Dz.U.UE.L.2019.21.23

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/104
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej, w ramach Wspólnej Rady UE-Meksyk ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w związku ze zmianą decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 i nr 2/2001 w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207 i 211, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony 1  (zwana dalej "Umową ogólną") została podpisana w dniu 8 grudnia 1997 r. i weszła w życie w dniu 1 października 2000 r.

(2) W dniu 14 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia rokowań z Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie Trzeciego protokołu dodatkowego do Umowy ogólnej w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej (zwanego dalej "Protokołem").

(3) Rokowania zostały pomyślnie zakończone i zgodnie z decyzją Rady (UE) 2018/2024 2  Protokół został podpisany w dniu 27 listopada 2018 r.

(4) Art. 5, 6, 7, 10 i 47 Umowy ogólnej uprawniają Wspólną Radę UE-Meksyk ustanowioną na mocy art. 45 Umowy Ogólnej (zwaną dalej "Wspólną Radą") do podejmowania decyzji służących osiągnięciu celów tej umowy, a w szczególności decyzji w sprawie właściwych uzgodnień i harmonogramu dotyczących handlu towarami, handlu usługami i zamówień publicznych,

(5) Ponieważ Chorwacja jest stroną Umowy ogólnej, należy dostosować niektóre postanowienia:

- decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 3 , zmienionej decyzjami nr 3/2004 4  i nr 2/2008 5 , dotyczącej handlu towarami, poświadczania pochodzenia towarów i zamówień rządowych, oraz

- decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001 6 , zmienionej decyzjami nr 4/2004 7  i nr 3/2008 8 , dotyczącej aktualizacji wykazu organów odpowiedzialnych za usługi finansowe oraz środków niezgodnych z art. 12-16 decyzji nr 2/2001, które Chorwacja utrzyma na mocy art. 17 ust. 3 tej decyzji.

(6) Stanowisko Unii w ramach Wspólnej Rady powinno zatem być oparte na dołączonych projektach decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnej Rady UE-Meksyk ustanowionej na mocy Umowy ogólnej w odniesieniu do zmiany decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 i nr 2/2001 w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii, oparte jest na projektach decyzji Wspólnej Rady załączonych do niniejszej decyzji.
2.  Niewielkie zmiany techniczne w projektach decyzji mogą być uzgadniane przez przedstawicieli Unii we Wspólnej Radzie bez dalszej decyzji Rady.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2018 r.
W imieniu Rady
E. KARANIKOLOV
Przewodniczący

PROJEKT 1

DECYZJA WSPÓLNEJ RADY UE-MEKSYK NR 1/2018

z dnia ...

zmieniająca decyzję nr 2/2000

WSPÓLNA RADA,

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony 9  (zwaną dalej "Umową ogólną"), w szczególności jej art. 5 i 10 w związku z art. 47,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W następstwie przystąpienia Republiki Chorwacji (zwanej dalej "Chorwacją") do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r., dnia ... w ... podpisano Trzeci protokół dodatkowy do Umowy ogólnej i ma on zastosowanie od dnia ... * .
(2) W związku z tym konieczne jest dostosowanie, ze skutkiem od dnia, w którym Chorwacja przystąpiła do Umowy ogólnej, niektórych postanowień decyzji nr 2/2000 10 , zmienionej decyzjami nr 3/2004 11  i nr 2/2008 12 , w sprawie wymiany towarowej, certyfikacji pochodzenia oraz zamówień publicznych.
(3) W art. 5, 6, 7, 10 i 47 Umowy ogólnej Wspólna Rada powołana na mocy art. 45 Umowy ogólnej została uprawniona do podejmowania decyzji służących osiągnięciu celów Umowy ogólnej, a w szczególności decyzji w sprawie właściwych uzgodnień i harmonogramu dotyczących handlu towarami, handlu usługami i zamówień publicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  W załączniku I do decyzji nr 2/2000 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.
2.  Niniejszy artykuł nie narusza postanowień klauzuli przeglądowej określonej w art. 10 decyzji nr 2/2000.
Artykuł  2

W art. 17 ust. 4 oraz art. 18 ust. 2 dodatku IV do załącznika III do decyzji nr 2/2000 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3
1.  Podmioty Chorwacji wyszczególnione w załączniku III do niniejszej decyzji zostają dodane do odpowiednich sekcji części B załącznika VI decyzji nr 2/2000.
2.  Publikacje Chorwacji wymienione w załączniku IV do niniejszej decyzji dodaje się do części B załącznika XIII do decyzji nr 2/2000.
Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia przystąpienia Chorwacji do Umowy ogólnej.

Sporządzono w ...

W imieniu Wspólnej Rady
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK  I

WSPÓLNOTOWY HARMONOGRAM ZNOSZENIA CEŁ

Dodaje się wpis w załączniku I do decyzji nr 2/2000 w brzmieniu:
Kod CNOpisRoczna wielkość kontyngentu taryfowegoStawka celna kontyngentu taryfowego
"0803 00 19Banany, świeże (z wyjątkiem plantanów)2 010 ton (*)70 EUR/tonę
(*) Niniejszy roczny kontyngent taryfowy obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Niemniej jednak po raz pierwszy będzie stosowany, począwszy od trzeciego dnia po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.".

ZAŁĄCZNIK  II

NOWE WERSJE JĘZYKOWE UWAG ADMINISTRACYJNYCH ORAZ "DEKLARACJI FAKTUROWYCH" ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU III DO DECYZJI NR 2/2000

W załączniku III do decyzji nr 2/200 wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Świadectwa przewozowe EUR1 wystawione z mocą wsteczną muszą być opatrzone jednym z następujących wpisów:

BG »ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ«

ES »EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS »VYSTAVENO DODATEČNE«

DA »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET »TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD«

EL »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR »DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

HR »NAKNADNO IZDANO«

IT »RILASCIATO A POSTERIORI«

LV »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT »MAHRUG RETROSPETTIVAMENT«

NL »AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT »EMITIDO A POSTERIORI«

RO »EMIS A POSTERIORI«

SK »VYDANÉ DODATOČNE«

SL »IZDANO NAKNADNO«

FI »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV »UTFÄRDAT I EFTERHAND«.".

2) art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Duplikat wystawiony zgodnie z ust. 1 musi zawierać jedną z następujących adnotacji:

BG »ДУБЛИКАТ«

ES »DUPLICADO«

CS »DUPLIKÁT«

DA »DUPLIKAT«

DE »DUPLIKAT«

ET »DUPLIKAAT«

EL »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN »DUPLICATE«

FR »DUPLICATA«

HR »DUPLIKAT«

IT »DUPLICATO«

LV »DUBLIKĀTS«

LT »DUBLIKATAS«

HU »MÁSODLAT«

MT »DUPLIKAT«

NL »DUPLICAAT«

PL »DUPLIKAT«

PT »SEGUNDA VIA«

RO »DUPLICAT«

SK »DUPLIKÁT«

SL »DVOJNIK«

FI »KAKSOISKAPPALE«

SV »DUPLIKAT«.".

3) Do dodatku IV po wersji francuskiej dodaje się, co następuje:

"Wersja w języku chorwackim

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... 13 izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... 14 preferencijalnog podrijetla.

ZAŁĄCZNIK  III

CENTRALNE ORGANY RZĄDOWE

1. Następujące centralne organy rządowe dodaje się w części B sekcja 1 załącznika VI do decyzji nr 2/2000:

"AC -Chorwacja

1Chorwacki ParlamentHrvatski Sabor
2Prezydent Republiki ChorwacjiPredsjednik Republike Hrvatske
3Kancelaria Prezydenta Republiki ChorwacjiUred predsjednika Republike Hrvatske
4Kancelaria Prezydenta Republiki Chorwacji po upływie kadencjiUred predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
5Rząd Republiki ChorwacjiVlada Republike Hrvatske
6Biura rządu Republiki Chorwacjiuredi Vlade Republike Hrvatske
7Ministerstwo GospodarkiMinistarstvo gospodarstva
8Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UEMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
9Ministerstwo FinansówMinistarstvo financija
10Ministerstwo ObronyMinistarstvo obrane
11Ministerstwo Spraw Zagranicznych i EuropejskichMinistarstvo vanjskih i europskih poslova
12Ministerstwo Spraw WewnętrznychMinistarstvo unutarnjih poslova
13Ministerstwo SprawiedliwościMinistarstvo pravosuđa
14Ministerstwo Administracji PublicznejMinistarstvo uprave
15Ministerstwo Przedsiębiorczości i RzemiosłaMinistarstvo poduzetništva i obrta
16Ministerstwo Pracy i Systemu EmerytalnegoMinistarstvo rada i mirovinskoga sustava
17Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Transportu i InfrastrukturyMinistarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
18Ministerstwo RolnictwaMinistarstvo poljoprivrede
19Ministerstwo TurystykiMinistarstvo turizma
20Ministerstwo Ochrony Środowiska i PrzyrodyMinistarstvo zaštite okoliša i prirode
21Ministerstwo Budownictwa i Planowania PrzestrzennegoMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
22Ministerstwo ds. Weteranów WojennychMinistarstvo branitelja
23Ministerstwo Polityki Społecznej i MłodzieżyMinistarstvo socijalne politike i mladih
24Ministerstwo ZdrowiaMinistarstvo zdravlja
25Ministerstwo Nauki, Edukacji i SportuMinistarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
26Ministerstwo KulturyMinistarstvo kulture
27Organizacje administracji państwowejdržavne upravne organizacije
28Okręgowe urzędy administracji państwowejuredi državne uprave u županijama
29Trybunał Konstytucyjny Republiki ChorwacjiUstavni sud Republike Hrvatske
30Sąd Najwyższy Republiki ChorwacjiVrhovni sud Republike Hrvatske
31Sądysudovi
32Państwowa Rada SądownictwaDržavno sudbeno vijeće
33Biura Prokuratora Generalnegodržavna odvjetništva
34Prokuratura GeneralnaDržavno odvjetničko vijeće
35Biura Rzecznika Praw Obywatelskichpravobraniteljstva
36Państwowa Komisja Nadzoru Procedur Zamówień PublicznychDržavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
37Chorwacki Bank NarodowyHrvatska narodna banka
38Agencje i urzędy państwowedržavne agencije i uredi
39Państwowa Izba KontroliDržavni ured za reviziju"
2. Następujące podmioty i kategorie podmiotów dodaje się do dodatku do sekcji 2 części B załącznika VI do decyzji nr 2/2000:
a) Załącznik I

"PRODUKCJA, TRANSPORT LUB DYSTRYBUCJA WODY PITNEJ":

"CHORWACJA

Przedsiębiorstwa publiczne będące podmiotami zamawiającymi, o których mowa w art. 6 ustawy o zamówieniach publicznych (Dziennik Ustaw 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), które, zgodnie z przepisami szczególnymi, prowadzą działalność związaną z konstrukcją (zapewnianiem) stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, przesyłem lub dystrybucją wody pitnej oraz dostarczaniem do stałych sieci wody pitnej lub zarządzaniem tymi sieciami, takie jak podmioty ustanowione przez samorządy lokalne, działające jako publiczni dostawcy usług w zakresie dostarczania lub odprowadzania wody, zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dziennik Ustaw nr 153/09, 63/11, 130/11, 53/13 i 14/14).";

b) Załącznik II

"PRODUKCJA, TRANSPORT LUB DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ":

"CHORWACJA

Przedsiębiorstwa publiczne będące podmiotami zamawiającymi, o których mowa w art. 6 ustawy o zamówieniach publicznych (Dziennik Ustaw 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), które, zgodnie z przepisami szczególnymi, prowadzą działalność związaną z konstrukcją (zapewnianiem) stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej oraz dostarczaniem do stałych sieci energii elektrycznej lub zarządzaniem tymi sieciami, takie jak podmioty prowadzące wymienione rodzaje działalności na podstawie licencji dotyczącej prowadzenia działalności związanej z energią, zgodnie z ustawą o energii (Dziennik Ustaw nr 120/12 i 14/14)."

c) Załącznik VII

"PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W DZIEDZINIE USŁUG MIEJSKIEGO TRANSPORTU KOLEJOWEGO, TRAMWAJOWYCH, TROLEJBUSOWYCH LUB AUTOBUSOWYCH":

"CHORWACJA

Przedsiębiorstwa publiczne będące podmiotami zamawiającymi, o których mowa w art. 6 ustawy o zamówieniach publicznych (Dziennik Ustaw 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), które, zgodnie z przepisami szczególnymi, prowadzą działalność związaną z udostępnianiem sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie miejskich usług kolejowych, systemów zautomatyzowanych, tramwajów, autobusów, trolejbusów i kolejek linowych, lub zarządzaniem tymi sieciami, takie jak podmioty świadczące wspomniane usługi publiczne zgodnie z ustawą o użyteczności publicznej (Dziennik Ustaw nr 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)."

d) Załącznik VIII

"PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W DZIEDZINIE INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ":

"CHORWACJA

Przedsiębiorstwa publiczne będące podmiotami zamawiającymi, o których mowa w art. 6 ustawy o zamówieniach publicznych (Dziennik Ustaw 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), które na podstawie specjalnych przepisów prowadzą działalność związaną z eksploatacją określonych obszarów geograficznych w celu udostępnienia przewoźnikom lotniczym portów lotniczych i wyposażenia terminali, takie jak podmioty prowadzące wymienione rodzaje działalności na podstawie przyznanej koncesji, zgodnie z ustawą o portach lotniczych (Dziennik Ustaw nr 19/98 i 14/11).";

e) Załącznik IX

"PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W DZIEDZINIE PORTÓW MORSKICH, ŚRÓDLĄDOWYCH LUB INNEJ INFRASTRUKTURY TERMINALI":

"CHORWACJA

Przedsiębiorstwa publiczne będące podmiotami zamawiającymi, o których mowa w art. 6 ustawy o zamówieniach publicznych (Dziennik Ustaw 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), które na podstawie specjalnych przepisów prowadzą działalność związaną z eksploatacją określonych obszarów geograficznych w celu udostępnienia portów morskich, portów rzecznych lub innych terminali transportowych przewoźnikom morskim lub śródlądowym, takie jak podmioty prowadzące wymienione rodzaje działalności na podstawie przyznanej koncesji, zgodnie z ustawą o portach i obszarach morskich (Dziennik Ustaw 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09).".

ZAŁĄCZNIK  IV

PUBLIKACJE URZĘDOWE

Do części B załącznika XIII do decyzji 2/2000 dodaje się, co następuje:

"Chorwacja Ogłoszenia:

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

- Narodne Novine

- Elektroniczny system zamówień publicznych Republiki Chorwacji (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/electronic-public-procurement-of-the-republic-of-croatia/0/81/)".

