Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.313.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3149/92
z dnia 29 października 1992 r.
ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie(1), w szczególności jego art. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1676/85 z dnia 11 czerwca 1985 r. w sprawie wartości jednostki rozliczeniowej i kursów przeliczeniowych, jakie mają być stosowane do celów wspólnej polityki rolniej(2), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2205/90(3), w szczególności jego art. 2 ust. 4 i art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając doświadczenia wieloletniego zarządzania ustaleniami wprowadzonymi rozporządzeniem (EWG) nr 3730/87, należy zmienić przepisy wykonawcze ustanowione w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3744/87(4), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 583/91(5); ze względu na jasność i wygodę to drugie rozporządzenie należy zastąpić niniejszym rozporządzeniem;

procedurę i zasady ustanawiania rocznego planu dystrybucji produktów ze skupu interwencyjnego sporządzanego przez Komisję na podstawie informacji dostarczanych przez Państwa Członkowskie należy uprościć, a harmonogram dostosować, uwzględniając wymogi dystrybucji do odbiorców i potrzebę zarządzania finansami związanymi z państwowymi zapasami interwencyjnymi;

dostawy produktów rolnych i środków spożywczych dla najbardziej poszkodowanych osób we Wspólnocie normalnie obejmują produkty przetworzone lub pakowane, w oparciu o produkty wycofane ze wspólnotowych składów interwencyjnych; cel można jednak osiągnąć również poprzez dostawy produktów rolnych i środków spożywczych należących do tej samej kategorii produktów wprowadzonych do obrotu na rynku wspólnotowym; w takich przypadkach zwrot za dostawę następuje w formie wycofania i przekazania produktów z zapasów interwencyjnych;

w celu prawidłowego zarządzania ustaleniami, w przypadku gdy wniosek dotyczy produktów przetworzonym lub poddanych szczególnym zabiegom, należy przeprowadzić zaproszenie do składania ofert w celu określenia najlepszych warunków dostaw;

należy określić warunki zwrotu organizacjom charytatywnym kosztów ponoszonych w związku z transportem produktów, a także, gdzie właściwe, kosztów administracyjnych w granicach dostępnych funduszy; koszty transportu mają być zwracane na podstawie stawek standardowych; należy jednak ustanowić przepisy umożliwiające określanie takich kosztów transportowych w drodze zaproszenia do składania ofert; zasady zapisywania na kontach wartości produktów wycofanych ze składów interwencyjnych do celów EFOGR, Sekcja Gwarancji, wydatki należy ustanowić razem z zasadami stosowanymi w przypadku gdy zapasy są przekazywane z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego;

należy określić kursy stosowane przy przeliczaniu księgowej wartości produktów oraz przy przeliczaniu kosztów transportu i kosztów administracyjnych; w odniesieniu do tych kosztów, w celu uniknięcia różnic kursowych, należy stosować kurs bliższy rzeczywistości gospodarczej niż rolniczemu kursowi przeliczeniowemu, przy zastosowaniu czynnika korygującego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1676/85; art. 3a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3152/85(6), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3237/90(7) w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia (EWG) nr 1676/85, przewiduje publikowanie takiego kursu;

cel tych ustaleń i rodzaj przekazywania produktów interwencyjnych uzasadniają niestosowanie pieniężnych kwot wyrównawczych i, w miarę potrzeby, zasad stosowania uzupełniającego mechanizmu handlowego przewidzianego w Akcie Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii;

należy ustanowić przepisy stosowania niniejszego rozporządzenia od początku okresu realizacji planu dystrybucji, to znaczy od 1 października 1992 r.;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią właściwych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 1 Państwa Członkowskie zamierzające stosować środki wprowadzone rozporządzeniem (EWG) nr 3730/87 w imieniu osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie informują Komisję co roku i nie później niż 1 lutego poprzedzającego okres wprowadzenia planu rocznego, o którym mowa w art. 2.
2. Najpóźniej do 31 maja zainteresowane Państwa Członkowskie informują Komisję o:

a) ilości (wyrażonej w tonach) każdego rodzaju produktów potrzebnych do wprowadzenia planu na ich terytorium w danym roku;

b) planowanej formie dystrybucji produktów między odbiorców;

c) kryteriach kwalifikujących, które muszą spełniać odbiorcy;

d) stawkach opłat, o ile takie opłaty występują, które można nakładać na odbiorców zgodnie z art. 1 rozporządzeniem (EWG) nr 3730/87.

