Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.244.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1515/2005
z dnia 19 września 2005 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 września 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 września 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

ZAŁĄCZNIK 

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich(1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00052 39,4
096 19,5
204 49,2
999 36,0
0707 00 05052 89,6
096 81,9
999 85,8
0709 90 70052 61,5
999 61,5
0805 50 10388 66,1
524 60,9
528 61,4
999 62,8
0806 10 10052 81,4
212105,3
220193,2
624133,0
999128,2
0808 10 80388 80,9
400 82,7
508 34,6
512 52,3
528 22,9
720 37,8
800136,7
804 68,1
999 64,5
0808 20 50052 93,0
388 68,1
528 37,0
720 84,9
800143,7
999 85,3
0809 30 10,

0809 30 90

052 91,9
624108,8
999100,4
0809 40 05052 77,7
066 72,0
098 65,3
388 18,0
508 24,5
624125,8
999 63,9
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE)

nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod "999"

odpowiada "innym pochodzeniom".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.