Dz.U.UE.L.2019.27.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/145
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie sprostowania niderlandzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE 1 , w szczególności jego art. 26 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W niderlandzkiej wersji językowej rozporządzenia Komisji (UE) nr 68/2013 2 , w części C pozycje 13.8.1 i 13.8.2 załącznika, występuje błąd w odniesieniu do składnika materiału paszowego podlegającego obowiązkowej deklaracji. Błędne odniesienie do "wilgotności" zamiast do "potasu" wpływa na zakres niektórych obowiązków podmiotów.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować niderlandzką wersję językową rozporządzenia (UE) nr 68/2013. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.U. L 29 z 30.1.2013, s. 1).