Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.24.23

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/118
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu ds. Handlu i Rozwoju ustanowionego na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony, w odniesieniu do ustanowienia listy arbitrów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony 1  (zwana dalej "Umową"), została podpisana przez Unię i jej państwa członkowskie w dniu 10 czerwca 2016 r. Umowę stosuje się tymczasowo od dnia 10 października 2016 r. między Unią, z jednej strony, a Botswaną, Lesotho, Namibią, Eswatini i Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, oraz od dnia 4 lutego 2018 r. między Unią a Mozambikiem.

(2) Zgodnie z art. 94 ust. 1 Umowy, nie później niż trzy miesiące po wejściu w życie Umowy, Komitet ds. Handlu i Rozwoju sporządza listę 21 osób pragnących i mogących pełnić rolę arbitrów.

(3) Należy określić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu ds. Handlu i Rozwoju w odniesieniu do ustanowienia listy arbitrów.

(4) Stanowisko Unii w ramach Komitetu ds. Handlu i Rozwoju powinno zatem opierać się na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu ds. Handlu i Rozwoju, w sprawie ustanowienia listy arbitrów, opiera się na projekcie decyzji Komitetu ds. Handlu i Rozwoju dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

PROJEKT

DECYZJA KOMITETU DS. HANDLU I ROZWOJU NR 1/2019

z dnia ...

w sprawie ustanowienia listy arbitrów

KOMITET DS. HANDLU I ROZWOJU,

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony (zwaną dalej "Umową"), a w szczególności jej art. 94, 100, 103 i 104,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym przyjmuje się listę arbitrów przewidzianą w art. 94 Umowy, określoną w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w ...

W imieniu Komitetu ds. Handlu i Rozwoju

Minister Handlu

Przedstawiciel UE

ZAŁĄCZNIK

LISTA ARBITRÓW PRZEWIDZIANA W ART. 94 UMOWY

Arbitrzy wybrani przez państwa SADC UPG:
1. Boitumelo Sendy GOFHAMODIMO
2. Leonard Moses PHUTI
3. Tsotetsi MAKONG
4. Sakeus AKWEENDA
5. Faizel ISMAIL
6. Kholofelo Ngokoane KUGLER
7. Nkululeko J. HLOPHE
8. Samuel Jay LEVY

Arbitrzy wybrani przez UE:

9. Jacques BOURGEOIS
10. Claus-Dieter EHLERMANN
11. Pieter Jan KUIJPER
12. Giorgio SACERDOTI
13. Laurence BOISSON DE CHAZOURNES
14. Ramon TORRENT
15. Michael Johannes HAHN
16. Hélène RUIZ FABRI

Arbitrzy wspólnie wybrani przez Strony (obywatele innych państw, którzy mogą pełnić rolę przewodniczącego):

17. Merit JANOW
18. Ichiro ARAKI
19. Christian HÄBERLI
20. Claus VON WOBESER
21. Daniel MOULIS
1 Dz.U. L 250 z 16.9.2016, s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.