Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.309.40

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1892
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie środka wprowadzonego przez Łotwę zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zakazania wprowadzania do obrotu kosiarki produkowanej przez przedsiębiorstwo GGP Italy SpA

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7656)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 5 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającą dyrektywę 95/16/WE 1 , w szczególności jej art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 1 lipca 2014 r. Łotwa poinformowała Komisję o środku w celu zakazania wprowadzania do obrotu kosiarki Stiga Collector typu 35 EL (C350, 297352654/S13) produkowanej przez przedsiębiorstwo GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Włochy.

(2) W dniu 3 grudnia 2013 r. Łotwa przyjęła ten środek, uznając, że kosiarka nie spełnia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonych w pkt 1.3.8 i 1.4.1 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE, ponieważ nie jest zgodna ze zharmonizowaną normą EN 60335-2-77:2010.

(3) Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/902 2  Komisja uznała środek wprowadzony przez Łotwę za uzasadniony.

(4) Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2017 r. 3  Sąd unieważnił decyzję wykonawczą (UE) 2015/902 ze względu na to, że decyzja ta nie opierała się na konkretnym wykazaniu naruszenia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonych w dyrektywie 2006/42/WE, tylko na niespełnianiu przez kosiarkę normy zharmonizowanej EN 60335-2-77:2010, kiedy spełnianie przez nią normy zharmonizowanej EN 60335-2-77: 2006 nadal rodziło domniemanie zgodności z tymi wymaganiami w rozpatrywanym okresie (tj. od dnia 3 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.) 4 .

(5) W celu spełnienia wymogu określonego w art. 266 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja jest zobowiązana do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do wyroku Sądu.

(6) W tym celu Komisja skonsultowała się z zainteresowanymi stronami.

(7) Producent potwierdził, że kosiarka nie była produkowana ani wprowadzana do obrotu w żadnym państwie członkowskim UE od dnia 1 września 2013 r. Producent potwierdził, że kosiarka została wycofana od sprzedawców i dystrybutorów na Łotwie na początku 2014 r. i dostarczył informacje, z których wynikało, że zharmonizowana norma EN 60335-2-77:2006 była stosowana prawidłowo.

(8) Łotwa przedstawiła informacje wskazujące, że jej środek krajowy nadal obowiązuje. Potwierdzono również, że środek ten opierał się na zastosowaniu zharmonizowanej normy EN 60335-2-77:2010 i ocenie wyłącznie na podstawie tej zharmonizowanej normy. Dodatkowe informacje przedstawione przez Łotwę nie były wystarczające, aby wykazać nieprawidłowe stosowanie zharmonizowanej normy EN 60335-2-77:2006.

(9) W świetle wszystkich dostępnych informacji i zauważając w szczególności, że łotewski środek był oparty na ocenie zgodności ze zharmonizowaną normą EN 60335-2-77:2010, podczas gdy z wyroku Sądu z dnia 26 stycznia 2017 r. wynika, że w przedmiotowym okresie zastosowanie do tego produktu miała zharmonizowana norma EN 60335-2-77:2006, środek krajowy nie może zostać uznany za uzasadniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Środek wprowadzony przez Łotwę w celu zakazania wprowadzania do obrotu kosiarki Stiga Collector typu 35 EL (C 350, 297352654/S13) produkowanej przez przedsiębiorstwo GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Włochy nie jest uzasadniony.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Członek Komisji
1 Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/902 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Łotwę zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zakazania wprowadzania do obrotu kosiarki produkowanej przez przedsiębiorstwo GGP Italy spa (Dz.U. L 147 z 12.6.2015, s. 22).
3 Sprawa T-474/15, Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2017:36.
4 ECLI:EU:T:2017:36, pkt 70 i 71.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.