Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.315.29

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1960
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie środka ochronnego przyjętego przez Szwecję zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zakazującego wprowadzania do obrotu określonego rodzaju maszyn do ustawiania kręgli oraz zestawu uzupełniającego, który ma być wykorzystywany razem z takim rodzajem maszyn do ustawiania kręgli, produkowanych przez przedsiębiorstwo Brunswick Bowling & Billiards, i wycofującego maszyny tego rodzaju, które wcześniej zostały wprowadzone do obrotu

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8253)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 12 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającą dyrektywę 95/16/WE 1 , w szczególności jej art. 11 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 grudnia 2013 r. Szwecja poinformowała Komisję o swojej decyzji z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia środka ochronnego zakazującego wprowadzania do obrotu maszyn do ustawiania kręgli Brunswick GSX ("maszyna do ustawiania kręgli") oraz uzupełniającego zestawu części "Advanced Guards" ("zestaw uzupełniający") oraz wycofującego takie maszyny z rynku. Oba produkty były produkowane przez przedsiębiorstwo Brunswick Bowling & Billiards ("producent").

(2) W kwestii wycofania z obrotu Szwecja zaoferowała producentowi możliwość usunięcia wad dotyczących środowiska pracy operatora albo odebrania maszyny do ustawiania kręgli wraz z zestawem uzupełniającym i zastąpienia jej innymi produktami tego samego rodzaju lub ekwiwalentnymi w nienagannym stanie technicznym, albo odebrania maszyny do ustawiania kręgli wraz z zestawem uzupełniającym i zapewnienia właścicielowi rekompensaty z tego tytułu.

(3) Wymienione przez Szwecję powody przyjęcia wspomnianego środka ochronnego dotyczyły niespełniania przez maszynę do ustawiania kręgli i zestaw uzupełniający niektórych zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (EHSR) określonych w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE oraz nieprawidłowe zastosowanie niektórych norm zharmonizowanych.

(4) Po otrzymaniu od Szwecji zgłoszenia środka ochronnego Komisja przystąpiła do konsultacji z zainteresowanymi stronami w celu wysłuchania ich opinii. W dniu 11 kwietnia 2014 r. Komisja przesłała pismo do producenta, który w dniu 24 czerwca 2014 r. przedstawił swoje uwagi. Komisja spotkała się z producentem w dniach 24 września 2014 r. i 24 maja 2016 r. Producent przesłał Komisji dodatkowe wyjaśnienia w dniu 6 grudnia 2016 r. Komisja kilkakrotnie wymieniła informacje z władzami szwedzkimi oraz ze szwedzką Agencją ds. Środowiska Pracy (wymiana e-maili, dyskusje podczas posiedzeń grupy roboczej ds. maszyn oraz grupy ds. nadzoru rynku maszyn).

(5) Szwecja stwierdziła, że przed przyjęciem środka ochronnego jej organy kilkakrotnie kontaktowały się z producentem w celu wyjaśnienia mu konieczności usunięcia niedociągnięć w maszynach do ustawiania kręgli i zestawów uzupełniających w celu zapewnienia ich zgodności z dyrektywą 2006/42/WE. Jednak z uwagi na fakt, iż po kilku latach dyskusji usunięto tylko połowę niedociągnięć, Szwecja uznała za konieczne zainicjowanie mechanizmu klauzuli ochronnej. W odniesieniu do przyjętych środków władze szwedzkie wyjaśniły, że działały z poszanowaniem zasady proporcjonalności określonej w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady 2 . Opierając się na tej zasadzie i biorąc pod uwagę poziom ryzyka i kosztów wycofania z obrotu, niektóre z działań wymaganych w celu usunięcia niedociągnięć w nowych maszynach do ustawiania kręgli i zestawach uzupełniających nie były wymagane w przypadku wycofania z obrotu istniejących maszyn do ustawiania kręgli i zestawów uzupełniających. A mianowicie działania te dotyczyły zamontowania trzech oddzielnych świateł wskazujących różne tryby pracy na panelu sterowniczym, powiększenia punktów dostępu między maszynami, wykorzystywanych również jako platformy, oraz przeglądu strefy niebezpiecznej.

(6) W 2015 r. Szwecja poinformowała Komisję, że producent usunął niedociągnięcia wymienione w środku ochronnym w odniesieniu do maszyny do ustawiania kręgli i zestawu uzupełniającego tylko w kręgielni w Gustavsbergu.

