Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.153.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

DECYZJA RADY (UE) 2020/649
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas 56. sesji Komisji Ekspertów ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych w ramach Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami w odniesieniu do niektórych zmian w załączniku C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia przystąpiła do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. ("COTIF"), na mocy decyzji Rady 2013/103/UE 1 .

(2) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem Cypru i Malty, są stronami COTIF.

(3) Artykuł 6 COTIF stwierdza, że międzynarodowa komunikacja kolejowa i dopuszczenie taboru kolejowego do użytkowania w komunikacji międzynarodowej mają podlegać przepisom wymienionym w tym artykule, w szczególności "Regulaminowi międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)", stanowiącemu załącznik C do COTIF.

(4) Dyrektywą 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2  ustanowiono wymagania dotyczące drogowego, kolejowego lub śródlądowego transportu towarów niebezpiecznych w obrębie państw członkowskich lub między nimi, na podstawie RID.

(5) Zgodnie z art. 13 § 1 lit. d) oraz art. 33 § 5 COTIF Komisja Ekspertów ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych ("komisja ekspertów RID") Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) może zmienić załącznik do RID.

(6) W trakcie swojej 56. sesji w dniu 27 maja 2020 r. komisja ekspertów RID ma przyjąć zmiany w celu dostosowania załącznika do RID do postępu naukowo-technicznego.

(7) Planowane zmiany dotyczą norm technicznych oraz mają na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego transportu towarów niebezpiecznych, uwzględniając jednocześnie postęp naukowo-techniczny w tym sektorze oraz opracowywanie nowych substancji i artykułów stwarzających zagrożenie podczas transportu.

(8) Planowane zmiany zostały uznane za właściwe do celów bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych w racjonalny pod względem kosztów sposób, a zatem można je poprzeć.

(9) Należy ustalić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach komisji ekspertów RID, gdyż zmiany w regulaminie RID będą wiążące dla Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii podczas 56. sesji Komisji Ekspertów ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami w ramach Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r., będzie zgodne z tabelą poprawek w dokumencie ST 7049/20 3 .

Niewielkie zmiany w dokumentach, o których mowa w tej tabeli poprawek, mogą zostać uzgodnione przez przedstawicieli Unii w komisji ekspertów RID bez konieczności podejmowania kolejnej decyzji Rady.

Artykuł  2

Decyzje komisji ekspertów RID po ich przyjęciu zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ze wskazaniem daty ich wejścia w życie.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2020 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
G. GRLIĆ RADMAN
1 Decyzja Rady 2013/103/UE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Międzyrządową Organizacją Międzynarodowych Przewozów Kolejami w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej protokolem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. (Dz.U. L 51 z 23.2.2013, s. 1).
2 Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13).
3 Dokument ST 7049/20 można znaleźć na stronie: http://register.consilium.europa.eu.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.