3. 2 Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następującą definicję: "osoby najbardziej poszkodowane" oznacza osoby fizyczne, osoby żyjące samotnie, rodziny lub grupy złożone z takich osób, których sytuacja uzależnienia socjalnego i finansowego została stwierdzona lub uznana na podstawie kryteriów kwalifikowalności uznanych przez właściwe władze, lub jest oceniana w oparciu o kryteria stosowane przez organizacje charytatywne i uznane przez właściwe władze.
Artykuł  2
1. 3 Każdego roku przed 1 października Komisja przyjmuje roczny plan dystrybucji żywności do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane, w podziale na zainteresowane Państwa Członkowskie. Do celów podziału zasobów między Państwa Członkowskie Komisja uwzględnia najlepsze szacunki liczby osób najbardziej poszkodowanych w zainteresowanych Państwach Członkowskich. Komisja uwzględnia również sposób przeprowadzania operacji oraz przeznaczenie środków w poprzednich latach budżetowych, w szczególności na podstawie sprawozdań przewidzianych w art. 10 niniejszego rozporządzenia.
2. Przed sporządzeniem planu rocznego Komisja konsultuje się z głównymi organizacjami znającymi problemy osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie.
3. 4 Plan zawiera w szczególności:

1. dla każdego z Państw Członkowskich stosujących środek:

a) maksymalne dostępne środki finansowe do przeprowadzenia swojej części planu;

b) ilość każdego rodzaju produktu, który ma być wycofany z zapasów znajdujących się w agencjach interwencyjnych;

c) dotację udostępnianą w celu nabycia danego produktu na rynku wspólnotowym, jeżeli dany produkt jest czasowo niedostępny w ramach zapasów znajdujących się w agencjach interwencyjnych w chwili przyjmowania planu rocznego.

Dotacja ta ustalana jest dla każdego produktu z uwzględnieniem, po pierwsze, ilości wskazanej w powiadomieniu wystosowanym przez Państwo Członkowskie, określone w art. 1 ust. 2, po drugie, ilości niedostępnych w zapasach interwencyjnych oraz po trzecie, produktów wnioskowanych i przydzielonych w poprzednich latach budżetowych oraz ich rzeczywistego wykorzystania.

Dotacja ta wyrażana jest w ecu z wykorzystaniem wartości księgowej produktów niedostępnych w ramach zapasów interwencyjnych, ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 1;

d) gdzie jest to stosowne, dotację na zakupu na rynku wspólnotowym jednego lub więcej produktów niedostępnych w Państwie Członkowskim, w którym jest na nie zapotrzebowanie, jeżeli transfer wewnątrzwspólnotowy konieczny do przeprowadzenia planu w tym Państwie Członkowskim dotyczyłby ilości 60 ton lub mniejszej każdego niedostępnego produktu.

Dotacja ta wyrażana jest w ecu z wykorzystaniem wartości księgowej danych produktów, ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 1;

2. środki potrzebne do pokrycia kosztów transferu wewnątrzwspólnotowego produktów objętych skupem interwencyjnym znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnej w Państwie Członkowskim innym niż to, w którym istnieje zapotrzebowanie na produkt.

4. Komisja publikuje plan w możliwie krótkim terminie.
Artykuł  3 5
1. 6 Plan realizuje się w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia następnego roku.
2. 7 Operacja wycofywania produktów z zapasów interwencyjnych odbywa się od dnia 1 października do dnia 31 sierpnia następnego roku w sposób regularny i dostosowany do wymogów związanych z wykonaniem planu.

70 % ilości określonych w art. 2 ust. 3 pkt 1) lit. b) musi być wycofanych z zapasów przed dniem 1 lipca danego roku wykonywania planu. Postanowienie to nie obowiązuje jednak względem przydziałów wynoszących 500 ton lub mniej. Ponadto obowiązek ten nie stosuje się do produktów przydzielonych Rumunii w ramach planu na 2007 r. Ilości niewycofane z zapasów interwencyjnych do dnia 30 września roku wykonywania planu nie przysługują dłużej państwu członkowskiemu, któremu zostały one przydzielone w ramach wspomnianego planu.

Jednakże w przypadku masła i odtłuszczonego mleka w proszku 70 % produktów musi zostać wycofane z zapasów interwencyjnych przed 1 marca w roku wykonywania planu w przypadku planu na rok 2005, a przed 1 lutego, począwszy od realizacji planu na rok 2006. Postanowienie to nie obowiązuje względem przydziałów wynoszących 500 ton lub mniej. W przypadku masła, przyznanego Państwom Członkowskim w ramach planu rocznego na 2006 r., jeśli przydziały obejmują ilości przekraczające 500 ton, 70 % ilości masła należy wycofać z zapasów interwencyjnych do dnia 1 marca 2006 r.

W przypadku przekroczenia terminów ustanowionych w akapicie pierwszym, drugim i trzecim koszty przechowywania produktów z zapasów interwencyjnych nie są pokrywane przez Wspólnotę. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do produktów, które nie zostały wycofane ze składów interwencyjnych do dnia 30 września roku wykonania planu.

Wycofywane produkty muszą być odebrane z zapasów interwencyjnych w okresie 60 dni od daty podpisania przez oferenta umowy na dostawy lub - w przypadku przekazania produktów - w okresie 60 dni od momentu poinformowania przez właściwy organ w państwie członkowskim przeznaczenia właściwego organu w dostarczającym państwie członkowskim.

