Dz.U.UE.L.2018.310.25

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2018/1904
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Niderlandów do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 285 akapit pierwszy dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie, które nie skorzystały z możliwości przewidzianej w art. 14 dyrektywy Rady 67/228/EWG 2 , mogą przyznać zwolnienie z podatku VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza kwoty 5 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej.

(2) W piśmie, które wpłynęło do Komisji dnia 19 lipca 2018 r., Niderlandy zwróciły się o upoważnienie do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w celu zastosowania progu zwolnienia w wysokości 25 000 EUR. Poprzez zastosowanie tego szczególnego środka podatnicy, których roczny obrót nie przekracza 25 000 EUR, byliby zwolnieni z niektórych lub wszystkich obowiązków związanych z VAT, o których mowa w tytule XI rozdział 2-6 dyrektywy 2006/112/WE.

(3) Wyższy próg w ramach procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw, określonej w art. 281-294 dyrektywy 2006/112/WE, stanowi środek upraszczający, ponieważ może znacznie zmniejszyć obowiązki małych przedsiębiorców w zakresie podatku VAT. Korzystanie przez podatników z tej procedury szczególnej jest dobrowolne.

(4) Zgodnie z art. 395 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE pismami z dnia 9 sierpnia 2018 r. Komisja przekazała wnioskek Niderlandów pozostałym państwom członkowskim, z wyjątkiem Hiszpanii i Cypru, którym przekazano wniosek pismami z dnia 10 sierpnia 2018 r. Pismem z dnia 13 sierpnia 2018 r. Komisja powiadomiła Niderlandy, że posiada wszystkie informacje konieczne do rozpatrzenia wniosku.

(5) Wnioskowane odstępstwo jest zgodne z celami politycznymi określonymi w komunikacie Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 25 czerwca 2008 r. - "Najpierw myśl na małą skalę" - Program "Small Business Act" dla Europy.

(6) Ponieważ według przewidywań Niderlandów przedmiotowe odstępstwo doprowadzi do ograniczenia obowiązków w zakresie podatku VAT, a tym samym zmniejszenia obciążenia administracyjnego i kosztów przestrzegania przepisów dla małych przedsiębiorstw, Niderlandy powinny zostać upoważnione do stosowania tego szczególnego środka przez ograniczony czas do dnia 31 grudnia 2022 r. Procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw ma charakter fakultatywny, a więc podatnicy nadal będą mogli decydować się na stosowanie zasad ogólnych VAT.

(7) Ponieważ trwa przegląd art. 281-294 dyrektywy 2006/112/WE regulujących procedurę szczególną dla małych przedsiębiorstw, możliwe jest, że jeszcze przed upływem okresu obowiązywania odstępstwa, przypadającym na dzień 31 grudnia 2022 r., zostanie przyjęta dyrektywa zmieniająca te artykuły, która ustanowi datę, od której państwa członkowskie będą zobowiązane do zastosowania przepisów krajowych. W takim przypadku niniejsza decyzja powinna przestać obowiązywać.

(8) Na podstawie informacji przedstawionych przez Niderlandy podwyższenie progu będzie miało znikomy wpływ na ogólną kwotę dochodów Niderlandów z podatków pobieranych na końcowym etapie konsumpcji.

(9) Odstępstwo nie wpływa na zasoby własne Unii z podatku VAT, ponieważ Niderlandy mają dokonywać obliczenia rekompensaty zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 3 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na zasadzie odstępstwa od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE Niderlandy zostają upoważnione do przyznania zwolnienia z podatku VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 25 000 EUR.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r. do wcześniejszego z poniższych dni:

a) 31 grudnia 2022 r.;
b) dnia, od którego państwa członkowskie będą stosować przepisy krajowe, do przyjęcia których będą zobowiązane w przypadku przyjęcia dyrektywy zmieniającej art. 281-294 dyrektywy 2006/112/WE regulujące procedurę szczególną dla małych przedsiębiorstw.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
H. LÖGER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
2 Druga dyrektywa Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - Struktura i procedury dotyczące stosowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 71 z 14.4.1967, s. 1303/67).
3 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9).