Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.205.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) Nr 2155/91
z dnia 20 czerwca 1991 r.
ustanawiające szczególne przepisy w celu stosowania art. 37, 39 i 40 Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską o ubezpieczeniu bezpośrednim innym niż ubezpieczenie na życie

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności ostatnie zdanie art. 57 ust. 2 i art. 235 tego Traktatu,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

we współpracy z Parlamentem Europejskim (2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

umowę zawartą między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską o ubezpieczeniu bezpośrednim innym niż ubezpieczenie na życie, która została podpisana dnia 10 października 1989 r.;

na mocy umowy ma być utworzony Wspólny Komitet w celu administrowania, zapewnienia należytej realizacji i podejmowania decyzji w okolicznościach określonych w umowie; przedstawiciele Wspólnoty we Wspólnym Komitecie muszą być wyznaczeni, a szczególne przepisy dotyczące określenia stanowisk Wspólnoty w Komitecie muszą być przyjęte,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wspólnota jest reprezentowana we Wspólnym Komitecie, zgodnie z art. 37 Umowy przez Komisję, wspomaganą przez przedstawicieli Państw Członkowskich.

Artykuł  2

Stanowisko Wspólnoty we Wspólnym Komitecie jest przyjmowane przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek Komisji.

W odniesieniu do podejmowania decyzji przez Wspólny Komitet na mocy art. 37, 39 i 40 Umowy Komisja przedkłada propozycje Radzie, stanowiącej większością kwalifikowaną.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, 20 czerwca 1991 r.

W imieniu Rady
R. GOEBBELS
Przewodniczący

_______

(1) Dz.U. C 53 z 5.3.1990, str. 46.

(2) Dz.U. C 72 z 18.3.1991, str. 175 i decyzja z dnia 12 czerwca 1991 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 56 z 7.3.1990, str. 27.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.