2a. 8 W odniesieniu do produktów, które mają być pozyskane na rynku w zastosowaniu art. 2 ust. 3 lit. c) i d), płatności za produkty, które ma dostarczyć podmiot, muszą być dokonane przed dniem 1 września roku wykonania planu.
3. 9 W okresie realizacji planu Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach, które wprowadzają do realizacji planu na ich terytorium w ramach ścisłych ograniczeń przyznanych im środków finansowych.

Powiadomieniu temu towarzyszą wszelkie właściwe informacje. Jeżeli uzasadnione zmiany dotyczą 5% lub więcej ilości lub wartości produktu ujętych we wspólnotowym planie dystrybucji, plan ten zostaje skorygowany.

4. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o przewidywanych zmniejszeniach wydatków na wykonanie planu. Komisja może przydzielić niewykorzystane zasoby innym Państwom Członkowskim na podstawie ich wniosków i rzeczywistego wykorzystania udostępnionych produktów oraz przydziałów dokonanych w czasie poprzednich lat budżetowych.
Artykuł  4 10
1. 11 Realizacja planu obejmuje:

a) dostawę produktów wycofanych z zapasów interwencyjnych;

b) dostawę produktów pozyskanych na rynku Wspólnoty w zastosowaniu art. 2 ust. 3 lit. c) i d);

c) dostawę przetworzonych produktów rolnych lub środków spożywczych, dostępnych lub które można pozyskać na rynku przez dostarczenie, jako zapłaty, produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych.

1a. 12 Produkty pozyskane na rynku, o których mowa w ust. 1 lit. b), muszą należeć do tej samej grupy produktów co produkt tymczasowo niedostępny w zapasach interwencyjnych.

Jednakże w przypadku gdy ryż jest niedostępny w zapasach interwencyjnych, Komisja może zezwolić na pobranie zbóż z zapasów interwencyjnych jako zapłatę za dostawę ryżu i produktów na bazie ryżu pozyskanych na rynku.

Podobnie w przypadku gdy zboża są niedostępne w zapasach interwencyjnych, Komisja może zezwolić na pobranie ryżu z zapasów interwencyjnych jako zapłatę za dostawę zboża i produktów zbożowych pozyskanych na rynku.

Dany produkt może zostać pozyskany na rynku tylko wtedy, gdy całość produktów z tej samej grupy, które mają być wycofane z zapasów interwencyjnych w celu realizacji dostaw zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 lit. b), łącznie z całością produktów, które mają być przekazane zgodnie z art. 7, została już przydzielona. Właściwy organ krajowy powiadamia Komisję o rozpoczęciu procedur pozyskiwania na rynku.

2. 13 Jeżeli dostawa dotyczy:

a) 14 produktów wycofanych z zapasów interwencyjnych, to wówczas właściwy organ krajowy wydaje lub zleca wydanie zaproszeń do składania ofert przetargowych w celu ustalenia najkorzystniejszych warunków dostaw. Zaproszenie do składania ofert dokładnie określa charakter i właściwości produktu będącego przedmiotem dostawy. Dostarczony produkt ma być albo produktem wycofanym z zapasów interwencyjnych w formie nieprzetworzonej lub po zapakowaniu i/lub przetworzeniu, albo produktem uzyskanym na rynku przez wycofanie produktu z zapasów interwencyjnych tytułem zapłaty za dostawę.

Zaproszenie do składania ofert przetargowych dotyczy:

– opłat za przetworzenie i/lub pakowanie produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych,

– lub ilości przetworzonych, lub, gdzie jest to stosowne, pakowanych produktów rolnych lub środków spożywczych, które można uzyskać poprzez wykorzystanie produktów z zapasów interwencyjnych, dostarczonych tytułem zapłaty za takie produkty,

– lub ilości przetworzonych produktów rolnych lub środków spożywczych, dostępnych lub które można pozyskać na rynku przez dostarczenie, jako zapłaty, produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych; wymienione środki spożywcze muszą zawierać w swoim składzie składnik należący do tej samej grupy produktów co produkt z zapasów interwencyjnych dostarczany jako zapłata.

W przypadku określonym w akapicie drugim tiret trzecie, kiedy dostawy obejmują zboża lub produkty zbożowe, zaproszenie do składania ofert określa, że wycofywany produkt jest konkretnym zbożem będącym w posiadaniu agencji interwencyjnej zależnie od zapasów będących w jej posiadaniu. Kiedy dostawy obejmują przetwory mleczne, zaproszenie do składania ofert określa, który produkt, masło lub mleko w proszku, musi zostać wycofany z zapasów będących w posiadaniu agencji interwencyjnej zależnie od zapasów będących w jej posiadaniu.

W przypadku, o którym mowa w akapicie drugim tiret trzecie oraz gdy dostawa obejmuje ryż lub produkty z ryżu w zamian za zboża wycofane z zapasów interwencyjnych, zaproszenie do składania ofert zawiera informacje o tym, że produkt, który ma zostać wycofany, stanowi określony rodzaj zboża znajdujący się w posiadaniu agencji interwencyjnej. Podobnie w przypadku gdy dostawa dotyczy zbóż lub produktów zbożowych w zamian za ryż wycofany z zapasów interwencyjnych, w zaproszeniu do składania ofert precyzuje się, że produktem do wycofania jest ryż będący w posiadaniu agencji interwencyjnej.

