Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.15.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/67
z dnia 16 stycznia 2019 r.
wprowadzające środki ochronne wobec przywozu ryżu siewnego indyjskiego pochodzącego z Kambodży i Mjanmy/Birmy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 1 , w szczególności jego art. 26,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Wszczęcie postępowania

(1) W dniu 16 lutego 2018 r. na podstawie art. 22 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 (zwanego dalej "rozporządzeniem GSP") Komisja otrzymała wniosek od Włoch. We wniosku postulowano wprowadzenie środków ochronnych dotyczących ryżu siewnego indyjskiego pochodzącego z Kambodży i Mjanmy/Birmy. Inne państwa członkowskie Unii produkujące ryż, tj. Hiszpania, Francja, Portugalia, Grecja, Rumunia, Bułgaria i Węgry, poparły wniosek złożony przez Włochy.

(2) Po ustaleniu, że wniosek zawiera wystarczające dowody potwierdzające, iż ryż siewny indyjski pochodzący z Mjanmy/Birmy i Kambodży przywożony jest w ilościach i po cenach powodujących poważne problemy dla przemysłu Unii, w dniu 16 marca 2018 r. po powiadomieniu państw członkowskich Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie środków ochronnych 2 .

(3) W celu uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia dogłębnej oceny Komisja powiadomiła znanych producentów ("podmioty poddające ryż bieleniu") produktów podobnych lub produktów bezpośrednio konkurujących w Unii i ich stowarzyszenia oraz znane eksportujące podmioty poddające ryż bieleniu i ich federacje, w tym ich rządy, i wezwała ich do udziału w dochodzeniu.

1.2. Kontrola wyrywkowa

(4) Ze względu na dużą liczbę producentów unijnych, eksportujących podmiotów poddających ryż bieleniu i importerów uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja podjęła decyzję o objęciu dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczonej liczby unijnych podmiotów poddających ryż bieleniu. Na podstawie art. 11 ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1083/2013 3  Komisja oparła swoje dochodzenie na doborze reprezentatywnej próby.

(5) W zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia Komisja ogłosiła, że wstępnie wybrała próbę unijnych podmiotów poddających ryż bieleniu na podstawie największej reprezentatywnej wielkości produkcji produktu podobnego, jednocześnie zapewniając odpowiedni zasięg geograficzny. Mimo że ryż jest uprawiany w ośmiu państwach członkowskich, produkcja koncentruje się przede wszystkim we Włoszech i Hiszpanii: te dwa państwa odpowiadają za 80 % całkowitej produkcji ryżu w Unii (około 50 % we Włoszech i 30 % w Hiszpanii), a zatem są reprezentatywne dla przemysłu Unii. Na tej podstawie Komisja uznała przesłanie kwestionariuszy trzem włoskim podmiotom poddającym ryż bieleniu i jednemu hiszpańskiemu podmiotowi poddającemu ryż bieleniu za uzasadnione.

(6) Jedna strona wyraziła wątpliwość co do reprezentatywności próby. Strona ta zwróciła się do Komisji o potwierdzenie, za jaką część produkcji odpowiadają podmioty poddające ryż bieleniu włączone do próby w porównaniu z całkowitą produkcją unijną oraz stopnia, w jakim ich sytuacja uległa zmianie w stosunku do przemysłu Unii. Jak wyjaśniono w motywie 5, dobór próby oparto na największej reprezentatywnej wielkości produkcji, którą można odpowiednio zbadać w dostępnym czasie. Trzy włoskie podmioty poddające ryż bieleniu, które zostały włączone do próby, odpowiadały za 50 % włoskiej produkcji w roku gospodarczym 2016/2017, a hiszpański podmiot poddający ryż bieleniu, który został włączony do próby, odpowiadał za 17 % hiszpańskiej produkcji w tym samym roku. Wspólnie podmioty poddające ryż bieleniu włączone do próby odpowiadały za 26 % całkowitej produkcji unijnej. Ponadto w okresie objętym dochodzeniem, tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., produkcja przedsiębiorstw włączonych do próby uległa zmianie w podobnym stopniu co produkcja w całym przemyśle. W przypadku producentów włączonych do próby produkcja spadła o 36 %, a w przypadku całego przemysłu Unii - o 38 %. Potwierdza to wniosek, że próba jest rzeczywiście reprezentatywna.

(7) Kwestionariusze przesłano również niektórym plantatorom ("rolnicy"), jednak biorąc pod uwagę silną fragmentację sektora (około 4 000), daje to jedynie bardzo ograniczony obraz sytuacji 4 .

(8) Jeżeli chodzi o dobór eksporterów, Komisja otrzymała łącznie 13 odpowiedzi odnośnie do udziału w kontroli wyrywkowej od eksportujących podmiotów poddających ryż bieleniu pochodzących z Kambodży i 15 odpowiedzi od eksportujących podmiotów poddających ryż bieleniu pochodzących z Mjanmy/Birmy. W związku z tym konieczne było przeprowadzenie kontroli wyrywkowej i wszystkie strony zostały o tym stosownie powiadomione. Na podstawie informacji otrzymanych od eksportujących podmiotów poddających ryż bieleniu Komisja początkowo wybrała próbę obejmującą trzech eksporterów w Kambodży i trzech eksporterów w Mjanmie/Birmie. Wybrano ich w oparciu o kryterium największej wielkości wywozu do Unii. W następstwie dalszej oceny i uwag otrzymanych przez Federację Przemysłu Ryżowego Kambodży dwaj eksporterzy z Kambodży nie byli jednak w stanie współpracować i w związku z tym zostali zastąpieni. Wyłącznie jedno przedsiębiorstwo ostatecznie udzieliło odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Jeżeli chodzi o Mjanmę/Birmę, wszystkie trzy wybrane przedsiębiorstwa ostatecznie udzieliły odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(9) W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia zgłosiło się czterech importerów niepowiązanych. Ze względu na ograniczoną liczbę współpracujących importerów, nie uznano kontroli wyrywkowej za konieczną. Komisja przesłała kwestionariusz wszystkim czterem przedsiębiorstwom, jednak nie wszystkie z nich udzieliły kompletnych odpowiedzi.

