Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.172.8

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1191
z dnia 16 czerwca 2017 r.
uchylająca decyzję 2014/56/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Chorwacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 126 ust. 12,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 28 stycznia 2014 r., na podstawie zalecenia Komisji, Rada stwierdziła w decyzji 2014/56/UE 1  podjętej zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu istnienie nadmiernego deficytu w Chorwacji. Rada odnotowała, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych planowany na 2014 r. miał wynieść 5,5 % PKB, a więc powyżej wynoszącej 3 % PKB wartości referencyjnej ustanowionej w Traktacie. Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych miał wynieść w 2014 r. 62 % PKB, czyli powyżej określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 60 % PKB.

(2) W dniu 28 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 126 ust. 7 Traktatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 2 , Rada, na podstawie zalecenia Komisji, skierowała do Chorwacji zalecenie, wzywając do zlikwidowania nadmiernego deficytu najpóźniej do końca 2016 r.

(3) W dniu 2 lipca 2014 r. Komisja stwierdziła, że Chorwacja podjęła skuteczne działania zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 28 stycznia 2014 r. wydanym na podstawie art. 126 ust. 7 Traktatu.

(4) Zgodnie z art. 4 Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatów, Komisja dostarcza dane statystyczne na potrzeby zastosowania tej procedury. W ramach stosowania tego protokołu państwa członkowskie muszą przedłożyć dane statystyczne na temat deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz inne związane z tym zmienne dwa razy w roku, mianowicie do dnia 1 kwietnia oraz do dnia 1 października, zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 3 .

(5) Rada podejmuje decyzję o uchyleniu decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na podstawie przedłożonych danych statystycznych. Ponadto decyzja w sprawie istnienia nadmiernego deficytu powinna zostać uchylona tylko wówczas, gdy prognozy Komisji wskazują, że deficyt nie przekroczy w okresie objętym prognozą określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB, a wskaźnik zadłużenia spełnia wymogi przyszłościowego elementu wartości odniesienia dotyczącej redukcji długu 4 .

(6) Na podstawie danych przedstawionych przez Komisję (Eurostat) zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 479/2009, których podstawę stanowią dane przedłożone przez Chorwację w zgłoszeniu z kwietnia 2016 r., Program Konwergencji na lata 2017-2020. oraz prognoza Komisji z wiosny 2017 r., uzasadnione jest wyciągnięcie następujących wniosków:

- w 2016 r. deficyt publiczny obniżył się do 0,8 % PKB z 3,4 % PKB w 2015 r. Poprawa ta była głównie spowodowana: (i) wzrostem dochodów na skutek silnego wzrostu PKB oraz (ii) ograniczeniem wydatków. W związku z tym deficyt został zredukowany poniżej określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB w terminie wyznaczonym przez Radę,

- w przedłożonym przez rząd Chorwacji w dniu 27 kwietnia 2017 r. Programie Konwergencji na lata 2017- 2020 przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do poziomu 1,3 % PKB w 2017 r., a w 2018 r. spadnie ponownie do 0,8 % PKB. W prognozie Komisji z wiosny 2017 r. przewiduje się, że w 2017 r. deficyt wyniesie 1,1 % PKB, a w 2018 r. - 0,9 % PKB. Oczekuje się zatem, że w okresie objętym prognozą deficyt utrzyma się na poziomie niższym od określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB,

- saldo strukturalne, tj. saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne i po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, poprawiło się w latach 2014-2016 o 3,0 % PKB,

- relacja długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB osiągnęła w 2015 r. szczytowy poziom 86,7 %, a następnie opadła do 84,2 % w 2016 r. ze względu na wzrost PKB i wartość rezydualną zmiany długu zmniejszającą zadłużenie. W prognozie Komisji z wiosny 2017 r. przewiduje się, że wskaźnik zadłużenia obniży się jeszcze do 79,4 % w 2018 r. na skutek silnego wzrostu nominalnego PKB. Na tej podstawie wskaźnik zadłużenia w 2016 r. spełnia wymogi przyszłościowego elementu wartości odniesienia dotyczącej redukcji długu.

(7) Zgodnie z art. 126 ust. 12 Traktatu decyzję Rady w sprawie istnienia nadmiernego deficytu uchyla się, w miarę jak nadmierny deficyt w danym państwie członkowskim zostanie, w ocenie Rady, skorygowany.

(8) W ocenie Rady nadmierny deficyt w Chorwacji został skorygowany, a zatem należy uchylić decyzję 2014/56/UE.

(9) Począwszy od 2017 r., czyli roku następującego po roku, w którym nastąpiła korekta nadmiernego deficytu, Chorwacja podlega części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu. Po osiągnięciu średniookresowego celu budżetowego już w 2016 r. Chorwacja powinna zapobiegać odstąpieniu od tego celu i spełniać kryterium długu zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1467/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Z całościowej oceny wynika, że nadmierny deficyt w Chorwacji został skorygowany.

Artykuł  2

Niniejszym uchyla się decyzję 2014/56/UE.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Chorwacji.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
E. SCICLUNA
Przewodniczący
1 Decyzja Rady 2014/56/UE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Chorwacji (Dz.U. L 36 z 6.2.2014, s. 13).
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 6).
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1).
4 Zgodnie z dokumentem pt. "Szczegółowe zasady wdrażania paktu stabilności i wzrostu oraz wytyczne dotyczące formy i treści programów stabilności i konwergencji" dostępnym na stronie: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.