Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.142.100

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

ZALECENIE KOMISJI (UE) 2017/948
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie stosowania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 homologowanych i mierzonych zgodnie ze zharmonizowaną światową procedurą badań lekkich pojazdów dostawczych przy udostępnianiu konsumentom informacji zgodnie z dyrektywą 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3525)

(Dz.U.UE L z dnia 2 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnoszącą się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 2 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Nowa regulacyjna procedura badania do pomiaru emisji CO2 i zużycia paliwa przez lekkie pojazdy dostawcze - zharmonizowana światowa procedura badań lekkich pojazdów dostawczych (WLTP), określona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr C(2017) 3521 2  - zastąpi nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który jest obecnie stosowany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008 3 , ale nie odpowiada już współczesnym warunkom jazdy ani technologiom motoryzacyjnym. WLTP zapewni bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2, z korzyścią dla konsumentów. Wymogi dotyczące informacji dla konsumentów powinny obejmować sposób, w jaki zapewniony zostanie dostęp do tych poprawionych informacji, tak aby zagwarantować niezbędną porównywalność tych informacji.

(2) Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ma na celu zapewnienie, aby informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 przez nowe samochody osobowe oferowane na sprzedaż lub oddawane w leasing w Unii były udostępniane konsumentom w celu umożliwienia im dokonania świadomego wyboru przy zakupie nowego samochodu. W odniesieniu do nowych samochodów osobowych dyrektywa ta wymaga udostępnienia konsumentom informacji zarówno o oficjalnym zużyciu paliwa, jak i oficjalnych indywidualnych wartościach emisji CO2 nowych samochodów osobowych, jak określono w art. 2 pkt 5 i 6 tej dyrektywy. Należy stosować wartości, które uzyskały homologację typu i zostały zmierzone przez organ udzielający homologacji typu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 4  i rozporządzeniem (WE) nr 692/2008, w szczególności z jego załącznikiem XII, oraz zgodnie z załącznikiem VIII do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 5 . Wartości te mają być załączone do świadectwa homologacji typu WE i zawarte w świadectwie zgodności.

(3) WLTP ma zostać wprowadzona stopniowo, poczynając od nowych typów samochodów osobowych - zgodnie z opisem w części B załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE - od dnia 1 września 2017 r., a następnie od dnia 1 września 2018 r. dla nowych samochodów osobowych. Pojazdy z końcowej partii produkcji, jak określono w art. 3 pkt 22 dyrektywy 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane badaniu zgodnie z NEDC, mogą być wprowadzane do obrotu przez okres dwunastu miesięcy od dnia wygaśnięcia homologacji typu WE, tj. do dnia 31 sierpnia 2019 r. W związku z tym od dnia 1 września 2019 r. wszystkie nowe samochody osobowe wprowadzane do obrotu w Unii muszą być badane zgodnie z WLTP.

(4) Na etapie stopniowego wprowadzania WLTP na świadectwie homologacji typu WE oraz na świadectwie zgodności należy umieścić informację o zużyciu paliwa i wartościach emisji CO2 homologowanych i zmierzonych zgodnie z NEDC lub WLTP. W przypadku samochodów osobowych, którym udzielono homologacji typu zgodnie z WLTP, na świadectwie zgodności należy podać wartości zużycia paliwa i emisji CO2 na podstawie zarówno WLTP, jak i NEDC.

(5) W przejściowym okresie stopniowego wprowadzania WLTP ważne jest zatem wyjaśnienie, które wartości mają być wykorzystywane na potrzeby informowania konsumentów zgodnie z dyrektywą 1999/94/WE w celu zapewnienia, aby informacje dla konsumentów pozostały porównywalne w odniesieniu do wszystkich nowych samochodów osobowych i we wszystkich państwach członkowskich.

(6) Jest bardzo prawdopodobne, że wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zmierzone zgodnie z WLTP będą różniły się od wartości zmierzonych zgodnie z NEDC. Wartości WLTP w wielu przypadkach będą wyższe od wartości NEDC dla tego samego pojazdu. Ponadto, w przeciwieństwie do NEDC, WLTP zapewni jednostkowe wartości zużycia paliwa i emisji CO2 dla poszczególnych pojazdów, odzwierciedlające specyfikacje pojazdu i wyposażenie dodatkowe, które wpływa na te wartości. W rezultacie konsumenci uzyskają bardziej precyzyjne i realistyczne informacje na temat każdego nowego samochodu osobowego lub, w przypadku danego modelu samochodu, zakresu możliwych wartości zużycia paliwa i emisji CO2.

(7) Wyniki badań dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są rejestrowane dla różnych faz badań. W przypadku pojazdów homologowanych zgodnie z NEDC przewidziano wartości dla warunków "miejskich" i "pozamiejskich" oraz wartość w "cyklu mieszanym" i "wartość ważoną, cykl mieszany". W przypadku pojazdów homologowanych zgodnie z WLTP przewidziano wartości dla faz "low", "medium", "high" i "extra high" oraz wartość w "cyklu mieszanym" i "wartość ważoną, cykl mieszany". Aby zapewnić porównywalność, konsumentom należy udostępnić co najmniej informacje o wartościach w "cyklu mieszanym" wynikających z zastosowanej metody badania.