1.3. Wizyty weryfikacyjne

(10) Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie informacje, które uznała za niezbędne do celów dochodzenia. Wizyty weryfikacyjne na podstawie art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1083/2013 przeprowadzono na terenie następujących przedsiębiorstw:

a) Podmioty poddające ryż bieleniu:

- Riso Scotti S.p.a. i przedsiębiorstwo powiązane (Riso Scotti Danubio), Włochy,

- Curti S.r.l. i przedsiębiorstwo powiązane (Riso Ticino Soc. Coop.), Włochy,

- Riso Viazzo S.r.l., Włochy,

- Herba Ricemills S.L., Hiszpania.

b) Stowarzyszenia:

- Ente Nazionale Risi (Enterisi), Włochy.

1.4. Okres objęty dochodzeniem

(11) Dochodzeniem objęto ostatnie pięć lat gospodarczych, tj. okres od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ("okres objęty dochodzeniem").

1.5. Ujawnianie informacji

(12) Po ujawnieniu informacji Komisja otrzymała osiem oświadczeń pisemnych, w tym oświadczenia pisemne z Włoch i Hiszpanii. Komisja otrzymała również oświadczenia pisemne od trzech przedsiębiorstw i jednego stowarzyszenia, które nie były zainteresowanymi stronami. Mimo że strony te nie zostały zarejestrowane jako zainteresowane strony, ich uwagi zostały w dużej mierze uwzględnione i rozpatrzone we wnioskach Komisji, ponieważ odnosiły się przede wszystkim do uwag zgłoszonych przez zarejestrowane zainteresowane strony.

2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM ORAZ PRODUKT PODOBNY LUB BEZPOŚREDNIO KONKURUJĄCY

2.1. Produkt objęty postępowaniem

(13) Produkt objęty postepowaniem to ryż siewny indyjski półbielony i bielony pochodzący z Kambodży i Mjanmy/Birmy, które to państwa na mocy rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych ("rozporządzenie GSP") korzystają ze zwolnienia z opłat celnych, obecnie objęty kodami CN 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 i 1006 30 98.

(14) Produkt objęty postępowaniem jest przywożony do Unii albo luzem w celu dalszego przetworzenia (bielenia, oczyszczania i pakowania), albo w małych workach o masie do 5 kg lub 5-20 kg, które sprzedawcy detaliczni mogą sprzedać bezpośrednio bez dalszego przetwarzania.

2.2. Produkt podobny lub bezpośrednio konkurujący

(15) Ryż siewny indyjski i ryż siewny japoński to dwie główne odmiany ryżu. Pierwsza odmiana to ryż długoziarnisty, który pozostaje sypki po ugotowaniu. Druga odmiana, ryż siewny japoński, jest raczej odmianą okrągłoziarnistą. Ryż skleja się i jest wykorzystywany do potraw, takich jak paella lub risotto.

(16) Gdy ryż jest zbierany, posiada łuskę nasiona i jest nazywany "ryżem niełuskanym". Po zbiorach ryż jest poddawany szeregom procesów bielenia. "Ryż łuskany" to ryż, z którego usunięto łuskę nasiona. Dalsze bielenie jest niezbędne, aby uzyskać "ryż półbielony" lub "ryż bielony".

(17) W ramach oceny Komisja ustaliła, że ryż siewny indyjski bielony lub półbielony produkowany w Unii jest produktem podobnym lub bezpośrednio konkurującym z produktem objętym postępowaniem.

(18) Zarówno ryż siewny indyjski bielony lub półbielony produkowany w Unii, jak i ten przywożony rzeczywiście ma takie same podstawowe cechy fizyczne, techniczne i chemiczne. Oba produkty mają te same zastosowania i są sprzedawane za pośrednictwem podobnych lub identycznych kanałów sprzedaży temu samemu rodzajowi klientów. Klienci ci są albo sprzedawcami detalicznymi, albo podmiotami przetwarzającymi w Unii.

2.3. Uwagi zgłoszone przez strony

(19) Po ujawnianiu informacji kilka zainteresowanych stron 5  stwierdziło, że aromatyczny ryż siewny indyjski należy wykluczyć z zakresu dochodzenia, ponieważ ma on odmienne cechy niż inne odmiany ryżu siewnego indyjskiego i nie konkuruje z ryżem produkowanym w Unii. Strony stwierdziły również, że od 2017 r. ryż aromatyczny klasyfikuje się do innego kodu CN, co dodatkowo potwierdza wnioski, że ta odmiana ryżu jest inna od pozostałych.

(20) Przede wszystkim i jak potwierdziły różne zainteresowane strony, ryż siewny indyjski obejmuje szeroki zakres szczególnych odmian i gatunków ryżu, w tym ryż zapachowy i aromatyczny. Nawet w przypadku, gdy istnieją nieznaczne różnice między tymi wszystkimi odmianami, np. w smaku i strukturze, wszystkie mają jednak te same podstawowe cechy fizyczne, techniczne i chemiczne.

(21) Ponadto wszystkie te różne odmiany mają to samo końcowe zastosowanie, są bielone przez te same podmioty poddające ryż bieleniu i sprzedawane za pośrednictwem tych samych kanałów sprzedaży oraz konkurują ze sobą. Fakt, że od 2017 r. istnieje specjalny kod CN dla ryżu aromatycznego jest nieistotny, ponieważ - jak wspomniano w zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia - kody CN podaje się jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią decydującego czynnika służącego definiowaniu produktu w ramach dochodzenia w sprawie ochrony handlu. W związku z powyższym argumenty te zostały odrzucone.

3. ISTNIENIE POWAŻNYCH TRUDNOŚCI

3.1. Definicja przemysłu Unii

(22) Zgodnie z rozporządzeniem GSP właściwy przemysł powinien składać się z podmiotów poddających ryż bieleniu, który to ryż jest produktem podobnym lub bezpośrednio konkurującym. W tym przypadku Komisja twierdzi, że przemysł Unii składa się z podmiotów poddających ryż bieleniu. Podmioty poddające ryż bieleniu przetwarzają ryż uprawiany/produkowany w Unii, który bezpośrednio konkuruje z ryżem siewnym indyjskim bielonym lub półbielonym wywożonym z Mjanmy/Birmy i Kambodży.

(23) Włochy w swoim wniosku twierdziły, że biorąc pod uwagę ścisłą współzależność między rolnikami i podmiotami przeprowadzającymi proces bielenia, do celów oceny szkody należy zbadać zarówno rolników, jak i podmioty poddające ryż bieleniu. Mimo że przywóz ryżu z Kambodży i Mjanmy/Birmy może wywierać silny wpływ na sytuację rolników, należy ich uznać raczej za dostawcę surowca, a nie za podmiot poddający bieleniu produkt podobny lub bezpośrednio konkurujący.

