie członkostwa w takich organach i ich procedur; oraz
i) monitorowanie i zapewnianie wypełniania przez członków ich obowiązków wobec ESS-ERIC oraz podejmowanie, w razie potrzeby, działań względem członków w celu wykonania praw ESS-ERIC w stosunku do takich członków.

Walne zgromadzenie może zlecać i otrzymywać okresowe niezależne przeglądy i audyty dotyczące wszystkich działań ESS-ERIC lub ich części. Walne zgromadzenie ponosi odpowiedzialność za określenie procedury i harmonogramu takich przeglądów lub audytów oraz za ustalenie kryteriów przeglądu w porozumieniu z dyrektorem, głównym zespołem naukowym i ewentualnymi organami doradczymi, które walne zgromadzenie może ustanowić w stosownych przypadkach.

Artykuł  9

Przewodniczący i wiceprzewodniczący walnego zgromadzenia

1. Walne zgromadzenie powołuje zwykłą większością głosów niezależnego przewodniczącego ("przewodniczący"), którym nie może być przedstawiciel krajowy i który spełnia kryteria zatwierdzone, w stosownych przypadkach, przez walne zgromadzenie.

Przewodniczący jest powoływany na czteroletnią kadencję z możliwością odnowienia. Na co najmniej trzy tygodnie przed posiedzeniem, na którym ma zostać powołany przewodniczący, walne zgromadzenie przedstawia pisemne nominacje kandydatów. Przewodniczący obejmuje stanowisko w możliwie najkrótszym terminie po powołaniu.

2. Walne zgromadzenie powołuje wiceprzewodniczącego ("wiceprzewodniczący") spośród przedstawicieli krajowych zwykłą większością głosów. Wiceprzewodniczący jest powoływany na czteroletnią kadencję z możliwością odnowienia. Na co najmniej trzy tygodnie przed posiedzeniem, na którym ma zostać powołany wiceprzewodniczący, walne zgromadzenie przedstawia pisemne nominacje kandydatów. Wiceprzewodniczący obejmuje stanowisko w możliwie najkrótszym terminie po powołaniu. Wiceprzewodniczący przejmuje wszystkie funkcje przewodniczącego pod jego nieobecność.
3. Walne zgromadzenie podejmuje niezbędne kroki, aby umożliwić powołanie pierwszego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu walnego zgromadzenia.
Artykuł  10

Posiedzenia walnego zgromadzenia

1. Posiedzenia walnego zgromadzenia odbywają się co najmniej dwa razy do roku. Dodatkowe posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek przewodniczącego lub dyrektora lub co najmniej jednej trzeciej przedstawicieli krajowych. Siedziba główna ESS-ERIC odpowiada za organizację posiedzeń od strony administracyjnej, w tym za protokołowanie.
2. Wszystkie decyzje walnego zgromadzenia, oprócz decyzji dotyczących kwestii zastrzeżonych, są przyjmowane zwykłą większością głosów członków obecnych za pośrednictwem ich przedstawicieli krajowych, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 5.
3. Posiedzenie walnego zgromadzenia jest zwoływane z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 15. W zawiadomieniu o posiedzeniu określa się czas i miejsce posiedzenia oraz ogólny charakter przedmiotu posiedzenia, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 15.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu i inne wiadomości dotyczące posiedzenia walnego zgromadzenia przekazuje się wszystkim członkom, dyrektorowi, przedstawicielom krajowym, obserwatorom i wszelkim innym osobom, które przewodniczący może chcieć zaprosić do udziału w posiedzeniu, z zastrzeżeniem postanowień statutu.
5. Niezamierzone nieprzekazanie zawiadomienia o posiedzeniu osobie upoważnionej do jego otrzymania lub jego nieodebranie przez taką osobę nie skutkuje unieważnieniem przebiegu posiedzenia.
6. Każde zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia walnego zgromadzenia jest przekazywane na piśmie lub w formie elektronicznej (zgodnie z definicją w art. 1168 brytyjskiej ustawy o spółkach z 2006 r.) oraz za pośrednictwem strony internetowej.
7. Żadna sprawa nie może zostać rozpatrzona podczas posiedzenia walnego zgromadzenia, na którym nie jest obecne kworum członków (reprezentowanych przez przedstawicieli krajowych). Kworum stanowią członkowie, którzy posiadają co najmniej jedną trzecią wszystkich głosów walnego zgromadzenia i są uprawnieni do głosowania w sprawie będącej przedmiotem posiedzenia. Jeżeli w ciągu pół godziny od wyznaczonego czasu rozpoczęcia posiedzenia kworum nie zostanie osiągnięte, posiedzenie walnego zgromadzenia odracza się i wznawia dziesięć minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu. Jeżeli podczas wznowionego posiedzenia walnego zgromadzenia nie ma kworum, wówczas obecni członkowie, którzy są reprezentowani i uprawnieni do głosowania w sprawach będących przedmiotem posiedzenia, stanowią kworum i mają prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach, które mogły zostać należycie rozpatrzone podczas pierwotnego posiedzenia, przy czym żadna z decyzji podjętych na takim odroczonym posiedzeniu nie jest wiążąca do czasu przekazania wszystkim członkom protokołu posiedzenia i zatwierdzenia go na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez zwykłą większość członków lub większość dwóch trzecich członków w przypadku kwestii zastrzeżonych. Do celów niniejszego artykułu zatwierdzenie przez przedstawiciela krajowego traktuje się jak zatwierdzenie przez członka.
8. Obradom każdego walnego zgromadzenia przewodniczy przewodniczący lub - pod nieobecność przewodniczącego bądź gdy przewodniczący nie może być obecny w wyznaczonym terminie posiedzenia lub nie chce mu przewodniczyć - wiceprzewodniczący lub też - w przypadku gdy wiceprzewodniczący jest nieobecny lub nie chce przewodniczyć posiedzeniu - obecni przedstawiciele krajowi wybierają ze swojego grona przewodniczącego posiedzenia.
9. Na każdym posiedzeniu walnego zgromadzenia uchwałę przyjmuje się w głosowaniu przez podniesienie ręki lub w głosowaniu tajnym, według uznania przewodniczącego.
10. Oświadczenie przewodniczącego, że uchwała została przyjęta lub że została przyjęta jednogłośnie lub określoną większością głosów lub odrzucona lub nieprzyjęta określoną większością głosów, oraz umieszczenie stosownej informacji w protokole posiedzenia ESS-ERIC stanowi dowód rozstrzygający w tym względzie, niewymagający potwierdzenia w postaci liczby lub proporcji głosów oddanych za przyjęciem lub przeciwko przyjęciu takiej uchwały.
11. Przewodniczący nie ma prawa głosu ani nie przysługuje mu głos decydujący. Wiceprzewodniczący lub dowolny inny przedstawiciel krajowy wybrany w celu przewodniczenia posiedzeniu walnego zgromadzenia zachowuje swoje prawo głosu jako przedstawiciela krajowego w przypadku przewodniczenia posiedzeniu walnego zgromadzenia, ale nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowy głos.
12. Obserwatorzy mają prawo do zabierania głosu i bycia wysłuchanym podczas posiedzeń walnego zgromadzenia według uznania przewodniczącego, ale nie przysługuje im prawo głosu. Przewodniczący może, według własnego uznania, poprosić obserwatorów o opuszczenie pomieszczenia na cały czas trwania posiedzenia walnego zgromadzenia lub na jego część.
13. Poniższe kwestie ("kwestie zastrzeżone") mogą zostać przyjęte przez walne zgromadzenie wyłącznie większością dwóch trzecich głosów członków reprezentowanych i uczestniczących w głosowaniu na posiedzeniu, pod warunkiem że posiedzenie zostało zwołane z co najmniej sześciotygodniowym wyprzedzeniem oraz że w zawiadomieniu o posiedzeniu określono czas i miejsce posiedzenia, a także charakter kwestii zastrzeżonych będących przedmiotem prac:
a) wszelkie zmiany dotyczące zasad zarządzania ESS-ERIC;
b) wszelkie wnioski w sprawie zwiększenia budżetu ESS-ERIC (jak określono w art. 17 niniejszego załącznika);
c) wszelkie proponowane zmiany dotyczące modelu finansowania określonego w art. 17 niniejszego załącznika;
d) wniosek w sprawie zakończenia członkostwa członka;
e) wniosek w sprawie instytucji przyjmującej;
f) wniosek w sprawie odwołania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub dyrektora przed końcem kadencji;
g) wszelkie zmiany dotyczące składu lub struktury któregokolwiek z organów, o których mowa w art. 11 ust. 3 lub art. 13 ust. 2; oraz
h) wniosek w sprawie zmian statutu (w tym zmian określonych w art. 28 niniejszego dokumentu).
14. Uchwała na piśmie przyjęta przez wymaganą liczbę członków, jeżeli wniosek w sprawie uchwały został złożony podczas posiedzenia walnego zgromadzenia, jest tak samo wiążąca, jakby została przegłosowana na należycie zwołanym i przeprowadzonym posiedzeniu walnego zgromadzenia, i może obejmować kilka podobnych instrumentów, z których każdy został podpisany w imieniu co najmniej jednego członka. Do celów niniejszego artykułu zatwierdzenie przez przedstawiciela krajowego traktuje się jak zatwierdzenie przez członka.
15. Uznaje się, że członkowie (działający za pośrednictwem swoich należycie mianowanych przedstawicieli krajowych) uczestniczyli w posiedzeniu walnego zgromadzenia lub jego części, jeżeli:
a) posiedzenie zostało zwołane i odbyło się zgodnie ze statutem; oraz
b) członkowie są w stanie przekazać pozostałym informacje lub swoje opinie dotyczące dowolnej kwestii będącej przedmiotem prac posiedzenia.
Artykuł  11

