Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.11.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 94/92
z dnia 14 stycznia 1992 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Tekst niniejszego aktu prawnego nie uwzględnia wszystkich zmian, ponieważ niektóre akty zmieniające nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. Jedynie zmiany wprowadzone przez akty nieopublikowane w ww. wydawnictwie, które nie zostały pochłonięte przez zmiany zawarte w aktach opublikowanych w kolejnych tomach tego wydawnictwa, znajdują odzwierciedlenie w tekście niniejszego aktu prawnego. Jednostki redakcyjne tekstu zmienione przez te akty wyróżniono kursywą, a ich aktualną treść podano w wersji anglojęzycznej w przypisie znajdującym się przy zmienionej jednostce.

.................................................

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych(1), w szczególności jego art. 11 i 16 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 stanowiący, że od dnia 23 lipca 1992 r. towary przywożone z państw trzecich mogą być wprowadzone do obrotu jedynie wówczas, gdy pochodzą z państwa trzeciego znajdującego się w wykazie, który zostanie sporządzony; art. 11 ust. 2 określa warunki, które musi spełnić państwo trzecie aby zostało umieszczone w tym wykazie;

należy sporządzić taki wykaz, ponadto należy określić szczegółowe zasady procedury badającej wniosek państwa trzeciego w związku z wpisaniem go do wykazu;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 14. rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wykaz państw trzecich określony w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 ustanowiony jest w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Wykaz podaje wszystkie informacje uważane za niezbędne w odniesieniu do każdego państwa trzeciego, aby umożliwić identyfikację produktu objętego zasadami, w szczególności:

– świadectw kontroli w celu przywozu do Wspólnoty,

– organ kontroli lub organy kontroli w państwach trzecich i/lub prywatne organizacje uznane przez dane Państwo Członkowskie do przeprowadzenia nadzoru.

Ponadto, tam gdzie to stosuje się, wykaz może określać:

– zakłady przetwórcze i eksporterów podlegających systemowi kontroli,

– produkty objęte tymi zasadami.

Artykuł  2
1. Komisja rozważy czy włączyć państwo trzecie do wykazu z Załącznika po otrzymaniu wniosku o wpisanie do wykazu od przedstawiciela państwa trzeciego.
2. W okresie sześciu miesięcy od jego otrzymania, wniosek o wpisanie zostaje uzupełniony o dokumentację techniczną sporządzoną w jednym z urzędowych języków Wspólnoty i wszystkie informacje potrzebne Komisji w celu zapewnienia, że warunki określone w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 są spełnione dla produktów przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty. W szczególności obejmuje on następujące informacje szczegółowe:

a) rodzaje, i jeżeli to możliwe, szacunkowe określenie ilości produktów rolnych i środków spożywczych przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty w ramach przepisów określonych w art. 11;

b) zasady produkcji obowiązujące w państwach trzecich:

– podstawowe zasady tak jak podano w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

– produkty zatwierdzone do użycia w trakcie procesu produkcji rolnej, mianowicie środki ochrony roślin, detergenty, nawozy sztuczne lub produkty poprawiające strukturę gleby,

– składniki pochodzenia nierolniczego zatwierdzone w produkcie przetworzonym, procesy i obróbki zatwierdzone podczas przetwarzania;

ċ) zasady stosowane w systemie kontroli i organizacja wprowadzania w życie tego systemu w państwach trzecich:

– nazwa organu odpowiedzialnego za kontrole w państwie trzecim i/lub prywatna organizacja odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli,

– szczegółowe zasady kontroli gospodarstw rolnych i jednostek przetwórczych oraz kary, które mogą zostać nałożone w przypadku naruszeń,

– nazwa(-y) i adres(-y) organu lub jednostki albo jednostek upoważnionych w państwie trzecim do wystawiania świadectw w przypadku przywozu do Wspólnoty,

– informacje potrzebne do organizacji monitorowania zgodności z zasadami regulującymi produkcję i systemem kontroli, włączając wystawianie świadectw. Nazwa i dane szczegółowe dotyczące organu odpowiedzialnego za monitorowanie,

– wykaz jednostek przetwórczych i eksporterów zajmujących się wywozem towarów do Wspólnoty; liczba producentów i obszar uprawy,

d) jeżeli jest to możliwe, przygotowanie przez niezależnych ekspertów sprawozdania z kontroli przeprowadzonej na miejscu w sprawie skutecznego wprowadzania w życie zasad produkcji i zasad kontroli wspomnianych w lit. b) i c).

