Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1992.240.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2409/92
z dnia 23 lipca 1992 r.
w sprawie taryf i stawek za usługi lotnicze

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 84 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

ważne jest ustalenie polityki transportu lotniczego na rynku wewnętrznym w okresie do dnia 31 grudnia 1992 r. zgodnie z art. 8a Traktatu;

rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału;

decyzja Rady 87/601/EWG z dnia 14 grudnia 1987 r. dotycząca taryf za regularne usługi lotnicze między Państwami Członkowskimi (4) i rozporządzenie Rady (EWG) nr 2342/90 z dnia 24 lipca 1990 r. dotyczące taryf za regularne obsługi lotnicze (5) stanowią pierwsze kroki w kierunku osiągnięcia rynku wewnętrznego w zakresie taryf lotniczych;

taryfy lotnicze powinny zwykle stanowić odzwierciedlenie tendencji występujących na rynku;

należy uzupełnić swobodę w zakresie określania cen właściwymi przepisami, mającymi na celu ochronę interesów konsumentów i przemysłu;

wszystkie zagadnienia polityki cenowej powinny znaleźć się w tym samym rozporządzeniu;

niniejsze rozporządzenie zastępuje rozporządzenie (EWG) nr 2342/90 oraz częściowo zastępuje rozporządzenie Rady (EWG) nr 294/91 z dnia 4 lutego 1991 r. w sprawie prowadzenia obsługi ładunków lotniczych między Państwami Członkowskimi (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Niniejsze rozporządzenie dotyczy kryteriów i procedur stosowanych w celu ustalenia taryf i stawek za usługi lotnicze dotyczące transportu wyłącznie w ramach Wspólnoty.
2. Bez uszczerbku dla ust. 3 niniejsze rozporządzenie nie może być stosowane wobec:

a) taryf i stawek pobieranych przez przewoźników lotniczych, niebędących przewoźnikami lotniczymi Wspólnoty;

b) taryf i stawek ustalonych w wykonaniu obowiązków usług publicznych, które określa rozporządzenie Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (7).

3. Wyłącznie przewoźnicy lotniczy Wspólnoty będą uprawnieni do wprowadzenia nowych produktów lub taryf niższych od istniejących dla tych samych produktów.
Artykuł  2

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) "taryfy lotnicze" oznaczają ceny podawane w walucie ecu lub w walucie lokalnej, które pasażerowie płacą przewoźnikom lotniczym lub ich przedstawicielom za ich przewóz oraz przewóz ich bagażu w ramach usług lotniczych, oraz wszystkie warunki, w których ceny te mają zastosowanie, w tym wynagrodzenie i warunki oferowane agencjom i inne usługi pomocnicze;

b) "stawki od miejsca" oznaczają ceny podawane w walucie ecu lub w walucie lokalnej, które płacą osoby czarterujące przewoźnikom lotniczym za przewóz w ramach usług lotniczych osoby czarterującej lub jej klientów oraz ich bagażu, i wszystkie warunki, w jakich mają zastosowanie te ceny, w tym wynagrodzenie i warunki oferowane agencji i inne usługi pomocnicze;

c) "taryfy czarterowe" oznaczają ceny podawane w walucie ecu lub w walucie lokalnej, które płacą pasażerowie osobom czarterującym za usługi stanowiące lub włączające ich przewóz oraz przewóz ich bagażu w ramach usług lotniczych, oraz wszystkie warunki, w jakich mają zastosowanie te ceny, w tym wynagrodzenie i warunki oferowane agencji lub inne usługi pomocnicze;

d) "stawki cargo" oznaczają ceny podawane w ecu lub w walucie lokalnej, płacone za przewóz ładunków, oraz warunki, w jakich te ceny mają zastosowanie, w tym wynagrodzenie i warunki oferowane agencji i inne usługi pomocnicze;

e) "standardowe stawki cargo" oznaczają taryfy podawane zwykle przez przewoźnika lotniczego, włączając dostępność normalnych rabatów;

f) "usługa lotnicza" oznacza lot lub serię lotów przewożących pasażerów, ładunek i/lub pocztę za wynagrodzenie i/lub wynajem;

g) "przewoźnik lotniczy" oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego z posiadaną ważną licencją na działalność;

h) "przewoźnik lotniczy Wspólnoty" oznacza przewoźnika lotniczego posiadającego ważną licencję na działalność wydaną przez Państwo Członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie licencjonowania przewoźników lotniczych (8).

i) "zainteresowane Państwo(-a) Członkowskie" oznacza Państwo(-a) Członkowskie, między którymi lub w których taryfa lub stawka jest stosowana;

j) "odnośne Państwo(-a) Członkowskie" oznacza zainteresowane Państwo(-a) Członkowskie oraz Państwo(-a) Członkowskie, w którym przewoźnik(-cy) prowadzący obsługę linii lotniczej jest (są) licencjonowani;

k) "taryfa podstawowa" oznacza najniższą w pełni ruchomą taryfę, dostępną w obie strony, która jest oferowana do sprzedaży przynajmniej w tym samym zakresie jak wszystkie inne w pełni ruchome taryfy oferowane w ramach tych samych usług lotniczych.