Komitety walnego zgromadzenia

1. Zgodnie ze statutem walne zgromadzenie może ustanawiać komitety. Zgodnie ze statutem skład, zasady członkostwa i zakres prac każdego komitetu określa walne zgromadzenie. W skład każdego komitetu walnego zgromadzenia mogą wchodzić osoby niebędące przedstawicielami krajowymi. Walne zgromadzenie powołuje członków swoich komitetów po konsultacji z dyrektorem oraz wszelkimi specjalnymi komisjami ds. nominacji, których ustanowienie, w stosownych przypadkach, walne zgromadzenie może uznać za właściwe.
2. Dyrektor (lub jego wyznaczony zastępca) ma prawo udziału w posiedzeniach wszystkich komitetów walnego zgromadzenia oraz odpowiada za ich organizację od strony administracyjnej i protokołowanie. Walne zgromadzenie określa możliwości przedłużenia okresu funkcjonowania swoich komitetów.
3. Na stałe funkcjonują następujące komitety:
a) naukowa rada konsultacyjna;
b) metodologiczna rada konsultacyjna; oraz
c) komitet finansowy.
4. W skład naukowej rady konsultacyjnej wchodzi zwykle ośmiu starszych naukowców z dziedziny nauk społecznych pochodzących z międzynarodowego środowiska zajmującego się badaniami naukowymi w dziedzinie nauk społecznych, mianowanych przez walne zgromadzenie na podstawie pisemnych nominacji przedstawionych przez członków. Członkowie naukowej rady konsultacyjnej są mianowani na czteroletnią kadencję z możliwością odnowienia.
5. Naukowa rada konsultacyjna udziela porad i wytycznych walnemu zgromadzeniu, dyrektorowi i głównemu zespołowi naukowemu dotyczących zakresu merytorycznego prac ESS-ERIC. Opinia naukowej rady konsultacyjnej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 11 ust. 6, nie jest wiążąca dla walnego zgromadzenia, dyrektora ani głównego zespołu naukowego.
6. Naukowa rada konsultacyjna posiada uprawnienie nadane jej przez walne zgromadzenie do wyboru członków zespołu ds. opracowywania kwestionariuszy dotyczących modułów rotacyjnych na każdy okres dwuletni spośród kandydatur nadesłanych w ramach międzynarodowego konkursu.
7. Posiedzenia naukowej rady konsultacyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu. Naukowa rada konsultacyjna wybiera swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury nominacji. Każdy członek naukowej rady konsultacyjnej ma jeden głos. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego naukowej rady konsultacyjnej.
8. Przewodniczący naukowej rady konsultacyjnej może, według własnego uznania, zapraszać między innymi obserwatorów na posiedzenia naukowej rady konsultacyjnej, jeżeli w stosownych przypadkach uzna to za stosowne.
9. W skład metodologicznej rady konsultacyjnej wchodzi sześciu starszych naukowców z zakresu metodologii pochodzących z międzynarodowego środowiska zajmującego się badaniami naukowymi w dziedzinie nauk społecznych, mianowanych przez walne zgromadzenie na podstawie pisemnych nominacji przedstawionych przez członków. Członkowie metodologicznej rady konsultacyjnej są mianowani na czteroletnią kadencję z możliwością odnowienia.
10. Metodologiczna rada konsultacyjna udziela porad i wytycznych walnemu zgromadzeniu, dyrektorowi i głównemu zespołowi naukowemu w zakresie metodologii. Opinia metodologicznej rady konsultacyjnej nie jest wiążąca dla walnego zgromadzenia, dyrektora ani głównego zespołu naukowego.
11. Posiedzenia metodologicznej rady konsultacyjnej odbywają się co najmniej raz w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu. Metodologiczna rada konsultacyjna wybiera swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury nominacji. Każdy członek metodologicznej rady konsultacyjnej ma jeden głos. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego metodologicznej rady konsultacyjnej.
12. Przewodniczący metodologicznej rady konsultacyjnej może, według własnego uznania, zapraszać między innymi obserwatorów na posiedzenia metodologicznej rady konsultacyjnej, jeżeli w stosownych przypadkach uzna to za stosowne.
13. W skład komitetu finansowego wchodzi czterech specjalistów z zakresu budżetowania i kontroli finansowej, mianowanych przez walne zgromadzenie na podstawie pisemnych nominacji przedstawionych przez członków. Co najmniej dwóch członków komitetu finansowego nie może być przedstawicielami krajowymi. Członkowie komitetu finansowego są mianowani na czteroletnią kadencję z możliwością odnowienia.
14. Komitet finansowy udziela walnemu zgromadzeniu i dyrektorowi wytycznych dotyczących kondycji finansowej ESS-ERIC, w tym (między innymi) zasobów i powiązanych kwestii finansowych ESS-ERIC.
15. Posiedzenia komitetu finansowego odbywają się co najmniej raz w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu. Członkowie komitetu finansowego określają własne procedury dotyczące posiedzeń i prac w okresie między posiedzeniami, ale wyznaczają ze swojego grona jedną osobę reprezentującą komitet finansowy na posiedzeniach walnego zgromadzenia w celu przedstawiania ocen i porad komitetu.
Artykuł  12

