Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.174.19

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1225
z dnia 16 czerwca 2017 r.
uchylająca decyzję 2010/288/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 126 ust. 12,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 2 grudnia 2009 r., na podstawie zalecenia Komisji, Rada stwierdziła w decyzji 2010/288/UE 1  podjętej zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu istnienie nadmiernego deficytu w Portugalii. Rada odnotowała, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych planowany na 2009 r. miał wynieść 5,9 % PKB, a więc powyżej określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB. Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych (który od 2005 r. utrzymywał się powyżej określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 60 % PKB) miał wynieść w 2009 r. 74,5 % PKB.

(2) W dniu 2 grudnia 2009 r., zgodnie z art. 126 ust. 7 Traktatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 2 , Rada, na podstawie zalecenia Komisji, skierowała do Portugalii zalecenie, wzywając do zlikwidowania nadmiernego deficytu najpóźniej do 2013 r. Rada wyznaczyła też dzień 2 czerwca 2010 r. jako termin na podjęcie w tym celu skutecznych działań.

(3) Po tym, jak władze Portugalii zwróciły się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej przez Unię, państwa członkowskie, których walutą jest euro, oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Rada przyznała Portugalii pomoc finansową 3 . Protokół ustaleń dotyczący szczegółowych warunków w zakresie polityki gospodarczej między Komisją a władzami Portugalii został podpisany w dniu 17 maja 2011 r. Od tego czasu Rada wydała dwa nowe zalecenia skierowane do Portugalii na podstawie art. 126 ust. 7 Traktatu - w dniach 9 października 2012 r. i 21 czerwca 2013 r. - przedłużając termin korekty nadmiernego deficytu odpowiednio do 2014 r. i 2015 r. W obu tych zaleceniach Rada uznała, że Portugalia podjęła skuteczne działania, lecz wystąpiły nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje dla finansów publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 4  Portugalia była zwolniona z obowiązku przedkładania odrębnych sprawozdań w ramach procedury nadmiernego deficytu i przedkładała sprawozdania w ramach programu dostosowań makroekonomicznych, którym była objęta 5 .

(4) Zgodnie z art. 126 ust. 8 Traktatu Rada podjęła w dniu 12 lipca 2016 r. decyzję stwierdzającą, że Portugalia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. Dnia 8 sierpnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję zgodnie z art. 126 ust. 9 Traktatu, w której wezwała Portugalię do podjęcia środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu i ustaliła na 2016 r. ostateczny termin korekty nadmiernego deficytu. Rada wyznaczyła też dzień 15 października 2016 r. jako termin na podjęcie w tym celu skutecznych działań.

(5) W dniu 16 listopada 2016 r. Komisja stwierdziła, że Portugalia podjęła skuteczne działania zgodnie z decyzją Rady z dnia 8 sierpnia 2016 r. wydanym na podstawie art. 126 ust. 9 TFUE,

(6) Zgodnie z art. 4 Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatów, Komisja dostarcza dane statystyczne na potrzeby zastosowania tej procedury. W ramach stosowania tego Protokołu państwa członkowskie przedkładają dane statystyczne na temat deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz inne związane z tym zmienne dwa razy w roku, mianowicie przed dniem 1 kwietnia oraz przed dniem 1 października, zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 6 .

(7) Rada podejmuje decyzję o uchyleniu decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na podstawie przedłożonych danych statystycznych. Ponadto decyzja w sprawie istnienia nadmiernego deficytu powinna zostać uchylona tylko wówczas, gdy prognozy Komisji wskazują, że deficyt nie przekroczy w okresie objętym prognozą określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB 7 .

(8) Na podstawie danych przedstawionych przez Komisję (Eurostat) zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 479/2009, których podstawę stanowią dane przedłożone przez Portugalię w zgłoszeniu z kwietnia 2017 r., program stabilności na lata 2017-2021 oraz prognoza Komisji z wiosny 2017 r., uzasadnione jest wyciągnięcie następujących wniosków:

- Po osiągnięciu poziomu 4,4 % PKB w 2015 r. (3,1 % PKB po skorygowaniu o działania jednorazowe) deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych został obniżony do 2,0 % PKB w 2016 r. (2,3 % PKB po skorygowaniu o działania jednorazowe). W porównaniu z celami budżetu określonymi w 2016 r. obniżenie deficytu w 2016 r. było głównie spowodowane ograniczeniem wydatków bieżących (- 0,9 % PKB), w szczególności spożycia pośredniego, oraz niewykonaniem wydatków kapitałowych (- 0,5 % PKB), co z nadwyżką skompensowało spadek dochodów (1,1 % PKB) zarówno podatkowych, jak i innych niż podatkowe.

- W przedłożonym przez rząd Portugalii w dniu 28 kwietnia 2017 r. programie stabilności na lata 2017-2021 przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych spadnie do poziomu 1,5 % PKB w 2017 r., a w 2018 r. - do 1,0 % PKB. W prognozie Komisji z wiosny 2017 r. przewiduje się, że deficyt wyniesie 1,8 % PKB w 2017 r. i 1,9 % PKB w 2018 r., utrzymując się zatem na poziomie niższym od określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB. Prognoza ta nie uwzględnia potencjalnego wpływu na wzrost deficytu środków wsparcia sektora bankowego, co nie może zagrażać trwałemu obniżeniu deficytu.

- Saldo strukturalne, tj. saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, poprawiło się o 0,3 % PKB w 2016 r.

- Relacja długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wzrosła ze 129 % w 2015 r. do 130,4 % w 2016 r. ze względu na wartość rezydualną zmiany długu zwiększającą zadłużenie. W prognozie Komisji z wiosny 2017 r. zakłada się, że wskaźnik zadłużenia zmniejszy się do 128,5 % w 2017 r. i 126,2 % w 2018 r. dzięki pierwotnej nadwyżce budżetowej.

(9) Zgodnie z art. 126 ust. 12 Traktatu decyzję Rady w sprawie istnienia nadmiernego deficytu uchyla się, w miarę jak nadmierny deficyt w danym państwie członkowskim zostanie, w ocenie Rady, skorygowany.

(10) W ocenie Rady nadmierny deficyt w Portugalii został skorygowany, a zatem należy uchylić decyzję 2010/288/UE.

(11) Począwszy od 2017 r., czyli roku następującego po roku, w którym nastąpiła korekta nadmiernego deficytu, Portugalia podlega części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu i powinna w odpowiednim tempie czynić postępy na drodze do osiągnięcia swojego średniookresowego celu budżetowego, przestrzegając przy tym docelowej wartości wydatków, oraz spełniać kryterium długu zgodnie z art. 2 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1467/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Z całościowej oceny wynika, że nadmierny deficyt w Portugalii został skorygowany.

Artykuł  2

Niniejszym uchyla się decyzję 2010/288/UE.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
E. SCICLUNA
Przewodniczący
1 Decyzja Rady 2010/288/UE z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii (Dz.U. L 125 z 21.5.2010, s. 44).
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 6).
3 Decyzja wykonawcza Rady 2011/344/UE z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii (Dz.U. L 159 z 17.6.2011, s. 88).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1).
6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1).
7 Zgodnie z dokumentem pt. "Szczegółowe zasady wdrażania paktu stabilności i wzrostu oraz wytyczne dotyczące formy i treści programów stabilności i konwergencji" uzgodnionym przez Komitet Ekonomiczno-Finansowy w dniu 5 lipca 2016 r. i dostępnym na stronie: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/legal_texts/index_en.htm.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.