Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.186.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1346
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej podczas szóstej sesji spotkania stron konwencji z Aarhus w odniesieniu do sprawy dotyczącej przestrzegania konwencji ACCC/C/2008/32

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 lutego 2005 r. decyzją Rady 2005/370/WE 1  zatwierdzono w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska 2  (zwaną dalej "konwencją z Aarhus").

(2) Unia wdrożyła wynikające z konwencji z Aarhus obowiązki w odniesieniu do swoich instytucji i organów w głównej mierze rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1367/2006 3 .

(3) Na podstawie art. 15 konwencji z Aarhus powołano Komitet ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus ("Komitet"), którego zadaniem jest badanie przestrzegania przez strony postanowień konwencji z Aarhus.

(4) W dniu 17 marca 2017 r. Unia otrzymała jego ustalenia w sprawie ACCC/C/2008/32 dotyczącej dostępu do wymiaru sprawiedliwości na poziomie unijnym (zwane dalej "ustaleniami"). W pkt 123 ustaleń Komitet stwierdził, że "strona nie przestrzega art. 9 ust. 3 i 4 konwencji w odniesieniu do dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości, ponieważ ani rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus, ani orzecznictwo TSUE nie zapewniają wdrożenia ani przestrzegania obowiązków wynikających z tych postanowień".

(5) Organy konwencji z Aarhus zostały poinformowane w deklaracji interpretacyjnej, którą Unia złożyła w chwili podpisania konwencji z Aarhus i ponowiła przy zatwierdzeniu konwencji, że "w kontekście instytucjonalnym i prawnym Wspólnoty instytucje Wspólnoty będą stosować konwencję w ramach istniejących i przyszłych zasad dotyczących dostępu do dokumentów i innych odpowiednich zasad prawa wspólnotowego w dziedzinie objętej konwencją".

(6) Jedno z ustaleń w sprawie ACCC/C/2008/32, a mianowicie to, że Unia postępuje niezgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 konwencji z Aarhus, włączono do projektu decyzji VI/8f, która zostanie przedłożona pod obrady na szóstej sesji spotkania stron konwencji z Aarhus zaplanowanej na wrzesień 2017 r. w Budvie (Czarnogóra).

(7) Unia powinna zbadać sposoby i środki takiego zachowania zgodności z konwencją z Aarhus, które będzie zgodne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Unii oraz z jej systemem kontroli sądowej.

(8) Biorąc pod uwagę podział władz w Unii, Rada nie może wydawać poleceń ani zaleceń Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanemu dalej "Trybunałem Sprawiedliwości") w odniesieniu do jego działalności sądowej. W związku z tym zalecenia zawarte w projekcie decyzji VI/8f odnoszące się do Trybunału Sprawiedliwości oraz do jego orzecznictwa, nie mogą zostać uwzględnione.

(9) Unia nadal w pełni popiera realizację istotnych celów konwencji z Aarhus.

(10) Unia powinna ustalić stanowisko, jakie należy zająć podczas szóstej sesji spotkania stron konwencji z Aarhus w odniesieniu do projektu decyzji VI/8f,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Stanowisko, jakie ma być zajęte przez Unię podczas szóstej sesji posiedzenia stron konwencji z Aarhus w odniesieniu do projektu decyzji VI/8f dotyczącej wywiązywania się Unii z jej zobowiązań wynikających z konwencji z Aarhus, polega na zaakceptowaniu projektu decyzji VI/8f pod następującymi warunkami:
- że skreślona zostanie ostatnia część pkt 6 projektu decyzji VI/8f oraz sformułowanie "zatwierdza" zastąpi się słowami "przyjmuje do wiadomości", który to punkt otrzymałby wówczas brzmienie:

"Przyjmuje do wiadomości ustalenie Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus w odniesieniu do komunikatu ACCC/C/2008/32 (część II) dotyczące tego, że strona nie przestrzega art. 9 ust. 3 i 4 konwencji.",

- że wstawione zostanie słowo "wziąć pod uwagę" po słowach "zaleca zainteresowanej Stronie" w tytule ust. 7 projektu decyzji VI/8f, który otrzymałby brzmienie:

"Zaleca, by zainteresowana Strona wzięła pod uwagę, że:",

- że z ust. 7 lit. b) ppkt (i) projektu decyzji VI/8f skreślone zostaną wyrazy "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej", oraz
- że skreślony zostanie ust. 7 lit. c) projektu decyzji VI/8f.
2.  Inne mniejsze zmiany zgodne z podejściem przyjętym w niniejszej decyzji mogą zostać uzgodnione w wyniku koordynacji na miejscu i w świetle ewentualnych negocjacji w sprawie projektu decyzji VI/8f.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
T. TAMM
Przewodniczący
1 Decyzja Rady 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1).
2 Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 4.
3 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty ("rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus") (Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.