PROJEKT 2

DECYZJA WSPÓLNEJ RADY UE-MEKSYK NR 2/2018

z dnia ...

zmieniająca decyzję nr 2/2001

WSPÓLNA RADA,

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony 15  (zwaną dalej "Umową ogólną"), w szczególności jej art. 6 w związku z art. 47,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W następstwie przystąpienia Republiki Chorwacji (zwanej dalej "Chorwacją") do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r. dnia ... podpisano w ... Trzeci protokół dodatkowy do Umowy ogólnej i ma on zastosowanie od dnia ... * .
(2) W związku z tym należy dostosować, ze skutkiem od dnia przystąpienia Chorwacji do Umowy ogólnej, załączniki I i II do decyzji nr 2/2001 16 ., zmienionej decyzjami nr 4/2004 17  i nr 3/2008 18 , w celu uwzględnienia organów odpowiedzialnych za usługi finansowe w Chorwacji oraz środków niezgodnych z art. 12-16 decyzji nr 2/2001, które Chorwacja utrzyma do czasu wdrożenia art. 17 ust. 3 tej decyzji.
(3) Dostosowanie to przewiduje również możliwość uaktualnienia wykazu organów odpowiedzialnych za usługi finansowe, ustanowionego w załączniku II do decyzji nr 2/2001.
(4) W art. 5, 6, 7, 10 i 47 Umowy ogólnej Wspólna Rada powołana na mocy art. 45 Umowy ogólnej została uprawniona do podejmowania decyzji służących osiągnięciu celów Umowy ogólnej, a w szczególności decyzji w sprawie właściwych uzgodnień i harmonogramu dotyczących handlu towarami, handlu usługami i zamówień publicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Część A załącznika I do decyzji nr 2/2001, zmienionej decyzjami nr 4/2004 i nr 3/2008, zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Części A i B załącznika II do decyzji nr 2/2001, zmienionej decyzjami nr 4/2004 i nr 3/2008, zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia przystąpienia Chorwacji do Umowy ogólnej.

Sporządzono w ...

W imieniu Wspólnej Rady
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I JEJ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

1. Zastosowanie rozdziału III do Wspólnoty i jej państw członkowskich podlega ograniczeniom dostępu do rynku i traktowaniu narodowemu określonemu przez Wspólnoty Europejskie i ich państwa członkowskie we wszystkich sekcjach dotyczących »wszystkich sektorów« w ich listach GATS oraz ograniczeniom związanym z podsektorami wymienionymi poniżej.

2. Do oznaczenia państw członkowskich stosuje się następujące skróty:

AT Austria

BE Belgia

BG Bułgaria

CY Cypr

CZ Republika Czeska

DE Niemcy

DK Dania

ES Hiszpania

EE Estonia

FI Finlandia

FR Francja

EL Grecja

HR Chorwacja

HU Węgry

IE Irlandia

IT Włochy

LV Łotwa

LT Litwa

LU Luksemburg

MT Malta

NL Niderlandy

PL Polska

PT Portugalia

RO Rumunia

SK Republika Słowacka

SI Słowenia

SE Szwecja

UK Zjednoczone Królestwo

3. Zobowiązania związane z dostępem do rynku w odniesieniu do trybu (1) i (2) stosuje się jedynie do:

- transakcji wskazanych w ust. B.3 i B.4 w »Porozumieniu w sprawie zobowiązań w usługach finansowych« (zwanym dalej »Porozumieniem« odpowiednio dla wszystkich państw członkowskich;

- transakcji, o których mowa poniżej, w odniesieniu do definicji zawartych w art. 11, dla każdego zainteresowanego państwa członkowskiego:

BG: A.1.a) (ubezpieczenia na życie) i pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybach (1) i (2);

CY: A.1.a) (ubezpieczenia na życie) i pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (2), B.6.e) (obrót zbywalnymi papierami wartościowymi) w trybie (1);

EE: A.1.a) (ubezpieczenia na życie), pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) oraz pozostała część A.3 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (1) i (2), B.1 do B.10 (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania, obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami oraz usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych) w trybie (1);

LV: A.1.a) (ubezpieczenia na życie), pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) oraz pozostała część A.3 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (2), B.7 (udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych) w trybie (1);

LT: A.1.a) (ubezpieczenia na życie), pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) oraz pozostała część A.3 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (2), B.1 do B.10 (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania, obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami oraz usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych) w trybie (1);

MT: A.1.a) (ubezpieczenia na życie) i pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (2), B.1 i B.2 (przyjmowanie depozytów i pożyczki wszelkiego typu) w trybie (1);

RO: B.1 (przyjmowanie depozytów), B.2 (pożyczki wszelkiego typu), B.4 (wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych), B.5 (gwarancje i zobowiązania) oraz B.8 (pośrednictwo na rynku pieniężnym) w trybie (1);

SI: B.1 do B.10 (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania, obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami oraz usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych) w trybie (1).

4. W odróżnieniu od zagranicznych spółek zależnych, oddziały ustanowione bezpośrednio w państwie członkowskim przez meksykańską instytucję finansową, poza pewnymi ograniczonymi wyjątkami, nie podlegają regulacjom ze względów ostrożności zharmonizowanym na poziomie wspólnotowym, które pozwalają takim spółkom zależnym na korzystanie ze zwiększonych ułatwień przy zakładaniu nowych przedsiębiorstw oraz przy świadczeniu usług transgranicznych w całej Wspólnocie. Dlatego też takie oddziały otrzymują zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium państwa członkowskiego na warunkach równoważnych warunkom stosowanym wobec krajowych instytucji finansowych tego państwa członkowskiego oraz mogą zostać zobowiązane do spełnienia pewnych konkretnych wymogów ze względu na ostrożność, takich jak, w przypadku usług bankowych i związanych z papierami wartościowymi - oddzielna kapitalizacja i inne wymogi związane z wypłacalnością oraz wymogi opracowywania sprawozdań i publikacji rachunków lub, w przypadku ubezpieczeń - wymóg konkretnych gwarancji i depozytów, oddzielnej kapitalizacji oraz umiejscowienia w danym państwie członkowskim aktywów stanowiących rezerwy techniczne i co najmniej jednej trzeciej marginesu wypłacalności. Państwa członkowskie mogą stosować ograniczenia wskazane w niniejszym harmonogramie wyłącznie w odniesieniu do bezpośredniego ustanowienia przez obywatela Meksyku obecności handlowej lub do świadczenia usług transgranicznych z Meksyku; co za tym idzie, państwo członkowskie nie może stosować tych ograniczeń, w tym ograniczeń dotyczących zakładania działalności, wobec meksykańskich spółek zależnych zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Wspólnoty, chyba że ograniczenia te mogą być również stosowane wobec spółek lub obywateli innych państw członkowskich zgodnie z prawem wspólnotowym.

5. BG: Dopuszczenie do rynku nowych usług lub produktów finansowych może być uzależnione od istnienia ram regulacyjnych ukierunkowanych na osiągniecie celów określonych w art. 19 i zgodności z tymi ramami.

6. BG: Operacje ubezpieczeniowe i bankowe, jak również obrót papierami wartościowymi i związane z nim operacje są przeprowadzane oddzielnie przez przedsiębiorstwa licencjonowane do świadczenia takich usług.

7. BG: Na zasadach ogólnych i zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji, instytucje finansowe rejestrujące się w Bułgarii muszą przyjąć formę prawną spółek akcyjnych.

8. CY: Poniżej wymienione ogólne warunki i wymogi mają zastosowanie, nawet jeśli na liście nie określono ograniczeń ani warunków:

(i) uwzględnienie celów bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego;

(ii) niniejsza lista w żaden sposób nie odnosi się do usług świadczonych podczas wykonywania funkcji rządowych. Ponadto nie ma ona wpływu na środki odnoszące się do obrotu towarami, które mogą stanowić wkład w usługę ujętą na tej liście lub w inne usługi. Ponadto nadal mają zastosowanie ograniczenia dostępu do rynku lub traktowanie krajowe w odniesieniu do usług, które mogą stanowić wkład lub być wykorzystywane do świadczenia usługi ujętej na liście.

9. CY: Przepisy określone na tej liście nie powinny być interpretowane jako wyczerpujące odniesienie do wszystkich przepisów regulujących sektor finansowy. Na przykład nie jest dozwolone przekazywanie informacji zawierających dane osobowe, tajemnicę bankową lub jakąkolwiek tajemnicę handlową. Przekazywanie takich danych podlega przepisom krajowym dotyczącym ochrony poufności informacji o klientach banków. Ponadto zwraca się uwagę, że niedyskryminacyjne środki jakościowe dotyczące norm technicznych, zdrowia publicznego i zagadnień związanych ze środowiskiem, przyznawaniem licencji, kwestiami ostrożnościowymi, kwalifikacjami zawodowymi i wymogami w zakresie kompetencji, nie zostały wymienione jako warunki bądź ograniczenia dostępu do rynku lub traktowania narodowego.

10. CY: Usługi i produkty finansowe niepodlegające regulacji, a także dopuszczenie do rynku nowych usług lub produktów finansowych mogą podlegać istnieniu lub wprowadzeniu nowych ram regulacyjnych skierowanych na osiągniecie celów określonych w art. 19.

11. CY: Zgodnie z założeniami kontroli dewizowej, która ma miejsce na Cyprze:

- rezydentom nie wolno nabywać usług bankowych, które mogą być związane z transferem środków za granicę, gdy fizycznie znajdują się oni za granicą;

- pożyczki udzielane nierezydentom/obcokrajowcom lub przedsiębiorstwom kontrolowanym przez nierezydentów wymagają akceptacji Banku Centralnego;

- w przypadku nabycia papierów wartościowych przez nierezydentów również wymagane jest pozwolenie Banku Centralnego;

- transakcje w walucie obcej mogą być przeprowadzane jedynie poprzez banki, którym Bank Centralny przyznał status »Upoważnionego Dealera«.

12. CZ: Dopuszczenie do rynku nowych usług lub instrumentów finansowych może być uzależnione od istnienia krajowych ram regulacyjnych ukierunkowanych na osiągniecie celów określonych w art. 19 lub zgodności z tymi ramami.

13. CZ: Na zasadach ogólnych i zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji instytucje finansowe zarejestrowane w Republice Czeskiej muszą przyjąć specjalną formę prawną.

14. CZ: Obowiązkowe ubezpieczenie motoryzacyjne od odpowiedzialności osób trzecich oferuje wyłączny dostawca. W momencie zniesienia praw monopolisty w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia motoryzacyjnego od odpowiedzialności osób trzecich możliwe będzie świadczenie tej usługi w sposób niedyskryminacyjny na rzecz zarejestrowanych w Czechach usługodawców. Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne są świadczone jedynie przez czeskich licencjonowanych usługodawców.

15. EE: Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego nie są objęte zobowiązaniami.

16. HR: Usługi ubezpieczeniowe i bankowe powinny być świadczone przez prawnie odrębne przedsiębiorstwa. Ponadto, w przeciwieństwie do zakładów ubezpieczeń, banki mogą bezpośrednio uczestniczyć w działalności związanej z obrotem papierami wartościowymi.

17. HU: Dopuszczenie do rynku nowych usług lub produktów finansowych może być uzależnione od istnienia ram regulacyjnych ukierunkowanych na osiągniecie celów określonych w art. 19 i zgodności z tymi ramami.

18. HU: Nie jest dozwolone przekazywanie informacji zawierających dane osobowe, tajemnicę bankową, tajemnicę dotyczącą papierów wartościowych lub tajemnicę handlową.

19. HU: Na zasadach ogólnych i zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji instytucje finansowe zarejestrowane na Węgrzech muszą przyjąć specjalną formę prawną.

20. HU: Usługi ubezpieczeniowe, bankowe, związane z papierami wartościowymi i zarządzaniem inwestycjami zbiorowymi powinny być świadczone przez prawnie odrębne i niezależnie finansowane podmioty świadczące usługi finansowe.

21. MT: W przypadku zobowiązań trybu 3, zgodnie z prawodawstwem dotyczącym kontroli dewizowej, nierezydenci mogą świadczyć usługi przez rejestrację przedsiębiorstwa lokalnego, pod warunkiem otrzymania uprzedniego zezwolenia Banku Centralnego Malty. Spółki z udziałem osób prawnych i fizycznych niebędących rezydentami muszą posiadać minimalny kapitał podstawowy w wysokości 10 000 MLT (lirów maltańskich), z czego 50 % musi stanowić kapitał wpłacony. Część nierezydenta opłacana jest ze środków pochodzących z zagranicy. Przedsiębiorstwa z udziałem podmiotów niebędących rezydentami muszą występować o zezwolenie do Ministerstwa Finansów w celu nabycia lokali, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

22. MT: W odniesieniu do zobowiązań sposobu 4, nadal obowiązują wymogi ustawodawstwa maltańskiego oraz regulacje dotyczące wjazdu do, pobytu, nabywania nieruchomości, pracy i środków zabezpieczenia socjalnego, włączając regulacje dotyczące czasu pobytu, minimalnego wynagrodzenia, a także zbiorowych układów pracy. Pozwolenia na wjazd, pracę i pobyt są udzielane według uznania rządu maltańskiego.

23. MT: W przypadku zobowiązań w trybie (1) i (2) przepisy prawne dotyczące kontroli dewizowej zezwalają rezydentowi na dokonanie transferu inwestycji portfelowej do wysokości 5 000 MTL rocznie. W przypadku kwot przekraczających 5 000 MTL musi zostać wydane zezwolenie kontroli dewizowej.

24. MT: Rezydenci mogą zaciągać pożyczki za granicą bez potrzeby uzyskiwania akceptacji kontroli dewizowej, jeżeli pożyczka została zaciągnięta na okres dłuższy niż trzy lata. Pożyczki takie muszą być jednak zgłoszone w Banku Centralnym.

25. PL: Regulacje ostrożnościowe w sektorze finansowym są w Polsce w trakcie opracowywania. Mogą one wymagać zmiany obecnie istniejących zasad, jak również przygotowania nowych przepisów.

26. RO: Zakładanie zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz prowadzenie przez nie działalności wymaga zezwolenia wydawanego przez organ nadzoru działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zakładanie spółek bankowych oraz prowadzenie przez nie działalności wymaga zezwolenia Narodowego Banku Rumunii. Zakładanie podmiotów na rynku papierów wartościowych (osób fizycznych lub prawnych, zależnie od przypadku) oraz prowadzenie przez nie działalności wymaga zezwolenia wydawanego przez Rumuńską Narodową Komisję Papierów Wartościowych (NSC). Po ustanowieniu obecności handlowej instytucje finansowe muszą przeprowadzać transakcje z rezydentami tylko w walucie krajowej Rumunii.

27. SK: Dopuszczenie do rynku nowych usług lub instrumentów finansowych może być uzależnione od istnienia krajowych ram regulacyjnych ukierunkowanych na osiągniecie celów określonych w art. 19 lub zgodności z tymi ramami.

28. SK: Następujące usługi w zakresie ubezpieczeń są świadczone przez wyłącznych ubezpieczycieli: Obowiązkowe ubezpieczenie motoryzacyjne od odpowiedzialności osób trzecich, obowiązkowe ubezpieczenie lotnicze oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności pracodawcy z tytułu uszkodzenia ciała lub choroby zawodowej pracownika muszą być gwarantowane przez Słowacki Zakład Ubezpieczeń. Podstawowe ubezpieczenia zdrowotne pozostają w gestii wyłącznie słowackich zakładów ubezpieczeń zdrowotnych posiadających licencję na świadczenie ubezpieczeń zdrowotnych przyznaną przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej zgodnie z ustawą 273/1994 Zbioru Prawa. Systemy ubezpieczeń w funduszu emerytalnym i ubezpieczenia chorobowe są ograniczone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

29. SI: Dopuszczenie do rynku nowych usług lub produktów finansowych może być uzależnione od istnienia ram regulacyjnych ukierunkowanych na osiągniecie celów określonych w art. 19 i zgodności z tymi ramami.

