Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.349.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1406/2013
z dnia 20 grudnia 2013 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") 1 ,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw 2 , w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje - zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej - kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2) Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)
Kod CNKod państw trzecich(1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00AL55,3
IL168,0
MA70,4
TN99,9
TR110,0
ZZ100,7
0707 00 05AL99,8
JO158,2
MA158,2
TR148,2
ZZ141,1
0709 93 10MA81,6
TR150,7
ZZ116,2
0805 10 20AR26,3
MA57,5
TR82,1
ZA38,0
ZZ51,0
0805 20 10MA57,2
ZZ57,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,

0805 20 90

CN35,9
IL96,0
JM133,9
MA69,9
TR74,2
ZZ82,0
0805 50 10AR102,8
TR63,2
ZZ83,0
0808 10 80CN77,6
MK33,9
US125,2
ZZ78,9
0808 30 90TR124,7
US150,9
ZZ137,8
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod "ZZ" odpowiada "innym pochodzeniom".
1 Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
2 Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.