Dyrektor i zastępcy dyrektora

1. Walne zgromadzenie może powołać lub, w razie potrzeby, zastąpić dyrektora ESS-ERIC ("dyrektor"), który jest dyrektorem generalnym, dyrektorem naukowym oraz, na mocy art. 12 rozporządzenia, przedstawicielem prawnym ESSERIC. Dyrektor ma pełne prawo do działania w imieniu ESS-ERIC, chyba że walne zgromadzenie, w stosownych przypadkach, określi inaczej. Pierwszym dyrektorem ESS-ERIC zostaje obecny główny badacz - koordynator ESS. Powołanie dyrektora podlega zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie, a jego kadencja wynosi cztery lata z możliwością odnowienia na warunkach zatwierdzonych przez walne zgromadzenie.
2. Walne zgromadzenie przekazuje dyrektorowi takie uprawnienia, jakie w stosownych przypadkach uzna za właściwe, aby umożliwić dyrektorowi wykonywanie jego bieżących obowiązków jako dyrektora generalnego, dyrektora naukowego i przedstawiciela prawnego ESS-ERIC.
3. Dyrektor odpowiada za realizację ogólnych celów ESS-ERIC, wykonując jego roczny budżet, plan działania i program prac. Dyrektor podlega bezpośrednio walnemu zgromadzeniu lub, jeżeli walne zgromadzenie wyda stosowne polecenie, komitetowi walnego zgromadzenia. Dyrektor jest odpowiedzialny za dokonanie wyboru instytucji głównego zespołu naukowego (zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a)), z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie. Dyrektor ponosi ogólną odpowiedzialność za zapewnianie przestrzegania przez ESS-ERIC jego zobowiązań naukowych, umownych, prawnych i budżetowych. Dyrektor koordynuje prace i otrzymuje wsparcie ze strony pracowników siedziby głównej, głównego zespołu naukowego i powiązanych z nimi badaczy naukowych i koordynatorów krajowych we wszystkich państwach uczestniczących w celu zapewnienia realizacji programu prac ESS-ERIC na wymaganym poziomie.
4. Dyrektor mianuje zastępcę z instytucji przyjmującej i co najmniej jeszcze jednego zastępcę z pozostałych instytucji głównego zespołu naukowego, którzy wspierają go w wykonywaniu jego zadań. Dyrektor może przydzielić określone funkcje każdemu ze wspomnianych zastępców.
Artykuł  13

Komitety dyrektora

1. Dyrektor może ustanowić komitety, które wspierają go w wypełnianiu obowiązków i zadań dyrektora. Skład, zasady członkostwa i zakres prac każdego komitetu określa dyrektor. W skład każdego komitetu dyrektora mogą wchodzić osoby niebędące przedstawicielami krajowymi lub obserwatorami.
2. Na stałe funkcjonują następujące komitety dyrektora:
a) główny zespół naukowy; oraz
b) forum koordynatorów krajowych.

Główny zespół naukowy i forum koordynatorów krajowych wspierają dyrektora w zapewnianiu, by ESS-ERIC realizował swoje główne zadanie zgodnie z normami jakości określonymi przez walne zgromadzenie we wszystkich państwach członkowskich.

