Dz.U.UE.L.2019.10.62

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/52
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji w sprawie umowy zmieniającej istniejący kontyngent taryfowy na mięso drobiowe i drobiowe produkty mięsne oraz istniejący system taryfowy dotyczący innych kawałków mięsa drobiowego, określone w załączniku I-A do rozdziału 1 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 3 i 4,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony 1  (zwany dalej "Układem o stowarzyszeniu"), został podpisany w Brukseli w dniach 21 marca i 27 czerwca 2014 r. Był on stosowany tymczasowo od dnia 1 stycznia 2016 r., a wszedł w życie dnia 1 września 2017 r.

(2) Nowy rodzaj kawałków mięsa drobiowego w ramach pozycji taryfowych CN 0207 13 70 ("pozostałe kawałki, świeże lub schłodzone") i CN 0207 14 70 ("pozostałe kawałki, zamrożone") jest przywożony do Unii z Ukrainy od połowy 2016 r. Przywóz ten gwałtownie wzrósł i w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. osiągnął 25 000 ton. Na mocy Układu o stowarzyszeniu przywóz ten może zostać wprowadzony na rynek unijny bez cła i bez żadnych ograniczeń ilościowych.

(3) Ten nowy rodzaj kawałków mięsa drobiowego składa się z tradycyjnej piersi wraz z kośćmi skrzydeł i może być, po minimalnej obróbce w Unii, wprowadzany do obrotu w Unii jako pierś drobiowa. Nieograniczony przywóz tych kawałków stwarza zatem ryzyko podważenia warunków, na jakich tradycyjne piersi drobiowe mogą być przywożone do Unii na mocy Układu o stowarzyszeniu, w szczególności ograniczeń ilościowych w postaci kontyngentu taryfowego.

(4) Należy zatem podjąć negocjacje w celu zawarcia umowy zmieniającej Układ o stowarzyszeniu w odniesieniu do wielkości kontyngentu taryfowego na mięso drobiowe i drobiowe produkty mięsne oraz przywrócenia stawki należności celnej stosowanej wobec kraju najbardziej uprzywilejowanego w przypadku przywozu z Ukrainy przekraczającego ten kontyngent taryfowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Komisja zostaje niniejszym upoważniona do podjęcia negocjacji w imieniu Unii w sprawie zmiany taryfy celnej Unii w odniesieniu do dwóch pozycji taryfowych CN 0207 13 70 ("pozostałe kawałki, świeże lub schłodzone") oraz CN 0207 14 70 ("pozostałe kawałki, zamrożone") określonych w załączniku I-A do rozdziału 1 Układu o stowarzyszeniu oraz zmiany kontyngentu taryfowego na mięso drobiowe i drobiowe produkty mięsne określonego w dodatku do załącznika I-A do Układu o stowarzyszeniu.

Artykuł  2

Negocjacje te są prowadzone na podstawie wytycznych negocjacyjnych Rady określonych w addendum do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Negocjacje prowadzone są w konsultacji z Komitetem ds. Polityki Handlowej, zgodnie z art. 207 ust. 3 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.