Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.326.44

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2013 r.

DECYZJA RADY
z dnia 2 grudnia 2013 r.
określająca stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie przystąpienia Republiki Jemenu do Światowej Organizacji Handlu

(2013/715/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 6 grudnia 2013 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91, art. 100 ust. 2 i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 kwietnia 2000 r. rząd Republiki Jemenu wystąpił o przystąpienie do Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), na podstawie art. XII tego Porozumienia.

(2) W dniu 17 i 19 lipca 2000 r. powołano grupę roboczą ds. przystąpienia Republiki Jemenu w celu wypracowania porozumienia w sprawie warunków przystąpienia, które byłyby możliwe do zaakceptowania dla Republiki Jemenu oraz dla wszystkich członków WTO.

(3) Występując w imieniu Unii, Komisja wynegocjowała wiele kompleksowych zobowiązań dotyczących otwarcia rynku przez Republikę Jemenu, które uwzględniają życzenia Unii.

(4) Zobowiązania te zawarto obecnie w Protokole przystąpienia Republiki Jemenu do WTO.

(5) Przystąpienie do WTO powinno przyczynić się w sposób pozytywny i trwały do postępu reform gospodarczych i zrównoważonego rozwoju Republiki Jemenu.

(6) Z powyższych względów Protokół przystąpienia powinien zostać zatwierdzony.

(7) Zgodnie z art. XII Porozumienia ustanawiającego WTO warunki przystąpienia są uzgadniane między państwem przystępującym a WTO i zatwierdzane ze strony WTO przez konferencję ministerialną WTO.

(8) Należy ustalić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii na forum konferencji ministerialnej WTO w sprawie przystąpienia Republiki Jemenu do WTO,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowiskiem, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum konferencji ministerialnej WTO w sprawie przystąpienia Republiki Jemenu do WTO, jest zatwierdzenie przystąpienia.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady

E. GUSTAS

Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.