Artykuł  3

Taryfy czarterowe oraz stawki za miejsca i za przewóz ładunku nakładane przez przewoźników lotniczych Wspólnoty zostaną ustalone za pomocą wspólnej zgody stron umowy transportowej.

Artykuł  4

Przewoźnicy lotniczy prowadzący działalność w ramach Wspólnoty informują o wszystkich taryfach lotniczych i standardowych stawkach za przewóz ładunku na wniosek każdej osoby.

Artykuł  5
1. Bez uszczerbku dla niniejszego rozporządzenia przewoźnicy lotniczy Wspólnoty swobodnie ustalają taryfy lotnicze.
2. Zainteresowane Państwo(-a) Członkowskie może (mogą) wymagać przedstawienia im taryf lotniczych w sposób przez nie ustalony, bez dyskryminacji ze względu przynależność państwową lub tożsamości przewoźników lotniczych. Nie można wymagać przedstawienia ich w terminie dłuższym niż 24 godziny (w tym dzień roboczy) przed wejściem w życie taryf lotniczych, wyłączywszy przypadek pokrywania się istniejącej taryfy, kiedy wymagane jest jedynie wcześniejsze zawiadomienie.
3. Przed dniem 1 kwietnia 1997 r. Państwo Członkowskie może wymagać, aby zostały przedstawione taryfy lotnicze na trasach krajowych, gdzie prowadzi działalność nie więcej niż jeden przewoźnik, któremu przyznało licencję, lub dwóch przewoźników, którym przyznało licencję w ramach wspólnej działalności, w terminie wcześniejszym niż jeden dzień roboczy, ale nie dłuższym niż miesiąc przed wejściem w życie taryf lotniczych.
4. Taryfa lotnicza może być stosowana do sprzedaży i przewozu, aż do jej wycofania zgodnie z art. 6 lub art. 7.
Artykuł  6
1. Zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym artykule zainteresowane Państwo Członkowskie może w każdej chwili zadecydować o:

a) wycofaniu podstawowej taryfy, która jest zbyt wysoka na niekorzyść użytkowników w stosunku do długoterminowych całkowicie przydzielonych odnośnych kosztów przewoźnika lotniczego wraz z zadowalającym zyskiem z kapitału, uwzględniając całkowitą strukturę taryf za daną trasę oraz inne istotne czynniki, w tym stan konkurencji na rynku;

b) zatrzymaniu, w sposób niedyskryminacyjny, dalszych obniżek taryf na rynku, zarówno na trasie lub grupie tras, jeżeli tendencje rynkowe doprowadziły do stałej tendencji zniżkowej taryf lotniczych, znacznie odbiegającej od zwykłych sezonowych zmian w polityce cenowej i powodując duże straty pośród wszystkich przewoźników lotniczych świadczących dane usługi lotnicze, biorąc pod uwagę długoterminowe całkowicie przydzielone odnośne koszty przewoźników lotniczych.

2. Decyzja podjęta zgodnie z ust. 1 jest notyfikowana, wraz z uzasadnieniem, Komisji oraz wszystkim innym Państwom Członkowskim/Państwu Członkowskiemu, jak również zainteresowanemu przewoźnikowi lotniczemu/zainteresowanym przewoźnikom lotniczym.
3. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania notyfikacji żadne zainteresowane Państwo Członkowskie lub Komisja nie poinformuje o sprzeciwie, podając jego powody na podstawie ust. 1, Państwo Członkowskie, które podejmuje decyzję zgodnie z ust. 1, może nakazać zainteresowanemu przewoźnikowi lotniczemu/zainteresowanym przewoźnikom lotniczym wycofanie podstawowej taryfy lub odpowiednio zaprzestania dalszych obniżek taryf.
4. W przypadku różnicy zdań każde zainteresowane Państwo Członkowskie może zażądać konsultacji w celu ponownego zbadania sytuacji. Konsultacje odbędą się w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem, chyba że postanowiono inaczej.
Artykuł  7
1. Na wniosek odnośnego Państwa Członkowskiego Komisja zbada, czy decyzja dotycząca działania lub niepodejmowania działania zgodnie z art. 6 odpowiada kryteriom art. 6 ust. 1. Jednocześnie Państwo Członkowskie poinformuje inne zainteresowane Państwo(-a) Członkowskie oraz zainteresowanego przewoźnika lotniczego/zainteresowanych przewoźników lotniczych. Komisja niezwłocznie opublikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, że taryfa(-y) lotnicza(-y) została(-e) poddana(-e) przeglądowi.
2. Niezależnie od ust. 1 Komisja może zbadać, na podstawie skargi złożonej przez stronę mającą uzasadniony interes prawny, czy taryfy lotnicze odpowiadają kryteriom określonym w art. 6 ust. 1. Komisja niezwłocznie opublikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, że taryfa(-y) lotnicza(-e) została(-y) poddana(-e) przeglądowi.
3. Taryfa lotnicza obowiązująca w momencie poddania jej przeglądowi zgodnie z ust. 1 będzie obowiązywała w czasie przeglądu. Jednakże jeżeli Komisja lub Rada zgodnie z ust. 8 zadecydowała w okresie poprzednich sześciu miesięcy, że podobny lub niższy poziom podstawowej taryfy dla danych miast nie odpowiada kryteriom art. 6 ust. 1 lit. a), taryfa lotnicza nie pozostanie w mocy w czasie przeglądu.