Jeżeli dostawa obejmuje przetwarzanie i/lub pakowanie produktu, wówczas zaproszenie do składania ofert przetargowych odnosi się do zobowiązania wybranego oferenta do złożenia zabezpieczenia na rzecz agencji interwencyjnej zgodnie z tytułem III rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85(8), na kwotę równą cenie interwencyjnej obowiązującej na dzień ustalony dla przejęcia produktu, powiększoną o 10 % tej ceny. W celu zastosowania tytułu V tego rozporządzenia zasadniczym wymogiem jest obowiązek dostarczenia produktu do ustalonego miejsca przeznaczenia. W przypadku dostarczenia produktu po upływie terminu wykonania planu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, część zabezpieczenia, która ulega przepadkowi wynosi 15 % kwoty zabezpieczenia. Z pozostałej części zabezpieczenia zatrzymuje się ponadto dodatkowo 2 % za każdy dzień przekroczenia terminu. Niniejszego akapitu nie stosuje się w przypadku gdy produkt wycofany z zapasów interwencyjnych jest udostępniony wykonawcy dokonującemu dostawy jako zapłata za już zrealizowaną dostawę.

b) 15 produktów rolnych lub środków spożywczych, które mają zostać pozyskane na rynku wspólnotowym, to wówczas właściwy organ krajowy ogłasza lub zleca ogłoszenie zaproszeń do składania ofert w celu ustalenia najkorzystniejszych warunków dostawy. Zaproszenie do składania ofert dokładnie określa charakter i właściwości produktu lub środków spożywczych, które mają zostać pozyskane, specyfikacje dotyczące pakowania i oznaczania oraz inne obowiązki związane z dostawą. Umowa na dostawę jest przyznawana wybranemu oferentowi pod warunkiem złożenia przez niego zabezpieczenia równego 110 % kwoty swojej oferty na rzecz agencji interwencyjnej, zgodnie z tytułem III rozporządzenia (EWG) nr 2220/85.

Zaproszenie do składania ofert obejmuje wszystkie opłaty za dostawę i wzywa do składania ofert dotyczących, w zależności od danego przypadku:

– maksymalnej ilości produktów rolnych lub środków spożywczych, które mają zostać pozyskane na rynku za kwotę pieniężną ustaloną w ogłoszeniu,

– lub kwoty pieniężnej potrzebnej do pozyskania na rynku ilości ustalonej w ogłoszeniu.

2a. 16 Produkty pochodzące z zapasów interwencyjnych lub pozyskane na rynku w zastosowaniu art. 2 ust. 3 lit. c) i d) lub ust. 1 akapit pierwszy lit. c) niniejszego artykułu mogą być włączane lub dodawane do innych produktów pozyskanych na rynku dla celów wytwarzania środków żywnościowych, które mają zostać dostarczone w celu wykonania planu.

W przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym, zaproszenie do składania ofert zawiera wyraźną wzmiankę o wymogu, zgodnie z którym produkty pochodzące z zapasów interwencyjnych mają stanowić przynajmniej 40 % wagi netto żywności wchodzącej w skład dostawy.

3. Koszty transportu ustala się w zaproszeniu do składania ofert. Państwa Członkowskie mogą wskazać, że dostawa musi również zawierać transport produktów do składu organizacji charytatywnej. W takich przypadkach transport podlega szczególnym przepisom zawartym w zaproszeniu do składania ofert i stanowi odrębną pozycję w przedłożonej ofercie.

Oferty dotyczące transportu są składane w wartościach pieniężnych.

Zapłata za transport nie może w żadnym wypadku być zrealizowana w produktach.

4. 17 Zaproszenia do składania ofert gwarantują równy dostęp dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty. Dlatego podlegają one ogłoszeniu w publikacjach urzędowych oraz są udostępniane w pełnej postaci na wniosek zainteresowanych podmiotów gospodarczych.
5. 18 Zaproszenie do składania ofert uwzględnia niezbędne przepisy w zakresie dostawy, w szczególności w odniesieniu do jakości produktów, opakowania i oznakowania. Uwzględnia ono również przepisy stanowiące, że jeżeli jakość, opakowanie i oznakowanie produktów, stwierdzone w czasie wyznaczonym dla ich dostawy, nie odpowiadają dokładnie warunkom przetargu, a nie stanowi to przeszkody w przyjęciu towaru do wykorzystania zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem, to właściwe organy mogą przy obliczaniu kwoty do wypłaty dokonać jej zmniejszenia
Artykuł  5 19
1. 20 Do celów księgowych EFOGR Sekcji Gwarancji, nie naruszając przepisów art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78(9), wartością księgową produktów udostępnionych z interwencji na mocy niniejszego rozporządzenia jest cena interwencyjna obowiązująca dnia 1 października każdego roku.

W przypadku Państw Członkowskich, które nie przyjęły EUR, wartość księgowa produktów objętych skupem interwencyjnym jest przeliczana na walutę krajową po kursie walutowym obowiązującym dnia 1 października.