3. W skład głównego zespołu naukowego wchodzą instytucje (każda jest "członkiem instytucjonalnym") wskazane, w stosownych przypadkach, przez dyrektora i zatwierdzone przez walne zgromadzenie. Każdy członek instytucjonalny wyznacza z kolei swojego starszego przedstawiciela i zastępcę, których każdorazowo zatwierdza dyrektor, do udziału w posiedzeniach głównego zespołu naukowego. Kadencja każdego członka instytucjonalnego wynosi cztery lata i jest odnawialna. Inni pracownicy członków instytucjonalnych są zapraszani na posiedzenia, aby wzbogacić dyskusje o specjalistyczną wiedzę.
4. Główny zespół naukowy doradza dyrektorowi i współpracuje z nim we wszystkich aspektach dotyczących planowania, wyznaczania kierunku naukowego, metodyki, realizacji, kontroli jakości, dostarczania i upowszechniania prac ESSERIC.
5. Posiedzenia głównego zespołu naukowego odbywają się co najmniej trzy razy w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu. Posiedzeniom głównego zespołu naukowego przewodniczy dyrektor, a pod jego nieobecność - zastępca dyrektora. Chociaż ESS-ERIC może, w stosownych przypadkach, zlecać specjalistyczne zadania instytucjom niebędącym członkami instytucjonalnymi głównego zespołu naukowego, instytucje takie nie stają się tym samym członkami głównego zespołu naukowego.
6. Koordynatorzy krajowi (będący osobami mianowanymi przez członka na stanowiska koordynatorów krajowych zgodnie z niniejszym statutem) ("koordynatorzy krajowi") są wybierani na początku każdej rundy badania przez właściwy organ wykonawczy każdego członka zgodnie z opisem funkcji sporządzonym przez dyrektora. Kadencja każdego koordynatora krajowego odpowiada każdemu okresowi dwuletniemu (lub jest dłuższa, według uznania każdego członka).
7. Do podstawowych zadań koordynatorów krajowych należy koordynacja działań ESS-ERIC na poziomie krajowym i zapewnienie ich zgodności ze specyfikacjami wydanymi, w stosownych przypadkach, przez dyrektora.
8. W skład forum koordynatorów krajowych (będącego forum koordynatorów krajowych ustanowionym na mocy niniejszego statutu) wchodzą koordynatorzy krajowi każdego członka (z wyłączeniem członka będącego organizacją międzyrządową), dyrektor i zastępcy dyrektora. Posiedzeniom forum koordynatorów krajowych przewodniczy dyrektor i uczestniczą w nich właściwi członkowie głównego zespołu naukowego zgodnie z porządkiem obrad. Posiedzenia forum odbywają się co najmniej trzy razy w ciągu okresu dwuletniego, a porządek obrad każdego posiedzenia ustala dyrektor w porozumieniu z głównym zespołem naukowym i koordynatorami krajowymi. Forum koordynatorów krajowych wyznacza ze swojego grona jednego koordynatora krajowego do udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia i jednego do udziału w posiedzeniach głównego zespołu naukowego.
9. Forum koordynatorów krajowych otrzymuje centralne specyfikacje, które w stosownych przypadkach może wydać dyrektor, dotyczące działań ESS-ERIC na poziomie krajowym, i przedstawia uwagi na ich temat. Forum koordynatorów krajowych doradza również dyrektorowi i głównemu zespołowi naukowemu w zakresie innych kwestii dotyczących planowania i prowadzenia prac ESS-ERIC.
10. Przewodniczący forum koordynatorów krajowych może zapraszać na posiedzenie forum koordynatorów krajowych specjalistów zewnętrznych.
Artykuł  14

Skład i posiedzenia organów

1. W celu zapewnienia integralności i uniknięcia konfliktów interesów żadna osoba (z wyjątkiem dyrektora lub zastępców dyrektora) nie może być członkiem więcej niż jednego organu lub komitetu ESS-ERIC, w tym walnego zgromadzenia, komitetów walnego zgromadzenia i komitetów dyrektora, z wyjątkiem komitetu finansowego, w którym może zasiadać maksymalnie dwóch przedstawicieli walnego zgromadzenia (zgodnie z art. 11 ust. 13). W wyjątkowych okolicznościach wymóg ten może zostać zawieszony przez przewodniczącego odpowiedniego komitetu lub organu, w tym walnego zgromadzenia. Żaden z przepisów niniejszego artykułu nie uniemożliwia osobie występowania w charakterze obserwatora w więcej niż jednym organie ESS-ERIC.
2. O ile walne zgromadzenie nie określi inaczej, dla ustalenia, czy osoby uczestniczą w posiedzeniu któregokolwiek organu lub komitetu ESS-ERIC (w tym walnego zgromadzenia, komitetów walnego zgromadzenia i komitetów doradczych dyrektora) nie ma znaczenia, gdzie znajdują się te osoby ani w jaki sposób komunikują się ze sobą. Jeżeli wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu nie znajdują się w tym samym miejscu, wówczas mogą postanowić, że za miejsce posiedzenia uznane zostanie miejsce, w którym znajduje się dowolna z tych osób.
3. Skład każdego organu lub komitetu ESS-ERIC odzwierciedla odpowiednią równowagę płci i ogólną równowagę umiejętności.

ROZDZIAŁ  5

PRZEDKŁADANIE SPRAWOZDAŃ KOMISJI

Artykuł  15

Przedkładanie sprawozdań Komisji

1. Na koniec każdego roku budżetowego dyrektor przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności zawierające w szczególności opis naukowych, operacyjnych i finansowych aspektów działalności, o których mowa w art. 2 ust. 1. Sprawozdanie takie jest zatwierdzane przez walne zgromadzenie zwykłą większością głosów oraz przekazywane Komisji Europejskiej i odpowiednim organom publicznym w ciągu sześciu miesięcy od końca danego roku budżetowego. ESSERIC podaje sprawozdanie do publicznej wiadomości.
2. ESS-ERIC i zainteresowane państwa członkowskie informują Komisję Europejską o wszelkich okolicznościach, które mogą w poważnym stopniu utrudnić realizację zadań ESS-ERIC lub przeszkodzić ESS-ERIC w wypełnieniu wymogów określonych w statucie lub rozporządzeniu.
3. W przypadku gdy Komisja otrzyma informacje wskazujące, że działanie ESS-ERIC stanowi poważne naruszenie przepisów rozporządzenia, statutu, decyzji przyjętych na podstawie tego rozporządzenia lub innego prawa właściwego, zwraca się ona do ESS-ERIC lub jego członków o wyjaśnienia.

ROZDZIAŁ  6

FINANSOWANIE

Artykuł  16

Rok budżetowy

O ile walne zgromadzenie nie określi inaczej, rok budżetowy ESS-ERIC rozpoczyna się w dniu 1 czerwca i kończy w dniu 31 maja; do dnia 31 maja ESS-ERIC przygotowuje swoje podstawowe budżety i plany operacyjne, sporządza sprawozdanie finansowe i przeprowadza jego badanie.