(8) W przypadku gdy konsumentom udostępniane są informacje odrębne od etykiet, przewodników, plakatów, literatury lub materiałów promocyjnych wymaganych na mocy dyrektywy 1999/94/WE odnoszące się do zużycia paliwa lub emisji CO2 w oparciu o niezharmonizowane protokoły badań w ramach dobrowolnych systemów producentów, konsumenci powinni być w pełni świadomi faktu, że wartości te są oparte na niezharmonizowanych protokołach badań. Konsumentów należy poinformować o tym, że w celu porównania zużycia paliwa lub emisji CO2 nowych samochodów osobowych należy stosować wartości zmierzone i homologowane zgodnie ze zharmonizowanym protokołem badań UE.

(9) Podczas transpozycji dyrektywy 1999/94/WE niektóre państwa członkowskie postanowiły uwzględnić na etykietach samochodów - oprócz informacji o zużyciu paliwa i indywidualnych emisjach CO2 - również informacje na temat zanieczyszczeń powietrza. Po wprowadzeniu WLTP i procedury badania emisji w rzeczywistych warunkach jazdy oraz nowych wymogów dotyczących deklarowania maksymalnej wartości emisji w rzeczywistych warunkach jazdy na świadectwie zgodności nowych samochodów 6  informacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza będą dostępne od dnia 1 września 2017 r. dla wszystkich nowych typów pojazdów, a od dnia 1 września 2019 r. dla wszystkich nowych pojazdów. Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 7  państwa członkowskie powinny rozważyć udostępnianie takich informacji konsumentom w celu podnoszenia świadomości oraz umożliwienia konsumentom dokonywania świadomego wyboru przy zakupie samochodu.

(10) Aby zapewnić pełne zrozumienie przez konsumentów skutków przejścia na WLTP, wszystkie zainteresowane strony powinny prowadzić kampanie informacyjne, które wyjaśnią skutki nowej procedury badania dla wartości zużycia paliwa i emisji CO2, lub wnosić wkład w takie kampanie. Kampanie informacyjne powinny obejmować organy publiczne, organizacje konsumentów, organizacje ekologiczne i organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kierowców i przemysł samochodowy.

(11) Po przeprowadzeniu konsultacji z grupą ekspertów ds. opracowania i wdrożenia polityki w zakresie emisji CO2 z pojazdów drogowych z udziałem ekspertów reprezentujących przemysł, organizacje konsumenckie i inne organizacje pozarządowe oraz państwa członkowskie Komisja uważa za stosowne przedstawić zalecenia co do sposobu wyrażania oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnych indywidualnych wartości emisji CO2 nowych samochodów osobowych w celu informowania konsumentów.

(12) Należy przyjąć zalecenie, aby umożliwić konsumentom dokonywanie świadomego wyboru oraz aby zachęcić do jednolitego stosowania dyrektywy 1999/94/WE w całej Unii.

