Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.25.19

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/134
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte, w imieniu Unii Europejskiej, w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym 2  (zwane dalej "Porozumieniem EOG") weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, załącznika IX do tego Porozumienia, w którym zawarto postanowienia dotyczące usług finansowych.

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG.

(5) Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem być oparte na załączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie proponowanej zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG, oparte jest na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR ...

z dnia ...

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 4 , sprostowane w Dz.U L 349 z 21.12.2016, s. 8.
(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 16b (dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i pkt 31ba (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32014 R 0909: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1), sprostowanym w Dz.U. L 349 z 21.12.2016, s. 8.";

2) w pkt 29f (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

32014 R 0909: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1), sprostowanym w Dz.U. L 349 z 21.12.2016, s. 8.";

3) po pkt 31bea (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 594/2014) dodaje się punkt w brzmieniu:

"31bf. 32014 R 0909: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1), sprostowane w Dz.U. L 349 z 21.12.2016, s. 8.

Przepisy tego rozporządzenia, do celów niniejszego Porozumienia, rozumie się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) nie naruszając postanowień Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące - poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu - odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy;

b) odesłanie do »członków ESCB« lub »banków centralnych« należy rozumieć jako obejmujące - poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu - krajowe banki centralne państw EFTA;

c) Liechtenstein może zezwolić centralnym depozytom papierów wartościowych państw trzecich świadczącym już usługi, o których mowa w art. 25 ust. 2, na rzecz pośredników finansowych w Liechtensteinie lub posiadającym już oddział w Liechtensteinie, na dalsze świadczenie usług, o których mowa w art. 25 ust. 2, przez okres nieprzekraczający 5 lat od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... r. [niniejsza decyzja];

d) w art. 1 ust. 3 wyrazy »prawa Unii« zastępuje się wyrazami »Porozumienia EOG«;

e) w art. 12 ust. 3 wyrazy »unijne waluty« zastępuje się wyrazami »waluty urzędowe umawiających się Stron Porozumienia EOG«;

f) w art. 13 i w art. 14 ust. 1 akapit pierwszy po wyrazach »odpowiednie organy« dodaje się wyrazy », Urząd Nadzoru EFTA«;

g) w art. 19 ust. 3, art. 33 ust. 3, art. 49 ust. 4, art. 52 ust. 2 oraz art. 53 ust. 3 wyrazy »EUNGiPW, który« zastępuje się wyrazami »EUNGiPW. EUNGiPW lub, w stosownym przypadku, Urząd Nadzoru EFTA«;

h) w art. 24 ust. 5:

(i) w akapicie pierwszym i drugim po wyrazie »EUNGiPW« dodaje się wyrazy »oraz, w przypadkach dotyczących państwa EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii) w akapicie trzecim wyrazy »EUNGiPW, który« zastępuje się wyrazami »EUNGiPW. EUNGiPW lub, w stosownym przypadku, Urząd Nadzoru EFTA«;

i) w art. 34 ust. 8 wyrazy »unijnych zasad dotyczących konkurencji« zastępuje się wyrazami »zasad dotyczących konkurencji mających zastosowanie zgodnie z Porozumieniem EOG«;

j) w art. 38 ust. 5 wyrazy »17 września 2014 r.« zastępuje się wyrazami »wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... r. [niniejsza decyzja]«;

k) w art. 49 ust. 1 w odniesieniu do państw EFTA wyrazy »do dnia 18 grudnia 2014 r.« zastępuje się wyrazami »trzech miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... r. [niniejsza decyzja]«;

l) w art. 55:

(i) w ust. 5 i 6 wyrazy »prawa unijnego« i »prawem unijnym« zastępuje się odpowiednio wyrazami »Porozumienia EOG« i »Porozumieniem EOG«;

(ii) w ust. 6 po wyrazie »EUNGiPW« dodaje się wyrazy »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;

m) w art. 58 ust. 3 i art. 69 ust. 1 w odniesieniu do państw EFTA wyrazy »do dnia 16 grudnia 2014 r.« wyrazami »trzech miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... r. [niniejsza decyzja]«;

n) w art. 61 ust. 1 w odniesieniu do państw EFTA wyrazy »do dnia 18 września 2016 r.« zastępuje się wyrazami »w terminie roku od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... r. [niniejsza decyzja]«;

o) w art. 69 ust. 2 i 5 w odniesieniu do państw EFTA po wyrazach »wejścia w życie« dodaje się wyrazy »w EOG«;

p) w art. 76 w odniesieniu do państw EFTA:

(i) w ust. 4, 5 i 6 po wyrazach »wejście w życie« dodaje się wyrazy »decyzji Wspólnego Komitetu EOG zawierającej«;

(ii) w ust. 5 wyrazy »do dnia 13 czerwca 2017 r.« zastępuje się wyrazami »w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG zawierającej dyrektywę 2014/65/UE i rozporządzenie (UE) nr 600/2014«;

(iii) w ust. 7 wyrazy »przed dniem 3 stycznia 2017 r.« zastępuje się wyrazami »zanim akty te będą stosowane w EOG«.".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 909/2014 (sprostowanego w Dz.U. L 349 z 21.12.2016, s. 8) w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem [...] pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG

1 Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.
2 Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1).
4 Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1.
* [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.