Artykuł  17

Budżet

1. Dyrektor przygotowuje i przedkłada komitetowi finansowemu do zatwierdzenia projekt podstawowego budżetu i planu operacyjnego dla każdego okresu dwuletniego z uwzględnieniem rocznych przychodów i kosztów ESS-ERIC ("budżet").
2. Budżet obejmuje następujące główne koszty, wydatki i przychody:
a) związane z centralnym projektem, koordynacją, kontrolą jakości i upowszechnianiem przez siedzibę główną i instytucje głównego zespołu naukowego;
b) związane z sekretariatem ESS-ERIC (z uwzględnieniem funkcjonowania walnego zgromadzenia i wszystkich pozostałych komitetów i organów ERIC w stosownych przypadkach); oraz
c) środki pieniężne pochodzące od członków lub osób trzecich lub innych w formie grantów lub innych płatności.

W celu uniknięcia wątpliwości każdy członek Europejskiego Sondażu Społecznego pokrywa własne koszty pracy w terenie i koordynacji krajowej i koszty takie nie są częścią budżetu.

3. Każdy budżet obejmuje także kwestie zatwierdzone, w stosownych przypadkach, przez walne zgromadzenie za radą komitetu finansowego w regułach postępowania.
4. Komitet finansowy zatwierdza każdy budżet, a następnie przekazuje go do zatwierdzenia walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy komitet finansowy nie zatwierdzi budżetu, wówczas ma obowiązek podania przyczyn walnemu zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia budżetu.
5. Po zatwierdzeniu budżetu członkowie (lub upoważniony płatnik w imieniu członka) wnoszą roczne wkłady zgodnie z budżetem, w stosownych przypadkach na warunkach określonych w regułach postępowania, obliczane następująco:
a) po pierwsze, wkład podstawowy wnoszony przez każdego członka w wysokości zatwierdzonej, w stosownych przypadkach, przez walne zgromadzenie;
b) po drugie, wkład wnoszony przez państwo przyjmujące w wysokości uzgodnionej w stosownych przypadkach; oraz
c) po trzecie, wkład wnoszony przez każdego członka w wysokości wymaganego salda obliczonego zgodnie z PKB danego państwa. Jeżeli w wyniku takich obliczeń niektórzy (ale nie wszyscy) członkowie uiszczają dodatkową kwotę, która jest równa kwocie wkładu podstawowego określonego w art. 17 ust. 5 lit. a) lub niższa od niej, wówczas każdy taki członek nie ma obowiązku wnoszenia żadnego dalszego wkładu i deficyt tym spowodowany należy podzielić na podstawie PKB danego państwa między tych członków, którzy mają obowiązek wnoszenia wkładu na mocy niniejszego ustępu.

Wkłady niepieniężne wnoszone przez członków są dopuszczalne wyłącznie po zatwierdzeniu przez przewodniczącego walnego zgromadzenia na podstawie opinii komitetu finansowego.

Artykuł  18

Audyt finansowy

ESS-ERIC zapewnia, by jego sprawozdanie finansowe było co roku poddawane badaniu przez odpowiednio wykwalifikowaną firmę audytorską oraz by takie zbadane sprawozdanie finansowe było odpowiednio włączane do dokumentacji i publikowane. Zbadane sprawozdanie finansowe wymaga zatwierdzenia przez walne zgromadzenie.

Artykuł  19

Rachunkowość

ESS-ERIC rejestruje oddzielnie koszty i przychody ze swojej działalności gospodarczej i stosuje ceny rynkowe za świadczone usługi, a gdy ustalenie cen rynkowych jest niemożliwe - ceny pokrywające pełne koszty usługi powiększone o rozsądną marżę.

ROZDZIAŁ  7

POLITYKA

Artykuł  20

Udzielanie zamówień i zwolnienia podatkowe

1. ESS-ERIC zapewnia równie i niedyskryminacyjne traktowanie kandydatów i oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, bez względu na to, czy ich siedziba znajduje się w Unii Europejskiej czy poza nią. Polityka ESS-ERIC w zakresie zamówień jest zgodna z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i konkurencji. Walne zgromadzenie ustanawia przepisy szczegółowe dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia i kryteriów udzielania zamówień.
2. Zwolnienia podatkowe wynikające z art. 143 ust. 1 lit. g) i art. 151 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE 3 oraz zgodne z art. 50 i 51 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 4 stosuje się wobec zakupów towarów i usług przez ERIC o wartości przekraczającej kwotę 250 EUR, które są oficjalnie wykorzystywane przez ESS-ERIC oraz są w całości opłacane i nabywane przez ESS-ERIC. Zwolnienia te nie obejmują zamówień dokonywanych przez poszczególnych członków.
Artykuł  21

Odpowiedzialność

1. ESS-ERIC ponosi odpowiedzialność za swoje długi.
2. Maksymalna odpowiedzialność finansowa członków za zadłużenie ESS-ERIC jest ograniczona do wysokości ich rocznego wkładu, z uwzględnieniem wkładów za okres rezygnacji.
3. Walne zgromadzenie zapewnia zawarcie przez ESS-ERIC odpowiedniego ubezpieczenia pokrywającego szczególne ryzyko związane z budową i eksploatacją jego infrastruktury, obejmującego postanowienia dotyczące ewentualnej likwidacji ERIC. Ponadto takie ubezpieczenie może obejmować między innymi odpowiedzialność osobistą dyrektora, zastępców dyrektora lub jakiejkolwiek innej osoby fizycznej pełniącej jakąkolwiek funkcję na rzecz ESS-ERIC.
4. Przedstawiciele krajowi, dyrektor i zastępcy dyrektora, obserwatorzy i inni członkowie komitetów i organów ESS-ERIC nie ponoszą odpowiedzialności za żadne zadłużenie ESS-ERIC.
5. Wszystkie działania ESS-ERIC są koordynowane i prowadzone zgodnie z zasadą, że ESS-ERIC nie ponosi odpowiedzialności za działania realizowane w jego imieniu przez członków lub inne osoby, jak określono, w stosownych przypadkach, w regułach postępowania.
Artykuł  22