(7) Poza wspomnianymi konsultacjami Komisja przeprowadziła niezależne badanie 3  ("badanie"), aby ocenić ewentualną zgodność maszyny do ustawiania kręgli i zestawu uzupełniającego z EHSR określonymi w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE w czasie przyjęcia środka ochronnego przez Szwecję. W celu przeprowadzenia badania niezależni eksperci przeprowadzili kontrolę maszyny do ustawiania kręgli wraz z zestawem uzupełniającym zainstalowanej w Gustavsbergu i spotkali się w władzami szwedzkim oraz z wiceprezesem ds. rynków kapitałowych i inżynierii spółki producenta.

(8) Skonsultowano się z zainteresowanymi stronami w sprawie badania Komisji. Uwagi producenta nie podważają wniosków z badania, ponieważ wnioski te odnoszą się do zgodności maszyny do ustawiania kręgli oraz zestawu uzupełniającego zainstalowanych w Gustavsbergu po zgłoszeniu przez Szwecję środka ochronnego Komisji.

(9) Jeżeli chodzi o EHSR, na które powołała się Szwecja, w EHSR 1.2.2 dotyczącym elementów sterowniczych oraz 1.7.1 dotyczącym informacji i ostrzeżeń umieszczonych na maszynie wymaga się, aby elementy sterownicze były widoczne, rozmieszczone w sposób zapewniający bezpieczną obsługę oraz aby informacje i ostrzeżenia były przedstawione w języku urzędowym Unii, wybranym zależnie od państwa członkowskiego, gdzie maszyny się znajdują.

W tym zakresie Szwecja wskazała, że jeden z przycisków na panelu sterowniczym maszyny nie był oznaczony oraz że tekst na panelu sterowniczym był napisany po angielsku, chociaż językiem urzędowym państwa członkowskiego, gdzie maszyna się znajduje jest szwedzki. Ponadto trzy osobne światła wskazywały różne tryby pracy. Kolory tych trzech świateł były rozmieszczone w różny sposób na różnych maszynach, co mogło powodować ich błędne zrozumienie. Znak zatrzymania awaryjnego był zamocowany do góry nogami.

Producent stwierdził, że jeżeli chodzi o światła na panelach sterowniczych, możliwość ich pomylenia jest niewielka.

W odniesieniu do wyraźnej widoczności i oznakowania elementów sterowniczych producent przyznał, że istnieją pewne rozbieżności między faktycznymi maszynami, etykietami i instrukcjami obsługi.

Producent stwierdził ponadto, że nie ma konieczności tłumaczenia etykiet, które nie mają żadnego wpływu na funkcje bezpieczeństwa.

Ponadto w EHSR 1.2.2 wymaga się również, aby elementy sterownicze były zaprojektowane w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, jeżeli jakakolwiek osoba znajduje się w strefie niebezpiecznej.

Zdaniem Szwecji maszyna może zostać uruchomiona ponownie nawet wówczas, gdy operator nie widzi całej strefy niebezpiecznej, co powoduje ryzyko, że jakaś osoba może się w niej znajdować.

Producent nie zgodził się ze Szwecją w kwestii słabej widoczności operatora ze strefy kontroli, motywując to brakiem zgłoszonych wypadków związanych z bezpieczeństwem oraz przywołując wnioski innych państw członkowskich, w których stwierdzono, że "widoczność, chociaż nie była doskonała, była w rzeczywistości odpowiednia przy założeniu, że operator zachowywał uzasadnioną i oczekiwaną ostrożność podczas uruchamiania maszyn".

Komisja uważa jednak, że poleganie na zachowaniu przez operatora oczekiwanej ostrożności podczas uruchamiania maszyny nie ogranicza ryzyka, ponieważ pozostający brak widoczności strefy niebezpiecznej nie pozwala operatorowi na sprawdzenie, czy nie znajduje się tam jakaś osoba.

Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe argumenty i uwzględniając potwierdzające je badanie, można stwierdzić, że EHSR określone w sekcjach 1.2.2 i 1.7.1 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE nie zostały spełnione w odniesieniu do maszyny do ustawiania kręgli oraz zestawu uzupełniającego.

(10) W EHSR 1.1.6 dotyczącym ergonomii, 1.6.1 dotyczącym konserwacji maszyn oraz 1.6.2 dotyczącym dostępu do stanowisk obsługi i punktów konserwacji wymaga się, aby projekt i konstrukcja maszyny ułatwiały pracę operatora, umożliwiając mu bezpieczną i wygodną pracę poza strefami niebezpiecznymi.

