Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.170.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1165
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 219 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz importu niektórych produktów z Unii do Federacji Rosyjskiej ("Rosja"), w tym owoców i warzyw. Zakaz ten spowodował poważne zagrożenie wystąpieniem zakłóceń na rynku wynikających ze znacznego spadku cen ze względu na fakt, że ważny rynek eksportowy stał się niedostępny. W dniu 29 czerwca 2016 r. zakaz ten został przedłużony do końca 2017 r.

(2) W odpowiedzi Komisja przyjęła serię nadzwyczajnych tymczasowych środków wsparcia. Środki te zostały zawarte w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 913/2014 2 , którego stosowanie następnie przedłużono i wzmocniono rozporządzeniami delegowanymi Komisji (UE) nr 932/2014 3 , (UE) nr 1031/2014 4 , (UE) 2015/1369 5  i (UE) 2016/921 6 .

(3) Produkcję upraw innych niż wieloletnie łatwiej jest dostosować i dlatego producenci są w stanie szybciej dostosować się do sytuacji na rynku. Na podstawie regularnego monitorowania i oceny sytuacji na rynku unijnym Komisja stwierdza, że sytuacja na rynku upraw innych niż wieloletnie (warzyw i niektórych owoców) poprawiła się, ponieważ większość produkcji dotkniętej rosyjskim zakazem importu została przekierowana i dlatego ceny się ustabilizowały.

(4) Ponieważ uprawy wieloletnie (niektóre owoce) są bardziej wymagające i przystosowanie ich zajmuje więcej czasu, sytuacja na rynkach niektórych upraw wieloletnich jeszcze się nie poprawiła w wystarczającym stopniu.

(5) W takich okolicznościach występuje rzeczywiste zagrożenie, że na rynku UE dojdzie do zakłóceń w przypadku niektórych upraw wieloletnich, takich jak owoce pestkowe, owoce cytrusowe, jabłka i gruszki, a zatem - dopóki sytuacja ta trwa - należy przyjąć i wprowadzić odpowiednie środki.

(6) W związku z tym na rynku wciąż występuje sytuacja, której - jak się wydaje - zwykłe środki dostępne na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nie mogą zaradzić.

(7) Tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia są zatem nadal potrzebne i powinny zostać przedłużone na kolejny rok w przypadku niektórych upraw wieloletnich.

(8) Unijna pomoc finansowa powinna być przyznawana z uwzględnieniem szacowanych ilości, na które zakaz ma nadal niekorzystny wpływ. Wyliczenia tych ilości należy dokonać w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego na podstawie ilości wycofanych produktów od wejścia w życie tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia. Ponadto ilości te należy znacząco zredukować, aby uwzględnić fakt, że producenci mieli więcej czasu na dostosowanie się i przekierowanie swojej produkcji.

(9) Produkty, których wycofane ilości były w 2016 r. wyjątkowo niskie w porównaniu z ilościami wycofywanymi w przeszłości od połowy 2014 r., powinny zostać wyłączone z zakresu środków ustanowionych niniejszym rozporządzeniem. Tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia powinny zatem dotyczyć wyłącznie jabłek, gruszek, owoców pestkowych i owoców cytrusowych.

(10) Jeśli poziom wykorzystania tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia w danym państwie członkowskim był bardzo niski w odniesieniu do określonego produktu, a koszty administracyjne udzielania wsparcia były w związku z tym nieproporcjonalnie wysokie, wówczas dane państwo członkowskie powinno mieć możliwość podjęcia decyzji o niewdrażaniu środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(11) Produkty objęte niniejszym rozporządzeniem, które w innym wypadku byłyby eksportowane do Rosji, już zostały lub prawdopodobnie zostaną przekierowane na rynki innych państw członkowskich. Producenci tych samych produktów w tych państwach członkowskich, którzy nie eksportowali dotychczas swoich produktów do Rosji, mogą nadal spotkać się ze znacznym zakłóceniem na rynku i spadkiem cen. Z tego względu, w celu dalszej stabilizacji rynku, pomoc finansowa Unii powinna być także dostępna dla tych producentów we wszystkich państwach członkowskich w odniesieniu do jednego produktu objętego niniejszym rozporządzeniem lub większej ich liczby, ale przedmiotowe ilości nie mogą przekraczać 2 000 ton na państwo członkowskie.

