Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1993.170.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1858/93
z dnia 9 lipca 1993 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do systemu pomocy w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzenia do obrotu w sektorze bananów

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niektóre zmiany niniejszego aktu prawnego nie zostały bezpośrednio naniesione na tekst, ponieważ akty wprowadzające zmiany nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. Jednostki redakcyjne tekstu zmienione przez te akty zostały wyróżnione kursywą, natomiast ich aktualna treść została podana w wersji anglojęzycznej w przypisie znajdującym się przy zmienionej jednostce.

................................................

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1), w szczególności jego art. 12 ust. 4 i 8 oraz art. 14 i 30,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3813/92 z dnia 28 grudnia 1992 r. w sprawie jednostki rozliczeniowej i kursów przeliczeniowych, jakie mają być stosowane do celów wspólnej polityki rolnej (2), w szczególności jego art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia, że produkcja Wspólnoty jest utrzymana oraz w celu uniknięcia stawiania producentów w sytuacji mniej korzystnej niż obecna, rozporządzenie (EWG) nr 404/93 określa pomoc wyrównawczą w celu pokrycia strat dochodu, jakie mogą wystąpić w trakcie stosowania nowego systemu;

w celu zakwalifikowania się do pomocy wyrównawczej banany muszą spełniać wspólnotowe normy jakości; jednakże do czasu wejścia w życie tych norm należy przewidzieć przepis dla klasyfikacji bananów, pakowania i pobierania z pakowalni tak, żeby mogły być wprowadzone do obrotu;

przy określaniu "zryczałtowanego dochodu referencyjnego" należy wziąć pod uwagę ostatnie lata, dla których dostępne są kompletne dane; zryczałtowany dochód referencyjny musi być obliczony na etapie pobrania z pakowalni i musi odpowiadać średnim cenom na etapie miejsca pierwszego rozładunku w pozostałych państwach Wspólnoty dla bananów wyprodukowanych w najbardziej reprezentatywnych regionach Wspólnoty, pomniejszonym o średni koszt transportu i dostawy FOB;

"średni dochód z produkcji" musi być obliczony na każdy rok na tym samym etapie pobrania z pakowalni, na podstawie informacji dostarczanych przez Państwa Członkowskie;

mechanizm obniżania, według regionu i producenta, ilości bananów wprowadzanych do obrotu, dla których przyznana została pomoc, powinien być określony w odniesieniu do sytuacji, w której ilości wskazane we wnioskach przewyższają ilości ustanowione na podstawie art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 404/93; mechanizm ten musi umożliwić pewne wyrównania między różnymi regionami produkcyjnymi, w ramach łącznej ilości ustanowionej w rozporządzeniu (EWG) nr 404/93 musi też działać proporcjonalnie do wprowadzanych do obrotu ilości, zarówno w przypadku regionów produkcyjnych, jak i producentów indywidualnych;

należy ustanowić szczegółowe zasady w sprawie składania wniosków i udzielania pomocy wyrównawczej; wobec faktu, iż pomoc wyrównawcza na dany rok nie może być ustalona i wypłacona aż do początku następnego roku, niezbędne jest przyznanie zaliczek w celu utrzymania na normalnym poziomie produkcji Wspólnoty i osiągnięcia zamierzonych celów; jednakże zaliczki te muszą być wypłacane za zabezpieczeniem, na wypadek gdyby wypłacona w końcu pomoc była mniejsza niż suma zaliczek;

rozporządzenie (EWG) nr 404/93 ustanawia, że pomoc wyrównawcza jest przyznana producentom, którzy są członkami uznanej organizacji producentów, w rozumieniu art. 5 niniejszego rozporządzenia; do czasu założenia takich organizacji i ich uznania należy wprowadzić przepisy umożliwiające składanie wniosków o przyznanie pomocy przez producentów indywidualnych;

cel ekonomiczny pomocy zostaje osiągnięty z chwilą, gdy banany zostają wprowadzone do obrotu; jednakże aby uwzględniony został system organizacji rynku, rolniczy kurs przeliczeniowy, stosowany na początku każdego kwartalnego okresu zbytu powinien być używany w przeliczaniu zaliczek pomocy na walutę krajową;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 1