W tym kontekście Szwecja podkreśliła, że punkty dostępu i platformy robocze przedmiotowych maszyn do ustawiania kręgli nie spełniają wymienionych EHSR, ponieważ zmierzono, że droga dostępu, która pokrywa się z platformą roboczą między tymi maszynami, wynosi zaledwie 190 mm. W niektórych przypadkach operatorzy musieli utrzymywać równowagę na wąskich metalowych krawędziach. Takie środowisko pracy wiązało się ze zbędnym ryzykiem wpadnięcia do maszyny. Dodatkowo droga dostępu między tymi maszynami gwałtownie kończyła się w przedniej części, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości ok. 1 000 mm.

W swojej deklaracji zgodności WE producent odniósł się do normy zharmonizowanej EN ISO 14122-2:2001, ale w dokumentacji technicznej nie wykazał związku między odniesieniami do norm zharmonizowanych a odpowiednim EHSR, jak wymaga tego załącznik VII do dyrektywy 2006/42/WE. Pomimo tego niedociągnięcia po stronie producenta Szwecja określiła EHSR, którego mogło dotyczyć odniesienie do normy zharmonizowanej. Szwecja wskazała bardziej precyzyjnie, że odniesienie do normy zharmonizowanej dotyczyło EHSR określonego w sekcjach 1.1.6, 1.6.1 i 1.6.2 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

W normie zharmonizowanej EN ISO 14122-2:2001 ustanowiono techniczne wymogi bezpieczeństwa w odniesieniu do stałych środków dostępu do maszyn, w szczególności do pomostów roboczych i przejść w maszynach. Szwecja stwierdziła, że chociaż w wymienionej normie wymaga się 500 mm szerokości, przejście w przedmiotowej maszynie do ustawiania kręgli ma szerokość 190 mm.

W tym zakresie producent stwierdził, że wąskie przejście o szerokości 190 mm uznaje się za bezpieczną i odpowiednią szerokość, biorąc pod uwagę przeznaczenie i zamierzone wykorzystanie takiego przejścia, częstotliwość dostępu oraz stan wiedzy technicznej w odniesieniu do obszaru powrotu kul, pomimo braku pełnego zastosowania normy EN ISO 14122-2:2001. Dlatego też producent nie zastosował się do tej normy, mimo że odniósł się do niej w deklaracji zgodności.

W odniesieniu do ryzyka upadku związanego z dostępem z przodu maszyny do ustawiania kręgli producent oszacował, że alternatywna platforma ułatwiająca wejście na przednią platformę i zejście z niej, której wymagała Szwecja, nie jest konieczna, ponieważ dostęp do maszyny do ustawiania kręgli z przodu jest bardzo rzadki, biorąc pod uwagę konstrukcję maszyn istniejących na świecie, w przypadku których dostęp jest zapewniony przede wszystkim od tyłu.

Komisja uważa, że nie można lekceważyć ryzyka odniesienia obrażeń podczas dostępu do maszyn do ustawiania kręgli (w wyniku upadku lub braku równowagi), wynikającego z wąskiego przejścia między maszynami lub nagłego zakończenia przodu maszyny na wysokości 1 000 mm, argumentując to rzadką koniecznością dostępu lub brakiem możliwości wprowadzenia usprawnień.

Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe argumenty i uwzględniając potwierdzające je badanie, można stwierdzić, że EHSR określone w sekcjach 1.1.6, 1.6.1 oraz 1.6.2 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE nie zostały spełnione w odniesieniu do maszyny do ustawiania kręgli.

(11) W odniesieniu do EHSR określonego w sekcjach 1.3.8 i 1.4 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE Szwecja zaznaczyła, że ekrany pomiędzy maszynami do ustawiania kręgli muszą być na tyle wysokie, aby uniemożliwić kontakt pracowników z niebezpiecznymi, ruchomymi częściami sąsiednich, pracujących maszyn. Ekran musi zakrywać cały bok maszyny, tj. aż do przedniej części klatki maszyny. Jednak na niektórych stanowiskach roboczych ogrodzenie maszyny do ustawiania kręgli zamontowane pomiędzy maszynami miało wysokość zaledwie 500 mm, a w innych miejscach, w których pracowali ludzie, w ogóle go nie było. Powodowało to ryzyko wpadnięcia do sąsiedniej maszyny. Dlatego taka konstrukcja nie spełnia EHSR 1.3.8 dotyczącego doboru ochrony przed ryzykiem powodowanym przez części ruchome.