Ocena naukowa i polityka upowszechniania

1. ESS-ERIC umożliwia swobodny dostęp do wszystkich danych europejskiego sondażu społecznego do celów oceny naukowej. Dalsze szczegóły dotyczące takiej polityki można określić w regułach postępowania.
2. ESS-ERIC dąży do zapewnienia ogółowi społeczeństwa dostępu do wyników europejskiego sondażu społecznego. ESS-ERIC opracowuje i publikuje swoją strategię upowszechniania. Dalsze szczegóły dotyczące takiej polityki można określić w regułach postępowania.
Artykuł  23

Polityka w zakresie praw własności intelektualnej i polityka w zakresie danych

1. ESS-ERIC dąży w miarę możliwości do posiadania praw własności intelektualnej do swojej pracy. ESS-ERIC udziela dowolnej osobie nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z jego praw własności intelektualnej do celów niekomercyjnych. Każdy przypadek wykorzystania praw własności intelektualnej ESS-ERIC do celów komercyjnych rozpatruje się indywidualnie. Dalsze szczegóły dotyczące takiej polityki można określić w regułach postępowania.
2. ESS-ERIC umożliwia środowisku naukowemu swobodny dostęp do wszystkich danych europejskiego sondażu społecznego. Żadnej osobie nie przysługują prawa uprzywilejowanego dostępu do takich danych, z wyjątkiem ich przetwarzania i przygotowywania do użytku publicznego. Dalsze szczegóły dotyczące takiej polityki można określić w regułach postępowania.
3. ESS-ERIC przyjmuje Deklarację w sprawie etyki zawodowej statystyków Międzynarodowego Instytutu Statystycznego.
4. ESS-ERIC w miarę możliwości zapewnia anonimizację wszystkich danych ESS-ERIC. W zakresie, w jakim nie jest to możliwe, stosuje się przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 5 .
5. Wszystkie dane wygenerowane przez ESS-ERIC są przetwarzane w każdym właściwym państwie zgodnie z krajowymi przepisami prawa w sprawie ochrony danych.
6. Dalsze szczegóły dotyczące takiej polityki można określić w regułach postępowania.
Artykuł  24

Polityka zatrudnienia

ESS-ERIC zobowiązuje się do zapewnienia równości szans i niedyskryminowania żadnej osoby ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie, niepełnosprawność, orientację seksualną lub z jakiegokolwiek innego względu, który jest postrzegany, w stosownych przypadkach, jako dyskryminacja w prawie Unii Europejskiej. Dalsze szczegóły dotyczące takiej polityki można określić w regułach postępowania.

ROZDZIAŁ  8

CZAS TRWANIA, LIKWIDACJA, PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Artykuł  25

Czas trwania i likwidacja

1. ESS-ERIC zostaje utworzony z dniem wejścia w życie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia ERIC i otrzymuje osobowość prawną na czas nieograniczony do momentu:
a) likwidacji ESS-ERIC zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu; oraz
b) przyjęcia przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zakończenia działalności ESS-ERIC.
2. Walne zgromadzenie większością trzech czwartych głosów członków obecnych i uczestniczących w głosowaniu może podjąć decyzję o likwidacji ESS-ERIC. Jeżeli walne zgromadzenie podejmie decyzję o likwidacji ESS-ERIC, wówczas zwykłą większością głosów określa ono postępowanie likwidacyjne.
3. ESS-ERIC informuje Komisję Europejską o decyzji w sprawie likwidacji ESS-ERIC zgodnie z rozporządzeniem.
4. W przypadku gdy zastosowanie znajdują przepisy art. 25 ust. 1 lub 2, wówczas dyrektor w miarę możliwości zapewnia bezpieczne przekazanie danych posiadanych przez ESS-ERIC odpowiedniej osobie lub osobom trzecim, zapewniając dostęp do takich danych i możliwość korzystania z nich zgodnie z niniejszym statutem.
Artykuł  26

Prawo właściwe

Ustanowienie i wewnętrzne funkcjonowanie ERIC podlega:

a) prawu Unii Europejskiej oraz w szczególności rozporządzeniu i decyzji Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia ESS-ERIC zgodnie z niniejszym statutem;
b) prawu państwa, w którym znajduje się siedziba statutowa ERIC, w przypadku spraw nieuregulowanych lub tylko częściowo uregulowanych w aktach prawnych, o których mowa w art. 26 lit. a), tj. prawu Anglii i Walii obowiązującemu w dniu ustanowienia ESS-ERIC;
c) niniejszemu statutowi i jego przepisom wykonawczym.
Artykuł  27

Spory

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, których przedmiotem jest ESS-ERIC, sporów między członkami a ESS-ERIC (w tym likwidatorem ESS-ERIC) oraz wszelkich innych sporów, w których stroną jest Unia Europejska, jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2. W przypadku sporów między ESS-ERIC a osobami trzecimi zastosowanie mają przepisy Unii Europejskiej dotyczące właściwości sądów. W sprawach nieobjętych przepisami Unii Europejskiej sąd właściwy do rozstrzygania sporów określa się zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się siedziba statutowa ESS-ERIC (tj. prawem Anglii i Walii obowiązującym w dniu ustanowienia ESS-ERIC).
3. W przypadku wprowadzenia zasadniczych zmian do mających zastosowanie przepisów prawa członkowie zapewniają odpowiednią zmianę postanowień niniejszego statutu.
4. Jeżeli którykolwiek z zapisów niniejszego statutu zostanie uznany przez dowolny sąd lub podmiot lub właściwy organ za niezgodny z prawem, bezprawny, nieważny lub niewykonalny na mocy przepisów prawa jakiegokolwiek państwa, zapis taki uznaje się za wyłączony z niniejszej umowy wyłącznie w odniesieniu do przepisów takiego państwa i pozostaje to bez wpływu na:
a) legalność, zgodność z prawem lub wykonalność takiego zapisu zgodnie z przepisami prawa każdego innego państwa; lub
b) pozostałe postanowienia statutu, które pozostają w mocy.

W takim przypadku zgodnie z art. 28 ust. 2 strony dążą do uzgodnienia ważnego i wykonalnego zapisu, który zastąpi wyłączony zapis w sposób zadowalający dla walnego zgromadzenia.