Pomoc wyrównawcza przewidziana w art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 zostaje przyznana na wprowadzanie do obrotu świeżych bananów objętych kodem CN ex 0803, z wyjątkiem plantanów, które spełniają normy jakości określone na mocy tytułu I niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2
1. "Zryczałtowany dochód referencyjny" określony w art. 12 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 zostaje ustalony na podstawie daty zapisanej w 1991 r. Zostaje on obliczony na podstawie pobrania z pakowalni.
2. 2 Zryczałtowany dochód referencyjny wynosi 62,25 EUR/100 kg wagi netto zielonych bananów na podstawie pobrania z pakowalni na 1998 r. i 64,03 EUR/100 kg wagi netto, rozpoczynając od 1999 r.
Artykuł  3 3
1. Średni dochód z produkcji dla bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie, określonych w art. 12 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 404/93, zostaje obliczony na podstawie pobrania z pakowalni.
2. W przypadku bananów wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie poza regionem produkcyjnym, jak określa art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 404/93, średni dochód z produkcji jest określany na każdy rok na podstawie średnich cen bananów z regionów produkcyjnych na etapie dostawy w pierwszym porcie rozładunku (towary nierozładowane) minus zryczałtowana kwota 18,7 EUR/100 kg wagi netto, odpowiadająca średnim kosztom transportu i dostawy FOB.

W przypadku bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu w regionie produkcyjnym, jak określa art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 404/93, średni dochód z produkcji jest określany na podstawie średnich cen sprzedaży na lokalnych rynkach minus zryczałtowana kwota 0,29 EUR/100 kg wagi netto, odpowiadająca kosztom spedycji do danych rynków.

3. Zryczałtowane kwoty, określone w ust. 2, zostaną przejrzane, jeżeli średnie koszty transportu, dostawy FOB lub spedycji ulegają znacznym zmianom.
Artykuł  4
1. Wnioski o wypłacenie zaliczki mogą być składane zgodnie z harmonogramem ustanowionym w art. 7 ust. 2.
2. Kwota każdej zaliczki zostaje określona w drodze pomnożenia ilości wprowadzonych do obrotu w danym okresie przez średnio 70 % kwoty pomocy wypłaconej za rok poprzedni.
3. 4 Wypłata zaliczki jest dokonywana po wniesieniu zabezpieczenia. Kwotę zabezpieczenia ustala się na poziomie 50 % kwoty zaliczki.
4. Zabezpieczenie przepada proporcjonalnie do części wypłacanej zazwyczaj pomocy, gdy:

– ostateczna kwota pomocy okazuje się mniejsza niż kwota zaliczki, i/lub

– ilość wprowadzonych do obrotu bananów, dla których złożono wniosek o wypłatę zaliczki, przekracza łączną ilość produkcji określoną w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 404/93.

5. Zabezpieczenie zostaje zwrócone, gdy tylko właściwe władze wypłacą kwotę pomocy.
Artykuł  5 5

Wnioski o przyznanie pomocy wyrównawczej są składane przez uznane organizacje producentów, w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 404/93. Pokrywają one ilości wprowadzane do obrotu przez każdego producenta poprzez organizację producentów.

Artykuł  6 6

(skreślony)

Artykuł  7
1. Wnioski o przyznanie pomocy wyrównawczej i wypłatę zaliczek są składane właściwym władzom, wyznaczonym przez każde Państwo Członkowskie, w którym dany produkt jest zbierany.
2. 7 Wnioski są składane:

a) 8 w przypadku zaliczek, najpóźniej do dnia 30 marca, 30 maja, 30 lipca, 30 września i 30 listopada, dla bananów wprowadzanych do obrotu podczas dwumiesięcznego okresu poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku

b) w przypadku wypłaty salda pomocy najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po tym, dla którego złożony został wniosek o przyznanie pomocy. Saldo zawiera:

pomoc dla bananów wprowadzonych do obrotu w listopadzie i grudniu,

i, gdzie stosowne, dostosowanie kwot wypłaconych dla bananów wprowadzonych do obrotu w okresach określonych w lit. a) na podstawie ostatecznej kwoty pomocy.

3. 9 Wnioski zawierają przynajmniej następujące informacje:

– nazwiska, imiona i adresy indywidualnych producentów,

– nazwę i adres organizacji producentów składającej wniosek,

– ilości bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu w okresie, o którym mowa. Ilości takie są w rozbiciu na banany określone w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy i na określone w akapicie drugim tego ustępu. Wnioski o saldo dotyczą łącznej ilości wprowadzanej do obrotu w danym roku, w takim samym rozbiciu.

4. 10 Wnioskom towarzyszą następujące dokumenty:

– certyfikaty zgodności, lub, jeśli ma to zastosowanie, zaświadczenie o wyłączeniu z kontroli określone w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2898/95(3),

– faktury sprzedaży,

– dokumenty odnoszące się do transportu, dla bananów wprowadzanych do obrotu poza regionem produkcyjnym.