Ponadto, jeżeli jest stosowany ust. 6, zainteresowany przewoźnik lotniczy nie może stosować w czasie przeglądu dokonywanego przez Komisję taryfy podstawowej wyższej od tej, która była stosowana bezpośrednio przed przeglądem taryfy podstawowej.

4. Po zasięgnięciu opinii zainteresowanych Państw Członkowskich Komisja podejmie jak najszybciej decyzję i najpóźniej w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania wystarczających informacji od zainteresowanego przewoźnika lotniczego/zainteresowanych przewoźników lotniczych. Komisja weźmie pod uwagę wszelkie informacje otrzymane od zainteresowanych stron.
5. Jeżeli przewoźnik lotniczy nie dostarcza wymaganych informacji w określonym terminie ustalonym przez Komisję lub dostarcza je w sposób niekompletny, Komisja na mocy decyzji zażąda dostarczenia informacji. Decyzja określi, jakie informacje są wymagane, oraz ustali odpowiedni termin ich dostarczenia.
6. Komisja może zadecydować, na mocy decyzji, o wycofaniu obowiązującej taryfy lotniczej do czasu ostatecznego jej ustalenia, jeżeli przewoźnik lotniczy dostarcza błędnych informacji lub czyni to w sposób niekompletny, lub nie dostarcza ich w terminie ustalonym na mocy decyzji zgodnie z ust. 5.
7. Komisja niezwłocznie podaje do informacji zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu/zainteresowanym Państwom Członkowskim oraz zainteresowanemu przewoźnikowi lotniczemu/zainteresowanym przewoźnikom lotniczym swoją uzasadnioną decyzję zgodnie z ust. 4 i 6.
8. Zainteresowane Państwo Członkowskie może odwołać się od decyzji Komisji zgodnie z ust. 4 do Rady w terminie jednego miesiąca. Rada może podjąć inną decyzję kwalifikowaną większością głosów w terminie jednego miesiąca.
9. Zainteresowane Państwa Członkowskie dopilnują, aby decyzja Komisji została wykonana, chyba że decyzja jest badana przez Radę lub Rada podejmuje inną decyzję zgodnie z ust. 8.
Artykuł  8

Przynajmniej raz w roku Komisja zasięga opinii przedstawicieli organizacji użytkowników transportu lotniczego ze Wspólnoty w sprawie taryf lotniczych i odnośnych zagadnień, dostarczając uczestnikom odpowiednich informacji.

Artykuł  9

Komisja opublikuje sprawozdanie dotyczące zastosowania niniejszego rozporządzenia najpóźniej do dnia 1 kwietnia 1994 r. oraz okresowo w terminie późniejszym.

Artykuł  10
1. Państwa Członkowskie i Komisja będą współpracowały przy wprowadzaniu niniejszego rozporządzenia, w szczególności odnośnie do gromadzenia informacji dla celów sprawozdania określonego w art. 9.
2. Informacje poufne otrzymane w czasie obowiązywania niniejszego rozporządzenia podlegają tajemnicy zawodowej.
Artykuł  11

Rozporządzenie (EWG) nr 2342/90 traci moc.

Artykuł  12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 1992 r.

W imieniu Rady
J. COPE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 258 z 4.10.1991, str. 2.

(2) Dz.U. C 125 z 18.5.1992, str. 150.

(3) Dz.U. C 169 z 6.7.1992, str. 15.

(4) Dz.U. L 374 z 31.12.1987, str. 12.

(5) Dz.U. L 217 z 11.8.1990, str. 1.

(6) Dz.U. L 36 z 8.2.1991, str. 1.

(7) Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 8.

(8) Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.