€2.[] W przypadku gdy produkty ze skupu interwencyjnego są przekazywane z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego, Państwo Członkowskie będące dostawcą zapisuje dostarczony produkt jako pozycję zerową, natomiast Państwo Członkowskie będące miejscem przeznaczenia zapisuje go po stronie dochodów w miesiącu wysyłki, stosując cenę wyliczoną zgodnie z ust. 1.

Artykuł  5a 21

W celach rozdysponowania środków spożywczych wśród osób najbardziej poszkodowanych oraz przeprowadzania kontroli, organizacje charytatywne, które świadczą bezpośrednią pomoc beneficjentom, uznaje się za odbiorców końcowych dystrybuowanych środków, jeżeli rzeczywiście przeprowadzają one dystrybucję środków żywnościowych. Za rozdysponowane uznaje się środki żywnościowe, które - na poziomie lokalnym i bez żadnej dodatkowej interwencji - zostały bezpośrednio dostarczone w formie paczek lub posiłków, w zależności od danego przypadku, odpowiadających dziennym lub tygodniowym potrzebom beneficjentów.

Artykuł  6
1. 22 Na właściwie umotywowany wniosek złożony do właściwych organów każdego z Państw Członkowskich, organizacjom charytatywnym wyznaczonym do dystrybucji produktów zwracane są koszty transportu na terytorium Państwa Członkowskiego między magazynami składowymi organizacji charytatywnych a punktami dystrybucji wśród beneficjentów.
2. 23 (skreślony).
3. Koszty administracyjne powstałe w związku z dostawami przewidzianymi niniejszym rozporządzeniem zwraca się organizacji charytatywnej w wysokości jednego procenta wartości produktów udostępnionych danej organizacji, obliczonych zgodnie z art. 5 ust. 1, na podstawie należycie uzasadnionego wniosku składanego właściwej władzy w każdym Państwie Członkowskim.
4. 24 Koszty określone w ust. 1, 2 i 3 zwraca się Państwom Członkowskim w granicach środków finansowych dostępnych do wykonania planu w każdym Państwie Członkowskim.

Koszty określone w ust. 1,2 i 3 nie mogą być uiszczane w produktach.

Artykuł  7 25
1. 26 Jeżeli produkty objęte planem nie są dostępne w skupie interwencyjnym w Państwie Członkowskim, w którym występuje na nie zapotrzebowanie, Komisja zezwala, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 3730/87, na przekazanie danego produktu z Państwa Członkowskiego, w którym istnieją zapasy interwencyjne tego produktu, do Państwa Członkowskiego, w którym powinien on być wykorzystany w celu wykonania planu.

Państwo Członkowskie otrzymujące produkty publikuje lub zleca publikację zaproszenia do składania ofert w celu ustanowienia najdogodniejszych warunków dostawy. Będące przedmiotem przetargu koszty transportu wewnątrzwspólnotowego są wyrażane w jednostkach pieniężnych, a zapłata nie może nastąpić w formie produktów. W odniesieniu do zaproszenia do składania ofert zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 4.

2. 27 Koszty transportu wewnątrzwspólnotowego są pokrywane przez Komisję i zwracane Państwu Członkowskiemu. Z tego powodu wniosek o zwrot zawiera wszystkie niezbędne zaświadczenia, w szczególności dokumenty dotyczące zrealizowanego transportu. Wydatki ustala się w stosunku do środków określonych w art. 2 ust. 3 pkt 2.. W przypadku gdy środki zostały całkowicie rozdzielone, dodatkowe wspólnotowe finansowanie w celu pokrycia kosztów transportu wewnątrzwspólnotowego ma miejsce zgodnie z art. 6 ust. 4.
3. 28 Zaproszenie do składania ofert zawiera opcję, w myśl której podmiot gospodarczy może przedstawić ofertę dotyczącą umieszczenia na rynku wspólnotowym produktów rolnych lub środków spożywczych, które mają być dostarczone, oraz przejęcia produktów z dostarczającej agencji interwencyjnej z pominięciem ich przewozu do Państwa Członkowskiego składającego wniosek. W takich okolicznościach koszty transportu wewnątrzwspólnotowego nie są wypłacane osobie, której przyznano umowę na dostawę.

Państwo Członkowskie składające wniosek przedstawi dostarczającemu Państwu Członkowskiemu nazwisko osoby, z którą zawarto umowę na dostawę produktów.

4. Przed wydaniem towarów wykonawca, podejmujący się operacji dostawy, składa zabezpieczenie równe cenie skupu interwencyjnego obowiązującej dnia ustalonego na przejęcie produktów, powiększonej o 10 %.

Zabezpieczenie wnosi się zgodnie z tytułem III rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85(10).

Dla celów tytułu V tego rozporządzenia, wymogiem pierwotnym jest zakończenie operacji dostawy w Państwie Członkowskim przeznaczenia.

Dowodem dostawy produktów jest dokument przejęcia wystawiony przez agencję interwencyjną miejsca przeznaczenia.