(12) Wycofanie z rynku, niezbieranie plonów i zielone zbiory stanowią skuteczne środki zarządzania kryzysowego w przypadku nadwyżki owoców wynikającej z przejściowych i niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przydzielenia udostępnionych im ilości do jednego lub kilku z tych środków w celu zapewnienia najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych kwot.

(13) Jak określono w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 932/2014, ograniczenie polegające na tym, że wsparcie może być udzielone na wycofanie z rynku 5 % produkcji wprowadzonej do obrotu, należy tymczasowo uchylić. Pomoc finansowa Unii powinna zatem zostać przyznana nawet w przypadku, gdy wycofanie z rynku przekracza pułap 5 %.

(14) Pomoc finansowa Unii na wycofanie z rynku powinna opierać się na odpowiednich kwotach określonych w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 7  w odniesieniu do wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji i w odniesieniu do wycofania z rynku do innych przeznaczeń. W odniesieniu do produktów, dla których w załączniku XI nie ustalono żadnej kwoty, maksymalne kwoty powinny zostać ustalone w niniejszym rozporządzeniu.

(15) W świetle wyjątkowych zakłóceń na rynku i w celu zagwarantowania, że wszyscy producenci owoców otrzymają unijne wsparcie, pomoc finansowa Unii na wycofanie z rynku powinna zostać również przyznana producentom owoców, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów.

(16) W celu wspierania bezpłatnej dystrybucji wycofanych owoców w niektórych organizacjach, takich jak organizacje charytatywne i szkoły, lub wszelkich innych równoznacznych przeznaczeń zatwierdzonych przez państwa członkowskie, zastosowanie powinno mieć również 100 % maksymalnych kwot ustalonych w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 w odniesieniu do producentów, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów. W przypadkach wycofania z rynku w odniesieniu do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja powinni oni otrzymać 50 % maksymalnych ustalonych kwot. W tym kontekście producenci, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, powinni spełniać takie same lub podobne warunki jak organizacje producentów. Powinni oni zatem podlegać, podobnie jak uznane organizacje producentów, odpowiednim przepisom ustanowionym w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 543/2011.

(17) Organizacje producentów są głównymi podmiotami w sektorze owoców, są więc najodpowiedniejszymi podmiotami, by zagwarantować, że pomoc finansowa Unii na wycofanie z rynku zostanie wypłacona producentom, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów. Powinny one zapewniać wypłatę tej pomocy producentom, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów, na podstawie zawartych z nimi umów. Jako że nie we wszystkich państwach członkowskich poziom zorganizowania rynku owoców i warzyw po stronie podaży jest jednakowy, w uzasadnionych przypadkach należy umożliwić właściwym organom państw członkowskich bezpośrednią wypłatę wsparcia dla producentów.

(18) Państwa członkowskie powinny ustalić kwotę wsparcia z tytułu niezbierania plonów lub zielonych zbiorów (za hektar) na poziomie nieprzekraczającym 90 % maksymalnej kwoty wsparcia z tytułu wycofania z rynku, która ma zastosowanie do wycofania z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja i została określona w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, lub w odniesieniu do produktów, dla których nie ustalono żadnej kwoty w tym załączniku - maksymalnej kwoty określonej w niniejszym rozporządzeniu. Niezbieranie plonów powinno uzyskać wsparcie nawet w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego.

(19) Organizacje producentów koncentrują podaż i są w stanie działać szybciej niż producenci, którzy nie są członkami takich organizacji, mając do czynienia z większymi ilościami, a zatem wywierają natychmiastowy wpływ na rynek. W związku z tym w celu zapewnienia bardziej efektywnego wdrożenia nadzwyczajnych środków wsparcia przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz celem przyspieszenia stabilizacji rynku, w odniesieniu do producentów będących członkami uznanych organizacji producentów należy zwiększyć pomoc finansową Unii na wycofania z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja do 75 % odnośnych kwot maksymalnych ustalonych dla wsparcia na wycofanie z rynku do innych przeznaczeń.

