Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1993.260.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2837/93
z dnia 18 października 1993 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do utrzymania gajów oliwnych na tradycyjnych obszarach uprawy oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2019/93 z dnia 19 lipca 1993 r. wprowadzające szczególne środki dla mniejszych wysp Morza Egejskiego dotyczące niektórych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 2019/93 ustanawia stawkę ryczałtową rocznej pomocy na hektar uprawy w celu utrzymania gajów oliwnych na tradycyjnych obszarach uprawy oliwek, pod warunkiem że gaje te są zachowywane i utrzymywane w dobrych warunkach produkcji; w związku z tym powinny zostać ustanowione szczegółowe zasady stosowania przedmiotowego systemu pomocy, w tym zasady regulujące przyznawanie pomocy i przepisy odnoszące się do kontroli;

uwzględniając zróżnicowanie warunków uprawy oraz tradycyjne praktyki stosowane w danych regionach, warunki właściwego utrzymania gajów oliwnych muszą opierać się na pracach związanych z utrzymaniem, uznawanych za niezbędne zgodnie z lokalnymi metodami i tradycjami;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Stawka ryczałtowa pomocy na hektar uprawy w celu utrzymania gajów oliwnych, przewidziana w art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, przyznawana jest dla obszarów:

a) 1 o minimalnym zagęszczeniu wynoszącym 80 drzewek na hektar. Zagęszczenie oblicza się w odniesieniu do każdej działki gospodarstwa przeznaczonej pod uprawę drzew oliwnych;

b) na których prace, uznane zgodnie z lokalnymi praktykami i tradycjami za niezbędne do utrzymania gajów oliwnych w dobrym stanie, przeprowadzane są w odpowiedni sposób;

c) które, w przypadku gajów oliwnych służących do produkcji oliwy z oliwek, były przedmiotem deklaracji upraw zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2261/84 (2);

d) które były przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy zgodnie z art. 2.

e) 2 o powierzchni minimalnej ustanowionej w art. 24 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 2366/98(3).

Artykuł  2 3
1. 4 Zainteresowani producenci składają do właściwego organu wniosek o przyznanie pomocy najpóźniej do dnia 15 czerwca każdego roku. Jednakże w 1993 r. wymieniony wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 1993 r.

Poza przypadkami siły wyższej, jeżeli wniosek zostaje wniesiony po upływie terminu, pomoc, do której uprawniony byłby producent w przypadku złożenia wniosku w terminie, zostaje pomniejszona o 1 % za każdy dzień roboczy. Jeśli zwłoka przekracza 20 dni, wniosek nie jest przyjmowany.

Pomoc jest wypłacana między dniem 16 października a dniem 30 listopada każdego roku. Jednakże w 1993 r. płatność następuje najpóźniej do dnia dnia 31 stycznia 1994 r.

2. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera co najmniej następujące dane:

– nazwisko, imiona i adres wnioskodawcy,

– powierzchnie obszarów pod uprawą w hektarach,

– liczba drzew oliwnych objętych wnioskiem,

– w przypadku gajów oliwnych służących do produkcji oliwy z oliwek odniesienie do ostatniej złożonej deklaracji upraw,

– numer rejestru gruntów dotyczący powierzchni obszarów lub odniesienie równoważnego dokumentu uznawanego przez organ odpowiedzialny za kontrolowanie tych obszarów.

Artykuł  3

W celu zweryfikowania zgodności z warunkami przyznawania pomocy Grecja przeprowadza kontrole administracyjne i kontrole na miejscu.

Kontrole na miejscu obejmują, dla każdego nomos, przynajmniej 10 % składanych wniosków o przyznanie pomocy. Ilość ta zostaje jednak w pierwszym roku składania wniosków ograniczona do 5 %. Jeśli w danym nomos wykryte zostają znaczące nieprawidłowości, właściwe władze przeprowadzają w przedmiotowym roku dalsze kontrole i zwiększają odsetek wniosków przewidzianych do kontroli w roku następnym.

