Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.8.35

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

DECYZJA NR 4/2018 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dyrektorowi Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) z wykonania budżetów centrum za lata budżetowe 2013-2016 [2019/31]

KOMITET AMBASADORÓW AKP-UE,

uwzględniając decyzję nr 5/2004 Komitetu Ambasadorów AKP-WE 1 , w szczególności jej art. 27 ust. 5 akapit drugi,

uwzględniając decyzję nr 1/2016 Komitetu Ambasadorów AKP-UE 2 , w szczególności jej art. 1 ust. 2,

uwzględniając decyzję nr 3/2016 Komitetu Ambasadorów AKP-UE 3 , w szczególności jej art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 3 decyzji nr 3/2016 Komitetu Ambasadorów AKP-UE od dnia 1 stycznia 2017 r. osobowość prawna CRP powinna zostać utrzymana wyłącznie do celów likwidacji CRP. Zadania zarządu CRP podczas etapu biernego powinny ograniczać się do zatwierdzenia sprawozdania z zamknięcia, przyjmowania sprawozdań dotyczących etapu zamknięcia oraz przekazania Komitetowi Ambasadorów AKP-UE wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium, aby podjął w tej sprawie decyzję. Zarząd CRP przestanie istnieć z dniem decyzji Komitetu Ambasadorów AKP-UE w sprawie wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium.

(2) Pismem z dnia 13 listopada 2018 r. prezes zarządu CRP przedstawił Komitetowi Ambasadorów AKP-UE wniosek dotyczący udzielenia absolutorium oraz sprawozdanie finansowe i pozbawioną zastrzeżeń opinię audytorów, obejmujące lata budżetowe 2013-2016.

(3) Dochody centrum za lata budżetowe 2013-2016 składały się głównie z wkładów Europejskiego Funduszu Rozwoju i wyniosły 31 938 501,02 EUR.

(4) Całościowe wykonanie budżetu centrum przez dyrektora w latach budżetowych 2013-2016 pozwala udzielić mu - na podstawie sprawozdań finansowych i statutowych sprawozdań z audytu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości za lata budżetowe 2013-2016 - absolutorium z wykonania tych budżetów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Na podstawie sprawozdań audytorów za lata budżetowe 2013-2016, bilansów oraz rachunków dochodów i wydatków odpowiadających tym latom budżetowym Komitet Ambasadorów AKP-UE niniejszym udziela dyrektorowi Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości absolutorium z wykonania budżetów centrum za lata budżetowe 2013-2016.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP-UE
N. MARSCHIK
Przewodniczący
1 Dz.U. L 70 z 9.3.2006, s. 52.
2 Dz.U. L 72 z 17.3.2016, s. 59.
3 Dz.U. L 192 z 16.7.2016, s. 77.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.