W swojej deklaracji zgodności WE producent odniósł się do normy zharmonizowanej EN ISO 13857:2008, ale w dokumentacji technicznej nie wykazał związku między odniesieniami do norm zharmonizowanych a odpowiednim EHSR, jak wymaga tego załącznik VII do dyrektywy 2006/42/WE. Pomimo tego niedociągnięcia po stronie producenta Szwecja określiła EHSR, którego mogło dotyczyć odniesienie do normy zharmonizowanej. Szwecja wskazała bardziej precyzyjnie, że odniesienie do normy zharmonizowanej dotyczyło EHSR określonego w sekcji 1.3.8 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

W normie zharmonizowanej EN ISO 13857:2008 ustanowiono wymogi techniczne dotyczące odległości bezpieczeństwa uniemożliwiających sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych w maszynach. Szwecja odnosi się to tej normy, aby wzmocnić swoje uzasadnienie dotyczące braku zgodności producenta z EHSR 1.3.8.

Chociaż odniesiono się do tej normy w deklaracji zgodności, producent nie powoływał się na nią, aby udowodnić zgodność produktu z dyrektywą podczas składania wyjaśnień władzom szwedzkim. Producent stwierdził natomiast, że ogrodzenie o wysokości 500 mm zamontowane między maszynami jest zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną ochronę przy jednoczesnym spełnieniu wymogów dotyczących wysokości standardowych sufitów w całej Europie. Wyższa osłona zapewniłaby środek dodatkowej ochrony, ale taka dodatkowa ochrona zostałaby osłabiona, gdyby przeszkody na suficie uniemożliwiły montaż osłon lub gdyby osłony zostały niewłaściwie zmodyfikowane, aby dostosować je do takich przeszkód.

Komisja uważa, że ograniczenie wysokości ogrodzenia maszyny do ustawiania kręgli, zamontowanego między dwoma maszynami, do 500 mm ze względu na przeszkody na suficie nie wyjaśnia, dlaczego na niektórych stanowiskach roboczych w ogóle nie było ogrodzenia, a także nie eliminuje ryzyka wpadnięcia do sąsiedniej maszyny.

Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe argumenty i uwzględniając potwierdzające je badanie, można stwierdzić, że EHSR określone w sekcji 1.3.8 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE nie zostały spełnione w odniesieniu do maszyny do ustawiania kręgli i zestawu uzupełniającego.

Ponadto w odniesieniu do maszyny do ustawiania kręgli Szwecja wyjaśniła, że w klatce maszyny są drzwiczki, które można otworzyć, ale nie mają one mechanizmu blokującego, który zatrzymuje maszynę w momencie otwarcia drzwi.

W swojej deklaracji zgodności WE producent odniósł się do normy zharmonizowanej EN 953:1998, ale w dokumentacji technicznej nie wykazał związku między odniesieniami do norm zharmonizowanych a odpowiednim EHSR, jak wymaga tego załącznik VII do dyrektywy 2006/42/WE. Pomimo tego niedociągnięcia po stronie producenta Szwecja określiła EHSR, którego mogło dotyczyć odniesienie do normy zharmonizowanej. Szwecja wskazała bardziej precyzyjnie, że odniesienie do normy zharmonizowanej dotyczyło EHSR określonego w sekcjach 1.3.8 i 1.4 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

W normie zharmonizowanej EN 953:1997+A1:2009 ustanowiono techniczne wymogi bezpieczeństwa dotyczące osłon maszyn oraz ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych. Szwecja odnosi się to tej normy, aby wzmocnić swoje uzasadnienie dotyczące braku zgodności producenta z EHSR 1.3.8 i 1.4.

W tym kontekście producent wyjaśnił, że fakt, iż klatka maszyny zawiera drugie, mniejsze drzwi do każdej komórki bez blokady zatrzymującej maszynę, nie jest sprzeczny z dyrektywą 2006/42/WE, ponieważ osłony tylnej przegrody wymagają bardzo rzadkiego dostępu, a stałe osłony zapewniają w tym przypadku wystarczające bezpieczeństwo. Producent stwierdził, że stała osłona została wybrana na podstawie tego uzasadnienia oraz na podstawie normy EN 953. Nie odniósł się on do braku mechanizmu blokującego.