3.2. Konsumpcja w Unii

(24) Poziom konsumpcji ryżu siewnego indyjskiego w Unii ustalono na podstawie danych zgromadzonych przez Komisję od państw członkowskich i danych statystycznych dotyczących przywozu dostępnych za pośrednictwem Eurostatu 6 .

(25) Konsumpcja w Unii kształtowała się następująco:

2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Całkowita konsumpcja w Unii (w tonach)1 061 7931 146 7011 090 6621 040 969993 184
Indeks (2012/13 = 100)1001081039894
Źródło: Dane opracowane przez Komisję na podstawie danych otrzymanych od państw członkowskich i Eurostatu - ekwiwalent bielonego ryżu siewnego indyjskiego.

(26) W okresie objętym dochodzeniem poziom konsumpcji ryżu siewnego indyjskiego w Unii spadł o 6 %. Najwyższy poziom konsumpcji osiągnięto w roku gospodarczym 2013/2014 (+ 8 %), co zbiegło się z istotnym wzrostem przywozu ryżu siewnego indyjskiego z Kambodży i Mjanmy/Birmy, który doprowadził do nasycenia rynku. W kolejnych latach gospodarczych konsumpcja wykazywała tendencję spadkową.

3.3. Zmiany w przywozie

(27) Przywóz do Unii produktu objętego postępowaniem z Kambodży i Mjanmy/Birmy kształtował się następująco:

2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Kambodżatony163 337228 878251 666299 740249 320
Indeks100140154184153
Mjanma/Birmatony2 07528 85652 68036 08862 683
Indeks1001 3912 5391 7393 021
Łącznietony165 412257 734304 346335 828312 003
Indeks100156184203189
Źródło: Dane statystyczne Eurostatu [ryż półbielony przeliczono na ekwiwalent ryżu bielonego. Do celów przeliczenia ilości dotyczących różnych etapów przetworzenia ryżu (ryż niełuskany, łuskany, półbielony lub bielony) przelicznik został ustalony przez Komisję w rozporządzeniu (WE) nr 1312/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. ustalającym przeliczniki, koszty przetwarzania oraz wartość produktów ubocznych ryżu na różnych etapach przetworzenia (Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 56). Na przykład przelicznik łuskanego ryżu siewnego indyjskiego na bielony ryż siewny indyjski wynosi 0,69. Ma on zastosowanie zarówno do przywozu, jak i ryżu produkowanego w Unii] oraz dane opracowane przez Komisję na podstawie danych otrzymanych od państw członkowskich.

(28) Wielkość przywozu z Kambodży wzrosła z 163 000 ton do 249 000 ton. Wielkość ta rosła znacząco do roku gospodarczego 2015/2016 i następnie nieznacznie zmalała, co zbiegło się ze spadkiem konsumpcji w roku gospodarczym 2016/2017. Pomimo spadku przywóz pozostał o 50 % wyższy niż w roku gospodarczym 2012/2013. Pod koniec okresu objętego dochodzeniem Kambodża odpowiadała za 25 % łącznego przywozu.

(29) Jeżeli chodzi o przywóz z Mjanmy/Birmy, w okresie objętym dochodzeniem również znacznie wzrósł - z 2 000 ton do 62 000 ton. W porównaniu z Kambodżą pozostał jednak na niższym poziomie. Pod koniec okresu objętego dochodzeniem przywóz z Mjanmy/Birmy stanowił 6,3 % łącznego przywozu ryżu do Unii (por. tabela dotycząca udziału w rynku, poniżej).

(30) Pod względem udziałów w rynku przywóz kształtował się następująco:

2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Udział Kambodży w rynku (%)15,420,023,128,825,1
Udział Mjanmy/Birmy w rynku (%)0,22,54,83,56,3
Łącznie15,622,527,932,331,4
Źródło: Eurostat i dane opracowane przez Komisję na podstawie danych otrzymanych od państw członkowskich wyrażone jako ekwiwalent ryżu bielonego.

(31) Kambodża znacząco zwiększyła swój udział w rynku z 15,4 % do 25,1 %, natomiast udział w rynku w przypadku Mjanmy/Birmy wrósł z 0,2 % do 6,3 %.

(32) Zmiany cen były zgodne z następującymi tendencjami:

2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Cena importowa z Kambodży (EUR/t)588,4512,8562,6547,4552,2
Indeks (2012/13 = 100)10087969394
Cena importowa z Mjanmy/Birmy (EUR/t)420,0366,5414,7410,1405,4
Indeks (2012/13 = 100)10087999897
Średnia ważona586,3496,2536,7532,6523,1
Indeks (2012/13 = 100)10085929189
Źródło: Eurostat.

(33) Ogólnie w przypadku cen importowych z Kambodży odnotowano spadek o 6 %, natomiast w przypadku ceny importowej z Mjanmy/Birmy - spadek o 3 %. Pomimo ograniczonego spadku cen przywozu z Kambodży i Mjanmy/Birmy, na podstawie porównania średniej ceny importowej z jednostkową ceną sprzedaży w przemyśle Unii (zob. motyw 64), (na podstawie danych Eurostatu) ustalono, że ceny przywozu z Kambodży i Mjanmy/Birmy znacznie podcinały ceny unijne - odpowiednio o 22 % i 43 %.

(34) Po ujawnieniu informacji Ministerstwo Handlu Kambodży (zwane dalej "Kambodżą") wyraziło wątpliwości co do metody zastosowanej przez Komisję w celu obliczenia marginesów podcięcia cenowego. Ministerstwo utrzymywało, że przy obliczaniu ceny eksportowej z Kambodży nie dodano kosztów ponoszonych po przywozie oraz że podcięcie cenowe ustalono na podstawie porównania średnich cen bez uwzględnienia poszczególnych poziomów handlu. Kambodża wyraziła również wątpliwości co do wykorzystania do celów ustalenia szkody danych przekazanych przez współpracujących eksporterów.

