Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.10.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/55
z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie sprostowania bułgarskiej i francuskiej wersji językowej decyzji 2004/558/WE wdrażającej dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 14 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Bułgarska i francuska wersja językowa decyzji Komisji 2004/558/WE 2  zawiera błąd w art. 3 ust. 1 lit. b). Bułgarska i francuska wersja językowa odnosi się do próbek krwi, które mają zostać pobrane od bydła przeznaczonego do hodowli i produkcji przed upływem 21 dni od dnia ich przybycia do miejsca izolacji, podczas gdy faktyczne gwarancje przewidują, że próbki krwi powinny być pobierane nie wcześniej niż 21 dni po ich przybyciu do miejsca izolacji.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować bułgarską i francuską wersję językową decyzji 2004/558/WE. Sprostowanie nie ma wpływu na inne wersje językowe.

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Günther OETTINGER
Członek Komisji
1 Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977.
2 Decyzja Komisji 2004/558/WE z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 249 z 23.7.2004, s. 20).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.