3. Przy wykonywaniu oceny wniosku o wpisanie, Komisja może domagać się wszelkich dalszych informacji niezbędnych do ustalenia, że zasady regulujące produkcję i kontrolę w państwach trzecich odpowiadają tym ustanowionym w rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91, łącznie z przedstawianiem sprawozdań z kontroli przeprowadzonych na miejscu przez ekspertów, których niezależność została potwierdzona przez Komisję. Ponadto, w miarę potrzeb Komisja jest upoważniona do zorganizowania kontroli przeprowadzonej na miejscu przez ekspertów mianowanych przez Komisję.
4. Wpisanie państwa trzeciego do wykazu w Załączniku może być uwarunkowane przekazywaniem regularnych sprawozdań z kontroli przeprowadzanych na miejscu przez niezależnych ekspertów w zakresie skutecznego wprowadzania w życie zasad produkcji i zasad kontroli w zainteresowanym państwie trzecim.

Ponadto, w miarę potrzeb Komisja może zorganizować kontrolę przeprowadzaną na miejscu przez ekspertów wyznaczanych przez Komisję.

5. Jeżeli, po wpisaniu państwa trzeciego do wykazu w Załączniku, państwo trzecie dokona jakichkolwiek zmian w obowiązujących środkach lub w ich stosowaniu, zobowiązane jest do niezwłocznego powiadomienia Komisji o tym fakcie. W świetle takiej informacji może być podjęta decyzja zmieniająca szczegóły wpisu odnoszącego się do państwa trzeciego w Załączniku lub wycofująca wpis państwa zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91; podobna decyzja może być również podjęta, w przypadku gdy państwo trzecie nie dostarczyło informacji wymaganych niniejszym ustępem.
6. Jeżeli, po wpisaniu państwa trzeciego do wykazu w Załączniku, Komisja otrzyma informację budzącą wątpliwości, co do rzeczywistego wprowadzania w życie opisanych środków, wówczas Komisja może kierować pytania do danego państwa trzeciego, o wszelkie wymagane informacje, łącznie z przedstawieniem sprawozdania z kontroli przeprowadzonej na miejscu przez niezależnych ekspertów lub też może przeprowadzić kontrolę na miejscu przez ekspertów przez nią wyznaczonych. W świetle tych informacji i/lub sprawozdań może być wydana decyzja o zawieszeniu wpisu zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91; podobna decyzja może być podjęta w przypadkach, kiedy państwo trzecie nie dostarczyło wymaganej informacji przed ostatecznym terminem określonym we wnioskach Komisji lub też, kiedy państwo trzecie nie wyraziło zgody na przeprowadzenie kontroli na miejscu w celu ustalenia zgodności z warunkami wpisu do wykazu.
Artykuł  3

Rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 stycznia 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

ZAŁĄCZNIK 1

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I WŁAŚCIWE SPECYFIKACJE

ARGENTYNA

1. Kategorie produktów:

a) nieprzetworzone produkty roślinne, zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzące od zwierząt gospodarskich w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, z wyjątkiem:

– zwierząt gospodarskich oraz produktów pochodzących od zwierząt gospodarskich, oznakowanych lub mających zostać oznakowanymi w związku z konwersją;

b) przetworzone produkty roślinne i produkty pochodzące od zwierząt gospodarskich przeznaczone do spożycia przez ludzi w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, z wyjątkiem:

– produktów pochodzących od zwierząt gospodarskich, oznakowanych lub mających zostać oznakowanymi w związku z konwersją.

2. Pochodzenie: Produkty kategorii 1 a) oraz produkowane metodami ekologicznymi składniki produktów kategorii 1 b) uprawiane w Argentynie.

3. 2 Jednostki kontrolujące:

– Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)

– Oragnización Internacional Agropecuaria (OIA)

– Letis SA

4. Jednostki wydające świadectwo: jak w pkt 3.

5. Czas włączenia: 30.6.2008

AUSTRALIA

1. Kategorie produktów:

a) nieprzetworzone produkty roślinne w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91;

b) środki spożywcze składające się zasadniczo z przynajmniej jednego składnika pochodzenia roślinnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

2. Pochodzenie: produkty kategorii 1 lit. a) i produkowane metodami ekologicznymi składniki produktów kategorii 1 lit. b) uprawiane w Australii.