30. SI: Na zasadach ogólnych i zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji instytucje finansowe zarejestrowane w Słowenii muszą przyjąć specjalną formę prawną.

31. SI: Operacje ubezpieczeniowe oraz bankowe powinny być prowadzone przez prawnie niezależnych dostawców usług finansowych posiadających odrębne osobowości prawne.

32. SI: Usługi inwestycyjne mogą być świadczone wyłącznie za pośrednictwem banków i firm inwestycyjnych.

A. Usługi

ubezpieczeniowe

i związane

z ubezpieczeniami

1) Transgraniczne świadczenie usługAT: Działalność promocyjna i pośrednictwo w imieniu spółki zależnej nieprowadzącej działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty lub oddziału niezarejestrowanego w Austrii (z wyjątkiem reasekuracji i retrocesji) są zabronione.

AT: Obowiązkowe ubezpieczenia lotnicze mogą być wystawiane wyłącznie przez spółki zależne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty lub przez oddział ustanowiony w Austrii.

AT: Wyższy podatek od premii jest należny za umowy ubezpieczeniowe (z wyjątkiem umów dotyczących reasekuracji i retrocesji), które zostały sporządzone przez spółkę zależną nieprowadzącą działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty lub przez oddział niezarejestrowany w Austrii. Można przyznać zwolnienia z wyższego podatku.

BG: Podsektor A.1. (ubezpieczenia bezpośrednie). Bez ograniczeń, z wyjątkiem usług świadczonych przez usługodawców zagranicznych na rzecz podmiotów zagranicznych na terytorium Bułgarii. Ubezpieczenia transportowe, obejmujące ubezpieczenia towarów, pojazdów, a także ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka występującego w Bułgarii, nie mogą być wystawiane bezpośrednio przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń. Zagraniczny zakład ubezpieczeń może zawierać umowy ubezpieczeniowe tylko za pośrednictwem oddziału. Brak ograniczeń w odniesieniu do ubezpieczeń depozytów i podobnych programów odszkodowań oraz obowiązkowych systemów ubezpieczeń. Brak ograniczeń dla traktowania narodowego.

BG: Podsektor A.2. (reasekuracja i retrocesja). Brak ograniczeń dla usług retrocesji.

BG: Podsektory A.3. i A.4. (pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe): Brak ograniczeń.

CY: Wszyscy zagraniczni ubezpieczyciele zatwierdzeni przez Inspektora Nadzoru Ubezpieczeniowego (w oparciu o kryteria ostrożnościowe) mogą oferować usługi w zakresie reasekuracji i retrocesji spółkom ubezpieczeniowym zarejestrowanym na Cyprze i posiadającym cypryjską licencję

CY: Podsektory A.3. i A.4. (pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe): Brak ograniczeń.

CZ: Brak, z wyjątkiem:

Zagraniczne podmioty świadczące usługi finansowe mogą otworzyć zakład ubezpieczeń z siedzibą w Republice Czeskiej w formie spółki akcyjnej lub mogą prowadzić działalność ubezpieczeniową poprzez swoje oddziały z zarejestrowaną siedzibą w Republice Czeskiej na warunkach określonych w ustawie o sektorze ubezpieczeniowym.

Od podmiotu świadczącego usługi ubezpieczeniowe wymagana jest obecność handlowa i zezwolenie:

- na świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń, i

- na zawarcie umowy w zakresie pośrednictwa z pośrednikiem w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej między podmiotem świadczącym usługi ubezpieczeniowe a osobą trzecią.

Od pośrednika wymaga się zezwolenia w przypadku działalności pośredniczącej wykonywanej na rzecz oddziału z zarejestrowaną siedzibą w Republice Czeskiej.

DK: Obowiązkowe ubezpieczenia lotnicze mogą być wystawiane wyłącznie przez spółki prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty

DK: Osoby i przedsiębiorstwa (w tym zakłady ubezpieczeń) inne niż licencjonowane zakłady ubezpieczeń, które zostały upoważnione w myśl prawa duńskiego lub przez właściwe organy duńskie, nie mogą w celach handlowych w Danii uczestniczyć w obsłudze ubezpieczeń bezpośrednich dla osób zamieszkujących w Danii, statków duńskich lub majątku w Danii.

DE: Obowiązkowe ubezpieczenia lotnicze mogą być wystawiane wyłącznie przez spółki zależne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty lub przez oddział ustanowiony w Niemczech.

DE: Jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń zarejestrował oddział w Niemczech, może on zawierać w Niemczech umowy ubezpieczeniowe odnoszące się do transportu międzynarodowego wyłącznie za pośrednictwem tego oddziału założonego w Niemczech.

FI: Wyłącznie ubezpieczyciele posiadający siedzibę główną na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub posiadający oddział w Finlandii mogą oferować usługi ubezpieczeniowe, określone w pkt B.3 lit. a) Porozumienia.

FI: Świadczenie usług brokerów ubezpieczeniowych podlega stałemu miejscu prowadzenia działalności na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

FR: Ubezpieczenie ryzyka odnoszącego się do transportu naziemnego może być przeprowadzone wyłącznie przez firmy ubezpieczeniowe prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty.

HR: Podsektor A.1 a) (ubezpieczenia bezpośrednie, a) ubezpieczenia na życie): Brak ograniczeń, z wyjątkiem świadczenia usług ubezpieczenia na życie obcokrajowcom zamieszkałym w Chorwacji.

HR: Podsektor A.1 b) (ubezpieczenia bezpośrednie, b) ubezpieczenia inne niż ubezpieczenie na życie): Brak ograniczeń, z wyjątkiem świadczenia usług ubezpieczenia innego niż ubezpieczenie na życie obcokrajowcom zamieszkałym w Chorwacji, poza ubezpieczeniem pojazdu od odpowiedzialności cywilnej. Brak w odniesieniu do ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych.

HU: Podsektor A.1. (ubezpieczenia bezpośrednie): Jedynie przedsiębiorcy prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą określoną w przepisach prawnych dotyczących wymiany walutowej mogą nabywać usługi. Można ubezpieczyć jedynie zdarzenia mające miejsce za granicą.

IT: Brak ograniczeń dla zawodu aktuariusza.

IT: Ryzyka w zakresie wywozu CIF dokonywanego przez rezydentów Włoch mogą być przyjmowane do ubezpieczenia jedynie przez firmy ubezpieczeniowe mające siedzibę we Wspólnocie.

IT: Ubezpieczenie transportu towarów, ubezpieczenie pojazdów jako takich i ubezpieczenie od odpowiedzialności, dotyczące ryzyka na terytorium Włoch może być wystawiane wyłącznie przez zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do transportu międzynarodowego obejmującego przywóz do Włoch.

LV: Brak ograniczeń dla pkt B.3 lit. a) Porozumienia.

MT: Podsektory A.3. i A.4. (pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe): Brak ograniczeń.

PL: Brak ograniczeń, z wyjątkiem reasekuracji, retrocesji i ubezpieczenia towarów w handlu międzynarodowym.

RO: Brak ograniczeń dla pkt B.3 lit. a) i c) Porozumienia. Podsektor A.2. (reasekuracja i retrocesja): Reasekuracja na rynku międzynarodowym jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku, gdy ryzyko będące przedmiotem reasekuracji nie może być zlokalizowane na rynku krajowym.

PT: Ubezpieczenia w zakresie transportu lotniczego i morskiego, obejmujące towary, statki powietrzne, kadłuby i odpowiedzialność cywilną, mogą być wystawiane jedynie przez firmy mające siedzibę we Wspólnocie; jedynie osoby i przedsiębiorstwa mające siedzibę we Wspólnocie mogą działać w charakterze pośredników w zakresie takiej działalności ubezpieczeniowej w Portugalii.

SK: Obecność handlowa wymagana jest w przypadku:

- ubezpieczeń na życie dla osób posiadających miejsce stałego pobytu w Republice Słowackiej;

- ubezpieczeń majątkowych na terytorium Republiki Słowackiej;

- ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez działania osób fizycznych lub prawnych na terytorium Republiki Słowackiej;

- ubezpieczeń lotniczych i morskich, obejmujących towary, statki powietrzne, kadłuby i odpowiedzialność cywilną.

SI: Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe: Usługi ubezpieczeniowe świadczone przez instytucje ubezpieczenia wzajemnego mogą być świadczone wyłącznie przez zarejestrowane spółki ustanowione w Słowenii.

SI: Podsektory A.2, A.3. i A.4. (reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe): Brak ograniczeń.

SE: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich jest dopuszczalne wyłącznie poprzez usługodawcę świadczącego usługi ubezpieczeniowe posiadającego zezwolenie w Szwecji i pod warunkiem że zagraniczny usługodawca i szwedzki zakład ubezpieczeń należą do tej samej grupy przedsiębiorstw lub zawarły umowę o współpracy.

2) Wykorzystanie za granicąAT: Działalność promocyjna i pośrednictwo w imieniu spółki zależnej nieprowadzącej działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty lub oddziału niezarejestrowanego w Austrii (z wyjątkiem reasekuracji i retrocesji) są zabronione.

AT: Obowiązkowe ubezpieczenia lotnicze mogą być wystawiane wyłącznie przez spółki zależne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty lub przez oddział ustanowiony w Austrii.

AT: Wyższy podatek od premii jest należny za umowy ubezpieczeniowe (z wyjątkiem umów dotyczących reasekuracji i retrocesji), które zostały sporządzone przez spółkę zależną nieprowadzącą działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty lub przez oddział niezarejestrowany w Austrii. Można przyznać zwolnienia z wyższego podatku.

BG: Podsektor A.1. (ubezpieczenia bezpośrednie) Bułgarskie osoby fizyczne i prawne, a także osoby zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Bułgarii mogą zawierać umowy ubezpieczeniowe w odniesieniu do swojej działalności w Bułgarii wyłącznie z ubezpieczycielami posiadającymi licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Bułgarii. Odszkodowania wynikające z takich umów są wypłacane w Bułgarii. Brak ograniczeń w odniesieniu do ubezpieczeń depozytów i podobnych programów odszkodowań oraz obowiązkowych systemów ubezpieczeń.

BG: Podsektory A.2, A.3. i A.4. (reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe): Brak ograniczeń.

CY: Podsektory A.3. i A.4. (pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe): Brak ograniczeń.

CZ: Brak, z wyjątkiem:

Usługi ubezpieczeniowe określone poniżej nie mogą być nabywane za granicą:

- ubezpieczenia na życie dla osób posiadających miejsce stałego pobytu w Republice Czeskiej,

- ubezpieczenia majątkowe na terytorium Republiki Czeskiej,

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez działania osób fizycznych lub prawnych na terytorium Republiki Czeskiej.

DK: Obowiązkowe ubezpieczenia lotnicze mogą być wystawiane wyłącznie przez spółki prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty.

DK: Osoby i przedsiębiorstwa (w tym zakłady ubezpieczeń) inne niż licencjonowane zakłady ubezpieczeń, które zostały upoważnione przez prawo duńskie lub właściwe organy duńskie, nie mogą w celach handlowych w Danii uczestniczyć w realizacji ubezpieczeń bezpośrednich dla osób zamieszkujących w Danii, statków duńskich lub majątku w Danii.

DE: Obowiązkowe ubezpieczenia lotnicze mogą być wystawiane wyłącznie przez spółki zależne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty lub przez oddział ustanowiony w Niemczech.

DE: Jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń zarejestrował oddział w Niemczech, może on zawierać w Niemczech umowy ubezpieczeniowe odnoszące się do transportu międzynarodowego wyłącznie za pośrednictwem tego oddziału założonego w Niemczech.

FR: Ubezpieczenie ryzyka odnoszącego się do transportu naziemnego może być przeprowadzone wyłącznie przez firmy ubezpieczeniowe prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty.

HR: Podsektor A.1 a) (ubezpieczenia bezpośrednie, a) ubezpieczenia na życie): Brak ograniczeń, z wyjątkiem w odniesieniu do zdolności obcokrajowców zamieszkałych w Chorwacji do zawierania ubezpieczenia na życie.

HR: Subsector A.1 (b) (direct insurance, b) non-life insurance):

Unbound, except for:

(i) w odniesieniu do zdolności obcokrajowców zamieszkałych w Chorwacji do zawierania ubezpieczenia innego niż na życie, poza ubezpieczeniem pojazdu od odpowiedzialności cywilnej;

(ii) - ubezpieczeń osobowych i majątkowych, które nie są dostępne w Chorwacji,

- przedsiębiorstw wykupujących ubezpieczenie za granicą w związku z pracami inwestycyjnymi za granicą, w tym ubezpieczenie obejmujące sprzęt wykorzystywany do tych prac,

- ubezpieczeń spłaty pożyczek zagranicznych (zabezpieczenie),

- ubezpieczeń osobowych i majątkowych w pełni posiadanych przedsiębiorstw i spółek joint venture, które prowadzą działalność gospodarczą za granicą, jeśli jest to zgodne z przepisami tego kraju lub jest wymagane przy rejestracji,

- ubezpieczeń statków będących w budowie oraz remoncie, jeżeli wymaga tego umowa zawarta z zagranicznym klientem (nabywcą).

HU: Podsektor A.1. (ubezpieczenia bezpośrednie): Jedynie przedsiębiorcy prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą określoną w przepisach prawnych dotyczących wymiany walutowej mogą nabywać usługi. Można ubezpieczyć jedynie zdarzenia mające miejsce za granicą.

IT: Ryzyka w zakresie wywozu CIF dokonywanego przez rezydentów Włoch mogą być przyjmowane do ubezpieczenia jedynie przez firmy ubezpieczeniowe mające siedzibę we Wspólnocie.

IT: Ubezpieczenie transportu towarów, ubezpieczenie pojazdów jako takich i ubezpieczenie od odpowiedzialności, dotyczące ryzyka na terytorium Włoch może być wystawiane wyłącznie przez zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do transportu międzynarodowego obejmującego przywóz do Włoch.

MT: Podsektory A.3. i A.4. (pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe): Brak ograniczeń.

PL: Brak ograniczeń, z wyjątkiem reasekuracji, retrocesji i ubezpieczenia towarów w handlu międzynarodowym.

PT: Ubezpieczenia w zakresie transportu lotniczego i morskiego, obejmujące towary, statki powietrzne, kadłuby i odpowiedzialność cywilną, mogą być wystawiane jedynie przez firmy mające siedzibę we Wspólnocie; jedynie osoby i przedsiębiorstwa mające siedzibę we Wspólnocie mogą działać w charakterze pośredników w zakresie takiej działalności ubezpieczeniowej w Portugalii.

