Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.250.69

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/1767
z dnia 25 września 2017 r.
upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania obniżonych poziomów opodatkowania paliw silnikowych zużywanych na wyspach Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadach, Szetlandach, wyspach zatoki Firth of Clyde i wyspach Scilly zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 1 , w szczególności jej art. 19,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Pismem z dnia 16 września 2016 r. Zjednoczone Królestwo zwróciło się z wnioskiem o upoważnienie do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na olej napędowy i benzynę bezołowiową zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE (zwanej dalej "dyrektywą") na wyspach Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadach, Szetlandach, wyspach zatoki Firth of Clyde (całe wybrzeże Szkocji) i wyspach Scilly (południowo-zachodnie wybrzeże Anglii). W dniu 16 grudnia 2016 r. Zjednoczone Królestwo przekazało dodatkowe informacje.

(2) Na tych obszarach ceny oleju napędowego i benzyny bezołowiowej są wyższe od średnich cen w pozostałych częściach terytorium Zjednoczonego Królestwa, stawiając miejscowych odbiorców paliw w niekorzystnej sytuacji. Różnica cen wynika z dodatkowych kosztów jednostkowych związanych z geograficznym położeniem wysp, ich niewielką liczbą ludności i stosunkowo niewielkimi dostawami paliw.

(3) Obniżka podatku nie powinna być większa, niż jest to konieczne, aby zrekompensować dodatkowe koszty jednostkowe ponoszone przez odbiorców na przedmiotowych obszarach.

(4) Obniżone stawki podatku akcyzowego powinny być wyższe od stawek minimalnych określonych w art. 7 dyrektywy.

(5) Ze względu na wyspiarski charakter obszarów objętych środkiem oraz nieznaczną obniżkę stawek podatku środek ten nie powinien spowodować zwiększonego natężenia ruchu samochodowego bezpośrednio powiązanego z dostępnością paliw.

(6) W związku z tym środek jest dopuszczalny z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji, a także jest zgodny z polityką Unii w dziedzinie zdrowia, środowiska, energii i transportu.

(7) W świetle art. 19 ust. 2 dyrektywy wynika, że każde upoważnienie przyznawane na podstawie tego artykułu musi być ściśle ograniczone w czasie. Aby dać zainteresowanym przedsiębiorstwom i konsumentom wystarczającą pewność, upoważnienie przyznaje się na okres sześciu lat. Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stosowania unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym upoważnia się Zjednoczone Królestwo do stosowania obniżonych poziomów opodatkowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego używanych jako paliwa silnikowe na wszystkich wyspach Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadach, Szetlandach, wyspach zatoki Firth of Clyde i wyspach Scilly.

Obniżka krajowego poziomu opodatkowania odpowiednio benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego nie jest większa od dodatkowych kosztów sprzedaży detalicznej na tych obszarach geograficznych, w porównaniu ze średnimi kosztami sprzedaży detalicznej w Zjednoczonym Królestwie, i nie jest większa od 50 GBP za 1 000 litrów produktu.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2017 r. i wygasa ona z dniem 31 października 2023 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący
1 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.