5. 29 W przypadku przekazywania produktów państwo członkowskie przeznaczenia przedstawia dostarczającemu państwu członkowskiemu nazwisko osoby, z którą zawarto umowę na przeprowadzenie dostawy.

Agencja interwencyjna państwa członkowskiego dostarczającego produkty udostępnia je wyżej wymienionej osobie lub jej właściwie umocowanemu przedstawicielowi po przedstawieniu przez niego polecenia wycofania sporządzonego przez agencję interwencyjną państwa członkowskiego przeznaczenia.

Właściwy organ zapewnia odpowiednie ubezpieczenie towarów.

Deklaracja wysłania wystawiona przez agencję interwencyjną dostarczającego państwa członkowskiego zawiera jeden z zapisów znajdujących się w załączniku I.

Agencja interwencyjna dostarczającego państwa członkowskiego natychmiast informuje właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia o dacie zakończenia procedury wycofywania produktu.

Koszty transportu wewnątrzwspólnotowego są pokrywane przez państwo członkowskie przeznaczenia przedmiotowych produktów, na podstawie rzeczywiście otrzymanych ilości.

6. Wszelkie straty ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3597/90(11).
Artykuł  8 30

(uchylony)

Artykuł  8a 31

Wezwania do zapłaty przedkłada się właściwym władzom każdego Państwa Członkowskiego w terminie czterech miesięcy po zakończeniu danej operacji. Dokonuje się 20 % redukcji w przypadku wezwań dostarczonych po upływie terminu z wyłączeniem przypadków działania siły wyższej. Wezwania przedłożone po upływie dziesięciu miesięcy od zakończeniu operacji nie są przyjmowane.

Właściwe władze dokonują zapłaty w terminie dwóch miesięcy od otrzymania wezwania do zapłaty.

Jednakże bieg okresu przewidzianego w akapicie drugim można zawiesić w drodze pisma skierowanego do podmiotu lub organizacji wyznaczonej do dystrybucji produktów w przypadku znaczących uchybień w potwierdzających dokumentach. Okres ten zaczyna biec dalej od daty otrzymania wymaganych dokumentów, które należy przesłać w ciągu 30 dni kalendarzowych. Jeżeli dokumenty nie zostaną przesłane w tym terminie, stosuje się redukcję wymienioną w akapicie pierwszym.

Z wyjątkiem przypadków siły wyższej oraz biorąc pod uwagę możliwość zawieszenia, o której mowa w akapicie trzecim, nieprzestrzeganie okresu dwóch miesięcy przewidzianego w akapicie drugim powoduje redukcję zapłaty dla państwa członkowskiego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006.(12)

Artykuł  9 32
1. Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia, że:

a) produkty objęte skupem interwencyjnym oraz, w razie potrzeby, dotacje na pozyskanie produktów żywnościowych na rynku są przekazywane do wykorzystania i służą celom ustanowionym w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3730/87;

b) 33 towary, które nie są dostarczane luzem do odbiorców, posiadają na opakowaniach wyraźnie umieszczony napis "Pomoc WE", oraz ilustrację flagi Unii Europejskiej zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w załączniku II;

c) organizacje charytatywne wyznaczone do realizacji działań przechowują odpowiednie dokumenty księgowe i poświadczające oraz umożliwiają właściwym władzom dostęp do nich w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli.

d) zaproszenia do składania ofert są zgodne z postanowieniami art. 3 i 4 niniejszego rozporządzenia, a dostawy są wykonywane zgodnie z określonymi w nim wymogami; w szczególności Państwa Członkowskie ustanawiają sankcje mające zastosowanie w przypadku gdy produkty nie zostały odebrane w terminie ustalonym w art. 3 ust. 2.

2. 34 Właściwe władze przeprowadzają kontrole, począwszy od momentu przejęcia produktów z zapasów interwencyjnych lub momentu pozyskania produktów na rynku w zastosowaniu art. 2 ust. 3 lit. c) i d) lub art. 4 ust. 1 lit. c), na wszystkich etapach procesu wykonania planu oraz na wszystkich poziomach łańcucha dystrybucji. Kontrole przeprowadzane są przez cały okres wykonania planu, na wszystkich etapach włącznie z poziomem lokalnym.

Kontrole dotyczą co najmniej 5% ilości danego typu produktów, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1) lit. b). Taki poziom kontroli obowiązuje na każdym etapie procesu wykonania, z wyjątkiem etapu rozdysponowania osobom najbardziej poszkodowanym, przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów ryzyka.

Kontrole mają na celu sprawdzenie operacji przyjmowania i wydawania produktów, jak również ich przekazywania między kolejnymi podmiotami w łańcuchu dystrybucji. Przewidują one również dokonanie porównania między zapisem księgowym a stanem faktycznym zapasów produktów wyselekcjonowanych do kontroli.