(35) W świetle argumentów przedstawionych po ujawnieniu informacji Komisja podjęła decyzję o dokonaniu przeglądu swoich obliczeń dotyczących podcięcia cenowego, aby uwzględnić koszty ponoszone po przywozie lub koszty transportu, odzwierciedlić różnice w poziomie handlu mające wpływ na porównywalność cen oraz w możliwie największym stopniu wykorzystać dane przekazane przez współpracujących eksporterów.

(36) W celu zapewnienia obiektywnego porównania Komisja podjęła decyzję o skorygowaniu cen importowych, jak postulowała Kambodża, uwzględniając koszty ponoszone po przywozie. Z drugiej strony Komisja uznała, że należy skorygować również ceny przemysłu Unii, aby uwzględnić koszty transportu ryżu z Europy Południowej (w tym przypadku Włoch i Hiszpanii) do Europy Północnej, ponieważ konkurencja w zakresie półbielonego i bielonego ryżu siewnego indyjskiego ma miejsce głównie w Europie Północnej. Na podstawie dostępnych informacji (danych uzyskanych w ramach poprzedniego dochodzenia dotyczącego innego produktu spożywczego, tj. satsumy) Komisja oszacowała, że koszty ponoszone po przywozie wynoszą około 2 % ceny importowej, a koszty transportu do Unii oszacowano na 49 EUR za tonę na podstawie informacji zawartych w skardze i zweryfikowanych w trakcie dochodzenia na miejscu.

(37) Ponadto, aby odzwierciedlić różnice w poziomach handlu, Komisja dokonała porównania cen między sprzedażą ryżu bielonego luzem i sprzedażą w małych opakowaniach. Należy zauważyć, że zgodnie z danymi statystycznymi wynikającymi z kodów CN Kambodża dokonuje wywozu ryżu luzem i w małych opakowaniach, natomiast Mjanma/Birma dokonuje wywozu ryżu niemal wyłącznie luzem.

(38) Ponadto podjęto decyzję o ustaleniu ceny eksportowej na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów eksportujących. W przypadku Kambodży, ponieważ tylko jeden kambodżański eksporter udzielił odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, wykonanie próby nie powiodło się. Z uwagi na fakt, że współpracujący eksporter odpowiada jedynie za bardzo małą część przywozu z Kambodży, Komisja musiała wykorzystać najlepsze dostępne fakty na podstawie art. 13 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1083/2013. W związku z tym w przypadku Kambodży wykorzystano ceny podane przez Eurostat. Jeżeli chodzi o Mjanmę/Birmę, wykorzystano ceny z odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(39) Na podstawie powyższych faktów Komisja stwierdziła, że podcięcie cenowe dotyczące sprzedaży luzem wynosi 13 % w przypadku Kambodży i 43 % w przypadku Mjanmy/Birmy. Jeżeli chodzi o porównanie cen ryżu pakowanego, ustalone podcięcie cenowe w przypadku Kambodży wyniosło 14 %.

(40) W związku z tym różnica w cenie między ryżem przywożonym i produkowanym w Unii jest istotna, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że ryż co do zasady jest produktem wrażliwym cenowo. Zasadniczo konsumenci nie rozróżniają poszczególnych miejsc pochodzenia.

(41) Kambodża stwierdziła również, że ustalenie przez Komisję poważnych trudności opierało się na łącznej ocenie wielkości i efektu cenowego ryżu przywożonego z Kambodży i Mjanmy/Birmy. Stwierdzenie to zostaje jednak odrzucone, ponieważ w powyższej analizie wyraźnie rozróżniono sytuację między Kambodżą i Mjanmą/Birmą.

(42) Podsumowując, w okresie objętym dochodzeniem przywóz z Kambodży i Mjanmy/Birmy znacznie wzrósł w ujęciu bezwzględnym, jak również pod względem udziału w rynku. Nawet jeżeli łączna wielkość przywozu nieznacznie spadła w roku gospodarczym 2016/2017, ogólnie pozostała znacznie wyższa niż na początku okresu objętego dochodzeniem. Ponadto łączna średnia ważona cena importowa obu państw spadła w okresie objętym dochodzeniem i znacznie podcięła ceny unijne.

3.4. Sytuacja gospodarcza przemysłu Unii

3.4.1. Uwagi ogólne

(43) Na podstawie art. 23 rozporządzenia GSP należy uznać, że poważne trudności występują, jeżeli sytuacja gospodarcza lub finansowa unijnych podmiotów poddających ryż bieleniu ulega pogorszeniu. Analizując, czy występują takie poważne trudności, Komisja powinna wziąć pod uwagę czynniki wymienione w art. 23 dotyczące unijnych podmiotów poddających ryż bieleniu, o ile informacje takie są dostępne.

(44) Jak wspomniano w motywie 5, Komisja przeprowadziła kontrolę wyrywkową w celu ustalenia poważnych trudności doznawanych przez przemysł Unii. Na potrzeby ustalenia szkody przemysłu Unii Komisja dokonała rozróżnienia na makroekonomiczne i mikroekonomiczne wskaźniki szkody.

(45) Komisja oceniła wskaźniki makroekonomiczne (udział w rynku, produkcję i zapasy - przywóz przeanalizowano powyżej), opierając się na ogólnych danych rynkowych gromadzonych co miesiąc na podstawie produkcji ryżu przeliczonej na ekwiwalent ryżu bielonego. Wiarygodne dane na temat upadłości i zatrudnienia dotyczące przemysłu Unii są niedostępne, w związku z czym nie można ich uwzględnić w analizie.

(46) Komisja oceniła wskaźniki mikroekonomiczne (ceny i rentowność) na podstawie zweryfikowanych danych na poziomie próby. Z uwagi na brak danych na poziomie makroekonomicznym moce produkcyjne również przeanalizowano na poziomie próby.

3.4.2. Wskaźniki makroekonomiczne

(47) Udział przemysłu Unii w rynku w okresie objętym dochodzeniem kształtował się następująco:

2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Udziały w rynku (%)61,454,846,740,539,3
Indeks (2012/13 = 100)100101806662
Źródło: Dane opracowane przez Komisję na podstawie danych otrzymanych od państw członkowskich.

(48) Udziały w rynku również znacznie spadły z 61 % do 39 %, co oznacza spadek o ponad 20 punktów procentowych.

(49) Produkcja ryżu siewnego indyjskiego przez przemysł Unii w okresie objętym dochodzeniem wykazywała następującą znaczną tendencją spadkową:

2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Wielkość produkcji (w tonach)685 183692 740547 908449 313423 962
Indeks (2012/13 = 100)100101806662
Źródło: Dane opracowane przez Komisję na podstawie danych otrzymanych od państw członkowskich.

