Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.235.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2003 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329 z dnia 17 grudnia 2003, str. 1)

(Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 6, tom 6, str. 72)

(Dz.U.UE L z dnia 30 sierpnia 2006 r.)

Strona 212, załącznik I, Wspólny Słownik Zamówień, tabela:

zamiast:
"45300000-0Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45311200-2Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45312000-7Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
45312200-9Instalowanie alarmów włamaniowych
45312300-0Instalowanie anten
45312310-3Roboty w zakresie ochrony oświetlenia
45312311-0Instalowanie oświetlenia
45312320-6Instalowanie telewizji napowietrznej
45312330-9Instalowanie radiofonii napowietrznej
45313000-4Instalowanie wind i podnośników
45313100-5Instalowanie wind
45313200-6Instalowanie podnośników
45313210-9Instalowanie przenośników
45314000-1Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego
45314100-2Instalowanie przełączeniowych central telefonicznych
45314120-8Instalowanie linii telefonicznych
45314200-3Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300-4Kładzenie kabli
45314310-7Instalowanie okablowania komputerowego
45314320-0Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach
45315000-8Instalowanie przełączeniowych central telefonicznych
45315100-9Instalacyjne roboty elektryczne
45315200-0Roboty w zakresie turbin
45315300-1Instalowanie linii energetycznych
45315400-2Instalacje wysokiego napięcia
45315500-3Instalacje średniego napięcia
45315600-4Instalacje niskiego napięcia
45315700-5Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45316000-5Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
45316110-9Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
45316200-7Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego
45316210-0Instalowanie sprzętu monitorowania ruchu drogowego
45316211-7Instalowanie podświetlanych znaków drogowych
45316212-4Instalowanie świateł ruchu drogowego
45316213-1Instalowanie sprzętu do kierowania ruchem drogowym
45316220-3Instalowanie lotniskowego sprzętu sygnalizacyjnego
45316230-6Instalowanie portowego sprzętu sygnalizacyjnego
45317000-2Inne instalacje elektryczne
45317100-3Instalowanie elektrycznego sprzętu pompowego
45317200-4Instalowanie transformatorów elektrycznych
45317300-5Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesyłowej
45317400-6Elektryczne instalacje sprzętu filtrującego
45320000-6Roboty izolacyjne
45321000-3Izolacja cieplna
45323000-7Izolacja dźwiękoszczelna
45324000-4Tynkowanie
45330000-9Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0Instalowanie kotłów
45331200-8Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1Instalowanie wentylacji
45331211-8Instalowanie wentylacji zewnętrznej
45331220-4Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza
45331221-1Instalowanie układu częściowego konfekcjonowania powietrza
45331230-7Instalowanie sprzętu chłodzącego
45331231-4Instalowanie sprzętu mrożącego
45332000-3Kładzenie upustów hydraulicznych
45332200-5Hydraulika
45332300-6Kładzenie upustów
45332400-7Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45333000-0Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1Instalowanie sprzętu regulacji gazu",
powinno być:
"45300000-0Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312300-0Instalowanie anten
45312310-3Ochrona odgromowa
45312311-0Montaż instalacji piorunochronnej
45312320-6Montaż anten telewizyjnych
45312330-9Montaż anten radiowych
45313000-4Instalowanie wind i schodów ruchomych
45313100-5Instalowanie wind
45313200-6Instalowanie ruchomych schodów
45313210-9Instalowanie ruchomych chodników
45314000-1Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314100-2Instalowanie central telefonicznych
45314120-8Instalowanie abonenckich central telefonicznych
45314200-3Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7Układanie kabli
45314320-0Instalowanie okablowania komputerowego
45315000-8Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45315100-9Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315200-0Roboty w zakresie turbin
45315300-1Instalacje zasilania elektrycznego
45315400-2Instalacje wysokiego napięcia
45315500-3Instalacje średniego napięcia
45315600-4Instalacje niskiego napięcia
45315700-5Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000-5Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316110-9Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316200-7Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45316210-0Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
45316211-7Instalowanie podświetlanych znaków drogowych
45316212-4Instalowanie świateł ruchu drogowego
45316213-1Instalowanie oznakowania drogowego
45316220-3Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów lotniczych
45316230-6Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów
45317000-2Inne instalacje elektryczne
45317100-3Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45317200-4Instalowanie transformatorów elektrycznych
45317300-5Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45317400-6Instalowanie urządzeń filtrujących
45320000-6Roboty izolacyjne
45321000-3Izolacja cieplna
45323000-7Izolacja dźwiękoszczelna
45324000-4Tynkowanie
45330000-9Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0Instalowanie kotłów
45331200-8Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1Instalowanie wentylacji
45331211-8Instalowanie wentylacji zewnętrznej
45331220-4Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331221-1Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza
45331230-7Instalowanie urządzeń chłodzących
45331231-4Instalowanie urządzeń mrożących
45332000-3Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45333000-0Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1Instalowanie urządzeń regulacji gazu".

Strona 268, załącznik II, sekcja II.A, tabela, druga kolumna, kod CPV 45315700-5:

zamiast: "Instalowanie rozdzielni elektrycznych",

powinno być: "Instalowanie stacji rozdzielczych".

Strona 280, załącznik II, sekcja II.D, tabela, druga kolumna, kod numeryczny 45315700-5:

zamiast: "Instalowanie stacji przełączeniowych",

powinno być: "Instalowanie stacji rozdzielczych".

Strona 331, załącznik IV, tabela pierwsza:

zamiast:

"45.345.3145315700-5Instalowanie rozdzielni elektrycznych",

powinno być:

"45.345.3145315700-5Instalowanie stacji rozdzielczych".

Strona 332, załącznik IV, tabela druga:

zamiast:

"45.345.3145315700-5Instalowanie stacji przyłączeniowych",

powinno być:

"45.345.3145315700-5Instalowanie stacji rozdzielczych".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.