Dz.U.UE.L.2019.21.64

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/105
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania planu działania UE-Izrael

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję Europejską i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony 1 , wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2000 r.

(2) Zgodnie z art. 69 Układu Rada Stowarzyszenia może podejmować decyzje i formułować odpowiednie zalecenia.

(3) Rada Stowarzyszenia ma przyjąć zalecenie dotyczące przedłużenia planu działania UE-Izrael w drodze procedury pisemnej.

(4) Należy określić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii na forum Rady Stowarzyszenia, ponieważ zalecenie będzie wywierało skutki prawne.

(5) Przedłużenie obowiązywania planu działania UE-Izrael o trzy lata da Stronom możliwość kontynuowania współpracy w ciągu nadchodzących lat, w tym możliwość negocjacji priorytetów partnerstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, oparte jest na projekcie zalecenia Rady Stowarzyszenia dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca

PROJEKT

ZALECENIE RADY STOWARZYSZENIA UE-IZRAEL NR 1/2018

z dnia ...

w sprawie zatwierdzenia przedłużenia planu działania UE-Izrael

RADA STOWARZYSZENIA UE-IZRAEL,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony (zwany dalej "Układem eurośródziemnomorskim"), został podpisany w Brukseli dnia 20 listopada 1995 r. i wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2000 r.
(2) Art. 69 Układu eurośródziemnomorskiego upoważnia Radę Stowarzyszenia do podejmowania decyzji i formułowania odpowiednich zaleceń.
(3) Art. 10 regulaminu Rady Stowarzyszenia przewiduje możliwość podjęcia między sesjami decyzji lub wydania zalecenia w drodze procedury pisemnej, jeżeli obie Strony wyrażą na to zgodę.
(4) Przedłużenie obowiązywania planu działania UE-Izrael o trzy lata da Stronom możliwość kontynuowania współpracy w ciągu nadchodzących lat, w tym możliwość negocjacji priorytetów partnerstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Artykuł  1

Rada Stowarzyszenia, stanowiąc w drodze procedury pisemnej, zaleca, aby plan działania UE-Izrael został przedłużony o trzy lata od daty przyjęcia decyzji o przedłużeniu.

Artykuł  2

Niniejsze zalecenie staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Sporządzono w ...

W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Izrael

Przewodniczący

1 Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3.
2 Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3.