3. 35 Państwa członkowskie podejmują wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia prawidłowości operacji wykonywania planu, zapobiegania nieprawidłowościom i nakładania odpowiednich kar. W tym celu mogą one między innymi zawiesić udział podmiotów w procedurze przetargowej lub organizacji wyznaczonych do dystrybucji w rocznych planach, w zależności od natury i skali stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.
Artykuł  10 36

Państwa Członkowskie przekazują corocznie Komisji, najpóźniej do dnia 30 czerwca, sprawozdanie z realizacji planu na ich terytorium w poprzednim roku gospodarczym. Sprawozdanie okresowe zawiera dane na temat:

– ilości różnych produktów wycofanych z zapasów interwencyjnych,

– rodzaju, ilości i wartości towarów rozdysponowanych między odbiorców z podaniem oddzielnie towarów nieprzetworzonych, przetworzonych i uzyskanych przez zamianę, wraz ze współczynnikami przetwarzania,

– kosztów transportu i przewozu,

– kosztów administracyjnych,

– liczby odbiorców w ciągu roku.

W sprawozdaniu określa się środki kontroli stosowane w celu zapewnienia, że towary zostały wykorzystane w zamierzonym celu oraz dotarły do końcowych odbiorców. Sprawozdanie to wymienia w szczególności rodzaj i ilość przeprowadzonych kontroli, ich wyniki oraz przypadki zastosowania kar, o których mowa w art. 9 ust. 3. Sprawozdanie jest zasadniczym elementem, który brany jest pod uwagę przy sporządzaniu kolejnych planów rocznych.

Artykuł  10a 37

Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla postanowień rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92.

Artykuł  11

Rozporządzenie (EWG) nr 3744/87 niniejszym traci moc.

Artykuł  12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się z mocą od dnia 1 października 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 164 z 24.6.1985, str. 1.

(3) Dz.U. L 201 z 31.7.1990, str. 9.

(4) Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 33.

(5) Dz.U. L 65 z 12.3.1991, str. 32.

(6) Dz.U. L 310 z 21.11.1985, str. 1.

(7) Dz.U. L 310 z 9.11.1990, str. 18.

(8) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5.

(9) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1.

(10) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5.

(11) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 43.

(12) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 38

Zapisy, o których mowa w art. 7 ust. 5 akapit czwarty

w języku bułgarskim: Превоз на интервенционни продукти - прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

w języku hiszpańskim: Transferencia de productos de intervención - aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

w języku czeskim: Přeprava intervenčních produktů - Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

w języku duńskim: Overførsel af interventionsprodukter - Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

w języku niemieckim: Transfer von Interventionserzeugnissen - Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

w języku estońskim: Sekkumistoodete üleandmine - määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

w języku greckim: Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης - Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

w języku angielskim: Transfer of intervention products - Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

w języku francuskim: Transfert de produits d'intervention - Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

w języku włoskim: Trasferimento di prodotti d'intervento - Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

w języku łotewskim: Intervences produktu transportēšana - Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

w języku litewskim: Intervencinių produktų vežimas - taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

w języku węgierskim: Intervenciós termékek átszállítása - A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

w języku maltańskim: Trasferiment ta' prodotti ta' l-intervent - Applikazzjoni ta' l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

w języku niderlandzkim: Overdracht van interventieproducten - Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

w języku polskim: Przekazanie produktów objętych interwencją - stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

w języku portugalskim: Transferência de produtos de intervenção - aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

w języku rumuńskim: Transfer de produse de intervenț ie - Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

w języku słowackim: Premiestnenie intervenčných výrobkov - uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

w języku słoweńskim: Prenos intervencijskih proizvodov - Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

w języku fińskim: Interventiotuotteiden siirtäminen - Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

w języku szwedzkim: Överföring av interventionsprodukter - Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.

ZAŁĄCZNIK  II 39

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STWORZENIA EMBLEMATU I OKREŚLENIE STANDARDOWEJ KOLORYSTYKI

1. Opis heraldyczny

Na błękitnym tle krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd niedotykających się ramionami.

2. Opis geometryczny

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

Emblemat jest w formie niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość stanowi półtorej długości wysokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach tworzy niewidzialny okrąg, którego środek jest punktem przecięcia się przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi jedną trzecią wysokości flagi. Każda z gwiazd posiada pięć ramion położonych na obwodzie niewidzialnego okręgu, którego promień równy jest jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej - co oznacza, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leżą na poziomej linii, prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna.

3. Przepisowe kolory

Emblemat jest w poniższych kolorach: NIEBIESKI ODBITY PANTONE (PANTONE REFLEX BLUE) jest kolorem powierzchni prostokąta; ŻÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW) jest kolorem gwiazd. Międzynarodowa paleta kolorów PANTONE jest szeroko i łatwo dostępna nawet dla amatorów.

Druk czterokolorowy: Jeżeli stosuje się druk czterokolorowy, nie można użyć dwóch standardowych kolorów. Niezbędne jest więc odtworzenie ich poprzez zastosowanie druku czterokolorowego. Kolor ŻÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW) osiągniemy dzięki użyciu koloru 100 % żółtego/Process Yellow. Poprzez połączenie kolorów 100 % cyjanu/Process Cyan i 80 % magenty/Process Magenta można otrzymać kolor bardzo zbliżony do NIEBIESKIEGO ODBITEGO PANTONE (PANTONE REFLEX BLUE).

