Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.88I.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 2020 r.

DECYZJA RADY (UE) 2020/430
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie tymczasowego odstępstwa od regulaminu wewnętrznego Rady w związku z utrudnieniami w podróżowaniu spowodowanymi przez pandemię COVID-19 w Unii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 240 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od momentu wybuchu kryzysu epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2, wywoływana przez ten wirus choroba COVID-19 szybko rozprzestrzenia się na całym świecie, docierając również na terytorium Unii. Ze względu na gwałtowny wzrost liczby zakażeń, 11 marca 2020 r. dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uznał, że występowanie COVID-19 ma charakter pandemii. 12 marca 2020 r. w związku z szybką eskalacją w europejskim regionie WHO, gdzie odnotowano ponad 20 000 potwierdzonych przypadków i prawie 1000 ofiar śmiertelnych, dyrektor regionalny WHO w Europie stwierdził, że Europa stała się epicentrum pandemii.

(2) Skutkiem tego państwa członkowskie podjęły szereg nadzwyczajnych środków mających na celu zapobieganie i powstrzymanie pandemii, takich jak kwarantanna, zamknięcie sklepów, które nie oferują produktów pierwszej potrzeby, zamknięcie szkół i uniwersytetów, wdrożenie pracy zdalnej, a także ograniczenia i zakazy w zakresie przemieszczania się i podróżowania. Środki te uniemożliwiają lub bardzo utrudniają niektórym członkom Rady podróżowanie w celu fizycznej obecności na posiedzeniach Rady odbywających się w jej siedzibie. To z kolei sprawia, że utrudnione jest osiągnięcie kworum wymaganego na mocy art. 11 ust. 4 regulaminu wewnętrznego Rady 1 , a co za tym idzie utrudnione jest odbywanie przez Radę oficjalnych posiedzeń.

(3) Z uwagi na wspomniane wyjątkowe okoliczności oraz w celu zapewnienia ciągłości instytucjonalnej w procesie decyzyjnym Rady, należy tymczasowo odstąpić od stosowania art. 12 ust. 1 akapit pierwszy regulaminu wewnętrznego Rady w odniesieniu do decyzji o zastosowaniu zwykłej procedury pisemnej. W okresie stosowania niniejszej decyzji - i wyłącznie w tym okresie - decyzja o zastosowaniu zwykłej procedury pisemnej podejmowana przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich (Coreper) powinna być podejmowana zgodnie z zasadą głosowania mającą zastosowanie do przyjęcia danego aktu Rady. To odstępstwo powinno obowiązywać przez miesiąc i okres ten można przedłużyć.

(4) Stosowanie zwykłej procedury pisemnej jako alternatywy dla przyjmowania aktów Rady na posiedzeniach Rady powinno być poprzedzone starannym przygotowaniem na forum Coreperu, a dany akt Rady powinien, w miarę możliwości i potrzeb, być wcześniej przedmiotem politycznych dyskusji ministrów, przeprowadzonych na przykład za pośrednictwem nieformalnej wideokonferencji, tak aby, w najszerszym możliwym zakresie, zapewnić między innymi krajową koordynację, przejrzystość publiczną oraz zaangażowanie parlamentów narodowych zgodnie z praktykami państw członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W drodze odstępstwa od art. 12 ust. 1 akapit pierwszy regulaminu wewnętrznego Rady decyzję o zastosowaniu zwykłej procedury pisemnej, gdy jest ona podejmowana przez Coreper, podejmuje się zgodnie z zasadą głosowania mającą zastosowanie do przyjęcia danego aktu Rady.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się przez okres miesiąca od daty jej przyjęcia.

Jeżeli jest to uzasadnione utrzymującymi się wyjątkowymi okolicznościami, Rada może przedłużyć okres obowiązywania niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2020 r.
W imieniu Rady
A. METELKO-ZGOMBIĆ
Przewodniczący
1 Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.