(20) Jeśli chodzi o wycofanie z rynku, pomoc finansowa Unii na operacje niezbierania plonów i zielonych zbiorów powinna również zostać przyznana producentom, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów. Pomoc finansowa powinna wynieść 50 % maksymalnych kwot wsparcia ustalonych dla organizacji producentów.

(21) Biorąc pod uwagę dużą liczbę producentów, którzy nie są członkami organizacji producentów, i potrzebę przeprowadzania kontroli, które będą wiarygodne i wykonalne, pomocy finansowej Unii nie należy przyznawać producentom, którzy nie są członkami organizacji producentów, w odniesieniu do zielonych zbiorów owoców, których normalne zbiory już się rozpoczęły, oraz w odniesieniu do niezbierania plonów, w przypadku gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego. W związku z tym producenci, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów, powinni podlegać, podobnie jak uznane organizacje producentów, odpowiednim przepisom ustanowionym w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 543/2011.

(22) W odniesieniu do producentów, którzy nie są członkami organizacji producentów, wypłaty pomocy finansowej Unii na operacje niezbierania plonów i zielonych zbiorów powinien dokonywać bezpośrednio właściwy organ państwa członkowskiego. Ten właściwy organ powinien wypłacać odpowiednie kwoty producentom zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 543/2011 oraz z odpowiednimi przepisami i procedurami krajowymi.

(23) W celu zagwarantowania, by pomoc finansowa Unii dla producentów niektórych owoców była wykorzystywana na zamierzone cele i w celu zapewnienia skutecznego wykorzystania budżetu Unii, państwa członkowskie powinny wprowadzić rozsądny poziom kontroli. W szczególności należy przeprowadzać kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne, kontrole bezpośrednie oraz kontrole na miejscu, obejmujące rozsądną ilość produktów, obszarów, organizacji producentów i producentów, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów.

(24) Państwa członkowskie powinny w regularnych odstępach czasu powiadamiać Komisję o operacjach realizowanych przez organizacje producentów oraz przez producentów, którzy nie są członkami organizacji.

(25) Aby niniejsze rozporządzenie mogło wywrzeć natychmiastowy wpływ na rynek oraz pomóc w stabilizacji cen, powinno ono wejść w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące unijnej pomocy finansowej ("pomoc finansowa") przeznaczonej na tymczasowe środki wsparcia, które mają być przyznane organizacjom producentów w sektorze owoców, uznanym zgodnie z art. 154 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz producentom, którzy nie są członkami takich organizacji.

Te tymczasowe środki wsparcia obejmują operacje wycofania z rynku, niezbieranie plonów i zielone zbiory.

2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest w odniesieniu do następujących produktów sektora owoców, przeznaczonych do spożycia jako produkty świeże:
a) jabłka objęte kodem CN 0808 10;
b) gruszki objęte kodem CN 0808 30;
c) śliwki objęte kodem CN 0809 40 05;
d) pomarańcze słodkie objęte kodami CN 0805 10 22, 0805 10 24 i 0805 10 28;
e) klementynki objęte kodem CN 0805 22 00;
f) mandarynki (włącznie z tangerynami i satsumami); wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe objęte kodami CN 0805 21 10, 0805 29 00 i 0805 21 90;
g) cytryny objęte kodem CN 0805 50 10;
h) brzoskwinie i nektaryny objęte kodem CN 0809 30;
i) czereśnie objęte kodem CN 0809 29 00;
j) owoce persymony (kaki) objęte kodem CN 0810 70 00.
3.  Środki wsparcia, o których mowa w ust. 1, obejmują działania prowadzone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia, w którym ilości określone w art. 2 ust. 1 zostaną wyczerpane w każdym zainteresowanym państwie członkowskim, lub do dnia 30 czerwca 2018 r., w zależności od tego, która z tych dat następuje wcześniej.
4.  Jeżeli sytuacja w zakresie importu niektórych produktów z Unii do Rosji zmieni się przed dniem 30 czerwca 2018 r., Komisja może zmienić lub uchylić niniejsze rozporządzenie.
Artykuł  2

Przydzielenie maksymalnych ilości państwom członkowskim

1.  Pomoc finansowa Unii na środki wsparcia, o których mowa w art. 1 ust. 1, zostanie udostępniona państwom członkowskim w odniesieniu do ilości produktów określonych w załączniku I.