(13) Środki przewidziane w niniejszym zaleceniu są zgodne z opinią komitetu utworzonego na mocy art. 10 dyrektywy 1999/94/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wartości NEDC zapisane w świadectwach zgodności nowych zarejestrowanych samochodów były wykorzystywane do celów przekazywania konsumentom informacji o oficjalnym zużyciu paliwa i oficjalnych indywidualnych wartościach emisji CO2, jak określono w art. 2 pkt 5 i 6 dyrektywy 1999/94/WE, do dnia 31 grudnia 2018 r.; po tej dacie wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii muszą być badane i homologowane zgodnie z WLTP.
2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. państwa członkowskie powinny zapewnić, aby do celów informowania konsumentów stosowane były wyłącznie wartości zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskane na podstawie WLTP.
3. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby po dniu 1 stycznia 2019 r., kiedy to pojazdy z końcowej partii produkcji będą mogły nadal korzystać wyłącznie z wartości opartych na NEDC, wartościom tym towarzyszyło zastrzeżenie, że dany pojazd jest pojazdem z końcowej partii produkcji i podane wartości nie są porównywalne z wartościami opartymi na WLTP.
4. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby etykieta dołączona do każdego nowego samochodu osobowego lub widoczna obok niego w punkcie sprzedaży zawierała informacje dotyczące oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnych indywidualnych wartości emisji CO2 pojazdu, do którego się odnosi.
5. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby przewodnik dotyczący zużycia paliwa i poziomu emisji CO2 oraz plakat lub ekspozycja widoczne w punkcie sprzedaży zawierały informacje dotyczące oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnych indywidualnych wartości emisji CO2 pojazdu, do którego się odnoszą. W przypadku gdy kilka wariantów lub wersji zostało zgrupowanych w jednym modelu, należy podać wartości pojazdu o najwyższych wartościach w danej grupie.
6. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby materiał promocyjny zawierający odniesienie do danego nowego modelu, wariantu lub wersji zawierał informacje dotyczące oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnych indywidualnych wartości emisji CO2 pojazdu, do którego się odnosi. Jeżeli określono więcej niż jeden model, państwa członkowskie powinny zapewnić, aby informacje te obejmowały oficjalne zużycie paliwa i oficjalne indywidualne wartości emisji CO2 wszystkich pojazdów, do których dany materiał promocyjny się odnosi, lub zakres od najniższych do najwyższych wartości wszystkich pojazdów, do których się odnosi. W przypadku pojazdów, którym udzielono homologacji typu zgodnie z WLTP, najniższe i najwyższe wartości powinny odzwierciedlać wartości nowych samochodów osobowych dostępnych na rynku zapisane w świadectwach zgodności.
7. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby materiały promocyjne rozpowszechniane drogą elektroniczną, które umożliwiają konsumentom skonfigurowanie pojazdu, takie jak internetowe konfiguratory samochodów, wyraźnie wskazywały konsumentom, w jaki sposób wybór różnych elementów i wyposażenia dodatkowego wpływa na wartości zużycia paliwa i emisji CO2 homologowane i zmierzone zgodnie z WLTP.
8. Jeżeli państwa członkowskie zezwalają na podawanie wartości zużycia paliwa i emisji CO2 opartych na WLTP jako informacji dodatkowych przed dniem 1 stycznia 2019 r. w celu udostępnienia konsumentom możliwie jak najwcześniej wartości emisji CO2 i zużycia paliwa, które są bardziej reprezentatywne dla rzeczywistych warunków jazdy, państwa członkowskie powinny zapewnić, aby dodatkowe informacje były przedstawiane w sposób jasny i odrębny od etykiet, przewodników, plakatów, literatury lub materiałów promocyjnych wymaganych na mocy dyrektywy 1999/94/WE oraz aby zawierały następującą informację:

"Od dnia 1 września 2017 r. niektóre nowe pojazdy będą homologowane z wykorzystaniem światowej zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich (WLTP), która jest nową, bardziej realistyczną procedurą pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2. Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpi nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowi obecną procedurę badania. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.".

9. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby przed podjęciem decyzji w sprawie zakupu samochodu konsumenci byli informowani o zmianach wartości zużycia paliwa i emisji CO2 wynikających z wprowadzenia WLTP oraz skutkach, jakie zmiany te mogą mieć w momencie rejestracji.
10. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby oficjalne zużycie paliwa i oficjalne indywidualne wartości emisji CO2 obejmowały co najmniej wartości "cyklu mieszanego" zmierzone zgodnie z odpowiednią procedurą badania.
11. W przypadku gdy konsumentom udostępniane są informacje odrębne od etykiet, przewodników, plakatów, literatury lub materiałów promocyjnych wymaganych na mocy dyrektywy 1999/94/WE, odnoszące się do zużycia paliwa lub emisji CO2 w oparciu o niezharmonizowane protokoły badań w ramach dobrowolnych systemów producentów, państwa członkowskie powinny zapewnić, aby zawierały one następującą informację:

"Podane wartości zużycia paliwa lub emisji CO2 opierają się na niezharmonizowanych protokołach badań. Są one podane jedynie w celach informacyjnych. W celu porównania wartości zużycia paliwa lub emisji CO2 nowego samochodu osobowego opartych na zharmonizowanym protokole badania UE należy stosować oficjalne wartości zużycia paliwa lub emisji CO2 [wstawić link do strony, na której wartości te są dostępne].".

12. Państwa członkowskie powinny rozważyć możliwość podania na etykiecie, która jest dołączona do każdego nowego samochodu osobowego lub widoczna obok niego w punkcie sprzedaży, również informacji dotyczących maksymalnej wartości zanieczyszczeń powietrza w rzeczywistych warunkach jazdy zadeklarowanych na świadectwie zgodności każdego pojazdu.
13. Państwa członkowskie powinny zapewnić przeprowadzanie odpowiednich kampanii informacyjnych w celu wyjaśnienia konsumentom wprowadzenia WLTP i jej wpływu na wartości zużycia paliwa i emisji CO2, w szczególności wzrostu tych wartości w stosunku do wartości uzyskanych na podstawie NEDC oraz znaczenia wartości wynikających z różnych faz badań.
14. Niniejsze zalecenie skierowane jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Miguel ARIAS CAÑETE
Członek Komisji
1 Dz.U. L 12 z 18.1.2000, s. 16.
2 Rozporządzenie Komisji C(2017) 3521 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1).
4 Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1).
5 Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).
6 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (Dz.U. L 109 z 26.4.2016, s. 1).
7 P8_TA(2017)0100.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.