RO: Brak ograniczeń dla pkt B.3 lit. a) i c) Porozumienia. Podsektor A.2 (reasekuracja i re-trocesja): Cesja reasekuracji na rynek międzynarodowy może być dokonywana wyłącznie w przypadku, gdy ryzyko będące przedmiotem reasekuracji nie może być zlokalizowane na rynku krajowym.

SK: Usługi ubezpieczeniowe w ramach sposobu 1, z wyjątkiem ubezpieczenia transportu lotniczego i morskiego obejmującego towary, środki transportu powietrznego, kadłub oraz odpowiedzialność, nie mogą być nabywane za granicą.

SI: Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe: Usługi ubezpieczeniowe świadczone przez instytucje ubezpieczenia wzajemnego mogą być świadczone wyłącznie przez zarejestrowane spółki ustanowione w Słowenii.

SI: Zakłady reasekuracji w Słowenii mają pierwszeństwo w ściąganiu składek ubezpieczeniowych. W przypadku gdy przedsiębiorstwa te nie mogą wyrównać wszystkich ryzyk, można dokonać reasekuracji i retrocesji w odniesieniu do tych ryzyk za granicą. (Brak takich uregulowań po przyjęciu nowej ustawy o zakładach ubezpieczeń).

3) Obecność handlowaAT: Licencja dla oddziałów ubezpieczycieli zagranicznych nie zostanie wydana, jeżeli ubezpieczyciel w kraju macierzystym nie posiada formy prawnej odpowiadającej spółce akcyjnej lub towarzystwu ubezpieczeń wzajemnych lub formy porównywalnej do nich.

BE: Ministerstwo Finansów musi wydać zezwolenie na jakąkolwiek publiczną ofertę nabycia belgijskich papierów wartościowych przedstawioną przez osoby, przedsiębiorstwa lub instytucję znajdującą się poza jurysdykcją jednego z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub w ich imieniu.

BG: Podsektor A.1. (ubezpieczenia bezpośrednie):

Brak ograniczeń w odniesieniu do ubezpieczeń depozytów i podobnych programów odszkodowań oraz obowiązkowych systemów ubezpieczeń.

Ubezpieczyciele nie mogą świadczyć usług ubezpieczeń na życie równocześnie z ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi. Podmioty zagraniczne mogą świadczyć usługi ubezpieczeniowe tylko przez udział w bułgarskich zakładach ubezpieczeń bez ograniczeń dotyczących udziału w kapitale, jak również bezpośrednio przez oddział, którego siedziba jest zarejestrowana w Bułgarii. Ustanowienie oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń podlega wymogowi uzyskania licencji wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby móc ustanowić oddział w Bułgarii w celu świadczenia usług w zakresie określonych grup ubezpieczeń, zagraniczny ubezpieczyciel musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w tych samych grupach ubezpieczeń w kraju pochodzenia od przynajmniej pięciu lat. Oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń muszą spełniać przynajmniej następujące wymagania: wymagania szczególne w zakresie gwarancji i depozytów, osobna kapitalizacja oraz ulokowanie aktywów stanowiących rezerwy techniczne w Bułgarii.

Ubezpieczenia transportowe, obejmujące ubezpieczenia towarów, pojazdów, a także ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka występującego w Bułgarii, nie mogą być wystawiane bezpośrednio przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń. Zagraniczny zakład ubezpieczeń może zawierać umowy ubezpieczeniowe tylko za pośrednictwem oddziału.

Fundusze ubezpieczeniowe zgromadzone z tytułu umów ubezpieczeniowych, jak również kapitał własny, muszą być inwestowane w Bułgarii i mogą być przeniesione za granicę tylko za zgodą udzieloną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ubezpieczyciele zagraniczni nie mogą zawierać umów międzynarodowych z miejscowymi osobami fizycznymi i prawnymi za pośrednictwem brokerów.

BG: Podsektor A.2. (reasekuracja i retrocesja):

Zakłady reasekuracji nie mogą świadczyć usług reasekuracji na życie lub usług reasekuracji w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Podmioty zagraniczne mogą świadczyć usługi ubezpieczeniowe tylko przez udział w bułgarskich zakładach ubezpieczeń bez ograniczeń dotyczących udziału w kapitale. Zagraniczne zakłady reasekuracji mogą świadczyć usługi reasekuracyjne bezpośrednio przez oddział, którego siedziba jest zarejestrowana w Bułgarii. Ustanowienie oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń podlega wymogowi uzyskania licencji wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Fundusze reasekuracyjne zgromadzone z tytułu umów reasekuracyjnych, jak również kapitał własny, muszą być inwestowane w Bułgarii i mogą być przeniesione za granicę tylko za zgodą udzieloną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zagraniczne zakłady reasekuracji nie mogą zawierać umów międzynarodowych z miejscowymi osobami fizycznymi i prawnymi za pośrednictwem brokerów.

Brak ograniczeń dla usług retrocesji.

BG: Podsektory A.3. i A.4. (pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe):

Działalność pośredniczącą mogą prowadzić tylko spółki handlowe zarejestrowane w Bułgarii zgodnie z prawem spółek handlowych, i po wydaniu licencji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Usługi pomocnicze muszą mieć związek z ubezpieczeniami.

Brak ograniczeń dla usług aktuarialnych.

CY: Podsektor A.1. (ubezpieczenia bezpośrednie):

Żaden ubezpieczyciel nie może prowadzić działalności na Cyprze ani z jej terytorium, jeżeli nie uzyskał zezwolenia od Organu Nadzoru Ubezpieczeń, zgodnie z przepisami dotyczącymi towarzystw ubezpieczeniowych.

Zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą prowadzić działalność na Cyprze poprzez założenie oddziału lub agencji. Przed uzyskaniem zezwolenia na założenie oddziału lub agencji zagraniczny ubezpieczyciel musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w kraju pochodzenia.

Udział nierezydentów w zakładach ubezpieczeń zarejestrowanych na Cyprze wymaga uzyskania wcześniejszego zezwolenia Banku Centralnego. Wielkość zagranicznego udziału określana jest w poszczególnych przypadkach zgodnie z potrzebami ekonomicznymi.

CY: Podsektor A.2. (reasekuracja i retrocesja):

Żadna spółka nie może prowadzić działalności reasekuracyjnej na Cyprze, o ile nie zostanie do tego upoważniona przez Inspektora Nadzoru Ubezpieczeniowego.

Inwestycje dokonywane przez nierezydentów w zakłady reasekuracji wymagają wcześniejszego zezwolenia Banku Centralnego. Zagraniczny udział w kapitale lokalnych zakładów reasekuracji jest określany dla każdego przypadku oddzielnie. Obecnie nie istnieje żadne lokalne towarzystwo reasekuracyjne.

CY: Podsektory A.3. i A.4. (pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe): Brak ograniczeń..

CZ: Brak, z wyjątkiem:

Zagraniczne podmioty świadczące usługi finansowe mogą otworzyć zakład ubezpieczeń z siedzibą w Republice Czeskiej w formie spółki akcyjnej lub mogą prowadzić działalność ubezpieczeniową poprzez swoje oddziały z zarejestrowaną siedzibą w Republice Czeskiej na warunkach określonych w ustawie o sektorze ubezpieczeniowym.

Od podmiotu świadczącego usługi ubezpieczeniowe wymagana jest obecność handlowa i zezwolenie:

- na świadczenie takich usług, w tym reasekuracji; oraz

- na zawarcie umowy w zakresie pośrednictwa z pośrednikiem w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej między podmiotem świadczącym usługi ubezpieczeniowe a osobą trzecią.

Od pośrednika wymaga się zezwolenia w przypadku działalności pośredniczącej wykonywanej na rzecz oddziału z zarejestrowaną siedzibą w Republice Czeskiej.

ES: Przed założeniem oddziału lub agencji w Hiszpanii w celu świadczenia usług w zakresie określonych grup ubezpieczeń zagraniczny ubezpieczyciel musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w tych samych grupach ubezpieczeń w kraju pochodzenia od przynajmniej pięciu lat.

ES, EL: Prawo przedsiębiorczości nie obejmuje tworzenia przedstawicielstw i innych stałych obecności zakładów ubezpieczeń, poza przypadkami, w których przedstawicielstwa te utworzone są jako agencje, oddziały lub siedziby główne.

EE: Podsektor A.1. (ubezpieczenia bezpośrednie): Brak, z tym wyjątkiem, że organ zarządzający ubezpieczeniowej spółki akcyjnej z udziałem kapitału zagranicznego może mieć w swoim składzie obywateli obcych państw proporcjonalnie do udziału zagranicznego, przy czym liczba ta nie może przekraczać połowy członków grupy zarządzającej; szef kierownictwa spółki zależnej lub spółki niezależnej musi posiadać pobyt stały w Estonii.

FI: Dyrektor, co najmniej jeden rewident oraz co najmniej połowa promotorów i członków rady dyrektorów oraz rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń muszą mieć miejsce pobytu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia nie przyznało zwolnienia.

FI: Zagraniczni ubezpieczyciele nie mogą otrzymać licencji w Finlandii, jako oddział do prowadzenia ustawowych ubezpieczeń społecznych (ustawowe ubezpieczenia emerytalne, ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków).

FI: Agent zagranicznego zakładu ubezpieczeń musi posiadać miejsce pobytu w Finlandii, chyba że zakład posiada swoją zarejestrowaną siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

FR: Utworzenie oddziału wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia dla przedstawiciela oddziału.

HU: Przewiduje się objęcie zobowiązaniami otwieranie oddziałów bezpośrednich w momencie ich objęcia postanowieniami GATS, na warunkach określonych w GATS.

HU: W zarządzie instytucji finansowej powinno być co najmniej dwóch członków będących obywatelami Węgier, rezydentami na Węgrzech w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących wymiany walutowej, i posiadających miejsce stałego pobytu na Węgrzech od co najmniej roku.

IE: Prawo przedsiębiorczości nie obejmuje tworzenia przedstawicielstw.

IT: Dostęp do zawodu aktuariusza wyłącznie przez osoby fizyczne. Dopuszcza się stowarzyszenia zawodowe (bez rejestracji w formie spółki) wśród osób fizycznych.

IT: Zezwolenie na utworzenie oddziału jest ostatecznie przedmiotem oceny organów nadzorczych.

LV: Podsektory A.1. i A.2. (ubezpieczenia bezpośrednie, reasekuracja i retrocesja): Na zasadach ogólnych i zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe muszą przyjąć specjalną formę prawną.

LV: Podsektor A.3. (pośrednictwo ubezpieczeniowe): Pośrednikiem może być jedynie osoba fizyczna (bez wymogu obywatelstwa) i może świadczyć usługi w imieniu zakładu ubezpieczeń posiadającego zezwolenie Organu Nadzoru Ubezpieczeń na Łotwie.

LT: Zakłady ubezpieczeń nie mogą świadczyć usług zarówno w zakresie ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Wymaga się oddzielnego ustanowienia dla tych dwóch rodzajów a) i b).

MT: Może podlegać testowi potrzeb ekonomicznych.

PL: Podsektory A.1. do A.3. (ubezpieczenia bezpośrednie, reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo ubezpieczeniowe):

Dopuszczalna jest jedynie forma spółki akcyjnej lub oddział po uzyskaniu licencji. Nie więcej niż 5 % funduszy ubezpieczeniowych może być inwestowanych za granicą. Osoba prowadząca działalność dotyczącą pośrednictwa ubezpieczeniowego musi posiadać licencję. Pośrednicy ubezpieczeniowi muszą założyć w danym państwie przedsiębiorstwo.

PL: Podsektor A.4. (pomocnicze usługi ubezpieczeniowe): Brak ograniczeń.

PT: Zagraniczne przedsiębiorstwa mogą prowadzić w Portugalii działalność dotyczącą pośrednictwa ubezpieczeniowego jedynie przez przedsiębiorstwo utworzone zgodnie z prawem państwa członkowskiego Wspólnoty.

PT: W celu otwarcia oddziału w Portugalii zagraniczne przedsiębiorstwa muszą wykazać wcześniejsze doświadczenie operacyjne wynoszące co najmniej pięć lat.

RO: Ustanowienie spółek i agencji pośrednictwa z udziałem zagranicznym jest dopuszczalne wyłącznie przy uczestnictwie rumuńskich osób prawnych lub fizycznych. Przedstawiciele zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz stowarzyszeń zagranicznych ubezpieczycieli mają prawo zawierać wyłącznie następujące rodzaje umów ubezpieczeniowych: 1. umowy ubezpieczenia i reasekuracji z zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi lub umowy obejmujące ich towary; 2. umowy reasekuracji z rumuńskimi zakładami ubezpieczeń, towarzystwami ubezpieczeniowo-reasekuracyjnymi i zakładami reasekuracji. Agencje pośrednictwa nie mają możliwości zawierania umów ubezpieczeniowych w imieniu zagranicznych zakładów ubezpieczeń z rumuńskimi osobami prawnymi lub fizycznymi ani umów dotyczących ich towarów.

SK: Większość osób zasiadających w zarządzie spółki ubezpieczeniowej musi mieć miejsce zamieszkania w Republice Słowackiej.

W przypadku świadczenia usług ubezpieczeniowych wymagana jest licencja. Obywatel innego państwa może otworzyć zakład ubezpieczeń z siedzibą w Republice Słowackiej w formie spółki akcyjnej lub może prowadzić działalność ubezpieczeniową za pośrednictwem swoich spółek zależnych z zarejestrowaną siedzibą w Republice Słowackiej na ogólnych warunkach określonych w ustawie o ubezpieczeniach. Działalność ubezpieczeniowa obejmuje działalność w zakresie pośrednictwa i reasekuracji.

Pośrednictwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych pomiędzy osobą trzecią a zakładem ubezpieczeń może być świadczone przez osoby fizyczne lub prawne z domicylem w Republice Słowackiej na rzecz zakładu ubezpieczeń posiadającego licencję Organu Nadzoru Ubezpieczeń.

Umowa pośrednictwa mająca na celu zawarcie umowy ubezpieczeniowej z zakładem ubezpieczeń przez osobę trzecią może być zawarta przez krajowy lub zagraniczny zakład ubezpieczeń jedynie w przypadku przyznania licencji przez Organ Nadzoru Ubezpieczeń.

Środki finansowe specjalnych funduszy ubezpieczeniowych licencjonowanych podmiotów ubezpieczeniowych pochodzące z ubezpieczenia lub reasekuracji posiadaczy polisy mających miejsce pobytu lub zarejestrowaną siedzibę w Republice Słowackiej muszą zostać złożone w banku rezydującym w Republice Słowackiej i nie mogą zostać przekazane za granicę.

SI: Podsektor A.1. (ubezpieczenia bezpośrednie):

Otwarcie uzależnione jest od uzyskania licencji wydanej przez Ministerstwo Finansów. Podmioty zagraniczne mogą otworzyć zakład ubezpieczeń jedynie w formie wspólnego przedsięwzięcia z podmiotem krajowym, przy czym udział podmiotów zagranicznych nie może przekraczać 99 %.

Ograniczenie dotyczące maksymalnego udziału podmiotu zagranicznego zostanie zniesione z chwilą przyjęcia nowej ustawy o zakładach ubezpieczeń.