Pomoc finansowa jest również dostępna w państwach członkowskich na operacje wycofania, zielonych zbiorów lub niezbierania plonów, w odniesieniu do jednego lub większej liczby produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 i określonych przez państwo członkowskie, pod warunkiem że przedmiotowa dodatkowa ilość nie przekracza 2 000 ton na państwo członkowskie.

2.  W odniesieniu do całkowitych ilości na państwo członkowskie, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą określić dla każdego produktu, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a) ilości, które mają zostać wycofane z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji;
b) ilości, które mają zostać wycofane z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja;
c) obszar równoważny, na którym stosuje się zielone zbiory i niezbieranie plonów.
3.  Jeżeli ilości faktycznie wycofane w danym państwie członkowskim w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 2016/921 w przypadku jednej z kategorii produktów określonych w załączniku I do tego rozporządzenia wynoszą mniej niż 5 % całkowitej ilości przydzielonej temu państwu członkowskiemu dla tej kategorii produktów, państwo członkowskie może podjąć decyzję o niewykorzystaniu ilości przydzielonej temu państwu członkowskiemu dla tej kategorii produktów zgodnie z załącznikiem I. W takim wypadku zainteresowane państwo członkowskie powiadamia Komisję o swojej decyzji do dnia 31 października 2017 r. Od momentu złożenia powiadomienia operacje wycofania, niezbierania plonów i zielonych zbiorów przeprowadzone w odniesieniu do tej kategorii produktów w tym państwie członkowskim nie kwalifikują się do pomocy finansowej.
4.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niewykorzystaniu całości lub części 2 000 ton, o której to ilości mowa w ust. 1 akapit drugi. W takim wypadku dane państwo członkowskie powiadamia Komisję o swojej decyzji do dnia 31 października 2017 r. Od momentu złożenia powiadomienia operacje wycofania, niezbierania plonów i zielonych zbiorów przeprowadzone w ramach ilości 2 000 ton, o której mowa w ust. 1 akapit drugi, w tym państwie członkowskim nie kwalifikują się do pomocy finansowej.
Artykuł  3

Przydzielenie ilości producentom

Państwa członkowskie przydzielają ilości, o których mowa w art. 2 ust. 1, organizacjom producentów i producentom, którzy nie są członkami organizacji producentów, zgodnie z zasadą "kto pierwszy, ten lepszy".

Państwa członkowskie mogą jednak podjąć decyzję o ustanowieniu innego systemu przydzielania ilości, pod warunkiem że system ten opiera się na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach. W tym celu państwa członkowskie mogą wziąć pod uwagę zasięg skutków rosyjskiego zakazu importu dla przedmiotowych producentów.

Artykuł  4

Przepisy wspólne dotyczące środków wycofania, niezbierania plonów i zielonych zbiorów dla organizacji producentów

1.  Wsparcie z tytułu operacji wycofania, niezbierania plonów i zielonych zbiorów prowadzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez organizacje producentów jest przyznawane organizacjom producentów, nawet jeśli ich programy operacyjne i krajowe strategie państw członkowskich nie przewidują takich operacji.

Wsparcie, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie jest uwzględniane do celów obliczenia pułapów, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Artykuł 32 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz art. 55 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 nie mają zastosowania do pomocy finansowej przyznawanej na podstawie niniejszego rozporządzenia.

