Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.180.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 611/2009
z dnia 10 lipca 2009 r.
w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)(1), w szczególności jego art. 170 lit. c) i art. 194 lit. a) w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku IX do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1276/2008(2) treść art. 11 ust. 5 i załącznika II do tego rozporządzenia odpowiadają odpowiednio treści art. 3 ust. 2 i art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 3122/94 z dnia 20 grudnia 1994 r. ustanawiającego kryteria analiz ryzyka w odniesieniu do produktów rolnych otrzymujących refundacje(3). W szczególności treść art. 11 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 odpowiada treści art. 3 ust. 2 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 3122/94. Jednakże podczas gdy art. 3 ust. 2 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 3122/94 odsyła do wszystkich kryteriów ustanowionych w art. 1 akapit drugi tego rozporządzenia, art. 11 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 odsyła jedynie do kryteriów ustanowionych w punkcie 1 załącznika II do tego ostatniego rozporządzenia.

(2) Zważywszy, że powiadomienie o analizie ryzyka powinno obejmować wszystkie istotne elementy ryzyka, jak było ustanowione już w rozporządzeniu (WE) nr 3122/94, należy sprostować ograniczenie do punktu 1 załącznika II w odesłaniu do rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 zamieszczonym w art. 11 ust. 5 lit. a) tego rozporządzenia.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) zastosowanych środkach, włącznie z instrukcjami dla służb krajowych, w celu stosowania selekcji w oparciu o analizę ryzyka, w świetle kryteriów określonych w załączniku II;".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 339 z 18.12.2008, s. 53.

(3) Dz.U. L 330 z 21.12.1994, s. 31.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.