(50) Produkcja spadła o niemal 40 % z 685 000 ton do 424 000 ton.

(51) W okresie objętym dochodzeniem zapasy bielonego ryżu w Unii wzrosły o 4 % z 255 000 ton do 265 000 ton. Początkowo wzrosły o 11 %, a następnie nieznacznie spadły.

(52) Po ujawnieniu informacji Kambodża stwierdziła, że dane dotyczące produkcji unijnej są błędne, ponieważ dane te pomniejszone o dane sprzedażowe nie odpowiadają stanowi zapasów na koniec okresu sprawozdawczego, jak odnotowano poniżej. Rzeczywiście Komisja przedstawiła jedynie częściowe obliczenie, ponieważ dane nie odzwierciedlają stanu zapasów na początku okresu sprawozdawczego, wykorzystania ryżu jako materiału siewnego itp. Obliczenie jest jednak zgodne z wykorzystywanym przez Komisję bilansem (por. motyw 24).

2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (w tonach)255 301280 507283 126272 136264 766
Indeks (2012/13 = 100)100110111107104
Źródło: Dane opracowane przez Komisję na podstawie danych otrzymanych od państw członkowskich.

(53) Z uwagi na brak danych na poziomie makroekonomicznym dotyczących mocy produkcyjnych, Komisja zbadała te dane na poziomie próby. Obszar przeznaczony na uprawę ryżu siewnego indyjskiego w Unii stanowi jednak dość dobry wskaźnik dostępności ryżu siewnego indyjskiego dla podmiotów poddających ryż bieleniu, a tym samym ich potencjalnego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych. Obszar ten ogólnie wykazał spadek o 37 % w okresie objętym dochodzeniem i kształtował się następująco:

2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Obszar (w hektarach)145 781145 783124 270101 86591 685
Indeks (2012/13 = 100)100100857063
Źródło: Dane opracowane przez Komisję na podstawie danych otrzymanych od państw członkowskich.

3.4.3. Wskaźniki mikroekonomiczne

(54) Z odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez unijne podmioty poddające ryż bieleniu wynika, że ceny i rentowność kształtowały się następująco:

2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Cena (EUR/t)667,3649,5693,3728,3711,5
Indeks (2012/13 = 100)10097104109107
Rentowność (%)1,40,11,54,31,2
Indeks (2012/13 = 100)100810731288
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. (Dane przekazane przez podmioty poddające ryż bieleniu opierają się na latach kalendarzowych, a nie na latach gospodarczych. Biorąc pod uwagę fakt, że okresy te w znacznym stopniu się ze sobą pokrywają, tendencje pozostają jednak reprezentatywne dla okresu objętego dochodzeniem).

(55) W okresie objętym dochodzeniem ceny jednostkowe u podmiotów poddających ryż bieleniu włączonych do próby wzrosły o 7 %. W oparciu o wyniki weryfikacji przeprowadzonych przez Komisję wydaje się, że biorąc pod uwagę rosnącą presję wywieraną przez niskie ceny przywozu, unijne podmioty poddające ryż bieleniu włączone do próby podjęły decyzję, aby w miarę możliwości skoncentrować swoją sprzedaż na mniejszych wielkościach półbielonego i bielonego ryżu siewnego indyjskiego i skupić się na produktach markowych, a nie na sprzedaży dystrybutorom pod własną marką.

(56) Dzięki zmianie swojego początkowego asortymentu unijne podmioty poddające ryż bieleniu miały zatem możliwość utrzymania stabilnego poziomu rentowności kosztem ich udziału w rynku, który drastycznie spadł. Możliwe, że ta zmiana asortymentu była pomocna, w szczególności w roku gospodarczym 2015/2016 (gdy rentowność wręcz się zwiększyła), ale w roku gospodarczym 2016/2017 poziomy zysku ponownie spadły. W sytuacji, w której stwierdzono, że ceny importowe znacznie podcięły ceny unijne w roku gospodarczym 2016/2017 (odpowiednio o 22 % i 43 %) strategia ta może stanowić jedynie krótkoterminowe rozwiązanie. W przyszłości podmioty poddające ryż bieleniu będą musiały zmierzyć się z rosnącą presją wynikającą z niskich cen importowych. W istocie Kambodża już częściowo przeszła ze sprzedaży luzem na sprzedaż produktów w małych opakowaniach sprzedawanych na poziomie detalicznym. Ten kanał sprzedaży jest bardziej rentowny niż sprzedaż luzem i prawdopodobnie Kambodża będzie w coraz większym stopniu prowadzić sprzedaż i konkurować z przemysłem Unii na tym poziomie, w tym na rynkach niszowych.

(57) Jeżeli chodzi o rentowność, pozostała ona na stosunkowo stabilnym - ale niskim - poziomie, ponieważ wzrost ceny mógł skompensować spadek ilości. Ponadto rentowność na poziomie 1 %-2 % jest dużo niższa niż 6 %, które uznaje się za odpowiedni poziom rentowności konieczny do pokrycia pełnych kosztów i inwestycji, badań i rozwoju (R&D) oraz innowacji.

(58) Po ujawnieniu informacji jedna ze stron zwróciła się o udzielenie dalszych informacji na temat 6 %, o których mowa w akapicie powyżej. Wraz z modernizacją unijnych instrumentów ochrony handlu w 2018 r. w odnośnych przepisach określono, że przy obliczaniu marginesu szkody spodziewany poziom zysku w normalnych warunkach konkurencji nie może być niższy niż 6 % 7 . Ta wartość odniesienia wykorzystywana w dochodzeniach w sprawie ochrony handlu jest również istotna dla dochodzeń w sprawie środków ochronnych. Wyjaśnia to powód, dla którego Komisja wykorzystała tę wartość odniesienia również w omawianym przypadku.

(59) Moce produkcyjne przemysłu Unii w przypadku produktów podobnych, tj. ryżu siewnego indyjskiego, są trudne do ocenienia, ponieważ przemysł przetwórczy może wykorzystać swoje moce do bielenia zarówno ryżu siewnego indyjskiego, jak i ryżu siewnego japońskiego, niezależnie od tego, czy jest on przywożony, czy uprawiany w Unii. Ponadto nie są dostępne dane makro (zob. powyżej). Z próby wynika, że poziom wykorzystania mocy produkcyjnych spadł z 22 % do 14 %, jak przedstawiono poniżej. Natomiast te wartości procentowe mogą się wydawać stosunkowo niskie, ponieważ opierają się na porównaniu produkcji produktu podobnego (ryżu siewnego indyjskiego) z mocami produkcyjnymi dostępnymi dla wszystkich odmian ryżu.