3. Jednostki kontrolujące:

– Australijski Urząd Kwarantanny i Inspekcji (AQIS) (Departament Rolnictwa, Rybołówstwa i Leśnictwa),

– Instytut Badawczy Biodynamiki (BDRI),

– Australijscy Ekologiczni Hodowcy Ziół SA (OGA),

– Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) (Ekologiczny Łańcuch Żywnościowy Pty Ltd),

– National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA) (Krajowe Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa),

– Australian Certified Organic Pty. Ltd.

4. Jednostki wystawiające świadectwa: jak w pkt 3.

5. Czas włączenia: 30.6.2008

Kostaryka

1. Kategorie produktu:

a) nieprzetworzone produkty roślinne w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91;

b) przetworzone produkty roślinne przeznaczone do spożycia przez ludzi w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

2. Pochodzenie:

Produkty kategorii 1 lit. a) i produkowane metodami ekologicznymi składniki produktów kategorii 1 lit. b), które zostały wytworzone na Kostaryce.

3. Jednostka kontrolująca: Eco-LOGICA i BCS Oko-Garantie.

4. Jednostka wydająca świadectwo: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

5. Okres włączenia: 30.6.2011.

INDIE

1. Kategorie produktu:

a) nieprzetworzone produkty roślinne w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91;

b) środki spożywcze złożone zasadniczo z przynajmniej jednego składnika pochodzenia roślinnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2029/91.

2. Pochodzenie: produkty kategorii 1 lit. a) i produkowane metodami ekologicznymi składniki produktów kategorii 1 lit. b) uprawiane w Indiach.

3. Jednostka kontrolująca:

– BVQI (Indie) Pvt. Ltd,

– Ecocert SA (oddział w Indiach),

– IMO Control Private Limited,

– Indian Organic Certification Agency (INDOCERT) (Agencja Certyfikacji Produktów Ekologicznych),

– International Resources for Fairer Trade (Międzynarodowe Zasoby na rzecz Uczciwego Handlu),

– Lacon Quality Certification Pvt. Ltd (Lacon Certyfikacja Jakości Pvt. Ltd),

– Natural Organic Certification Association (Stowarzyszenie ds. Certyfikacji Naturalnych Produktów Ekologicznych),

– OneCert Asia Agri Certification private Limited,

– SGS (Indie) Pvt. Ltd,

– Skal International (Indie),

– Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA) (Agencja Certyfikacji Produktów Ekologicznych w Uttarancha).

4. Jednostki wydające świadectwa: jak w pkt 3.

5. Okres włączenia: 30.6.2009.

IZRAEL

1. Kategorie produktów:

a) nieprzetworzone produkty roślinne w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91;

b) środki spożywcze składające się zasadniczo z przynajmniej jednego składnika pochodzenia roślinnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

2. Pochodzenie: Produkty kategorii 1 a) oraz produkowane metodami ekologicznymi składniki produktów należących do kategorii 1 b), produkowane w Izraelu lub przywożone do Izraela:

– ze Wspólnoty Europejskiej,

– lub z państwa trzeciego w ramach wymagań uznanych za równoważne, zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

3. Organ kontroli: Służby Ochrony i Kontroli Roślin (PPIS) (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

4. Organy wystawiające świadectwo: jak w pkt 3.

5. Czas włączenia: 30.6.2008

SZWAJCARIA

1. Kategorie produktu:

a) nieprzetworzone produkty roślinne, zwierzęta gospodarskie oraz nieprzetworzone produkty pochodzące od zwierząt gospodarskich w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, z wyjątkiem:

– produktów wytworzonych w okresie konwersji określonej w art. 5 ust. 5 wymienionego rozporządzenia;

b) przetworzone produkty roślinne oraz produkty zwierzęce przeznaczone do spożycia przez ludzi w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, z wyjątkiem:

– produktów określonych w art. 5 ust. 5 wymienionego rozporządzenia, zawierających składnik pochodzący z produkcji rolnej wytworzony w okresie konwersji.

