Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.314.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1944
z dnia 10 grudnia 2018 r.
uchylająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 23 grudnia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwana dalej "RB ONZ") przyjęła rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwaną dalej "rezolucją RB ONZ") nr 1907 (2009) nakładającą na Erytreę środki ograniczające obejmujące zakaz sprzedaży i dostaw broni i powiązanych materiałów do oraz z Erytrei.

(2) W dniu 1 marca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/127/WPZiB 1  w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei na podstawie rezolucji RB ONZ nr 1907 (2009).

(3) W dniu 14 listopada 2018 r. RB ONZ przyjęła rezolucję RB ONZ nr 2444 (2018) uchylającą, ze skutkiem natychmiastowym, wszystkie środki ograniczające ONZ skierowane przeciwko Erytrei.

(4) Decyzję 2010/127/WPZiB należy zatem uchylić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Decyzja 2010/127/WPZiB niniejszym traci moc.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady 2010/127/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei (Dz.U. L 51 z 2.3.2010, s. 19).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.