Wnioski wybierane do kontroli na miejscu określane są przez właściwe władze na podstawie analizy ryzyka, pod warunkiem dołożenia starań dla zapewnienia wyboru próby reprezentatywnej.

Kontrole na miejscu obejmą:

– pomiary wszystkich obszarów wymienionych we wniosku,

– weryfikację, czy gaje oliwne są utrzymywane w dobrych warunkach produkcji,

– weryfikację zgodności z wymogiem minimalnej gęstości zadrzewienia.

Artykuł  4
1. Jeśli zostaje stwierdzone, że rzeczywista powierzchnia obszaru przekracza powierzchnię zadeklarowaną we wniosku, pomoc jest określana na podstawie powierzchni zadeklarowanej.

2. Jeśli kontrola wykazuje, że zadeklarowana powierzchnia obszaru przekracza powierzchnię rzeczywistą o maksymalnie 20 %, pomoc jest określana na podstawie obszaru rzeczywistego i pomniejszona o stwierdzoną nadwyżkę.

3. Jeśli nadwyżka przekracza limit ustanowiony w ust. 2, wniosek na przedmiotowy rok zostaje odrzucony. Ponadto, jeśli wniosek został celowo sfałszowany lub jeśli wnioskodawca jest winien poważnego zaniedbania w jego wypełnieniu, nie jest on uprawniony do pomocy w roku następnym.
4. Pomoc nie jest przyznawana, jeżeli nie są spełniane warunki odnoszące się do właściwego utrzymania gajów oliwnych lub minimalnej gęstości.
5. Jeśli kontrola nie może być przeprowadzona z powodu działań podejmowanych przez wnioskodawcę, pomoc nie jest mu przyznawana w przedmiotowym roku, z wyjątkiem przypadku siły wyższej. Zainteresowana strona musi dostarczyć właściwym władzom pisemny dowód wystąpienia czynników stanowiących siłę wyższą w terminie do 10 dni od ustalonej daty kontroli.
Artykuł  5 5

Do dnia 31 grudnia każdego roku Grecja powiadamia Komisję o:

1) liczbie wniosków o udzielenie pomocy oraz ilości obszarów, którym przyznana została pomoc, w hektarach i dla każdego nomos;

2) udziale procentowym skontrolowanych wniosków i obszarów;

3) liczbie wniosków i nieprawidłowości oraz obszarach, których one dotyczą.

Jednakże w odniesieniu do roku 1993 informacje te należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 marca 1994 r.

Artykuł  6
1. W przypadkach, gdy pomoc została wypłacona niesłusznie, odpowiednie organy administracyjne odzyskują wypłacone kwoty wraz z odsetkami należnymi od dnia wypłaty aż do dnia rzeczywistego odzyskania kwoty. Stopa procentowa jest stopą obowiązującą wobec podobnych działań windykacyjnych podejmowanych na mocy prawa krajowego.
2. Odzyskana kwota pomocy wraz z odsetkami jest przekazywana organowi administracyjnemu lub agencjom, które dokonują potrącenia z sumy wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, proporcjonalnie do stawki finansowania przez Wspólnotę.
Artykuł  7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 1993 r.

W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 184 z 27.7.1993, str. 1.

(2) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 3.

(3) Dz.U. L 293 z 31.10.1998, str. 50.

1 Art. 1 lit. a) zmieniona przez art. 1 rozporządzenia nr 2813/94 z dnia 18 listopada 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.298.24) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
2 Art. 1 lit. e) dodana przez art. 1 rozporządzenia nr 2384/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.358.124) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 stycznia 2003 r.
3 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 3499/93 z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.319.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1993 r.
4 Z dniem 10 grudnia 2004 r. od stosowania art. 2 ust. 1 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 2084/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.360.19). Odstępstwo wygasa z dniem 31 stycznia 2005 r.
5 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 3499/93 z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.319.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1993 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.