Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.79.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/548
z dnia 23 marca 2017 r.
ustanawiające standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego 1 , w szczególności jego art. 22 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 ustanowiono wymogi administracyjne i techniczne dotyczące budowy, instalacji, użytkowania, sprawdzania i kontrolowania tachografów stosowanych w transporcie drogowym.

(2) Art. 22 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 stanowi, że w przypadku usunięcia lub naruszenia plomby do celów naprawy lub modyfikacji pojazdu w pojeździe przechowuje się pisemne oświadczenie określające datę i godzinę naruszenia plomby oraz zawierające uzasadnienie usunięcia plomby.

(3) Rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 zobowiązuje się Komisję do opracowania standardowego formularza takiego pisemnego oświadczenia.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Drogowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Pracownik warsztatu, który usunął lub naruszył plombę tachografu w związku z naprawą lub modyfikacją pojazdu, jak określono w art. 22 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, wypełnia, podpisuje i opieczętowuje pisemne oświadczenie zawierające informacje określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Oryginał pisemnego oświadczenia przechowuje się w pojeździe, a opieczętowaną kopię pozostawia się w warsztacie, w którym plombę usunięto lub naruszono.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2017 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Pisemne oświadczenie w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu

1. Numer rejestracyjny pojazdu
2. Numer identyfikacyjny pojazdu
3. Imię i nazwisko kierowcy
4. Licencja wspólnotowa przewoźnika 2
5. Nazwa warsztatu
6. Adres warsztatu
7. Numer identyfikacyjny warsztatu
8. Imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za usunięcie plomby
9. Numer usuniętej plomby
10. Data i godzina usunięcia plomby
11. Przyczyna(-y) usunięcia
12. Uwagi

Miejsce i data

Podpis pracownika Podpis kierowcy

1 Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1.
2 Jeśli ma to zastosowanie, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72) lub z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 88).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.