2.  Pułap jednej trzeciej wydatków, o którym mowa w art. 33 ust. 3 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz pułap przewidujący zwiększenie kwoty funduszu operacyjnego o maksymalnie 25 %, o którym mowa w art. 66 ust. 3 lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, nie mają zastosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych na operacje wycofania, niezbierania plonów i zielonych zbiorów prowadzone na podstawie niniejszego rozporządzenia.
3.  Wydatki poniesione na podstawie art. 5 i 7 stanowią część funduszu operacyjnego organizacji producentów.
4.  W przypadku gdy uznanie organizacji producentów zostało zawieszone na podstawie art. 114 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, członków takiej organizacji producentów uznaje się za producentów niebędących członkami uznanej organizacji producentów do celów art. 6 i 8.
Artykuł  5

Pomoc finansowa na wycofania dla organizacji producentów

1.  Pułap 5 %, o którym mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz art. 79 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, nie ma zastosowania do operacji prowadzonych na podstawie niniejszego rozporządzenia.
2.  Maksymalne kwoty pomocy finansowej na operacje wycofania dla organizacji producentów określono w załączniku II.
3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 pomoc finansowa na wycofania do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja jest równa 75 % maksymalnych kwot wsparcia dla innych przeznaczeń, o których mowa w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  6

Pomoc finansowa na wycofania dla producentów, którzy nie są członkami organizacji producentów

1.  Maksymalne kwoty pomocy finansowej przyznawanej producentom, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, na wycofanie z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji, określono w załączniku II.

Maksymalne kwoty pomocy finansowej przyznawanej producentom, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, na wycofanie z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja są równe 50 % kwot określonych w załączniku II.

2.  Producenci, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, zawierają umowę z taką organizacją w odniesieniu do całkowitej ilości produktów, które mają zostać dostarczone. Organizacje producentów przyjmują wszystkie uzasadnione wnioski producentów, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów. Ilości dostarczone przez producentów, którzy nie są członkami organizacji, są zgodne z wielkością regionalnych plonów i odnośną powierzchnią.

Pomoc finansowa jest wypłacana producentom, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, przez organizację producentów, z którą podpisali oni umowę.

Kwoty, które odpowiadają kosztom faktycznie poniesionym przez organizację producentów na wycofanie odnośnych produktów, zatrzymuje taka organizacja. Przedmiotowe koszty należy udokumentować, przedstawiając odpowiednie faktury.

3.  W należycie uzasadnionych przypadkach, na przykład przy niskim stopniu zorganizowania producentów w danym państwie członkowskim, państwa członkowskie mogą, w sposób niedyskryminacyjny, umożliwić producentom, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, zastąpienie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, powiado mieniem właściwego organu danego państwa członkowskiego o ilościach, które zostaną dostarczone. Na potrzeby takiego powiadomienia stosuje się odpowiednio art. 78 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011. Ilości dostarczone przez producentów, którzy nie są członkami organizacji, są zgodne z wielkością regionalnych plonów i odnośną powierzchnią.

W takich przypadkach właściwy organ państwa członkowskiego wypłaca pomoc finansową bezpośrednio producentom. W tym celu państwa członkowskie przyjmują nowe lub stosują obowiązujące przepisy lub procedury krajowe.

4.  Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011, jak również art. 4 niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio w odniesieniu do niniejszego artykułu.
Artykuł  7

Pomoc finansowa na niezbieranie plonów i zielone zbiory dla organizacji producentów

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 85 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 państwa członkowskie określają kwoty wsparcia, obejmujące zarówno pomoc finansową Unii, jak i wkład organizacji producentów w odniesieniu do niezbierania plonów i zielonych zbiorów, na hektar i na poziomie nieprzekraczającym 90 % kwot ustalonych w odniesieniu do wycofania z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Wsparcie dla zielonych zbiorów obejmuje tylko produkty, które fizycznie znajdują się na polach i faktycznie zostają zebrane w ramach zielonych zbiorów.

Na zasadzie odstępstwa od art. 34 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 pomoc finansowa Unii na niezbieranie plonów i zielone zbiory jest równa 75 % kwot ustalonych przez państwa członkowskie zgodnie z akapitem pierwszym.