2. 3 Pochodzenie: Produkty kategorii 1 a) oraz produkowane metodami ekologicznymi składniki produktów należących do kategorii 1 b), produkowane w Szwajcarii lub przywożone do Szwajcarii:

ze Wspólnoty Europejskiej,

lub z państwa trzeciego w ramach wymagań uznanych za równoważne zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

lub z państwa trzeciego, w przypadku gdy jedno z Państw Członkowskich WE potwierdziło, zgodnie z przepisami art. 11 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, że taki sam produkt został wyprodukowany i skontrolowany we wspomnianym kraju w ramach tych samych ustaleń, jakie są przyjęte w danym Państwie Członkowskim Wspólnoty.

3. Jednostki kontrolujące:

– Institut für Marktökologie (IMO),

– bio.inspecta AG,

– Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS),

– Bio Test Agro (BTA).

4. Jednostki wydające świadectwo: jak w pkt 3.

5. Czas włączenia: 30.6.2008

Nowa Zelandia

1. Kategorie produktów:

a) nieprzetworzone produkty rolne pochodzenia roślinnego, produkty pochodzące od zwierząt gospodarskich oraz nieprzetworzone produkty pochodzące od zwierząt gospodarskich w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, z wyjątkiem:

– zwierząt gospodarskich i produktów pochodzących od zwierząt gospodarskich, które noszą lub mają nosić oznaczenie odnoszące się do konwersji,

– produktów akwakultury;

b) przetworzone produkty rolne pochodzenia roślinnego oraz produkty pochodzące od zwierząt gospodarskich przeznaczone do spożycia przez ludzi w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 z wyjątkiem:

– produktów pochodzących od zwierząt gospodarskich, które noszą lub będą nosić oznaczenie odnoszące się do konwersji,

– produktów zawierających produkty akwakultury.

2. Pochodzenie:

Produkty kategorii określonej w ust. 1 lit. a) i produkowane ekologicznie składniki w produktach kategorii określonej w ust. 1 lit. b), wyprodukowane w Nowej Zelandii lub przywiezione do Nowej Zelandii:

– ze Wspólnoty Europejskiej,

– lub z państwa trzeciego w ramach uzgodnień, które uznaje się za równoważne według przepisów art. 11 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

– lub z państwa trzeciego, którego zasady produkcji i system kontroli zostały uznane za równoważne w stosunku do Oficjalnego Programu Ekologicznego Zabezpieczenia Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa na postawie zapewnień i informacji dostarczonej przez właściwy organ tego kraju, zgodnie z przepisami ustanowionymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa i pod warunkiem że przywożone są jedynie produkowane ekologicznie składniki przeznaczone do włączenia, najwyżej do 5 % produktów pochodzenia rolnego, w produktach kategorii określonej w ust. 1 lit. b), przygotowanych w Nowej Zelandii.

3. Jednostki kontrolujące:

– AgriQuality,

– BIO-GRO Nowa Zelandia.

4. 4 Jednostka wydająca świadectwo: Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Nowej Zelandii (MAF).

5. Okres włączenia: 30.6.2011.

1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 314/97 z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.51.34) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1367/98 z dnia 29 czerwca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.185.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 548/2000 z dnia 14 marca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.67.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1566/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.180.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1616/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.185.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2426/2000 z dnia 31 października 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.279.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 listopada 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 349/2001 z dnia 21 lutego 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.52.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2589/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.345.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1162/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.170.44) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2002 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2382/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.358.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 545/2003 z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.81.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 kwietnia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2144/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.322.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 2003 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 746/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.122.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 956/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.175.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2006 r.

2 Zgodnie z wersją anglojęzyczną rozporządzenia nr 2144/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.322.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 2003 r. w załączniku, w pkt 3 tekstu odnoszącego się do Argentyny dodaje się tiret w brzmieniu:

"- Food Safety SA".

3 Zgodnie z wersją anglojęzyczną rozporządzenia nr 2144/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.322.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 2003 r. w załączniku, w pkt 2 tekstu odnoszącego się do Szwajcarii dodaje się tiret w brzmieniu:

"- or from a third country whose production rules and inspection system have been recognised by Switzerland as being equivalent to those established under Swiss legislation.".

4 Zgodnie z wersją anglojęzyczną rozporządzenia nr 2144/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.322.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 2003 r. załącznik, pkt 4 tekstu odnoszącego się do Nowej Zelandii otrzymuje brzmienie:

"Certificate issuing body: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) - New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.