Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1964.93.1484

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 1964 r.

DECYZJA RADY
z dnia 25 lutego 1964 r.
w sprawie stosowania do francuskich departamentów zamorskich niektórych przepisów Traktatu odnoszących się do prawa przedsiębiorczości oraz płatności

(64/350/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 11 czerwca 1964 r.)

RADA EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 227 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy art. 227 ust. 2 akapit drugi, do Rady należy określenie warunków stosowania do francuskich departamentów zamorskich postanowień Traktatu, które nie są wymienione w pierwszym akapicie ust. 2 tego artykułu, w szczególności postanowień art. 52-58 i 106 Traktatu;

warunki gospodarcze tych departamentów oraz wymogi odnoszące się do ich gospodarczego i społecznego rozwoju powodują, że właściwym jest stosowanie art. 52-58 oraz niektórych postanowień art. 106 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Artykuł 52-58 Traktatu mają zastosowanie do francuskich departamentów zamorskich zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszej decyzji.

Uchwalając dyrektywy wprowadzające w życie Program ogólny ds. zniesienia ograniczeń swobody przedsiębiorczości, Rada może przyjąć w drodze wyjątku, w niezbędnym zakresie, szczególne dyrektywy w sprawie ustanowienia osób i spółek we francuskich departamentach zamorskich.

Artykuł  2

Bez uszczerbku dla wykonania środków przyjętych zgodnie z Traktatem i Konwencją wykonawczą z dnia 25 marca 1957 r. oraz środków, które mają być przyjęte zgodnie z art. 1, prawo przedsiębiorczości we francuskich departamentach zamorskich jest stopniowo rozszerzane na spółki i obywateli z Państw Członkowskich innych niż Francja, tak aby wszelka dyskryminacja została zlikwidowana najpóźniej w trzy lata po zastosowaniu niniejszej decyzji.

Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością na wniosek Komisji, uchwala dyrektywy niezbędne do realizacji tego stopniowego rozszerzenia.

Jednakże obywatele i spółki z danego Państwa Członkowskiego mogą korzystać we francuskim departamencie zamorskim, w odniesieniu do określonej działalności, z przepisów określonych w akapicie pierwszym jedynie w takim zakresie, w jakim państwo, którego są obywatelami, przyznaje w odniesieniu do tej samej działalności tego samego rodzaju korzyści obywatelom i spółkom z Francji.

Artykuł  3

Postanowienia art. 106 Traktatu, w zakresie w jakim nie są objęte decyzją Rady z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie stosowania w Algierii i we francuskich departamentach zamorskich postanowień Traktatu dotyczących przepływu kapitału, mają zastosowanie do francuskich departamentów zamorskich.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja staje się skuteczna dla Państw Członkowskich tego samego dnia, co decyzja Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

Data ta zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 1964 r.

W imieniu Rady
H. FAYAT
Przewodniczący
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.