2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 85 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 środki w zakresie niezbierania plonów, o których mowa w art. 84 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, mogą być stosowane nawet w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego. W takich przypadkach kwoty wsparcia, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zostają proporcjonalnie obniżone z uwzględnieniem produkcji już zebranej ustalonej na podstawie rejestrów magazynowych i ksiąg finansowych danej organizacji producentów.
Artykuł  8

Pomoc finansowa na niezbieranie plonów i zielone zbiory dla producentów, którzy nie są członkami organizacji producentów

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 85 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 zastosowanie mają następujące zasady:
a) wsparcie dla zielonych zbiorów obejmuje tylko produkty, które fizycznie znajdują się na polach i faktycznie zostają zebrane w ramach zielonych zbiorów oraz dla których normalne zbiory jeszcze się nie zaczęły;
b) środki w zakresie niezbierania plonów nie są stosowane w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego;
c) zielone zbiory i niezbieranie plonów w żadnym wypadku nie są stosowane jednocześnie w odniesieniu do tego samego produktu i tego samego obszaru.
2.  Kwoty pomocy finansowej na operacje niezbierania plonów i zielonych zbiorów są równe 50 % kwot określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 1.
3.  Producenci, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, dokonują odpowiedniego powiadomienia właściwego organu danego państwa członkowskiego zgodnie z przepisami szczegółowymi, przyjętymi przez dane państwo członkowskie na podstawie art. 85 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011.
4.  Właściwy organ państwa członkowskiego wypłaca pomoc finansową bezpośrednio producentom. W tym celu państwa członkowskie przyjmują nowe lub stosują obowiązujące przepisy lub procedury krajowe.
5.  Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do niniejszego artykułu.
Artykuł  9

Kontrole operacji wycofania, niezbierania plonów i zielonych zbiorów

1.  Operacje wycofania, o których mowa w art. 5 i 6, podlegają:
a) kontrolom pierwszego szczebla zgodnie z art. 108 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011. Takie kontrole obejmują co najmniej 10 % ilości produktów wycofanych z rynku i co najmniej 10 % organizacji producentów korzystających z pomocy finansowej, o której mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do operacji wycofania z rynku, o których mowa w art. 6 ust. 3, kontrole pierwszego szczebla obejmują jednak 100 % ilości produktów wycofanych z rynku;
b) kontrolom drugiego szczebla zgodnie z art. 109 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011. Kontrole na miejscu obejmują co najmniej 40 % podmiotów podlegających kontrolom pierwszego szczebla oraz co najmniej 5 % ilości produktów wycofanych z rynku.
2.  Operacje niezbierania plonów i zielonych zbiorów, o których mowa w art. 7 i 8, podlegają kontrolom i warunkom określonym w art. 110 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, z wyjątkiem wymogu nieprzeprowadzania częściowych zbiorów w przypadku stosowania odstępstwa przewidzianego w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Kontrole obejmują co najmniej 25 % danych obszarów produkcji.

W odniesieniu do operacji niezbierania plonów i zielonych zbiorów, o których mowa w art. 8, kontrole obejmują 100 % danych obszarów produkcji.

Artykuł  10

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej Unii i jej wypłata

1.  Organizacje producentów składają wnioski o wypłatę pomocy finansowej, o której mowa w art. 5 i 7, do dnia 31 lipca 2018 r.
2.  Producenci, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów i nie podpisali umowy z uznaną organizacją producentów, do dnia 31 lipca 2018 r. zwracają się do właściwych organów wyznaczonych przez państwa członkowskie w celu otrzymania pomocy finansowej, o której mowa w art. 6 i 8.
3.  Do wniosków o płatność dołącza się dokumentację dodatkową uzasadniającą kwotę pomocy finansowej, której dotyczy wniosek, i pisemne oświadczenie, że w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do otrzymania pomocy finansowej przyznawanej na podstawie niniejszego rozporządzenia wnioskodawca nie otrzymał i nie otrzyma żadnego podwójnego finansowania unijnego lub krajowego ani odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej.
Artykuł  11

Powiadomienia

1.  Pierwszego dnia każdego miesiąca, do dnia 1 października 2018 r., państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje dotyczące każdego produktu:
a) ilości wycofane w celu bezpłatnej dystrybucji;
b) ilości wycofane do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja;
c) obszar równoważny, na którym stosuje się zielone zbiory i niezbieranie plonów;
d) całość wydatków poniesionych w odniesieniu do ilości i obszarów, o których mowa w lit. a), b) i c).