Reprodukcja jednobarwna: Jeżeli jedynym dostępnym kolorem jest czarny, prostokąt powinien posiadać czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle. W sytuacji, gdy jedynym dostępnym kolorem jest niebieski (oczywiście musi to być odbity niebieski/Reflex Blue), tło powinno być wydrukowane w maksymalnym nasyceniu tym kolorem, z pozostawionymi na tym tle białymi gwiazdami.

Reprodukcja na kolorowym tle: Reprodukcji emblematu najlepiej dokonywać na białym tle. Należy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskim. Jeżeli nie można uniknąć dokonania reprodukcji na kolorowym tle, należy wpierw umieścić wokół prostokąta białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta.

1 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.
2 Art. 1 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1903/2004 z dnia 29 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.328.77) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 listopada 2004 r.
3 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 267/96 z dnia 13 lutego 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.36.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1996 r.
4 Art. 2 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 267/96 z dnia 13 lutego 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.36.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1996 r.
5 Art. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 267/96 z dnia 13 lutego 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.36.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1903/2004 z dnia 29 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.328.77) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 listopada 2004 r.

Z dniem 8 sierpnia 2007 r. od stosowania art. 3 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 2 rozporządzenia nr 937/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.206.5).

6 Art. 3 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.285.30) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 3 listopada 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 46/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.14.1) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 31 grudnia 2009 r. Odstępstwo wygasa z dniem 1 lutego 2010 r.

7 Art. 3 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 133/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.23.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 758/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.172.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.

- zmieniony przez art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1111/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.306.5) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 21 listopada 2009 r. Odstępstwo wygasa najpóźniej z dniem 30 września 2010 r.

8 Art. 3 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.
9 Z dniem 21 listopada 2009 r. od stosowania art. 3 ust. 3 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1111/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.306.5).
10 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 267/96 z dnia 13 lutego 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.36.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1996 r.
11 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.
12 Art. 4 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.
13 Z dniem 21 listopada 2009 r. od stosowania art. 4 ust. 2 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 1111/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.306.5).
14 Art. 4 ust. 2 lit. a):

- zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia nr 2339/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.346.29) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2004 r.

- zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia nr 1608/2005 z dnia 30 września 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.256.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2005 r.

- zmieniona przez art. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia nr 133/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.23.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2006 r.

- zmieniona przez art. 1 pkt 3 lit. b) ppkt i) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.

15 Art. 4 ust. 2 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 3 lit. b) ppkt ii) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.
16 Art. 4 ust. 2a:

- dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia nr 2339/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.346.29) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia nr 1608/2005 z dnia 30 września 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.256.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.

- zmieniony przez art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 1111/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.306.5) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 21 listopada 2009 r.

17 Art. 4 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. d) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.
18 Art. 4 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2760/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.331.55) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1999 r.
19 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1921/2002 z dnia 28 października 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.293.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2002 r.
20 Art. 5 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1608/2005 z dnia 30 września 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.256.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2005 r.
21 Art. 5a dodany przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1903/2004 z dnia 29 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.328.77) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 listopada 2004 r.
22 Art. 6 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 267/96 z dnia 13 lutego 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.36.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2760/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.331.55) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1999 r.

23 Art. 6 ust. 2 skreślony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2760/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.331.55) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1999 r.
24 Art. 6 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2826/93 z dnia 15 października 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.258.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1993 r.
25 Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 2826/93 z dnia 15 października 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.258.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1993 r.
26 Art. 7 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia nr 267/96 z dnia 13 lutego 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.36.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 2760/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.331.55) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1999 r.

27 Art. 7 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2760/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.331.55) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 133/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.23.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.

28 Z dniem 21 listopada 2009 r. od stosowania art. 7 ust. 3 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 1111/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.306.5).
29 Art. 7 ust. 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 724/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.165.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.

30 Art. 8 uchylony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1921/2002 z dnia 28 października 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.293.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2002 r.
31 Art. 8a:

- dodany przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 2826/93 z dnia 15 października 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.258.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1993 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.

32 Art. 9:

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 2826/93 z dnia 15 października 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.258.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1993 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 267/96 z dnia 13 lutego 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.36.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 2760/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.331.55) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2339/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.346.29) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 1903/2004 z dnia 29 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.328.77) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 listopada 2004 r.

33 Art. 9 ust. 1 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.
34 Art. 9 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.
35 Art. 9 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.
36 Art. 10:

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 rozporządzenia nr 2826/93 z dnia 15 października 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.258.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1993 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 267/96 z dnia 13 lutego 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.36.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 1903/2004 z dnia 29 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.328.77) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 listopada 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 133/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.23.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2006 r.

37 Art. 10a dodany przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 1903/2004 z dnia 29 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.328.77) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 listopada 2004 r.
38 ZałącznikI:

-dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 724/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.165.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 725/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.165.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony i według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.

39 Załącznik II dodany przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.255.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 2007 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.