Przedstawione dokumenty muszą zawierać dowód przyjęcia towaru przez nabywcę.

4a. 11 Nie przyjmuje się wniosków niezawierających informacji, o których mowa w ust. 3 oraz którym nie towarzyszą dokumenty poświadczające i dowody określone w ust. 4
5. Do wniosków o wypłatę salda nie mogą być dołączone dokumenty uzupełniające, składane wraz z wnioskami o wypłatę zaliczek.
Artykuł  8 12
1. Państwa Członkowskie niezwłocznie informują Komisję pod koniec każdego okresu wyznaczonego na wypłatę zaliczek o ilościach wprowadzonych do obrotu, dla których złożone były wnioski o wypłatę. Ilości te są w rozbiciu jak podano w art. 7 ust. 3 tiret trzecie.
2. W ciągu 20 dni od końca okresu składania wniosków o wypłatę salda, określonego w art. 7 ust. 2 lit. b), przesyłają do Komisji za każdy okres dwumiesięczny:

– w przypadku bananów określonych w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy dane ilości, średnie ceny sprzedaży bananów zielonych i średnie ceny na etapie dostawy w pierwszym porcie rozładunku (towary nierozładowane),

– w przypadku bananów określonych w art. 3 ust. 2 akapit drugi dane ilości i średnie ceny sprzedaży na rynkach lokalnych.

Artykuł  9 13
1. W przypadku gdy przekroczone zostają ilości ustanowione dla każdego regionu w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 404/93, pomoc zostaje przyznana dla wszystkich ilości, dla których złożone zostały wnioski do łącznej ilości 854.000 ton wagi netto.
2. W przypadku gdy łączna ilość rzeczywiście wprowadzona do obrotu przekracza 854.000 ton, ilości wprowadzone do obrotu, którym przysługuje pomoc, zostają obniżone dla każdego regionu produkcyjnego proporcjonalnie do ilości, o jaką przekroczona została ilość ustalona dla tego regionu.

Komisja ustala procenty obniżki stosowane dla każdego regionu i informuje o tym Państwa Członkowskie.

W przypadku gdy akapit drugi jest stosowany, właściwe władze stosują jednolity procent obniżki dla ilości podanych w każdym z wniosków o przyznanie pomocy.

Artykuł  10 14
1. Właściwe władze krajowe po sprawdzeniu wniosków o przyznanie pomocy i dokumentów uzupełniających wypłacają kwotę zaliczki lub salda pomocy, zależnie od przypadku, w ciągu dwóch miesięcy od miesiąca, w którym złożony został wniosek.
2. Zaliczki i saldo pomocy zostaną wypłacone beneficjentom w całości.
Artykuł  11 15

Termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastosowanie do pomocy wyrównawczej to termin, o którym mowa w art. 2 ust. 46 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006(4).

Artykuł  12
1. 16 W przypadku gdy została już wypłacona nienależna pomoc w odniesieniu do bananów, których nie wprowadzono do obrotu zgodnie z art. 1, właściwe władze odzyskają wypłacone kwoty powiększone o odsetki naliczane od daty wypłaty pomocy do momentu efektywnego jej odzyskania.

Stopa procentowa stosowana przez Państwa Członkowskie producentów, z wyjątkiem Grecji, jest taka, jak ustalona przez Europejski Bank Centralny i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Stopa procentowa stosowana przez Grecję jest taka, jak obowiązująca dla podobnych działań odzyskania na mocy prawa krajowego. Stopa ta nie może być niższa niż stopa przychodu z trzymiesięcznych obligacji Skarbu Państwa, stosowana w dniu wypłaty, plus jeden punkt procentowy.

Państwa Członkowskie mogą zdecydować, że nie będą pobierać odsetek, jeżeli wynoszą one 20 EUR lub mniej.

2. Odzyskana kwota pomocy oraz, gdzie to stosowne, odsetki zostają wypłacone na rzecz agencji płatniczych lub organów i odjęte od wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Artykuł  13 17

Na wniosek, Państwa Członkowskie-producenci informują Komisję o:

– rozwoju produkcji wspólnotowej i obrocie,

– rozwoju rzeczywistych kosztów transportu i dostawy FOB,

– sytuacji dotyczącej ilości dostępnych w dojrzewalniach,

– rozwoju cen bananów ze Wspólnoty na różnych etapach łańcucha produkcyjnego aż do etapów sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz bananów pochodzących z państw trzecich od etapu CIF do etapu sprzedaży detalicznej

Artykuł  13a 18

Jeśli podczas danego okresu dwumiesięcznego banany ze Wspólnoty są wprowadzane do obrotu w regionie produkcyjnym po cenach znacznie poniżej średniej ceny bananów wprowadzanych do obrotu w tym regionie produkcyjnym w tym samym okresie, Państwa Członkowskie zaostrzają kontrole zgodności z normami jakości przewidzianymi w rozporządzaniu Komisji (WE) nr 2898/95(5).

