Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.23.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 75/2009
z dnia 26 stycznia 2009 r.
ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw(2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U.L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich(1)Standardowa stawka celna w przywozie
0702 00 00IL138,6
JO78,3
MA48,4
TN134,4
TR93,7
ZZ98,7
0707 00 05JO155,5
MA116,0
TR150,2
ZZ140,6
0709 90 70MA175,5
TR120,8
ZZ148,2
0709 90 80EG88,5
ZZ88,5
0805 10 20EG49,4
IL56,4
MA64,4
TN44,2
TR63,3
ZZ55,5
0805 20 10MA95,9
TR54,0
ZZ75,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,CN63,6
0805 20 90EG88,5
IL75,7
JM52,8
PK76,2
TR59,5
ZZ69,4
0805 50 10EG48,1
MA67,1
TR61,7
ZZ59,0
0808 10 80CA84,4
CN71,6
MK32,6
US104,7
ZZ73,3
0808 20 50CN35,7
TR99,0
US110,5
ZZ81,7
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod "ZZ" odpowiada "innym pochodzeniom".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.