2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych (%)22,121,119,013,014,0
Indeks (2012/13 = 100)10096865964
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

3.4.4. Wniosek

(60) Podsumowując, pod względem gospodarczym sytuacja przemysłu Unii uległa pogorszeniu. Przywóz z Kambodży i Mjanmy/Birmy znacząco wzrósł w ujęciu bezwzględnym, natomiast przemysł Unii stracił około 6 % udziału w rynku na rzecz Mjanmy/Birmy i 10 % na rzecz Kambodży. Przemysł Unii doświadczył również istotnego podcięcia cenowego na poziomie 22 % i 43 %. Produkcja w Unii spadła o dalsze 38 %. W związku z tym trudności gospodarcze w okresie objętym dochodzeniem wystąpiły głównie w odniesieniu do wielkości. Unijne podmioty poddające ryż bieleniu podjęły decyzję, aby nie obniżać poziomu ceny pomimo konkurencji ze strony przywozu po niskich cenach i utrzymały określony poziom zysku. Unijne podmioty poddające ryż bieleniu istotnie podjęły decyzję, aby w miarę możliwości zmienić asortyment i skoncentrować się na segmentach niszowych i produktach markowych w celu utrzymania poziomu zysku pomimo spadku sprzedaży i wielkości produkcji. Jest to jednak rozwiązanie wyłącznie tymczasowe, ponieważ przywóz z Kambodży i Mjanmy/Birmy przestawił się już, chociaż w ograniczonym zakresie, ze sprzedaży luzem na sprzedaż w małych opakowaniach, konkurując z przemysłem Unii również na poziomie detalicznym. Oczekuje się, że oba państwa zwiększą swój przywóz po niskich cenach w ramach tego bardziej rentownego kanału sprzedaży, jak również poziom konkurencji w zakresie rynków niszowych i produktów markowych, co będzie miało negatywne skutki również dla sytuacji finansowej przemysłu Unii.

4. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

(61) Opierając się na poniższych faktach, Komisja ustaliła, że istnieje związek przyczynowy między wielkością przywozu produktu objętego postępowaniem, z jednej strony, a poważnymi trudnościami unijnych podmiotów poddających ryż bieleniu, z drugiej strony. Komisja zbadała również, czy poważnych trudności nie można przypisać czynnikom innym niż przywóz i ceny.

4.1. Skutki przywozu z Kambodży i Mjanmy/Birmy

(62) Wykres poniżej pokazuje wyraźną zbieżność w czasie między przywozem z Kambodży i Mjanmy/Birmy a sytuacją przemysłu Unii, co potwierdza znaczna utrata udziałów w rynku powodująca poważne trudności dla unijnych podmiotów poddających ryż bieleniu.

grafika

(63) Komisja uważa, że przywóz z Kambodży i Mjanmy/Birmy spowodował poważne trudności również w ujęciu odrębnym. Rzeczywiście przywóz z obu państw - Kambodży i Mjanmy/Birmy - wzrósł w ujęciu odrębnym zarówno pod względem wielkości bezwzględnej (odpowiednio o 53 % i ponad 2 000 %), jak i pod względem udziałów w rynku (odpowiednio o 9,7 i 6,1 punktu procentowego). Ponadto zarówno przywóz z Kambodży, jak i Mjanmy/Birmy w ujęciu odrębnym podcinał ceny unijne (odpowiednio o około 22 % i 43 %). W związku z tym można wyciągnąć wniosek, że przywóz zarówno z Kambodży, jak i Mjanmy/Birmy również spowodował poważne trudności dla przemysłu Unii.

(64) Szybki rozwój przywozu z Kambodży i Mjanmy/Birmy można wytłumaczyć niskim poziomem cen, który znacząco podciął ceny przemysłu Unii. Ryż siewny indyjski jest produktem wrażliwym cenowo, w szczególności ze względu na fakt, że konsumenci co do zasady nie rozróżniają produktów unijnych i przywożonych. Dla konsumentów kupujących ryż u sprzedawców detalicznych jego pochodzenie jest w dużej mierze nieznane. Dzieje się tak w szczególności w przypadku, gdy ryż jest sprzedawany pod własną marką, tj. marką sprzedawcy detalicznego. Dostarczając ryż po bardzo niskich cenach, co ilustrują poziomy podcięcia cenowego, o których mowa w motywie 33, Kambodży i Mjanmie/Birmie udało się znacząco i szybko rozwinąć wywóz ryżu na rynek Unii. Ponadto Kambodża, która dokonywała wywozu ryżu głównie luzem w celu dalszego przetwarzania w Unii, w coraz większym stopniu sprzedaje ryż pakowany bezpośrednio unijnym sprzedawcom detalicznym, co powoduje dodatkową presję cenową i konkurencję na poziomie podmiotów poddających ryż bieleniu w Unii.

4.2. Pozostałe czynniki

(65) Przeprowadzono również ocenę pozostałych czynników, które przyczyniły się do poważnych trudności doświadczanych przez przemysł Unii.

4.2.1. Przywóz z innych państw trzecich

(66) W okresie objętym dochodzeniem przywóz z innych państw trzecich również wzrósł pod względem udziału w rynku - z 23 % do 29,3 % (+ 6,3 %).

Udział w rynku (%)2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Unia61,454,846,740,539,3
Kambodża15,420,023,128,825,1
Mjanma/Birma0,22,54,83,56,3
Kambodża i Mjanma/Birma15,622,527,932,331,4
Tajlandia12,211,511,812,913,8
Indie4,74,05,86,87,3
Pakistan2,52,93,33,33,2
Inne państwa3,74,44,54,35,1
Wszystkie inne państwa łącznie

(z wyłączeniem Kambodży i Mjanmy/Birmy)

23,022,825,427,329,3
Źródło: Eurostat.

(67) Nawet jeśli przywóz z innych państw trzecich może częściowo wyjaśniać spadek udziału w rynku Unii, wzrost udziału w rynku tych państw, choćby łącznie, jest znacznie bardziej ograniczony niż udział Kambodży i Mjanmy/Birmy (+ 15 %).