W powiadomieniach uwzględniane są tylko operacje zrealizowane.

W odniesieniu do tych powiadomień państwa członkowskie korzystają z odpowiednich szablonów zawartych w załączniku III.

2.  W chwili składania pierwszego powiadomienia państwa członkowskie informują Komisję o kwotach wsparcia ustalonych przez nie zgodnie z art. 79 ust. 1 lub art. 85 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 i art. 5-8 niniejszego rozporządzenia, wykorzystując w tym celu odpowiednie szablony zawarte w załączniku IV.
Artykuł  12

Wypłata pomocy finansowej Unii

Wydatki państw członkowskich w odniesieniu do płatności w ramach niniejszego rozporządzenia kwalifikują się do pomocy finansowej jedynie w przypadku, gdy zostały dokonane do dnia 30 września 2018 r.

Artykuł  13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  8

Maksymalne ilości produktów przyznane poszczególnym państwom członkowskim, o których mowa w art. 2 ust. 1

(w tonach)
Państwo członkowskieJabłka i gruszkiŚliwkiPomarańcze, klementynki, mandarynki i cytrynyBrzoskwinie i nektaryny
Belgia21 845
Niemcy1 615
Grecja6804 1652 04016 065
Hiszpania1 9551 27514 11029 325
Francja3 060
Chorwacja510850
Włochy4 5053 9108507 140
Cypr3 060
Niderlandy5 865
Austria510
Polska75 565425510
Portugalia935

ZAŁĄCZNIK  II

Maksymalne kwoty wsparcia na operacje wycofania z rynku, o których mowa w art. 5 i 6

ProduktMaksymalne wsparcie (EUR/100 kg)
Bezpłatna dystrybucjaPozostałe przeznaczenia
Jabłka16,9813,22
Nektaryny26,9026,90
Brzoskwinie26,9026,90
Gruszki23,8515,90
Pomarańcze21,0021,00
Mandarynki19,5019,50
Klementynki22,1619,50
Satsumy19,5019,50
Cytryny23,9919,50
Śliwki34,0020,40
Owoce persymony (kaki)21,0214,01
Czereśnie48,1432,09

ZAŁĄCZNIK Nr  III

Szablony do powiadamiania, o których mowa w art. 11 ust. 1

POWIADOMIENIE O OPERACJACH WYCOFANIA Z RYNKU W CELU BEZPŁATNEJ DYSTRYBUCJI
Państwo członkowskie:...Okres, którego dotyczy powiadomienie:...Data:...
ProduktOrganizacje producentówProducenci niebędący członkami organizacjiIlości łącznie (t)Całkowita pomoc finansowa Unii (EUR)
Ilości (t)Pomoc finansowa Unii (EUR)Ilości (t)Pomoc finansowa Unii (EUR)
wycofanietransportsortowanie i pakowanieOgółemwycofanietransportsortowanie i pakowanieOgółem
(a)(b)(c)(d)(e) = (b) + (c) + (d)(f)(g)(h)(i)(j) = (g) + (h) + (i)(k) = (a) + (f)(l) = (e) + (j)
Jabłka
Gruszki
Łącznie jabłka i gruszki
Śliwki
Łącznie śliwki
Pomarańcze
Klementynki
Mandarynki
Cytryny
Łącznie owoce cytrusowe
Brzoskwinie
Nektaryny
Łącznie brzoskwinie i nektaryny
Czereśnie
Owoce persymony (kaki)
Łącznie pozostałe
OGÓŁEM
Uwaga: W odniesieniu do każdej grupy producentów należy wypełnić jeden arkusz Excel.
POWIADOMIENIE O OPERACJACH WYCOFANIA Z RYNKU DO PRZEZNACZEŃ INNYCH NIŻ BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA
Państwo członkowskie:...Okres, którego dotyczy powiadomienie:...Data:...
ProduktOrganizacje producentówProducenci niebędący członkami organizacjiIlości łącznie (t)Całkowita pomoc finansowa Unii (EUR)
Ilości (t)Pomoc finansowa Unii (EUR)Ilości (t)Pomoc finansowa Unii (EUR)
(a)(b)(c)(d)(e) = (a) + (c)(f) = (b) + (d)
Jabłka
Gruszki
Łącznie jabłka i gruszki
Śliwki
Łącznie śliwki
Pomarańcze
Klementynki
Mandarynki
Cytryny
Łącznie owoce cytrusowe
Brzoskwinie
Nektaryny
Łącznie brzoskwinie i nektaryny
Czereśnie
Owoce persymony (kaki)
Łącznie pozostałe
OGÓŁEM
Uwaga: W odniesieniu do każdej grupy producentów należy wypełnić jeden arkusz Excel.
POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE NIEZBIERANIA PLONÓW I ZIELONYCH ZBIORÓW
Państwo członkowskie:...Okres, którego dotyczy powiadomienie:...Data:...
ProduktOrganizacje producentówProducenci niebędący członkami organizacjiIlości łącznie (t)Całkowita pomoc