Komisja uważa, że ryzyko spowodowane ruchomymi częściami nie zostało zniwelowane, ponieważ mechanizm blokujący nie zatrzymuje maszyny w momencie zbliżenia się do niej pracownika.

Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe argumenty i uwzględniając potwierdzające je badanie, można stwierdzić, że EHSR określone w sekcjach 1.3.8 i 1.4 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE nie zostały spełnione w odniesieniu do maszyny do ustawiania kręgli.

Szwecja wskazała również, że pokrywa ochronna mechanizmu powrotu kul nie spełnia EHSR dotyczącego stałych osłon, określonego w sekcji 1.4.2.1 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE, ponieważ nie jest w żaden sposób zamocowana i nie spełnia wymogów dotyczących osłon blokujących, określonych w sekcji 1.4.2.2 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE ze względu na brak jakiegokolwiek mechanizmu blokującego.

W tym przypadku Szwecja wymienia również normę EN 953:1997+A1:2009, aby wzmocnić swoje uzasadnienie dotyczące braku zgodności producenta z EHSR 1.4.2.1 i 1.4.2.2.

Producent stwierdził jednak, że dostęp do pokrywy powrotu kul jest konieczny o wiele rzadziej niż jednokrotnie podczas zmiany, i ograniczył swoje wyjaśnienia do stwierdzenia, że w normach zaleca się stałą osłonę. Jego zdaniem podjęcie działań wymaganych przez Szwecję nie było konieczne.

Komisja uważa, że ryzyko spowodowane ruchomymi częściami nie zostało zniwelowane za pomocą pokrywy ochronnej mechanizmu powrotu kul, ponieważ oprócz braku mechanizmów blokujących nie zamocowano stałych osłon.

Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe argumenty i uwzględniając potwierdzające je badanie, można stwierdzić, że EHSR określone w sekcjach 1.4.2.1 i 1.4.2.2 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE nie zostały spełnione w odniesieniu do maszyny do ustawiania kręgli.

(12) W odniesieniu do EHSR określonych w sekcjach 1.7.4, 1.7.4.1 i 1.7.4.2 dotyczących wymogów w zakresie instrukcji, Szwecja poinformowała, że obrazek umieszczony na maszynie do ustawiania kręgli i zestawie uzupełniającym powinien pokazywać rozmieszczenie osłon, ale nie odpowiada ono ich faktycznej lokalizacji na maszynie. Jeżeli chodzi o instrukcje dla użytkowników, Szwecja stwierdziła brak jakichkolwiek instrukcji użytkowania odpowiadających dostarczonym maszynom, w których powinny być opisane poszczególne niezbędne czynności.

W odniesieniu do braku instrukcji obsługi producent stwierdził, że przetłumaczone instrukcje są dostarczane wraz z maszynami, a zatem istnieje możliwość, że zostały one zagubione w kontrolowanej kręgielni. Etykiety, które nie mają żadnego wpływu na funkcje bezpieczeństwa, nie zostały przetłumaczone. Ponadto etykiety na maszynie i instrukcje sprawdzane przez kontrolerów mogły nie odpowiadać danej maszynie z powodu dostosowania się producenta do szczegółowych wymogów kontrolerów regionalnych oraz ograniczeń czasowych na spełnienie tych wymogów.

Komisja uważa, że biorąc pod uwagę powyższe argumenty i uwzględniając potwierdzające je badanie, EHSR określone w sekcjach 1.7.4, 1.7.4.1 i 1.7.4.2 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE nie zostały spełnione w odniesieniu do maszyny do ustawiania kręgli i zestawu uzupełniającego.

(13) Zgodnie z EHSR określonym w sekcji 1.1.2 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE, dotyczącym zasad bezpieczeństwa kompleksowego, maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby nie narażać na ryzyko osób obsługujących maszynę w przewidzianych warunkach, ale także z uwzględnieniem możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia maszyny.

Szwecja wskazała, że wsporniki mocujące wykorzystywane w blokadach bezpieczeństwa są mocowane za pomocą standardowych śrub, które można łatwo usunąć standardowymi narzędziami, co jest sprzeczne z zasadą bezpieczeństwa kompleksowego. Powoduje to ryzyko możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia polegającego na niewłaściwym użyciu wsporników mocujących zamiast korzystania z zablokowanych drzwi.