(68) Ponadto i co najistotniejsze, jak wykazano w tabeli poniżej, średnie ceny ważone przywozu z innych państw w okresie objętym dochodzeniem są znacznie wyższe niż ceny przywozu z Kambodży i Mjanmy/Birmy oraz ceny unijne 8 . Z porównania cen importowych z Tajlandii i Mjanmy/Birmy wynika, że różnica w cenie wynosi 85 %. Porównując ceny importowe z Indii i Kambodży, różnica w cenie wynosi 72 %. Fakt ten stanowi również potwierdzenie powyższego wniosku, że niższe ceny pozwoliły Mjanmie/Birmie i Kambodży na szybki rozwój wywozu do Unii w okresie objętym dochodzeniem.

2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Unia667,3649,5693,3728,3711,5
Kambodża588,4512,8562,6547,4552,2
Mjanma/Birma420,0366,5414,7410,1405,4
Tajlandia946,7863,5896,8825,7751,1
Indie925,71 054,11 061,0893,0949,2
Pakistan924,3999,7996,0846,3926,3
Źródło: Eurostat i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

4.2.2. Trudności strukturalne we włoskim sektorze ryżu

(69) W oświadczeniu pisemnym złożonym po wszczęciu dochodzenia Federacja Przemysłu Ryżowego Kambodży stwierdziła, że trudności włoskiego sektora ryżu są ogólnie poważniejsze niż w pozostałej części Unii i w związku z tym nie można ich przypisać jedynie wzrostowi przywozu.

(70) Z odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i z weryfikacji rzeczywiście wynika, że sytuacja przemysłu Unii we Włoszech jest poważniejsza niż w Hiszpanii. Częściowo wynika to z faktu, że hiszpański rynek ryżu jest zorganizowany w inny sposób, w związku z czym jest bardziej odporny pod względem podaży i popytu, a także ustalania cen. Komisja przeprowadziła jednak dochodzenie na skalę całej Unii oparte na sytuacji całego przemysłu Unii i próbie reprezentatywnej. Dochodzenie wykazało, że - jak wyjaśniono powyżej - występują ogólne trudności dla przemysłu Unii.

4.2.3. Przywóz "ryżu niełuskanego" z Gujany

(71) Zainteresowane strony twierdziły również, że do wystąpienia poważnych trudności przyczynił się wzrost przywozu ryżu z Gujany. Ryż przywożony z Gujany nie jest bielony (jest to tak zwany "ryż niełuskany") i w związku z tym nie wchodzi w zakres dochodzenia ani nie został uwzględniony w powyższych danych statystycznych dotyczących przywozu, a także nie jest istotny dla niniejszego dochodzenia.

4.2.4. Wywóz przez przemysł Unii

(72) Rząd Kambodży stwierdził, że jednym z aspektów pominiętych w kontekście związku przyczynowego jest ukierunkowanie przemysłu Unii na wywóz. Twierdzenie to było jednak nieuzasadnione i mimo że w okresie objętym dochodzeniem wywóz rzeczywiście wzrósł z 3 % całkowitej produkcji do 7 % całkowitej produkcji, stanowi on jednak bardzo małą część unijnej produkcji. Ponadto wzrost wywozu (+ 11 000 ton) jest znacznie mniejszy niż wzrost przywozu z Kambodży i Mjanmy/Birmy (+ 147 000 ton).

4.2.5. Zmniejszenie produkcji ryżu siewnego indyjskiego wynika ze wzrostu produkcji ryżu siewnego japońskiego

(73) Rząd Kambodży stwierdził również, że przywóz nie wywarł wpływu na produkcję unijną - produkcja ta po prostu ulega cyklicznej zmianie z ryżu siewnego japońskiego na ryż siewny indyjski na skutek decyzji unijnych plantatorów.

(74) Prawdą jest, że plantatorzy mogą zmieniać produkcję z ryżu siewnego indyjskiego na ryż siewny japoński. Zmiana taka opiera się jednak na względach gospodarczych, w tym popycie i cenie rynkowej. W tym kontekście w toku dochodzenia potwierdzono, że w obliczu wzrostu konkurencji ze strony przywozu ryżu siewnego indyjskiego po niskich cenach niektórzy plantatorzy rzeczywiście nie mieli innego wyboru niż przejście na produkcję ryżu siewnego japońskiego. W związku z tym nie jest to ani zmiana cykliczna, ani świadomy wybór, ale akt samoobrony. W perspektywie średnioterminowej to również nie jest jednak rentowny wariant, ponieważ zmiana produkcji z ryżu siewnego indyjskiego na ryż siewny japoński z kolei spowodowała nadwyżkę podaży ryżu siewnego japońskiego na rynku i presję cenową w przypadku tej odmiany ryżu. Rolnicy znajdują się zatem w ogólnie trudnej sytuacji.

(75) Powyższy argument ma jednak niewielkie znaczenie, ponieważ przemysł Unii obejmuje podmioty poddające ryż bieleniu, a nie plantatorów, którzy są dostawcami surowca.

4.2.6. Wnioski w sprawie związku przyczynowego

(76) Komisja ustaliła, że zachodzi związek przyczynowy między poważnymi trudnościami, jakich doświadcza przemysł Unii, a przywozem z Kambodży i Mjanmy/Birmy. Komisja zidentyfikowała również czynniki, które także miały wpływ na te trudności. Czynnik te to w szczególności przywóz z państw trzecich oraz przywóz ryżu niełuskanego z Gujany. Nie stwierdzono jednak, by czynniki te naruszały związek przyczynowy, nawet uwzględniając ich potencjalny łączny wpływ. W związku z tym wydaje się, że wszelki wpływ wspomnianych wyżej czynników na sytuację przemysłu Unii nie narusza związku między wielkością i cenami przywozu z Kambodży i Mjanmy/Birmy i poważnymi trudnościami, jakich doświadcza przemysł Unii.

5. WNIOSKI I WPROWADZENIE ŚRODKÓW

(77) Stwierdza się, że ryż siewny indyjski z Kambodży i Mjanmy/Birmy jest przywożony w ilościach i po cenach, które powodują poważne trudności dla przemysłu Unii, w związku z czym uzasadnione jest wprowadzenie środków ochronnych.