finansowa Unii

(EUR)

Obszar (ha)Ilości (t)Pomoc finansowa Unii (EUR)Obszar (ha)Ilości (t)Pomoc finansowa Unii (EUR)
(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) = (b) + (e)(h) = (c) + (f)
Jabłka
Gruszki
Łącznie jabłka i gruszki
Śliwki
Łącznie śliwki
Pomarańcze
Klementynki
Mandarynki
Cytryny
Łącznie owoce cytrusowe
Brzoskwinie
Nektaryny
Łącznie brzoskwinie i nektaryny
Czereśnie
Owoce persymony (kaki)
Łącznie pozostałe
OGÓŁEM
Uwaga: W odniesieniu do każdej grupy producentów należy wypełnić jeden arkusz Excel.

ZAŁĄCZNIK  IV

Szablony, które należy przesłać wraz z pierwszym powiadomieniem, o którym mowa w art. 11 ust. 2

OPERACJE WYCOFANIA Z RYNKU DO PRZEZNACZEŃ INNYCH NIŻ BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA
Maksymalne kwoty wsparcia ustalone przez państwo członkowskie zgodnie z art. 79 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 oraz art. 5 niniejszego rozporządzenia
Państwo członkowskie:...Data:...
ProduktWkład organizacji producentów

(EUR/100 kg)

Pomoc finansowa Unii

(EUR/100 kg)

Jabłka
Gruszki
Śliwki
Pomarańcze
Klementynki
Mandarynki
Cytryny
Brzoskwinie
Nektaryny
Czereśnie
Owoce persymony (kaki)
NIEZBIERANIE PLONÓW I ZIELONE ZBIORY
Maksymalne kwoty wsparcia ustalone przez państwo członkowskie zgodnie z art. 85 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 oraz art. 7 niniejszego rozporządzenia
Państwo członkowskie:...Data:...
ProduktUprawiane na wolnym powietrzuUprawiane w szklarni
Wkład organizacji producentów

(EUR/ha)

Pomoc finansowa Unii

(EUR/ha)

Wkład organizacji producentów

(EUR/ha)

Pomoc finansowa Unii

(EUR/ha)

Jabłka
Gruszki
Śliwki
Pomarańcze
Klementynki
Mandarynki
Cytryny
Brzoskwinie
Nektaryny
Czereśnie
Owoce persymony (kaki)
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 913/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierające producentów brzoskwiń i nektaryn (Dz.U. L 248 z 22.8.2014, s. 1).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz.U. L 259 z 30.8.2014, s. 2).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 284 z 30.9.2014, s. 22).
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1369 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 211 z 8.8.2015, s. 17).
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 154 z 11.6.2016, s. 3).
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1).
8 Załącznik I zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/1533 z dnia 8 września 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.233.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 sierpnia 2017 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.