ROZDZIAŁ  9

STATUT I ZMIANY

Artykuł  28

Statut i zmiany

1. Niniejszy statut jest aktualizowany i publicznie dostępny na stronach internetowych oraz w siedzibie statutowej ESS-ERIC.
2. Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 4, wszelkie zmiany niniejszego statutu podlegają zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie jako kwestia zastrzeżona. Wszelkie zmiany niniejszego statutu inne niż te, o których mowa w art. 28 ust. 6, ESSERIC przekazuje Komisji Europejskiej w ciągu 10 dni od ich przyjęcia przez walne zgromadzenie.
3. Każda zmiana niniejszego statutu zostaje wyraźnie zaznaczona wraz z określeniem, czy zmiana dotyczy zasadniczego elementu statutu lub elementu innego niż istotny, zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 723/2009, oraz wskazaniem procedury zastosowanej w celu jej przyjęcia.
4. Po przedstawieniu przyjętych zmian Komisji Europejskiej zgodnie z art. 28 ust. 2 Komisja może zgłosić zastrzeżenia wobec przyjętych zmian w terminie 60 dni od ich przedstawienia, wskazując powody, dla których zmiana nie jest zgodna z wymogami przedmiotowego rozporządzenia.
5. Zmiana przyjęta zgodnie z art. 28 staje się skuteczna dopiero po wygaśnięciu terminu przewidzianego na zgłaszanie zastrzeżeń, o którym mowa w art. 28, lub po odstąpieniu przez Komisję Europejską od tego terminu bądź po wycofaniu przez Komisję Europejską zgłoszonego zastrzeżenia.
6. Każda zmiana statutu dotycząca kwestii, o których mowa w art. 1 ust. 2 (Nazwa), art. 1 ust. 4 (Siedziba statutowa), art. 2 (Zadania i działania), art. 20 (Udzielanie zamówień), art. 21 (Odpowiedzialność), art. 22 (Ocena naukowa i polityka upowszechniania), art. 23 (Polityka w zakresie praw własności intelektualnej i polityka w zakresie danych), art. 24 (Polityka zatrudnienia) i art. 25 (Czas trwania i likwidacja), która została zatwierdzona przez członków jako kwestia zastrzeżona, staje się skuteczna dopiero po wyraźnym zatwierdzeniu takiej zmiany przez Komisję Europejską i wejściu w życie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia zmian.
7. Zwracając się do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie zmian zgodnie z art. 28 ust. 2 lub 6, ESS-ERIC przekazuje Komisji Europejskiej tekst proponowanej zmiany wraz ze zmienioną skonsolidowaną wersją statutu.

ZAŁĄCZNIK  II

LISTA CZŁONKÓW I OBSERWATORÓW

Niniejszy załącznik zawiera listę członków i obserwatorów oraz podmiotów ich reprezentujących.
Członkowie
PaństwoPrzedstawiciel krajowy
Republika AustriiFederalne Ministerstwo Nauki i Badań
Królestwo BelgiiBelgijski Urząd ds. Planowania Polityki Naukowej
Republika CzeskaMinisterstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu (MEYS)
Republika EstońskaMinisterstwo Spraw Społecznych
Republika Federalna NiemiecBundesministerium für Bildung und Forschung
IrlandiaIrlandzka Rada ds. Badań Naukowych (HEA)
Republika LitewskaMinisterstwo Edukacji i Nauki
Królestwo NiderlandówNiderlandzka Organizacja Badań Naukowych (NWO)
Rzeczpospolita PolskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Republika PortugalskaFundacja ds. Nauki i Technologii
Republika SłoweniiMinisterstwo Edukacji, Nauki i Sportu
Królestwo SzwecjiMinisterstwo Edukacji reprezentowane przez Szwedzką Radę ds. Badań
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejRada ds. Badań Ekonomiczno-Społecznych
Obserwatorzy
ObserwatorPrzedstawiciel obserwatora
Królestwo NorwegiiNorweska Rada ds. Badań Naukowych
Konfederacja SzwajcarskaFORS (Szwajcarska Fundacja ds. Badań w zakresie Nauk Społecznych)

ZAŁĄCZNIK  III

DEFINICJE I INTERPRETACJA

1. W niniejszym statucie, o ile nie wynika inaczej z kontekstu, "ESS-ERIC" oznacza Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 723/2009 ("rozporządzenie") i uregulowane niniejszym statutem, który w stosownych przypadkach może zostać zmieniony lub przygotowany ponownie zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem ("statut");

"ESS" lub "europejski sondaż społeczny" oznacza europejski sondaż społeczny uruchomiony w 2001 r., będący wiarygodnym badaniem długoterminowym realizowanym jednocześnie za pośrednictwem badań krajowych prowadzonych w krajach europejskich. W ramach badania gromadzi się, interpretuje i rozpowszechnia szczegółowe dane na temat zmieniających się postaw i wartości społecznych w całej Europie;

"PKB" oznacza całkowitą wartość pieniężną wszystkich towarów i usług wyprodukowanych na terenie kraju określoną na podstawie danych liczbowych podanych przez Bank Światowy za rok 2009 lub każdy następny rok, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie;

"członek" oznacza każdą osobę (działającą za pośrednictwem przedstawiciela krajowego), która została przyjęta jako członek ESS-ERIC w stosownych przypadkach zgodnie z niniejszym statutem i rozporządzeniem;

"państwo członkowskie" oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej;

"reguły postępowania" oznaczają reguły postępowania ESS-ERIC zatwierdzone w stosownych przypadkach przez walne zgromadzenie.

2. O ile w niniejszym statucie nie przewidziano inaczej, terminy zdefiniowane w rozporządzeniach mają takie samo znaczenie w niniejszym dokumencie.

3. Odesłania do artykułów dotyczą artykułów niniejszego statutu.

4. Wszystkie nagłówki służą wyłącznie przejrzystości dokumentu i nie mają wpływu na strukturę ani interpretację statutu, chyba że z kontekstu wynika inaczej.

5. Odesłania do terminów w liczbie pojedynczej obejmują także odesłania do terminów w liczbie mnogiej i odwrotnie, a odesłania do płci dotyczą każdej płci.

6. Odesłania do jakiegokolwiek traktatu, rozporządzenia, dyrektywy, ustawy lub przepisu ustawowego obejmują wszelkie przepisy wykonawcze do nich i są traktowane jako odesłania do takiego traktatu, rozporządzenia, dyrektywy, ustawy, przepisu ustawowego lub przepisów wykonawczych, które zostały zmodyfikowane, zmienione, rozszerzone, skonsolidowane, ponownie przyjęte lub zastąpione i obowiązują w czasie przyjęcia statutu.