(78) Należy zatem zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia GSP ponownie wprowadzić cła określone we Wspólnej Taryfie Celnej w wysokości 175 EUR/t.

(79) Na podstawie art. 28 rozporządzenia GSP środki ochronne należy wprowadzić ponownie na taki okres, jaki jest konieczny, aby przeciwdziałać pogarszaniu się sytuacji gospodarczej i finansowej unijnych podmiotów poddających ryż bieleniu. Okres ponownego wprowadzenia nie powinien jednak przekraczać trzech lat, chyba że zostanie przedłużony w należycie uzasadnionych okolicznościach.

(80) Komisja uważa, że w niniejszym przypadku środki należy wprowadzić na okres trzech lat, aby umożliwić pełną poprawę sytuacji przemysłu Unii po skutkach przywozu z Kambodży i Mjanmy/Birmy.

(81) Komisja jest jednak zdania, że środki ochronne należy stopniowo liberalizować w tym okresie z przedstawionych niżej powodów.

(82) Rozporządzenie GSP ma na celu głównie wspieranie krajów rozwijających się w ich wysiłkach na rzecz ograniczenia ubóstwa oraz promowania dobrych rządów i zrównoważonego rozwoju poprzez udzielanie tym krajom pomocy w zakresie tworzenia miejsc pracy, uprzemysłowienia i wytwarzania dodatkowych przychodów z handlu międzynarodowego. Szczególne rozwiązanie "wszystko oprócz broni" (EBA), określone w rozporządzeniu GSP, stanowi pomoc dla najuboższych i najsłabszych państw świata w wykorzystaniu możliwości handlowych. Państwa te w dużej mierze mają podobny profil gospodarczy. Państwa te są narażone ze względu na niską i niezróżnicowaną bazę wywozu i w związku z tym korzystają z określonych środków ochrony na podstawie rozporządzenia GSP, takich jak na przykład zwolnienie ze znoszenia preferencji i stosowania automatycznych środków ochronnych.

(83) W związku z tym Komisja uznała, że co do zasady stopniowe zmniejszanie stawki celnej przez okres trzech lat, jak wskazano poniżej, jest uzasadnione w przypadku beneficjentów rozwiązania "wszystko oprócz broni".

(84) Stopniowe zmniejszanie byłoby również wystarczające, aby przeciwdziałać pogarszaniu się sytuacji gospodarczej i finansowej unijnych podmiotów poddających ryż bieleniu. Z drugiej strony Kambodża i Mjanma/Birma nie byłyby obciążone pełnymi cłami przez całe trzy lata, w ciągu których wywóz byłby dla nich trudniejszy, ale stopniowo mogłyby dokonywać wywozu większej ilości ryżu siewnego indyjskiego do Unii.

(85) Tym samym przewiduje się ponowne wprowadzenie cła określonego w taryfie na okres trzech lat w następujący sposób:

rok 1rok 2rok 3
Cło określone w taryfie (EUR/t)175150125

(86) Obecnie stosowana stawka celna określona we Wspólnej Taryfie Celnej w wysokości 175 EUR/t podlega potencjalnie korektom w dół na podstawie art. 180 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1308/2013 9 . W związku z tym, jeśli w wyniku tych korekt stosowane cła określone we Wspólnej Taryfie Celnej będą niższe niż cła, o których mowa w motywie 85, cła wspomniane w motywie 85 należy wyrównać, tak aby w żadnym momencie w okresie obowiązywania środków nie przekraczały one stosowanego cła określonego we Wspólnej Taryfie Celnej. Tym samym mające zastosowanie środki ochronne są niższe o skorygowane należności celne i mające zastosowanie cło, o którym mowa w motywie 85.

(87) Ponadto w celu zapewnienia pewności prawa importerom produktu objętego postępowaniem różne zainteresowane strony zwróciły się z wnioskiem, aby produkty, które już są transportowane do Unii, nie zostały objęte powyższymi środkami. Zgodnie z obecną praktyką w odniesieniu do spraw dotyczących środków ochronnych Komisja uważa, że w omawianym przypadku taka "klauzula wysyłkowa" jest uzasadniona i w związku z tym wspomniane wnioski zostały zaakceptowane.

(88) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Preferencji Ogólnych, o której mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 978/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Tymczasowo wprowadza się ponownie cła określone we Wspólnej Taryfie Celnej na przywóz ryżu siewnego indyjskiego pochodzącego z Kambodży i Mjanmy/Birmy i objętego obecnie kodami CN 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 i 1006 30 98.
2.  Mające zastosowanie cło wyrażone w EUR za tonę produktu opisanego w ust. 1 wynosi 175 w pierwszym roku, 150 w drugim roku i 125 w trzecim roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3.  Jeśli Komisja skoryguje cło określone we Wspólnej Taryfie Celnej na podstawie art. 180 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, cło, o którym mowa w ust. 2, ustanawia się na poziomie niższej z wartości: skorygowanej Wspólnej Taryfy Celnej i cła, o którym mowa w ust. 2.
Artykuł  2

Przywóz produktów, o których mowa w art. 1 i które są już transportowane do Unii w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie podlega cłu określonemu w art. 1 ust. 2, pod warunkiem że nie można zmienić miejsca przeznaczenia takich produktów.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 16 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1.
2 Dz.U. C 100 z 16.3.2018, s. 30.
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1083/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. ustanawiające zasady dotyczące procedury tymczasowego wycofania preferencji taryfowych oraz wprowadzenia ogólnych środków ochronnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 16).
4 Przesłano kwestionariusze i przeprowadzono wizyty weryfikacyjne na terenie następujących plantatorów: Laguna de Santaolalla S.L., Hiszpania; Vercellino Flavio e Paolo S.S., Włochy; Coppo e Garrione Societa' Agricola S.S., Włochy; Maro Giovanni, Paolo e Pietro, Włochy; Locatelli Francesco, Włochy.
5 Te zainteresowane strony to: Haudecoeur, Amru Rice, rząd Kambodży i Federacja Przemysłu Ryżowego Mjanmy/Birmy (MRF).
6 Dane są publicznie dostępnymi danymi na stronie internetowej Europa: https://ec.europa.eu/agriculture/cereals/trade_en
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/825 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz.U. L 143 z 7.6.2018, s. 1).
8 Ceny te nie obejmują kosztów ponoszonych po przywozie ani kosztów transportu.
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.