Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.173.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1204
z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie sprostowania słowackiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2403 ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 1 , w szczególności akapit drugi sekcji III załącznika I do tej dyrektywy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Słowacka wersja językowa rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2403 2  zawiera błąd w art. 1 ust. 2 polegający na błędnym przetłumaczeniu słowa "chyba że" jako "jeżeli", co skutkuje znaczeniem odwrotnym do zamierzonego. Dlatego konieczne jest sprostowanie słowackiej wersji językowej rozporządzenia. Sprostowanie nie ma wpływu na żadne pozostałe wersje językowe.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2403.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 91/477/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 5 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 256 z 13.9.1991, s. 51.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 62).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.