Producent odpowiedział, że zastosowano takie rozwiązanie dlatego, że zablokowane drzwi zapewniają uzasadniony dostęp, co ogranicza motywację operatora do niewłaściwego użycia blokad podczas szeroko zakrojonej konserwacji. Standardowe śruby służą ograniczeniu ryzyka trwałego uszkodzenia systemu osłon lub ich trwałego usunięcia.

Ponadto Szwecja wyjaśniła, że stałe osłony są mocowane za pomocą szybkozłączy, co powoduje ryzyko, że jakaś osoba otworzy stałą osłonę i wykorzysta ją, aby uzyskać dostęp, zamiast korzystać z zablokowanych drzwi. Szwecja dodała, że z oceny ryzyka wynika, że stała osłona jest konieczna, nie może być zaprojektowana w taki sposób, aby stanowiła atrakcyjną opcję dostępu do maszyny przez otwarcie stałej osłony zamiast użycia zablokowanej bramki.

Producent uzasadnił zastosowanie szybkozłączy chęcią zmniejszenia motywacji pracowników do zdejmowania stałych osłon.

W swojej deklaracji zgodności producent odniósł się do normy zharmonizowanej EN 1088:1995+A1:2007, ale w dokumentacji technicznej nie wykazał związku między odniesieniem do normy zharmonizowanej a odpowiednim EHSR, jak wymaga tego załącznik VII do dyrektywy 2006/42/WE. Pomimo tego niedociągnięcia Szwecja powiązała odniesienie do normy zharmonizowanej z EHSR określonym w sekcji 1.1.2 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

W normie zharmonizowanej EN 1088+A2:2008 ustanowiono techniczne wymogi bezpieczeństwa dotyczące urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami oraz zasady projektowania i doboru. Szwecja odnosi się to tej normy, aby wzmocnić swoje uzasadnienie dotyczące braku zgodności producenta z EHSR 1.1.2. Producent wskazał, że w nocie 4 sekcja 5.7.1 normy stwierdza się, że unikanie "niewłaściwego użycia w uzasadniony i możliwy do przewidzenia sposób" wymaga uwzględnienia właściwości konkretnego zastosowania, i dlatego oparł swoje działanie na ocenie ryzyka. Zdaniem producenta zablokowane drzwi zapewniają uzasadniony dostęp, który ogranicza motywację operatora do usunięcia blokad.

Komisja uważa, że wsporniki mocujące oraz stałe osłony można łatwo usunąć za pomocą standardowych narzędzi, co może powodować możliwe do przewidzenia w uzasadniony sposób niewłaściwe użycie polegające na dostępie do maszyny z pominięciem zablokowanych bramek.

Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe argumenty i uwzględniając potwierdzające je badanie, można stwierdzić, że EHSR określony w sekcji 1.1.2 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE dotyczący zasad bezpieczeństwa kompleksowego nie został spełniony w odniesieniu do maszyny do ustawiania kręgli i zestawu uzupełniającego.

(14) Analiza uzasadnienia przedstawionego przez Szwecję w odniesieniu do środka ochronnego, niezależne badanie potwierdzające wnioski Szwecji, a także uwagi przekazane przez producenta potwierdzają, że maszyna do ustawiania kręgli nie spełniała EHSR określonych w sekcjach 1.1.2, 1.1.6, 1.2.2, 1.3.8, 1.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE, a zestaw uzupełniający nie spełniał EHSR określonych w sekcjach 1.1.2, 1.2.2, 1.3.8, 1.4, 1.7.1, 1.7.4, 1.7.4.1 oraz 1.7.4.2 w momencie zgłoszenia przez Szwecję środków Komisji w grudniu 2013 r. Wspomniane niedociągnięcia stwarzają zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób. Środki ochronne przyjęte przez Szwecję należy zatem uznać za uzasadnione,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przyjęte przez Szwecję środki zakazujące wprowadzania do obrotu maszyny do ustawiania kręgli Brunswick GSX wraz z uzupełniającym zestawem części "Advanced Guards" i nakładające na producenta obowiązek wycofania z obrotu maszyn, które zostały już wprowadzone na rynek, są uzasadnione.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Członek Komisji
1 Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).
3 Sprawozdanie na temat zgodności pt. "Compliance of pinsetters with the Machinery Directive" ["Zgodność maszyn do ustawiania kręgli z dyrektywą maszynową"], 8 maja 2017 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.