Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.276.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2719/92
z dnia 11 września 1992 r.
w sprawie towarzyszącego dokumentu urzędowego dotyczącego przepływu w ramach systemu zawieszenia podatku wyrobów objętych podatkiem akcyzowym *

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Podatku Akcyzowego, a także mając na uwadze, co następuje:

przepływ wyrobów objętych podatkiem akcyzowym między składami podatkowymi oraz pomiędzy składem podatkowym a przedsiębiorcą rejestrowym i nierejestrowym, odbywa się zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zawieszenia podatku akcyzowego; niezbędne jest ustanowienie w wiążący sposób formy i treści towarzyszących dokumentów, które mogą być zarówno dokumentami handlowymi jak i urzędowymi;

konieczne jest określenie, kto przesyła właściwym władzom przewidziany dla tych władz czwarty egzemplarz dokumentu towarzyszącego oraz jak ma to następować; celowe i zgodne z praktyką jest nałożenie tego obowiązku na odbiorcę towaru w kraju przeznaczenia, ponieważ jedynie on jest w stanie przesłać ten dokument istotny dla sprawowania nadzoru podatkowego bez obawy, że zostanie on przesłany błędnie przesłany; o ile jest to wymagane przez właściwe władze Państwa Członkowskiego przeznaczenia, także czwarty egzemplarz powinien zawierać potwierdzenie odbioru, które wskazuje tym władzom, że towary zostały przyjęte do składu podatkowego odbiorcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 1

Dokument wskazany w załączniku 1 jest używany jako administracyjny dokument towarzyszący przemieszczaniu, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 92/12/EWG. Wskazówki dotyczące wypełniania i procedur używania dokumentu zamieszczone są na odwrocie karty 1 dokumentu.

Artykuł  2
1. Dokument handlowy może zastąpić dokument urzędowy pod warunkiem że zawiera te same informacje, które są wymagane w dokumencie urzędowym.
2. 2 Dokument handlowy, który nie posiada takiego samego układu jak dokument urzędowy musi zawierać te same informacje co wymagane w dokumencie urzędowym, a charakter informacji musi być identyfikowany przez numer odpowiadający numerowi odpowiedniej rubryki w dokumencie urzędowym. Dokument należy w sposób łatwo widoczny zaopatrzyć następującą uwagą: "Handlowy dokument towarzyszący stosowany przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy".
Artykuł  2a 3
1. W wypadkach wystawiania dokumentu towarzyszącego przez elektroniczny lub automatyczny system przetwarzania danych właściwe urzędy mogą zezwolić wysyłającemu na zastępowanie podpisu na dokumencie specjalną pieczęcią według wzoru zamieszczonego w załączniku II. Zezwolenia takiego udziela się pod warunkiem uprzedniego złożenia przez wysyłającego właściwym urzędom pisemnego zobowiązania do odpowiedzialności za wszelkie rodzaje ryzyka związane z wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, dotyczące przesyłek przemieszczanych na podstawie dokumentu towarzyszącego opatrzonego taką pieczęcią.
2. 4 Towarzyszące dokumenty zredagowane zgodnie z ust. 1 zawierają w tej części pola 24, która jest przeznaczona dla podpisu nadawcy, jedno z następujących określeń:

– Освободен от подпис

– Dispensa de firma

– Podpis prominut

– Fritaget for underskrift

– Freistellung von der Unterschriftsleistung

– Allkirjanõudest loobutud

– Δεν απαιτείται υπογραφή

– Signature waived

– Dispense de signature

– Dispensa dalla firma

– Derīgs bez paraksta

– Parašo nereikalaujama

– Aláírás alól mentesítve

– Firma mhux meħtieġa

– Van ondertekening vrijgesteld

– Z pominięciem podpisu

– Dispensa de assinatura

– Dispensă de semnătură

– Podpis sa nevyžaduje

– Opustitev podpisa

3. Specjalna pieczęć, określona w ust. 1, umieszcza się w prawym górnym rogu rubryki A administracyjnego dokumentu towarzyszącego lub w odpowiedniej rubryce dokumentu handlowego tak, by był dobrze widoczny. Wysyłający może również otrzymać zezwolenie na drukowanie specjalnej pieczęci na formularzu dokumentu.
Artykuł  3

W przypadku gdy towary objęte podatkiem akcyzowym są przesyłane stałymi rurociągami Państwa Członkowskie, których to dotyczy, mogą, drogą wzajemnego porozumienia zezwolić, aby informacje o rodzaju i ilości przesyłanych towarów były przekazywane pomiędzy składem podatkowym wysyłającego a składem odbiorcy, w formie elektronicznej, która zastąpi dokumenty towarzyszące. Takie porozumienie powinno zapewnić, aby wszystkie dane niezbędne do celów kontroli zapasów i poboru podatków były przekazane.

Artykuł  4

Jeżeli jest to wymagane przez właściwe władze Państwa Członkowskiego przeznaczenia, odbiorca załącza do czwartego egzemplarza dokumentu towarzyszącego takie samo potwierdzenie odbioru jak do egzemplarza trzeciego (egzemplarz do zwrotu) i udostępnia to właściwym władzom, którym składa sprawozdanie zgodnie z ich wskazaniami.

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 września 1992 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I 5

grafika

ZAŁĄCZNIK  II 6

* Z dniem 1 kwietnia 2010 r., na podstawie art. 9 rozporządzenia nr 684/2009/WE z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz.U.UE.L.09.197.24) nin. rozporządzenie traci moc, jednakże stosuje się je nadal w odniesieniu do pomieszczeń, o których mowa w art. 46 dyrektywy 2008/118/WE.
1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2225/93 z dnia 27 lipca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.198.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 sierpnia 1993 r.
2 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2225/93 z dnia 27 lipca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.198.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 sierpnia 1993 r.
3 Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2225/93 z dnia 27 lipca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.198.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 sierpnia 1993 r.
4 Art. 2a ust. 2:

- zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.362.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

5 Załącznik I:

-zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 2225/93 z dnia 27 lipca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.198.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 sierpnia 1993 r.

- zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.362.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

6 Załącznik II dodany przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 2225/93 z dnia 27 lipca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.198.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 sierpnia 1993 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.