Dz.U.UE.L.2018.314.38

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (UE) 2018/1938
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony odnośnie do przyjęcia zalecenia w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania planu działania UE-Maroko wdrażającego szczególny status

(2013-2017)

(Dz.U.UE L z dnia 11 grudnia 2018 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony 1  (zwany dalej "układem") został podpisany w dniu 26 lutego 1996 r. i wszedł w życie w dniu 1 marca 2000 r. 2 .

(2) Zgodnie z art. 80 układu Rada Stowarzyszenia ustanowiona układem jest uprawniona do przyjmowania decyzji i może również wydawać zalecenia.

(3) Rada Stowarzyszenia przyjęła w dniu 16 grudnia 2013 r. zalecenie w sprawie planu działania UE-Maroko wdrażającego szczególny status (2013-2017) 3  (zwanego dalej "planem działania").

(4) Aby zapewnić ciągłość między planem działania i przyszłymi priorytetami partnerstwa, Rada Stowarzyszenia powinna, w drodze wymiany listów, przyjąć zalecenie w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania istniejącego planu działania.

(5) Należy ustalić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Stowarzyszenia dotyczące zalecenia w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania planu działania, gdyż zalecenie ma skutki prawne.

(6) Przedłużenie okresu obowiązywania planu działania stanowić będzie podstawę stosunków między UE a Marokiem w bieżącym roku i umożliwi prowadzenie rozmów w celu określenia kierunków i nowych priorytetów partnerstwa UE-Maroko na nadchodzące lata,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony odnośnie do przyjęcia zalecenia w sprawie przedłużenia o rok, począwszy od daty jego zakończenia, okresu obowiązywania planu działania UE-Maroko wdrażającego szczególny status (2013-2017) opiera się na projekcie zalecenia dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji i Wysokiej Przedstawiciel.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2018 r.
W imieniu Rady
G. BLÜMEL
Przewodniczący

PROJEKT

ZALECENIE RADY STOWARZYSZENIA UE-MAROKO NR 1/2018

z dnia ...

w sprawie zatwierdzenia przedłużenia o rok okresu obowiązywania planu działania UE-Maroko wdrażającego szczególny status (2013-2017)

RADA STOWARZYSZENIA UE-MAROKO,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony 4 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony ("układ") wszedł w życie dnia 1 marca 2000 r.
(2) Na podstawie art. 80 układu Rada Stowarzyszenia może przyjmować zalecenia, które uważa za przydatne do realizacji celów układu.
(3) Zgodnie z art. 90 układu strony podejmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z układu i mają zapewnić osiągnięcie celów określonych w układzie.
(4) Art. 10 regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia przewiduje możliwość przyjęcia zalecenia w okresie między sesjami, w drodze procedury pisemnej.
(5) Przedłużenie okresu obowiązywania planu działania UE-Maroko wdrażającego szczególny status (2013-2017) stanowić będzie podstawę stosunków między UE a Marokiem w bieżącym roku i umożliwi rozpoczęcie negocjacji w celu określenia kierunków i nowych priorytetów partnerstwa UE-Maroko na nadchodzące lata,

ZALECA:

Artykuł

Rada Stowarzyszenia, w drodze procedury pisemnej, zaleca przedłużenie o rok okresu obowiązywania planu działania UE-Maroko wdrażającego szczególny status (2013-2017).

Sporządzono w ... dnia ... 2018 r.

W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Maroko
Przewodniczący
1 Dz.U. L 70 z 18.3.2000, s. 2.
2 Decyzja Rady i Komisji 2000/204/WE, EWWiS z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zawarcia Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony (Dz.U. L 70 z 18.3.2000, s. 1).
3 Zalecenie Rady Stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji planu działania UE-Maroko w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa wdrażającego szczególny status (2013-2017) (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 78).
4 Dz.U. L 70 z 18.3.2000, s. 2.