Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.309.8/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 2002 r.

Sprostowanie do decyzji Komisji 2002/887/WE z dnia 8 listopada 2002 r. upoważniającej do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 309 z dnia 12 listopada 2002 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 37, s. 350)

(Dz.U.UE L z dnia 12 listopada 2002 r.)

W tytule oraz w załączniku, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast: "zminiaturyzowane",

powinno być: "skarlone".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.