7. Tekst następujący po sformułowaniach "w tym", "w szczególności", "między innymi", "obejmuje" lub po podobnych słowach lub wyrażeniach należy interpretować rozszerzająco i w związku z tym nie ogranicza on znaczenia słów poprzedzających.

8. Wyrażenia "na piśmie" lub "pisemny" odnoszą się do zawiadomień przekazywanych pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą dowolnych innych środków przekazywania tekstu w czytelnej i niezmienionej formie.

9. Każde odniesienie do jakiegokolwiek angielskiego terminu prawnego określającego działanie, środek odwoławczy, metodę postępowania sądowego, dokument prawny, status prawny, sąd, urzędnika lub dowolne pojęcie prawne lub przedmiot w odniesieniu do innej jurysdykcji niż jurysdykcja Anglii i Walii uznaje się za odniesienie do terminu najbliższego znaczeniowo angielskiemu terminowi prawnemu w tej jurysdykcji.

ZAŁĄCZNIK  IV

WKŁADY PAŃSTW

WKŁADY PAŃSTW ESS-ERIC (W EUR)

Rok budżetowy ESS-ERIC
ROK2013-20142014-20152015-20162016-2017
1 Zjednoczone Królestwo (państwo przyjmujące)1 000 0001 000 000742 630764 909
2 Austria46 94349 33760 25962 067
3 Belgia53 41056 23569 63171 720
4 Bułgaria20 00020 60021 21821 855
5 Cypr20 00020 60021 21821 855
6 Republika Czeska33 84535 36741 28042 518
7 Estonia20 00020 60021 21821 855
8 Finlandia36 91338 64045 72647 098
9 Francja204 877217 787289 111297 785
10 Niemcy252 792268 893358 542369 298
11 Irlandia35 74537 39344 03345 354
12 Litwa20 00020 60021 21821 855
13 Niderlandy75 99480 323102 355105 426
14 Norwegia46 44848 80959 54161 328
15 Polska50 40853 03365 28067 239
16 Portugalia36 52038 22045 15646 510
17 Słowenia20 00020 60021 21821 855
18 Hiszpania122 728130 168170 074175 176
19 Szwecja48 63751 14462 71464 595
20 Szwajcaria54 74057 65371 55873 704
Ogółem2 200 0002 266 0002 333 9802 403 999

Nota wyjaśniająca do budżetu i wkładów rocznych na rzecz ESS-ERIC w latach budżetowych 2013-2017

1. Rok budżetowy ESS-ERIC rozpoczyna się w dniu 1 czerwca i kończy w dniu 31 maja.

2. Przedstawiony budżet został opracowany na pierwsze cztery lata funkcjonowania ESS-ERIC. Komitet sterujący ESS-ERIC zmierza do zapewnienia budżetu w wysokości 2,3 mln EUR rocznie na główne działania naukowe. Niższy budżet będzie dostępny, jeżeli w międzyczasie nie wszystkie państwa, które wyraziły zdecydowane zainteresowanie, będą mogły przystąpić do ERIC przed rozpoczęciem funkcjonowania w czerwcu 2013 r. W corocznych zwiększeniach budżetu zostanie uwzględniona 3-procentowa inflacja w łącznym budżecie w skali roku.

3. Na podstawie oczekiwanej liczby sygnatariuszy budżet przewidziany na pierwszy rok funkcjonowania wynosi 2,2 mln EUR (kwota ta zostanie zmniejszona, jeżeli nie wszystkie wymienione państwa złożą wymagany podpis w celu przystąpienia do ERIC). W przypadku przystąpienia kolejnych państw budżet zostanie zwiększony do 2,3 mln EUR bez zmiany wkładów dla istniejących członków (wkład nowych członków zostanie obliczony analogicznie do wkładu istniejących członków, dla każdego państwa oddzielnie, w celu określenia wymaganego od nich wkładu. Kwota wymagana od członków założycieli pozostanie bez zmian). Po osiągnięciu docelowej liczby członków przystąpienie każdego dodatkowego państwa spowoduje obniżenie wkładów dla wszystkich członków i obserwatorów, którzy wnoszą wkład wyższy niż podstawowa opłata członkowska (chyba że walne zgromadzenie uzgodni inaczej).

4. Roczne wkłady obliczono na podstawie procedur określonych w art. 17 niniejszego statutu w sposób następujący:

a) podstawową opłatę członkowską ustalono na poziomie 20.000 EUR w pierwszym roku funkcjonowania i w kolejnych trzech latach będzie ona korygowana o inflację wynoszącą 3 %;

b) Zjednoczone Królestwo jako państwo przyjmujące wniesie wyższy wkład, który uzgodniono na poziomie 1.000.000 EUR za dwa pierwsze lata, a następnie powróci do pierwotnego zobowiązania wynoszącego 700.000 EUR rocznie skorygowanego o inflację;

c) wkład wnoszony przez członków w wysokości wymaganego salda obliczonego zgodnie z PKB danego państwa w oparciu o dane Banku Światowego dotyczące PKB za 2009 r. Dotyczy to wyłącznie państw, które musiałyby wnieść wkład w wysokości co najmniej 20.000 EUR (z zaokrągleniem do najbliższych 100 EUR);

d) stopę inflacji w wysokości 3 % rocznie (łącznie) stosuje się od drugiego roku, z wyłączeniem wyższych wkładów Zjednoczonego Królestwa za dwa pierwsze lata (co oznacza, że wkłady państw innych niż Zjednoczone Królestwo zostaną zwiększone o nieco więcej niż 3 %);

e) na tym etapie przepisy prawa Szwajcarii i Norwegii nie pozwalają tym państwom na przyłączenie się do ERIC i uzyskanie statusu członka. Oba państwa będą uczestniczyły w charakterze obserwatorów i będą wnosiły obowiązkowy roczny wkład, jak określono w niniejszej nocie.

1 Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1.
2 Załącznik I art. 3 ust. 6 zmieniony przez sprostowanie z dnia 5 lutego 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.34.8).
3 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
4 Dz.U. L 77 z 23.3.2011, s. 1.
5 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.