Podmiot zagraniczny może nabyć lub podwyższyć udział w krajowym zakładzie ubezpieczeń pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów, wydając licencję lub zgodę na nabycie udziału w krajowym zakładzie ubezpieczeń, uwzględnia następujące kryteria:

- rozproszenie własności udziałów/akcji i istnienie udziałowców/akcjonariuszy z innych krajów;

- dostarczanie nowych produktów ubezpieczeniowych i transfer wiedzy specjalistycznej, jeżeli zagraniczny inwestor jest zakładem ubezpieczeń.

Brak ograniczeń dla udziału podmiotów zagranicznych w prywatyzowanych zakładach ubezpieczeń.

Udział instytucji ubezpieczeń wzajemnych jest ograniczony do przedsiębiorstw mających siedzibę w Słowenii i krajowych osób fizycznych.

SI: Podsektor A.2. (reasekuracja i retrocesja): Udział podmiotów zagranicznych w zakładach reasekuracji ograniczony jest do udziału większościowego. (Brak ograniczeń, z wyjątkiem oddziałów, po przyjęciu nowej ustawy o zakładach ubezpieczeń).

SI: Podsektory A.3. i A.4. (pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe):

Świadczenie usług w zakresie doradztwa i zaspokajania roszczeń wymaga rejestracji osoby prawnej za zgodą Urzędu ds. Ubezpieczeń.

Dla działalności aktuarialnej i oceny ryzyka dopuszczalne jest jedynie świadczenie usług przez profesjonalne zakłady.

Działalność ograniczona jest do ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji.

W przypadku spółek jednoosobowych wymagany jest pobyt stały w Słowenii.

SE: Przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością brokerską w zakresie ubezpieczeń niezarejestrowane w Szwecji mogą ustanawiać obecność handlową wyłącznie za pośrednictwem oddziału.

SE: Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie niezarejestrowane w Szwecji, prowadzące działalność w Szwecji - zamiast opodatkowania według dochodów netto - podlegają opodatkowaniu w oparciu o dochód ze składek osiągany z operacji ubezpieczeń bezpośrednich.

SE: Założyciel zakładu ubezpieczeń jest osobą fizyczną zamieszkującą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osobą prawną zarejestrowaną na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4) Obecność osób fizycznychCY: Brak ograniczeń.

PL:

Podsektory A.1. do A.3. (ubezpieczenia bezpośrednie, reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo ubezpieczeniowe): Brak ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji horyzontalnej, a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wymóg stałego pobytu dla pośredników ubezpieczeniowych.

Podsektor A.4. (pomocnicze usługi ubezpieczeniowe): Brak ograniczeń.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Brak ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w odpowiednich sekcjach horyzontalnych, a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń:

AT: Zarząd biura oddziału musi składać się z dwóch osób fizycznych zamieszkałych w Austrii

BG: Brak ograniczeń w odniesieniu do ubezpieczeń depozytów i podobnych programów odszkodowań oraz obowiązkowych systemów ubezpieczeń. Brak ograniczeń dla usług retrocesji. Brak ograniczeń dla podsektorów A.3 i A.4 (pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe).

DK: Główny agent oddziału ubezpieczeniowego musi zamieszkiwać w Danii przez ostatnie dwa lata, jeżeli nie jest obywatelem jednego z państw członkowskich Wspólnoty. Minister Gospodarki i Przemysłu może udzielić zwolnienia.

DK: Wymóg stałego pobytu dla menedżerów i członków Rady dyrektorów spółki. Jednakże Minister Gospodarki i Przemysłu może udzielić zwolnienia z tego wymogu. Zwolnienia udzielane są na zasadach niedyskryminacyjnych.

ES, IT: Wymóg stałego pobytu dla zawodu aktuariusza.

EL: Większość członków rady dyrektorów spółki zarejestrowanej w Grecji musi być obywatelami jednego z państw członkowskich Wspólnoty.

SI: W przypadku aktuariuszy i osób zajmujących się oceną ryzyka oprócz egzaminu kwalifikującego, członkostwa w Stowarzyszeniu Aktuarialnym Republiki Słowenii i doskonałej znajomości języka słoweńskiego wymaga się również stałego pobytu.

B. Usługi bankowe i inne usługi finansowe

(z wyłączeniem ubezpieczeń)

1) Transgraniczne świadczenie usługBE: W celu świadczenia usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego wymagane jest założenie przedsiębiorstwa w Belgii.

BG: Podsektory B.11. i B.12. (dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych oraz usługi doradcze): Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub sieci innego upoważnionego operatora, w przypadku świadczenia usług transgranicznych w tym zakresie. Brak ograniczeń dla pośrednictwa i innych pomocniczych usług finansowych.

CY: Brak ograniczeń.

CZ: Usługi emisji waluty nie przez bank centralny, obrót instrumentami pochodnymi, zbywalnymi papierami wartościowymi i innymi instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami, usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych, doradztwo, pośrednictwo i inne pomocnicze usługi finansowe związane z tymi działaniami: Brak ograniczeń.

CZ: Brak, z wyjątkiem:

Jedynie banki posiadające siedzibę w Republice Czeskiej i oddziały zagranicznych banków posiadające odpowiednią licencję mogą:

- świadczyć usługi depozytowe;

- obracać aktywami walutowymi;

- dokonywać transgranicznych płatności bezgotówkowych.

Pozwolenie dewizowe wydane przez Czeski Narodowy Bank lub Ministerstwo Finansów wymagane jest w przypadku czeskich rezydentów niebędących bankami na potrzeby:

a) otwarcia i zasilania zagranicznego rachunku przez rezydentów czeskich;

b) zagranicznych płatności kapitałowych (z wyjątkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych);

c) udzielania kredytów finansowych i gwarancji;

d) transakcji w zakresie instrumentów pochodnych;

e) nabycia zagranicznych papierów wartościowych z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o wymianie walutowej;

f) emisji zagranicznych papierów wartościowych dla obrotu publicznego i niepublicznego w Republice Czeskiej lub ich wprowadzenia na rynek krajowy.

EE: Podsektor B.1. (przyjmowanie depozytów): Wymóg uzyskania upoważnienia od Eesti Pank oraz rejestracji działalności zgodnie z przepisami prawa estońskiego jako spółki akcyjnej, spółki zależnej lub oddziału.

EE, LT: Utworzenie wyspecjalizowanej spółki zarządzającej jest wymagane celem wykonywania czynności zarządzania funduszami powierniczymi i spółkami inwestycyjnymi, ponadto wyłącznie firmy posiadające swoją statutową siedzibę we Wspólnocie mogą działać jako depozytariusze aktywów funduszy inwestycyjnych.

HR: Brak ograniczeń w odniesieniu do podsektorów B.1., B.6., B.7., B.9 i B.10.

HU: Brak ograniczeń.

IE: Świadczenie usług inwestycyjnych lub doradztwa w zakresie inwestycji wymaga albo 1) uzyskania zezwolenia w Irlandii, dla którego zwykle wymaga się, aby podmiot był zarejestrowany lub był spółką osobową lub podmiotem jednoosobowym, w każdym przypadku posiadającym siedzibę główną/statutową w Irlandii (w pewnych przypadkach zezwolenie może nie być wymagane, np. gdy usługodawca z państwa trzeciego nie posiada obecności handlowej w Irlandii oraz usługa nie jest świadczona osobom prywatnym); albo 2) uzyskania zezwolenia w innym państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (1).

IT: bez ograniczeń dla »promotori di servizi finanziari« (handlowców finansowych).

LT: Zarządzanie funduszami emerytalnymi: Wymagana jest obecność handlowa.

MT:

Podsektory B.1. i B.2. (przyjmowanie depozytów i pożyczki wszelkiego typu): Brak.

Podsektor B.11. (dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych): Brak ograniczeń, z wyjątkiem przekazywania informacji finansowych przez usługodawców międzynarodowych.

Podsektor B.12. (doradztwo i inne pomocnicze usługi finansowe): Brak ograniczeń

PL:

Podsektor B.11. (dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych): Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innego upoważnionego operatora, w przypadku świadczenia usług transgranicznych w tym zakresie.

Podsektor B.12. (doradztwo i inne pomocnicze usługi finansowe): Brak ograniczeń.

RO: Podsektor B.4 (wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych): Dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem banku z siedzibą w Rumunii.

SK: Obrót instrumentami pochodnymi, zbywalnymi papierami wartościowymi i innymi instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami, usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych: Brak ograniczeń.

SK:

(i) Usługi depozytowe mogą być świadczone wyłącznie przez banki krajowe i oddziały zagranicznych banków w Republice Słowackiej.

(ii) Jedynie autoryzowane banki krajowe w Republice Słowackiej oraz osoby posiadające licencję na transakcje dewizowe mogą obracać zagranicznymi aktywami walutowymi. Jedynie członkowie giełdy mogą dokonywać transakcji na giełdzie w Bratysławie. Rezydenci mogą dokonywać transakcji w RM-System Slovakia bez ograniczeń, a nierezydenci jedynie poprzez maklerów.

(iii) Jedynie autoryzowane banki krajowe i oddziały zagranicznych banków w Republice Słowackiej mogą dokonywać transgranicznych płatności bezgotówkowych.

(iv) Licencja na transakcje dewizowe wydana przez Narodowy Bank Słowacji wymagana jest na potrzeby:

a) otwarcia zagranicznego rachunku przez słowackich rezydentów niebędących bankami, z wyjątkiem osób fizycznych podczas ich pobytu za granicą;

b) zagranicznych płatności kapitałowych;

c) uzyskania kredytu finansowego od nierezydentów walutowych; z wyjątkiem kredytów pochodzących z zagranicy przyjętych przez rezydenta o terminie spłaty przekraczającym 3 lata, a także pożyczek udzielonych przez osobę fizyczną innej osobie fizycznej na działalność niebędącą działalnością gospodarczą.

(v) Wywóz i przywóz waluty słowackiej i waluty zagranicznej w gotówce ponad równowartość 150 000 SKK oraz złota w sztabach podlega obowiązkowi powiadomienia.

(vi) Pozwolenie dewizowe lub licencja wydana przez organy walutowe wymagane są w przypadku depozytów aktywów finansowych posiadanych przez zagranicznych rezydentów.

(vii) Jedynie podmioty walutowe ustanowione w Republice Słowackiej mogą udzielać gwarancji i zobowiązań oraz je uzyskiwać zgodnie z określonym limitem i rezerwami Narodowego Banku Słowacji.

SI:

Udział w emisji obligacji skarbowych, zarządzanie funduszami emerytalnymi oraz powiązane usługi doradcze i inne pomocnicze usługi finansowe: Brak ograniczeń.

Podsektory B.11. i B.12. (dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych, usługi doradcze i inne pomocnicze usługi finansowe, z wyjątkiem usług związanych z udziałem w emisji obligacji skarbowych i z zarządzaniem funduszami emerytalnymi): Brak.

Wszystkie inne podsektory:

Brak ograniczeń, z wyjątkiem przyjmowania kredytów (wszelkiego rodzaju kredytów i pożyczek), oraz przyjmowania gwarancji i zobowiązań ze strony zagranicznych instytucji kredytowych przez krajowe osoby prawne i wyłącznych właścicieli. (Uwaga: kredyty konsumenckie nie będą podlegać żadnym ograniczeniom po przyjęciu nowej ustawy Prawo dewizowe).

Wszystkie wyżej wspomniane usługi kredytowe podlegają rejestracji w Banku Słowenii. (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony w momencie przyjęcia nowej ustawy Prawo bankowe).

Podmioty zagraniczne mogą jedynie oferować zagraniczne papiery wartościowe za pośrednictwem banków krajowych i domów maklerskich. Członkowie Słoweńskiej Giełdy muszą być zarejestrowani w Słowenii.

2) Wykorzystanie za granicąBG:

Podsektory B.1. do B.10. (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania, obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami oraz usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych): Brak ograniczeń

Podsektory B.11. i B.12. (dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych oraz usługi doradcze): Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innego upoważnionego operatora, w przypadku korzystania z tych usług za granicą. Brak ograniczeń dla pośrednictwa i innych pomocniczych usług finansowych.

CY: Brak ograniczeń, z wyjątkiem podsektora B.6 e) (obrót zbywalnymi papierami wartościowymi): Brak.

CZ: Usługi emisji waluty nie przez bank centralny, obrót instrumentami pochodnymi i złotem w sztabach, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami, usługi rozliczania i rozrachunku instrumentów pochodnych, doradztwo, pośrednictwo i inne pomocnicze usługi finansowe związane z tymi działaniami: Brak ograniczeń.

CZ: Brak, z wyjątkiem:

Jedynie banki posiadające siedzibę w Republice Czeskiej i oddziały zagranicznych banków posiadające odpowiednią licencję mogą:

- świadczyć usługi depozytowe;

- obracać aktywami walutowymi;

- dokonywać transgranicznych płatności bezgotówkowych.

Pozwolenie dewizowe wydane przez Czeski Narodowy Bank lub Ministerstwo Finansów wymagane jest w przypadku czeskich rezydentów niebędących bankami na potrzeby:

a) otwarcia i zasilania zagranicznego rachunku przez rezydentów czeskich;

b) zagranicznych płatności kapitałowych (z wyjątkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych);

c) udzielania kredytów finansowych i gwarancji;

d) transakcji w zakresie instrumentów pochodnych;

e) nabycia zagranicznych papierów wartościowych z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o wymianie walutowej;

f) emisji zagranicznych papierów wartościowych dla obrotu publicznego i niepublicznego w Republice Czeskiej lub ich wprowadzenia na rynek krajowy.

DE: Emisje papierów wartościowych denominowanych w markach niemieckich mogą być prowadzone jedynie przez instytucje kredytowe, spółki zależne lub oddziały ustanowione w Niemczech.

FI: Płatności instytucji rządowych i samorządowych (wydatki) są przekazywane przez fiński system żyra pocztowego, który jest prowadzony przez Postipankki Ltd. Ministerstwo Finansów może zwolnić z tego wymogu z uwagi na szczególny powód.

EL: Prowadzenie działalności gospodarczej wymagane jest w przypadku świadczenia usług w zakresie przechowywania i deponowania, obejmujących administrowanie spłatami odsetek i kwot głównych należnych z tytułu papierów wartościowych wyemitowanych w Grecji.

HU: Brak ograniczeń.

MT:

Podsektory B.1. i B.2. (przyjmowanie depozytów i pożyczki wszelkiego typu): Brak.

Podsektor B.11. (dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych): Brak ograniczeń, z wyjątkiem przekazywania informacji finansowych przez usługodawców międzynarodowych.

Podsektory B.3 do B.10. i B.12.: Brak ograniczeń.

PL:

Podsektor B.11. (dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych): Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innego upoważnionego operatora, w przypadku korzystania z tych usług za granicą.

Podsektory B.1 do B.10. i B.12.: Brak ograniczeń.

RO: Otwarcie rachunku i korzystanie ze środków dewizowych za granicą przez rumuńskie osoby fizyczne i prawne jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem uzyskania wcześniejszego zezwolenia Narodowego Banku Rumunii. Brak ograniczeń dla podsektorów B.3. (leasing finansowy), B.7. (udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych), B.9. (zarządzanie aktywami) oraz B.10 (usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych).

