Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.198.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2012 r.

DECYZJA RADY
z dnia 10 lipca 2012 r.
dotycząca stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

(2012/425/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 lipca 2012 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 165 i 192 ust. 1, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym(1), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół 31 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym(2) ("Porozumienie EOG") zawiera szczególne przepisy i ustalenia dotyczące współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami.

(2) Właściwe jest rozszerzenie współpracy pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w celu włączenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(3).

(3) Właściwe jest rozszerzenie współpracy Umawiających się Stron Porozumienia EOG w dziedzinie sportu.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 401/2009 uchyla rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(4), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG. Należy zatem zmienić Porozumienie EOG, aby uwzględnić rozporządzenia (WE) nr 401/2009.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić Protokół 31 do Porozumienia EOG.

(6) Stanowisko Unii we Wspólnym Komitecie EOG powinno opierać się na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do proponowanej zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonego do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2012 r.

W imieniu Rady

V. SHIARLY

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

(2) Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.

(3) Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.

(4) Dz.U. L 120 z 11.5.1990, s. 1.

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR ...

z dnia

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG, w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ...(1).

(2) Właściwe jest rozszerzenie współpracy pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia w celu włączenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(2).

(3) Właściwe jest rozszerzenie współpracy Umawiających się Stron Porozumienia EOG w dziedzinie sportu.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 401/2009 uchyla rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/90(3), które jest uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(5) W celu umożliwienia rozszerzonej współpracy należy zatem zmienić Protokół 31 do Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Protokole 31 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 ust. 2 Protokołu 31 do Porozumienia otrzymuje brzmienie:

"2. a) Państwa EFTA w pełni uczestniczą w działalności Europejskiej Agencji Środowiska, zwanej dalej "Agencją", jak również Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska, ustanowionych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(*).

b) Państwa EFTA uczestniczą w finansowaniu działań, o których mowa w lit. a), zgodnie z art. 82 ust. 1 oraz Protokołem 32 do Porozumienia;

c) Państwa EFTA w wyniku stosowania lit. b) uczestniczą w pełni, bez prawa głosu, w posiedzeniach Zarządu Agencji i w pracach komitetu naukowego Agencji;

d) Pojęcie "państwo lub państwa członkowskie" i inne pojęcia odnoszące się do ich podmiotów publicznych zawarte w art. 4 i 5 rozporządzenia rozumiane są jako obejmujące, poza ich znaczeniem określonym w rozporządzeniu, państwa EFTA i ich podmioty publiczne;

e) Dane na temat środowiska dostarczane przez Agencję lub od niej pochodzące mogą być publikowane i są podawane do publicznej wiadomości, pod warunkiem że poufne informacje są objęte takim samym stopniem ochrony w państwach EFTA jak wewnątrz Unii;

f) Agencja ma osobowość prawną. We wszystkich państwach reprezentowanych przez Umawiające się Strony korzysta ona z najszerszej zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych przyznawanej osobom prawnym przez prawo krajowe;

g) Państwa EFTA stosują do Agencji Protokół o przywilejach i immunitetach Unii Europejskiej;

h) Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej obywatele Państw EFTA posiadający pełnię praw obywatelskich mogą być zatrudniani na podstawie umowy przez Dyrektora Wykonawczego Agencji;

i) Na mocy art. 79 ust. 3, część VII (Postanowienia instytucjonalne) Porozumienia stosuje się do niniejszego ustępu;

j) W celu stosowania rozporządzenia (WE) nr 401/2009 rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stosuje się do wszystkich dokumentów Agencji, także tych odnoszących się do państw EFTA.

______

(*) Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.";

(1) Dz.U. ...

(2) Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.

(3) Dz.U. L 120 z 11.5.1990, s. 1.

2) nagłówek art. 4 (Oświata, kształcenie i młodzież) otrzymuje brzmienie:

"Oświata, kształcenie, młodzież i sport".

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
PrzewodniczącySekretarze Wspólnego Komitetu EOG

______

(*) [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.