Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.158.49

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1104
z dnia 20 czerwca 2017 r.
stanowiąca, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na podstawie art. 15 rozporządzenia (UE) nr 20/2013 nie jest odpowiednie w odniesieniu do przywozu bananów pochodzących z Nikaragui

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów został wprowadzony na mocy Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony 2  ("umowa"), która to umowa zaczęła być stosowana tymczasowo w odniesieniu do krajów Ameryki Środkowej w 2013 r., a w odniesieniu do Nikaragui - w dniu 1 sierpnia 2013 r.

(2) Zgodnie z mechanizmem stabilizacyjnym, wprowadzonym w życie rozporządzeniem (UE) nr 20/2013, w razie przekroczenia wielkości progowej przywozu świeżych bananów (pozycja 0803 00 19 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2012 r.) z jednego z tych państw Komisja może, w trybie pilnym, o którym mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 20/2013, przyjąć akt wykonawczy, na mocy którego może ona tymczasowo zawiesić cło preferencyjne stosowane do przywozu świeżych bananów z tego państwa albo ustalić, że takie zawieszenie cła nie jest odpowiednie.

(3) Dnia 2 maja 2017 r. przywóz do Unii świeżych bananów pochodzących z Nikaragui przekroczył próg 13 500 ton określony w umowie.

(4) W tym kontekście na mocy art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 20/2013 Komisja wzięła pod uwagę wpływ omawianego przywozu na sytuację unijnego rynku bananów w celu ustalenia, czy należy zawiesić preferencyjną stawkę celną. Komisja zbadała wpływ przedmiotowego przywozu na poziom cen w Unii, stan przywozu z innych źródeł oraz ogólną stabilność unijnego rynku świeżych bananów.

(5) W momencie przekroczenia progu ustalonego na 2017 r. przywóz świeżych bananów z Nikaragui stanowił jedynie 1,0 % całkowitego przywozu do Unii świeżych bananów objętych mechanizmem stabilizacyjnym. Przywóz z Nikaragui stanowił ponadto mniej niż 1,0 % całkowitego przywozu świeżych bananów do Unii Europejskiej.

(6) Przywóz z dużych państw wywozu, z którymi Unia również zawarła umowy o wolnym handlu - a mianowicie z Kolumbii, Ekwadoru i Kostaryki - wynosił odpowiednio 26,5 %, 27,8 % i 27,1 % progów określonych dla tych państw. "Niewykorzystane" ilości w ramach mechanizmu stabilizacji (około 4,2 mln ton) są znacznie wyższe niż całkowity przywóz z Nikaragui do chwili obecnej (15 600 ton).

(7) Średnia cena importowa z Nikaragui wynosiła 513 EUR/t w pierwszych dwóch miesiącach 2017 r., czyli była o 24 % niższa niż średnie ceny przywozu świeżych bananów z innych państw do Unii.

(8) Średnia cena hurtowa bananów na rynku unijnym w kwietniu 2017 r. (1 020 EUR/t) nie zmieniła się znacznie w porównaniu ze średnią hurtową ceną żółtych bananów w poprzednich miesiącach.

(9) Na obecnym etapie nic nie wskazuje zatem, by stabilność rynku unijnego została zakłócona przez przekraczający określoną roczną wielkość progową przywóz świeżych bananów z Nikaragui ani by miało to jakikolwiek istotny wpływ na sytuację producentów unijnych.

(10) Ponadto nic nie wskazuje, by sytuacja gospodarcza w regionach najbardziej oddalonych Unii w maju 2017 r. miała ulec poważnemu pogorszeniu ani by istniało takie zagrożenie.

(11) W związku z tym zawieszenie preferencyjnego cła na przywóz bananów pochodzących z Nikaragui nie wydaje się odpowiednie na obecnym etapie.

(12) Jako że roczna wielkość progowa została przekroczona już w maju, Komisja będzie stale monitorować sytuację w tym zakresie i w stosownych przypadkach może przyjąć odpowiednie środki - mimo że łączny przywóz z Nikaragui na rynek Unii jest niewielki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na przywóz świeżych bananów sklasyfikowanych do pozycji 0803 00 19 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej i pochodzących z Nikaragui nie jest odpowiednie.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 17 z 19.1.2013, s. 13.
2 Dz.U. L 346 z 15.12.2012, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.