SK: Obrót instrumentami pochodnymi i złotem w sztabach, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami i pośrednictwo: Brak ograniczeń.

SK:

(i) Usługi depozytowe mogą być świadczone wyłącznie przez banki krajowe i oddziały zagranicznych banków w Republice Słowackiej;

(ii) Jedynie autoryzowane banki krajowe w Republice Słowackiej oraz osoby posiadające licencję na transakcje dewizowe mogą obracać zagranicznymi aktywami walutowymi. Jedynie członkowie giełdy mogą dokonywać transakcji na giełdzie w Bratysławie. Rezydenci mogą dokonywać transakcji w RM-System Slovakia bez ograniczeń, a nierezydenci jedynie poprzez maklerów;

(iii) Jedynie autoryzowane banki krajowe i oddziały zagranicznych banków w Republice Słowackiej mogą dokonywać transgranicznych płatności bezgotówkowych;

(iv) Licencja na transakcje dewizowe wydana przez Narodowy Bank Słowacji wymagana jest na potrzeby:

a) otwarcia zagranicznego rachunku przez słowackich rezydentów niebędących bankami, z wyjątkiem osób fizycznych podczas ich pobytu za granicą;

b) zagranicznych płatności kapitałowych;

c) uzyskania kredytu finansowego od nierezydentów walutowych; z wyjątkiem kredytów pochodzących z zagranicy przyjętych przez rezydenta o terminie spłaty przekraczającym trzy lata, a także pożyczek udzielonych przez osobę fizyczną innej osobie fizycznej na działalność niebędącą działalnością gospodarczą;

(v) Wywóz i przywóz waluty słowackiej i waluty zagranicznej w gotówce ponad równowartość 150 000 SKK oraz złota w sztabach podlega obowiązkowi powiadomienia;

(vi) Pozwolenie dewizowe lub licencja wydana przez organy walutowe wymagana jest w przypadku depozytów aktywów finansowych posiadanych przez zagranicznych rezydentów;

(vii) Jedynie podmioty walutowe ustanowione w Republice Słowackiej mogą udzielać gwarancji i zobowiązań oraz je uzyskiwać zgodnie z określonym limitem i rezerwami Narodowego Banku Słowacji.

SI:

Udział w emisji obligacji skarbowych, zarządzanie funduszami emerytalnymi oraz powiązane usługi doradcze i inne pomocnicze usługi finansowe: Brak ograniczeń.

Podsektory B.11. i B.12. (dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych, usługi doradcze i inne pomocnicze usługi finansowe, z wyjątkiem usług związanych z udziałem w emisji obligacji skarbowych i z zarządzaniem funduszami emerytalnymi): Brak.

Wszystkie inne podsektory:

Brak ograniczeń, z wyjątkiem przyjmowania kredytów (wszelkiego rodzaju kredytów i pożyczek), oraz przyjmowania gwarancji i zobowiązań ze strony zagranicznych instytucji kredytowych przez krajowe osoby prawne i wyłącznych właścicieli. (Uwaga: kredyty konsumenckie nie będą podlegać żadnym ograniczeniom po przyjęciu nowej ustawy Prawo dewizowe).

Wszystkie wyżej wspomniane usługi kredytowe podlegają rejestracji w Banku Słowenii. (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony w momencie przyjęcia nowej ustawy Prawo bankowe).

Osoby prawne ustanowione w Słowenii mogą być depozytariuszami aktywów funduszy inwestycyjnych.

UK: Emisje denominowane w funtach szterlingach, w tym emisje prywatne, mogą być prowadzone jedynie przez firmy ustanowione w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3) Obecność handlowaWszystkie państwa członkowskie:

W celu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem funduszami powierniczymi i spółkami inwestycyjnymi wymagane jest założenie wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa zarządzającego (art. 16-21 i 28-31 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (2) (zwanej dalej »dyrektywą UCITS«).

Wyłącznie spółki posiadające siedzibę statutową we Wspólnocie mogą działać jako depozytariusze aktywów funduszy inwestycyjnych. (art. 23 dyrektywy UCITS).

AT: Jedynie członkowie Austriackiej Giełdy mogą obracać papierami wartościowymi na giełdzie.

AT: W przypadku obrotu walutowego wymagane jest zezwolenie Austriackiego Banku Narodowego.

AT: Hipoteczne listy zastawne i obligacje komunalne mogą być wystawiane przez banki wyspecjalizowane i upoważnione do takiej działalności.

AT: W celu świadczenia usług w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi od przedsiębiorstwa wymaga się, aby specjalizowało się jedynie w tej działalności i było zarejestrowane jako spółka akcyjna w Austrii.

BE: Ministerstwo Finansów musi wydać zezwolenie na jakąkolwiek publiczną ofertę nabycia belgijskich papierów wartościowych przedstawioną przez osoby, przedsiębiorstwa lub instytucję znajdującą się poza jurysdykcją jednego z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub w ich imieniu.

BG:

Podsektory B.1. do B.5. (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania).

Banki zagraniczne planujące otwarcie działalności w Bułgarii muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na mocy własnego prawa krajowego i nie mogą mieć zakazu prowadzenia operacji bankowych w kraju pochodzenia ani w krajach, w których prowadzą działalność. Brak ograniczeń dla caisses populaires.

Nabycie, bezpośrednio lub pośrednio, akcji stanowiących przynajmniej 5 % praw do głosowania w banku prowadzącym działalność podlega zatwierdzeniu przez Narodowy Bank Bułgarii. Kryteria zatwierdzenia są kryteriami ostrożnościowymi, zgodnymi ze zobowiązaniami z art. XVI i XVII układu GATS.

Bezpośrednie lub pośrednie nabycie przez bank udziałów w przedsiębiorstwie niebędącym bankiem, stanowiących ponad 10 % kapitału tego przedsiębiorstwa, podlega zatwierdzeniu przez Narodowy Bank Bułgarii.

Status wyłącznego usługodawcy może zostać przyznany instytucjom publicznym finansowanym z budżetu państwa w odniesieniu do depozytów i usług transferu środków pieniężnych.

Wymóg miejsca stałego pobytu dotyczy dyrektorów wykonawczych w zarządzie, działających w imieniu i na rzecz banku.

Brak ograniczeń dla gwarancji skarbu państwa.

Podsektory B.6, B.7. i B.9. (obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, zarządzanie aktywami):

Ograniczenia dotyczą pośredników inwestycyjnych, przedsiębiorstw inwestycyjnych oraz giełd papierów wartościowych działających jako spółki akcyjne licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Przyznanie licencji uzależnione jest od wymagań technicznych i wymagań dotyczących zarządu, jak również wymagań związanych z ochroną inwestorów.

Giełda ustanowiona w formie spółki akcyjnej: warunek minimalnego kapitału (100 000 BGN); nie mniej niż 2/3 kapitału rozdzielone pomiędzy instytucje finansowe (zakłady ubezpieczeń, instytucje finansujące, pośredników inwestycyjnych); ograniczenie bezpośredniego i pośredniego udziału akcjonariusza w kapitale akcyjnym do 5 %.

Pośrednicy inwestycyjni: Brak w odniesieniu do działalności w zakresie pośrednictwa inwestycyjnego na terytorium Bułgarii, chyba że KNF postanowi inaczej.

Warunek członkostwa w giełdzie papierów wartościowych do obrotu papierami wartościowymi na giełdzie papierów wartościowych. Członkostwo pośrednika inwestycyjnego jest ograniczone do wyłącznie jednej giełdy papierów wartościowych w Bułgarii.

Przedsiębiorstwa inwestycyjne: Przedsiębiorstwo inwestycyjne nie może prowadzić działalności bankowej, ubezpieczeniowej ani pośrednictwa inwestycyjnego.

Brak ograniczeń dla obrotu na rachunek własny lub rachunek klientów instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi innymi niż zbywalne papiery wartościowe. Brak ograniczeń dla udziału w emisji obligacji skarbowych. Brak ograniczeń w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi.

Podsektory B.8 i B.10. (pośrednictwo na rynku pieniężnym, usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych): Brak ograniczeń.

Podsektory B.11. i B.12. (dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych oraz usługi doradcze): Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innego upoważnionego operatora. Brak ograniczeń dla pośrednictwa i innych pomocniczych usług finansowych.

CY: Istnieje wymóg ustawowy, aby banki oferujące usługi na Cyprze były osobami prawnymi; wymóg ten jest stosowany zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji. Osoby prawne obejmują oddziały zagranicznych banków/instytucji finansowych, które są zarejestrowane na Cyprze.

CY: Własność bezpośrednia lub pośrednia lub prawo do głosowania w banku osoby lub jej podmiotów stowarzyszonych nie może przekraczać 10 %, chyba że bank centralny wyda wcześniej pisemną zgodę.

CY: Oprócz powyższego, w trzech istniejących lokalnych bankach notowanych na giełdzie, ogranicza się bezpośrednie lub pośrednie udziały lub nabycie udziału w ich kapitale przez osoby zagraniczne do 0,5 % na osobę fizyczną lub organizację i do 6 % łącznie.

CY:

Podsektory B.1 do B.5 i B.6.b) (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania oraz obrót walutowy):

Następujące wymogi mają zastosowanie w stosunku do nowych banków:

a) w przypadku prowadzenia działalności bankowej wymagana jest licencja z banku centralnego. Przyznając licencję, bank centralny może przeprowadzić test potrzeb ekonomicznych;

b) oddziały zagranicznych banków muszą być zarejestrowane na Cyprze zgodnie z prawem spółek i licencjonowane zgodnie z prawem bankowym.

Podsektor B.6.e) (obrót zbywalnymi papierami wartościowymi):

Wyłącznie członkowie Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych (maklerzy giełdowi) mogą podejmować działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi na Cyprze. Przedsiębiorstwa działające jako maklerzy muszą zatrudniać jedynie osoby fizyczne, które mogą występować jako maklerzy, o ile posiadają odpowiednią licencję. Banki i zakłady ubezpieczeń nie mogą podejmować takiej działalności.

Firma maklerska może zostać zarejestrowana jako członek Giełdy Cypryjskiej, jedynie wówczas, gdy prowadzi zarejestrowaną działalność i jest zarejestrowana zgodnie z cypryjskim prawem spółek.

Podsektory B.6. a), c), d) i f) oraz B.7. do B.12.: Brak ograniczeń.

CZ: Usługi emisji waluty nie przez bank centralny, obrót instrumentami pochodnymi i złotem w sztabach, pośrednictwo na rynku pieniężnym, usługi rozliczania i rozrachunku instrumentów pochodnych, doradztwo, pośrednictwo i inne pomocnicze usługi finansowe związane z tymi działaniami: Brak ograniczeń.

CZ: Brak, z wyjątkiem:

Jedynie banki prowadzące zarejestrowaną działalność w Republice Czeskiej lub oddziały zagranicznych banków posiadające licencję przyznaną przez Czeski Bank Narodowy w porozumieniu z Ministerstwem Finansów mogą świadczyć usługi bankowe.

Przyznanie licencji opiera się na kryteriach stosowanych zgodnie z GATS. Jedynie banki z siedzibą w Republice Czeskiej mogą świadczyć usługi w zakresie kredytów hipotecznych.

Banki mogą być zakładane jedynie w formie spółki akcyjnej. Nabycie udziałów/akcji istniejących banków uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania zezwolenia Czeskiego Banku Narodowego.

W przypadku publicznego obrotu papierami wartościowymi wymagane jest odpowiednie zezwolenie oraz zatwierdzenie prospektu emisyjnego obejmującego papiery wartościowe.

Takiego zezwolenia nie udziela się, jeśli publiczny obrót papierami wartościowymi jest niezgodny z interesem inwestorów, jest niezgodny z polityką finansową rządu lub jeśli nie spełnia wymogów rynku finansowego (3).

Ustanowienie i działalność dealerów papierów wartościowych, maklerów giełdowych działających na giełdzie papierów wartościowych oraz organizatorów rynku pozagiełdowego (tzw. rynku OTC), spółek inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych podlega zezwoleniu, którego udzielenie jest uzależnione od spełnienia wymogów w zakresie kwalifikacji, uczciwości, zarządzania oraz wymogów merytorycznych.

Usługi rozliczania i rozrachunku wszelkiego rodzaju płatności są monitorowane i kontrolowane przez Czeski Bank Narodowy w celu zapewnienia ich prawidłowej i oszczędnej realizacji.

DK: Instytucje finansowe mogą brać udział w obrocie papierami wartościowymi na Kopenhaskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wyłącznie za pośrednictwem spółek zależnych zarejestrowanych w Danii.

FI: Co najmniej połowa założycieli, członków rady dyrektorów, rady nadzorczej i delegatów, dyrektor zarządzający, posiadacz pełnomocnictwa oraz osoba uprawniona do składania podpisów w imieniu instytucji kredytowej musi posiadać miejsce pobytu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że Ministerstwo Finansów udzieli odstępstwa od tego wymogu. Przynajmniej jeden audytor musi posiadać miejsce pobytu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

FI: Makler (osoba fizyczna) zajmujący się obrotem instrumentami pochodnymi musi posiadać miejsce pobytu na terytorium Unii Europejskiej. Możliwe jest odstępstwo od tego wymogu na warunkach określonych przez Ministerstwo Finansów.

FI: Płatności instytucji rządowych i samorządowych (wydatki) są przekazywane przez fiński system żyra pocztowego, który jest prowadzony przez Postipankki Ltd. Ministerstwo Finansów może zwolnić z tego wymogu z uwagi na szczególny powód.

FR: Oprócz francuskich instytucji kredytowych, emisje denominowane we frankach francuskich mogą być prowadzone jedynie przez francuskie spółki zależne (zgodnie z francuskim prawem) niefrancuskich autoryzowanych banków, w oparciu o wystarczające środki i zobowiązania w Paryżu francuskiej spółki zależnej niefrancuskiego banku. Warunki te mają zastosowanie do wiodących banków prowadzących księgi. Bank niefrancuski może być, bez ograniczeń i bez wymogu prowadzenia zarejestrowanej działalności, podmiotem wspólnie prowadzącym lub współprowadzącym emisję obligacji w eurofrankach.

EL: Instytucje finansowe mogą obracać papierami wartościowymi notowanymi na Giełdzie Ateńskiej jedynie poprzez firmy giełdowe założone w Grecji.

EL: W przypadku założenia i prowadzenia oddziałów pewna minimalna kwota waluty obcej musi być przywieziona, wymieniona na drachmy i przechowywana w Grecji, dopóki zagraniczny bank prowadzi działalność w Grecji.

Do czterech oddziałów to minimum jest aktualnie równe połowie minimalnej kwoty kapitału zakładowego wymaganego w celu zarejestrowania instytucji kredytowej w Grecji.

W przypadku prowadzenia dodatkowych oddziałów ta minimalna kwota kapitału musi być równa minimalnej kwocie kapitału zakładowego dla instytucji kredytowej, która ma być założona w Grecji.

HR: Brak ograniczeń, z wyjątkiem usług rozrachunkowych i rozliczeniowych, których jedynym dostawcą w Chorwacji jest Centralna Agencja Depozytowa. Dostęp do usług Centralnej Agencji Depozytowej jest przyznawany osobom niebędącym rezydentami w sposób niedyskryminujący.