Artykuł  14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 1993 r.

W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1.

(2) Dz.U. L 387 z 31.12.1992, str. 1.

(3) Dz.U. L 304 z 16.12.1995, str. 17.

(4) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.

(5) Dz.U. L 304 z 16.12.1995, str. 17.

ZAŁĄCZNIK 19

(skreślony)

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 769/95 z dnia 7 kwietnia 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.80.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 1995 r.
2 Art. 2 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 769/95 z dnia 7 kwietnia 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.80.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1062/1999 z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.129.24) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1999 r.

3 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1467/99 z dnia 5 lipca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.170.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
4 Art. 4 ust. 3 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 705/94 z dnia 29 marca 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.85.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1994 r.
5 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1467/99 z dnia 5 lipca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.170.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1999 r.
6 Art. 6 skreślony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 769/95 z dnia 7 kwietnia 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.80.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 1995 r.
7 Art. 7 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 769/95 z dnia 7 kwietnia 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.80.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 471/2001 z dnia 8 marca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.67.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 2001 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 789/2005 z dnia 25 maja 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.132.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 czerwca 2005 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swą bezprzedmiotowość.

Według ujednoliconej wersji anglojęzycznej zmieniony art. 7 ust. 2 brzmi następująco:

"2. Applications shall be submitted:

(a) in the case of advances, at the latest on 30 March, 30 May, 30 July, 30 September and 30 November of the marketing year and at the latest on 30 January of the year following that in respect of which the aid is applied for, for bananas marketed during the twomonth period preceding the month of application;

(b) in the case of payment of the balance of the aid, at the latest on 10 February of the year following that in respect of which the aid is applied for.

The balance shall comprise the adjustment to the amounts paid for bananas marketed during the periods referred to in point (a), on the basis of the definitive amount of aid.

Where applications for payment of the balance are submitted after the date referred to in point (b) of the first subparagraph, a 1 % reduction per working day shall be applied to the amount of the balance to which the producer would have been entitled had the application been submitted in time. Where the delay exceeds 15 days, the application shall be inadmissible.

In duly justified exceptional cases, the competent authority may accept applications for payment of the balance after the date referred to in point (b) of the first subparagraph, if this delay does not prevent the checks under Article 10(1) from going ahead. In such cases the provisions of the preceding subparagraph shall not apply."

8 Art. 7 ust. 2 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1467/99 z dnia 5 lipca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.170.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1999 r.
9 Art. 7 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 1467/99 z dnia 5 lipca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.170.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1999 r.
10 Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 789/2005 z dnia 25 maja 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.132.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 czerwca 2005 r.
11 Art. 7 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 789/2005 z dnia 25 maja 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.132.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 czerwca 2005 r.
12 Art. 8:

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 769/95 z dnia 7 kwietnia 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.80.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 1467/99 z dnia 5 lipca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.170.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1999 r.

13 Art. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 769/95 z dnia 7 kwietnia 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.80.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 1995 r.
14 Art. 10:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 1467/99 z dnia 5 lipca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.170.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1999 r.

- zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 914/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.163.77) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 3 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 703/2005 z dnia 4 maja 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.118.12) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 8 maja 2005 r.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 1092/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.182.5) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2005 r.

- zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 833/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.150.9) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 6 czerwca 2006 r.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 485/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.114.3) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 4 maja 2007 r.

15 Art. 11:

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 769/95 z dnia 7 kwietnia 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.80.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 1467/99 z dnia 5 lipca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.170.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1999 r.

- zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.365.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

16 Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 1467/99 z dnia 5 lipca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.170.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1999 r.
17 Art. 13 zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 1467/99 z dnia 5 lipca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.170.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1999 r.
18 Art. 13a dodany przez art. 1 pkt 10 rozporządzenia nr 1467/99 z dnia 5 lipca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.170.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1999 r.
19 Załącznik skreślony przez art. 1 pkt 11 rozporządzenia nr 1467/99 z dnia 5 lipca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.170.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1999 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.