HU: Przewiduje się objęcie zobowiązaniami otwieranie oddziałów bezpośrednich w momencie ich objęcia postanowieniami GATS, na warunkach określonych w GATS.

HU: Własność bezpośrednia lub pośrednia lub prawo do głosowania w instytucji kredytowej pojedynczego udziałowca/akcjonariusza innego niż instytucja kredytowa, zakład ubezpieczeń lub przedsiębiorstwo inwestycyjne nie mogą przekraczać 15 %.

HU: W zarządzie instytucji finansowej powinno być co najmniej dwóch członków będących obywatelami Węgier, rezydentami na Węgrzech w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących wymiany walutowej, i posiadających miejsce stałego pobytu na Węgrzech od co najmniej roku.

HU: Długoterminowa własność państwowa będzie utrzymywana na minimalnym poziomie 25 % + 1 głos w Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

IE: W przypadku zbiorowych systemów inwestycyjnych, ustanowionych jako fundusze powiernicze i spółki o zmiennym kapitale (inne niż przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe), powiernik/depozytariusz oraz spółka zarządzająca muszą być zarejestrowani w Irlandii lub w innym państwie członkowskim Wspólnoty. W przypadku inwestycyjnych spółek komandytowych przynajmniej jeden komplementariusz musi być zarejestrowany w Irlandii.

IE: Aby zostać członkiem giełdy w Irlandii, podmiot musi albo 1) uzyskać zezwolenie w Irlandii, które wymaga, aby podmiot był zarejestrowany lub był spółką osobową, z siedzibą główną/statutową w Irlandii; albo 2) uzyskać zezwolenie w innym państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE.

IE: Świadczenie usług inwestycyjnych lub doradztwa w zakresie inwestycji wymaga albo 1) uzyskania zezwolenia w Irlandii, dla którego zwykle wymaga się, aby podmiot był zarejestrowany lub był spółką osobową lub podmiotem jednoosobowym, w każdym przypadku posiadającym siedzibę główną/statutową w Irlandii (organ nadzorczy może również wydać zezwolenie oddziałom podmiotów państwa trzeciego); albo 2) uzyskania zezwolenia w innym państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE.

IT: Publiczna oferta papierów wartościowych (zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 18 ustawy 216/74) innych niż akcje, dłużne papiery wartościowe (w tym zamienne dłużne papiery wartościowe) może być prowadzona jedynie przez włoskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zagraniczne spółki należycie umocowane, organy publiczne lub przedsiębiorstwa własności komunalnej, których kapitał nie jest niższy niż 2 miliardy ITL.

IT: Scentralizowane usługi w zakresie depozytów, bezpiecznego przechowywania i administracji mogą być świadczone jedynie przez Bank Włoch w odniesieniu do rządowych papierów wartościowych lub przez Monte Titoli SpA w odniesieniu do akcji, papierów wartościowych zaświadczających uczestnictwo kapitałowe i innych obligacji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

IT: W przypadku zbiorowych systemów inwestycyjnych, innych niż zharmonizowane UCITS na podstawie dyrektywy 2009/65/WE, w celu zarejestrowania we Włoszech lub w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej wymagany jest powiernik/depozytariusz ustanowiony za pośrednictwem oddziału we Włoszech. Jedynie banki, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorstwa inwestujące w papiery wartościowe posiadające zarejestrowaną siedzibę we Wspólnocie mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania zasobami funduszu emerytalnego. Wymaga się również, aby przedsiębiorstwa zarządzające (fundusze typu zamkniętego i fundusze nieruchomości) były zarejestrowane we Włoszech.

IT: Prowadząc działalność związaną ze sprzedażą bezpośrednią, pośrednicy muszą korzystać z uprawnionych sprzedawców usług finansowych, zamieszkujących na stałe na terytorium państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich.

IT: Rozliczanie i rozrachunek papierów wartościowych mogą być prowadzone jedynie przez urzędowy system rozliczeniowy. Działalność rozliczeniowa, w tym ostateczny rozrachunek papierów wartościowych, może być powierzona przedsiębiorstwu autoryzowanemu przez Bank Włoch w porozumieniu z komisją Consob.

IT: Przedstawicielstwa pośredników zagranicznych nie mogą prowadzić działalności mającej na celu świadczenie usług inwestycyjnych.

LV:

Podsektor B.7. (udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych): Bank Łotwy (bank centralny) jest pośrednikiem finansowym rządu na rynku weksli skarbowych.

Podsektor B.9. (zarządzanie aktywami): Zarządzanie funduszami emerytalnymi jest przedmiotem monopolu państwowego.

LT:

Podsektory B.1. do B.12.: Co najmniej jeden dyrektor musi być obywatelem Litwy.

Podsektor B.3. (leasing finansowy): Leasing finansowy może być zarezerwowany dla specjalnych instytucji finansowych (takich jak banki i zakłady ubezpieczeń). Brak na dzień 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem wpisów w horyzontalnej części sekcji »Usługi bankowe i inne usługi finansowe«.

Podsektor B.9. (zarządzanie aktywami): Ustanowienie działalności wyłącznie w formie publicznych spółek giełdowych (AB) i spółek zamkniętych (UAB), które powinny zostać założone w sposób zamknięty (tzn. wszystkie początkowo wyemitowane akcje są nabywane przez założycieli). Do zarządzania aktywami wymagane jest założenie wyspecjalizowanej spółki zarządzającej. Wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające swoją statutową siedzibę na Litwie mogą działać jako depozytariusze aktywów.

MT:

Podsektory B.1. i B.2. (przyjmowanie depozytów i pożyczki wszelkiego typu): Będące w posiadaniu osób zagranicznych instytucje kredytowe i inne instytucje finansowe mogą prowadzić działalność, bądź w formie oddziału, bądź miejscowej spółki zależnej. Zezwolenie może podlegać testowi potrzeb ekonomicznych.

Podsektory B.3. do B.12.: Brak ograniczeń.

PL:

Podsektory B.1., B.2., B.4. i B.5. (wyłączając gwarancje i zobowiązania skarbu państwa): Utworzenie banku wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub licencjonowanego oddziału. System zezwoleń związanych z zakładaniem banków opiera się na zasadach ostrożności. Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego przez przynajmniej jednego członka zarządu banku.

Podsektory B.6. e), B.7. (wyłączając udział w emisji papierów skarbowych), B.9. (wyłącznie usługi w zakresie zarządzania portfelem) i B.12. (usługi doradcze i inne pomocnicze usługi finansowe wyłącznie w odniesieniu do czynności przewidzianych w zobowiązaniach dla Polski): Ustanowienie działalności wyłącznie po uzyskaniu licencji, wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub oddziału zagranicznej osoby prawnej, świadczącej usługi w zakresie papierów wartościowych.

Podsektor B.11.: Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innego upoważnionego operatora, w przypadku transgranicznego świadczenia usług lub korzystania z nich za granicą.

Wszystkie inne podsektory: Brak ograniczeń.

PT: Utworzenie banków spoza WE podlega zezwoleniu wydawanemu na podstawie odrębnej analizy każdego przypadku przez Ministra Finansów. Prowadzenie zarejestrowanej działalności musi przyczyniać się do zwiększenia efektywności krajowego systemu bankowego lub musi w znacznym stopniu przyczyniać się do umiędzynarodowienia portugalskiej gospodarki.

PT: Oddziały przedsiębiorstw kapitału podwyższonego ryzyka posiadające zarejestrowane siedziby w krajach niebędących członkami WE nie mogą świadczyć usług w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka. Usługi maklersko-dealerskie na Giełdzie Lizbońskiej mogą być świadczone przez przedsiębiorstwa maklerskie i dealerskie założone w Portugalii lub przez oddziały przedsiębiorstw inwestycyjnych autoryzowanych w innym kraju WE i posiadających w swoim kraju pochodzenia zezwolenie na świadczenie tego typu usług. Oddziały przedsiębiorstw maklerskich/dealerskich niepochodzących z krajów WE nie mogą świadczyć usług maklerskich ani dealerskich na Giełdzie Instrumentów Pochodnych w Porto ani na rynku pozagiełdowym.

Jedynie przedsiębiorstwa założone w Portugalii i zakłady ubezpieczeń prowadzące zarejestrowaną działalność w Portugalii i posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie mogą zarządzać funduszami emerytalnymi.

RO: Spółka prowadząca działalność w zakresie papierów wartościowych (działalność brokerską) musi być rumuńską osobą prawną, zarejestrowaną jako spółka akcyjna na mocy przepisów prawa Rumunii, której wyłącznym przedmiotem działalności jest pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych. Każda oferta publiczna papierów wartościowych wymaga zezwolenia Rumuńskiej Narodowej Komisji Papierów Wartościowych przed opublikowaniem prospektu emisyjnego. Spółki prowadzące działalność w zakresie zarządzania aktywami muszą być zarejestrowane jako spółki akcyjne na mocy przepisów prawa Rumunii. Otwarte fundusze inwestycyjne muszą być zarejestrowane na mocy przepisów prawa cywilnego Rumunii. Brak ograniczeń dla leasingu finansowego. Brak ograniczeń dla obrotu na rachunek własny lub rachunek klientów instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi innymi niż zbywalne papiery wartościowe.

SK: Obrót instrumentami pochodnymi i złotem w sztabach, pośrednictwo na rynku pieniężnym i pośrednictwo: Brak ograniczeń.

SK: Usługi bankowe mogą być świadczone wyłącznie przez banki krajowe lub oddziały banków zagranicznych upoważnione przez Narodowy Bank Słowacki za zgodą Ministerstwa Finansów. Przyznanie autoryzacji opiera się na uwzględnieniu kryteriów związanych w szczególności z zasobami finansowymi (siłą finansową), kwalifikacjami zawodowymi, uczciwością i kompetencją w zakresie zarządzania planowanymi operacjami bankowymi. Banki są osobami prawnymi założonymi w Republice Słowackiej, prowadzącymi zarejestrowaną działalność jako instytucje finansowe w formie spółek akcyjnych lub publicznych (państwowych).

Nabycie akcji wyrażających udział w kapitale własnym istniejącego banku komercyjnego z określonego limitu uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania zezwolenia Narodowego Banku Słowacji. Banki, przedsiębiorstwa inwestycyjne, fundusze inwestycyjne i maklerzy ustanowieni w formie spółki akcyjnej o kapitale własnym przewidzianym w przepisach prawa mogą świadczyć usługi inwestycyjne w Republice Słowackiej. Zagraniczne przedsiębiorstwa inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne muszą uzyskać zezwolenie Ministerstwa Finansów na sprzedaż swoich papierów wartościowych lub jednostek certyfikatów inwestycyjnych na terytorium Republiki Słowackiej zgodnie z prawem krajowym. W przypadku dłużnych papierów wartościowych wymaga się zezwolenia Ministerstwa Finansów zarówno na emisję krajową, jak i zagraniczną.

Papiery wartościowe mogą być emitowane i mogą być przedmiotem obrotu jedynie po uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa Finansów w zakresie obrotu publicznego zgodnie z ustawą o papierach wartościowych. Prowadzenie działalności w charakterze dealerów papierów wartościowych, maklerów giełdowych lub organizatorów rynku pozagiełdowego uzależnione jest od wydania zezwolenia przez Ministerstwo Finansów. Usługi rozliczania i rozrachunku wszelkiego rodzaju płatności są regulowane przez Narodowy Bank Słowacji.

Usługi rozliczania i rozrachunku związane ze zmianą właściwości fizycznych papierów wartościowych są rejestrowane w Centrum Papierów Wartościowych (Izba Rozliczeniowo-Rozrachunkowa Papierów Wartościowych). Centrum Papierów Wartościowych może jedynie prowadzić transfery na własnych rachunkach właścicieli papierów wartościowych. Clearing gotówkowy i rozliczenia odbywają się za pośrednictwem Bankowej Izby Rozli-czeniowo-Rozrachunkowej - (której głównym udziałowcem jest Narodowy Bank Słowacki) w przypadku Bratysławskiej Giełdy Papierów Wartościowych i spółek akcyjnych lub poprzez rachunek typu JUMBO, w przypadku giełdy RM-System Slovakia.

SI:

Udział w emisji obligacji skarbowych, zarządzanie funduszami emerytalnymi oraz powiązane usługi doradcze i inne pomocnicze usługi finansowe: Brak ograniczeń.

Podsektory B.11. i B.12. (dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych, usługi doradcze i inne pomocnicze usługi finansowe, z wyjątkiem usług związanych z udziałem w emisji obligacji skarbowych i z zarządzaniem funduszami emerytalnymi): Brak.

Wszystkie inne podsektory:

Zakładanie wszelkiego rodzaju banków jest uzależnione od otrzymania licencji Banku Słowenii.

Podmioty zagraniczne mogą stać się akcjonariuszami banków lub nabyć dodatkowe akcje banków pod warunkiem uzyskania wcześniejszej akceptacji Banku Słowenii. (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony w momencie przyjęcia nowej ustawy Prawo bankowe).

W ramach licencji Banku Słowenii, banki, spółki zależne i oddziały zagranicznych banków mogą świadczyć wszystkie lub tylko niektóre usługi bankowe, w zależności od wielkości kapitału.

Rozważając wydanie licencji bankowi na rozpoczęcie działalności jako podmiot w całości posiadany lub w większości posiadany przez zagranicznych inwestorów lub rozważając zgodę na nabycie dodatkowych akcji banków, Bank Słowenii uwzględnia następujące wytyczne (4):

- istnienie zagranicznych inwestorów; oraz

- opinię instytucji zagranicznej odpowiedzialnej za nadzór bankowy.

(Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony w momencie przyjęcia nowej ustawy Prawo bankowe).

Brak ograniczeń w odniesieniu do zagranicznego udziału w prywatyzowanych bankach.

Oddziały zagranicznych banków muszą być zarejestrowane w Słowenii i posiadać osobowość prawną.

(Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony w momencie przyjęcia nowej ustawy Prawo bankowe). Brak ograniczeń w odniesieniu do wszelkich rodzajów banków hipotecznych, instytucji oszczędnościowych i kredytowych.

Brak ograniczeń w odniesieniu do ustanawiania prywatnych funduszy emerytalnych (dobrowolne fundusze emerytalne).

Przedsiębiorstwa zarządzające są przedsiębiorstwami komercyjnymi prowadzącymi wyłącznie działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

Podmioty zagraniczne mogą bezpośrednio lub pośrednio objąć maksymalnie 20 % udziałów lub prawa głosu w spółkach zarządzających; w przypadku większego udziału wymagana jest zgoda Agencji Rynku Papierów Wartościowych.

Autoryzowane (prywatyzacyjne) przedsiębiorstwo inwestycyjne jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym prowadzącym działalność wyłącznie w zakresie gromadzenia świadectw własności (zaświadczeń) i skupywania akcji emitowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi przekształceń własnościowych. Autoryzowane przedsiębiorstwo zarządzające jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność wyłącznie w zakresie zarządzania autoryzowanymi przedsiębiorstwami inwestycyjnymi.

Podmioty zagraniczne mogą bezpośrednio lub pośrednio objąć maksymalnie 10 % udziałów lub prawa głosu w upoważnionych spółkach zarządzających (prywatyzacyjnych); w przypadku większego udziału wymagane jest pozwolenie Agencji Rynku Papierów Wartościowych, wydane za zgodą Ministerstwa Stosunków Gospodarczych i Rozwoju.

Inwestycje funduszy inwestycyjnych w papiery wartościowe zagranicznych emitentów nie mogą przekroczyć 10 % inwestycji funduszy inwestycyjnych. Te papiery wartościowe muszą być notowane na giełdach uprzednio wyznaczonych przez Agencję Rynku Papierów Wartościowych.

Podmioty zagraniczne mogą zostać udziałowcami lub partnerami w przedsiębiorstwie pośrednictwa giełdowego, obejmując maksymalnie 24 % kapitału tego przedsiębiorstwa, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia Agencji Rynku Papierów Wartościowych. (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony w momencie przyjęcia nowej ustawy dotyczącej rynku papierów wartościowych).

Papiery wartościowe zagranicznego emitenta, których jeszcze nie oferowano na terytorium Słowenii, mogą być oferowane jedynie przez przedsiębiorstwo pośrednictwa giełdowego lub przez bank licencjonowany do przeprowadzania takich transakcji. Przed wprowadzeniem oferty przedsiębiorstwo pośrednictwa giełdowego lub bank uzyskuje zezwolenie Agencji Rynku Papierów Wartościowych.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na oferowanie w Słowenii papierów wartościowych zagranicznego emitenta dołącza się projekt prospektu emisyjnego potwierdzający, że gwarantem emisji papierów wartościowych zagranicznego emitenta jest bank lub przedsiębiorstwo pośrednictwa giełdowego, z wyjątkiem przypadku emisji akcji zagranicznego emitenta.

SE: Przedsiębiorstwa niezarejestrowane w Szwecji mogą ustanawiać obecność handlową wyłącznie za pośrednictwem oddziałów oraz, w przypadku banków, również za pośrednictwem przedstawicielstwa.

SE: Założyciel spółki świadczącej usługi bankowe jest osobą fizyczną, zamieszkującą na stałe na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub bankiem zagranicznym. Założyciel banku oszczędnościowego jest osobą fizyczną, zamieszkującą na stałe na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

UK: Maklerzy pośredniczący między kontrahentami, którzy zaliczają się do instytucji finansowych zajmujących się długiem publicznym, muszą prowadzić zarejestrowaną działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym i posiadać oddzielny kapitał.

4) Obecność osób fizycznychCY:

Podsektor B.6.e) (obrót zbywalnymi papierami wartościowymi): Osoby indywidualne bądź działające indywidualnie jako maklerzy, bądź zatrudnione przez firmy maklerskie w charakterze maklerów muszą spełniać określone dla nich kryteria licencyjne.

Podsektory B.1. do B.12., z wyjątkiem B.6. e): Brak ograniczeń.

CZ:

Usługi emisji waluty nie przez bank centralny, obrót instrumentami pochodnymi i złotem w sztabach, pośrednictwo na rynku pieniężnym, usługi rozliczania i rozrachunku instrumentów pochodnych, doradztwo, pośrednictwo i inne pomocnicze usługi finansowe związane z tymi działaniami: Brak ograniczeń.

Wszystkie inne podsektory: Brak ograniczeń, z wyjątkiem określonych w sekcji horyzontalnej.

MT:

Podsektory B.1., B.2. i B.11. (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych): Brak ograniczeń, z wyjątkiem określonych w sekcji horyzontalnej.

Podsektory B.3. do B.10. i B.12.: Brak ograniczeń.

PL:

Podsektory B.1., B.2., B.4. i B.5. (wyłączając gwarancje i zobowiązania skarbu państwa): Brak ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji horyzontalnej, a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego przez przynajmniej jednego członka zarządu banku.

Podsektory B.6. e), B.7. (wyłączając udział w emisji papierów skarbowych), B.9. (wyłącznie usługi w zakresie zarządzania portfelem), B.11. i B.12. (usługi doradcze i inne pomocnicze usługi finansowe wyłącznie w odniesieniu do czynności przewidzianych w zobowiązaniach dla Polski): Brak ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji horyzontalnej.

Wszystkie inne podsektory: Brak ograniczeń.

SK:

Obrót instrumentami pochodnymi i złotem w sztabach, pośrednictwo na rynku pieniężnym i pośrednictwo: Brak ograniczeń.

Wszystkie inne podsektory: Brak ograniczeń, z wyjątkiem określonych w sekcji horyzontalnej.

SI:

Udział w emisji obligacji skarbowych, zarządzanie funduszami emerytalnymi oraz powiązane usługi doradcze i inne pomocnicze usługi finansowe: Brak ograniczeń.

Wszystkie inne podsektory: Brak ograniczeń, z wyjątkiem określonych w sekcji horyzontalnej.

AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE, UK:

Brak ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w odpowiednich sekcjach horyzontalnych, a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń:

BG: Brak ograniczeń dla gwarancji skarbu państwa. Brak ograniczeń dla obrotu na rachunek własny lub rachunek klientów instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi innymi niż zbywalne papiery wartościowe. Brak ograniczeń dla udziału w emisji obligacji skarbowych. Brak ograniczeń dla pośrednictwa na rynku pieniężnym. Brak ograniczeń w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi. Brak ograniczeń dla usług rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych. Brak ograniczeń dla pośrednictwa i innych pomocniczych usług finansowych.

HR: Zarząd musi kierować działalnością instytucji kredytowej z terytorium Chorwacji. Przynajmniej jeden członek zarządu musi płynnie posługiwać się językiem chorwackim. Działania instytucji pieniądza elektronicznego muszą być podejmowane na terytorium Chorwacji. Autoryzowane kantory wymiany muszą być prowadzone przez rezydenta o statusie osoby prawnej lub przez indywidualne przedsiębiorstwo, którzy wykorzystują w swojej pracy chronione oprogramowanie na potrzeby transakcji wymiany oraz posiadają umowę z bankiem i zezwolenie na przeprowadzanie transakcji wymiany.

FR: Sociétés d'investissement à capital fixe: warunek obywatelstwa dla przewodniczącego rady dyrektorów, dyrektora generalnego i nie mniej niż dwóch trzecich administratorów, jak również, w przypadku gdy spółka akcyjna posiada radę nadzorczą lub radę, dla członków takiej rady lub jej dyrektora generalnego oraz nie mniej niż dwóch trzecich członków rady nadzorczej.

EL: Instytucje kredytowe powinny wyznaczyć co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie instytucji. Do tych osób zastosowanie ma wymóg stałego pobytu.

IT: W przypadku działalności »promotori di servizi finanziari« (handlowców finansowych) obowiązuje wymóg statusu rezydenta na terytorium państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich.

LV: Osoba zarządzająca oddziałem lub spółką zależną musi być łotewskim podatnikiem (rezydentem).

RO: Brak ograniczeń dla leasingu finansowego. Brak ograniczeń dla obrotu na rachunek własny lub rachunek klientów instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi innymi niż zbywalne papiery wartościowe.

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(3) CZ: Przepisy prawne obejmujące zniesienie wymogów rynku finansowego są obecnie dyskutowane w Parlamencie.

(4) Oprócz kwoty kapitału Bank Słowenii, rozważając wydanie nieograniczonej lub ograniczonej licencji bankowej, uwzględnia również następujące wytyczne (zarówno w odniesieniu do krajowych, jak i zagranicznych wnioskodawców):

- preferencje krajowo-gospodarcze dla niektórych działań bankowych,

- istniejącą gęstość sieci bankowej w Republice Słowenii,

- rzeczywistą realizację działań banku w porównaniu z działaniami określonymi w istniejącej licencji. (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony w momencie przyjęcia nowej ustawy Prawo bankowe).

ZAŁĄCZNIK  II

"ZAŁĄCZNIK II

ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA USŁUGI FINANSOWE

CZĘŚĆ A

Ze strony Wspólnoty i jej państw członkowskich

Komisja EuropejskaDG ds. Handlu

DG ds. Rynku Wewnętrznego

B-1049 Bruxelles
AustriaMinisterstwo FinansówDyrekcja ds. Polityki Gospodarczej i Rynków

Finansowych

Himmelpfortgasse 4-8

Postfach 2

A-1015 Wien

BelgiaMinisterstwo Gospodarki Ministerstwo FinansówRue de Bréderode 7 B-1000 Bruxelles Rue de la Loi 12 B-1000 Bruxelles
BułgariaMinisterstwo Gospodarki i Energii Ministerstwo Finansów Narodowy Bank Bułgarii Komisja Nadzoru FinansowegoSlavyanska s. 8 Sofia 1052 G.S.Rakovski s. 102 Sofia 1000 Al.Batenberg sq.1 Sofia 1000

33, Shar Planina Street Sofia 1303

ChorwacjaMinisterstwo FinansówKatanciceva 5 10000 Zagreb
CyprMinisterstwo FinansówCY-1439 Nicosia
Republika CzeskaMinisterstwo FinansówLetenská 15 CZ-118 10 Prague
DaniaMinisterstwo Spraw GospodarczychVed Stranden 8 DK-1061 Copenhagen K
EstoniaMinisterstwo FinansówSuur-Ameerika 1 EE-15006 Tallinn
FinlandiaMinisterstwo FinansówPO Box 28 FIN-00023 Helsinki
FrancjaMinisterstwo Gospodarki, Finansów i PrzemysłuMinistère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 139, rue de Bercy F-75572 Paris
NiemcyMinisterstwo FinansówBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108 D-53117 Bonn
GrecjaBank GrecjiPanepistimiou Street, 21 GR-10563 Athens
WęgryMinisterstwo FinansówPénzügyminisztérium Postafiók 481 HU-1369 Budapest
IrlandiaIrlandzki Organ Regulacji Usług FinansowychBox 9138 College Green IRL-Dublin 2
WłochyMinisterstwo SkarbuMinistero del Tesoro Via XX Settembre 97 I-00187 Roma
ŁotwaKomisja ds. Rynków Finansowych i KapitałowychKungu Street 1 LV-1050 Riga
LitwaMinisterstwo FinansówVaizganto 8a/2, LT-01512 Vilnius
LuksemburgMinisterstwo FinansówMinistère des Finances 3, rue de la Congrégation L-2931 Luksemburg
MaltaOrgan ds. Usług FinansowychNotabile Road MT-Attard
NiderlandyMinisterstwo FinansówDyrekcja ds. Polityki Rynków Finansowych Postbus 20201 NL-2500 EE Den Haag
PolskaMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 12 PL-00-916 Warszawa
PortugaliaMinisterstwo FinansówDirecção Geral dos Assuntos Europeus e Relações

Internacionais

Av. Infante D. Henrique, 1C-1o

P-1100-278 Lisboa

RumuniaNarodowy Bank Rumunii

Krajowa Komisja Papierów Wartościowych Rumunii

25 Lipscani Str, sector 3 Bucharest, code 030031 (2 Foisorului Street, Bucharest, sector 3
Komisja Nadzoru Ubezpieczeniowego18th, Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1, Bucharest, code 011954
Komisja Nadzoru nad Prywatnym Systemem Emerytalnym74 Splaiul Unirii, sector 4, Bucharest, code 030128
Republika SłowackaMinisterstwo FinansówStefanovicova 5 SK-817 82 Bratislava
SłoweniaMinisterstwo GospodarkiKotnikova 5 SI-1000 Ljubljana
HiszpaniaSkarb PaństwaDirectora General del Tesoro y Politica Financiera Paseo del Prado 6-6a Planta E-28071 Madrid
SzwecjaOrgan Nadzoru FinansowegoBox 6750

S-113 85 Stockholm

Szwedzki Bank CentralnyMalmskillnadsgatan 7 S-103 37 Stockholm
Szwedzka Agencja KonsumenckaRosenlundsgatan 9 S-118 87 Stockholm
Zjednoczone KrólestwoMinisterstwo Skarbu1 Horse Guards Road UK-London SW1 A 2HQ

CZĘŚĆ B

Ze strony Meksyku - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

MeksykUnidad de Banca, Valores y AhorroInsurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P, 01020México, D.F.
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad SocialInsurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P, 01020México, D.F.".
1 Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 45.
2 Decyzja Rady (UE) 2018/2024 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, i tymczasowego stosowania Trzeciego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 325 z 20.12.2018, s. 1).
3 Decyzja nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. (Dz.U. L 157 z 30.6.2000, s. 10).
4 Decyzja nr 3/2004 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2000 z dnia 23 marca 2000 r. (Dz.U. L 293 z 16.9.2004, s. 15).
5 Decyzja nr 2/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady zmienioną decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004. (Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 55).
6 Decyzja nr 2/2001 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 27 lutego 2001 r. wykonująca art. 6, 9, 12 ust. 2 lit. b) oraz art. 50 umowy o partnerstwie gospodarczym, koordynacji politycznej i współpracy (Dz.U. L 70 z 12.3.2001, s. 7).
7 Decyzja nr 4/2004 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2/2001 Wspólnej Rady (Dz.U. L 192 z 22.7.2005, s. 35).
8 Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004 (Dz.U. L 137 z 3.6.2009, s. 7).
9 Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 45.
* Dz.U.: proszę wstawić miejsce i datę podpisania i datę stosowania Protokołu z ST 15410/17.
10 Decyzja nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. (Dz.U. L 157 z 30.6.2000, s. 10).
11 Decyzja nr 3/2004 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2000 z dnia 23 marca 2000 r. (Dz.U. L 293 z 16.9.2004, s. 15).
12 Decyzja nr 2/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady z dnia 23 marca 2000 r. zmienioną decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004. (Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 55).
13 Jeśli deklaracja na fakturze jest sporządzona przez upoważnionego eksportera w rozumieniu art. 21 niniejszego załącznika, w tym miejscu należy umieścić numer upoważnienia zatwierdzonego eksportera. Jeśli deklaracja na fakturze nie jest sporządzona przez upoważnionego eksportera, tekst w nawiasach opuszcza się lub miejsce pozostawia się niewypełnione.
14 Należy wskazać pochodzenie produktów. Jeżeli deklaracja na fakturze odnosi się w całości lub w części do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli w rozumieniu art. 37 niniejszego załącznika, eksporter musi wyraźnie wskazać je w dokumencie, w którym sporządzana jest deklaracja, poprzez wpisanie symbolu "CM".
15 Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 45.
* Dz.U.: proszę wstawić miejsce i datę podpisania i datę stosowania Protokołu z ST 15410/17.
16 Decyzja nr 2/2001 Wspólnej Rady UE-Meksyk wykonująca art. 6, 9, 12 ust. 2 lit. b) oraz art. 50 umowy o partnerstwie gospodarczym, koordynacji politycznej i współpracy (Dz.U. L 70 z 12.3.2001, s. 7).
17 Decyzja nr 4/2004 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2/2001 Wspólnej Rady (Dz.U. L 192 z 22.7.2005, s. 35).
18 Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004 (Dz.U. L 137 z 3.6.2009, s. 7).