Dz.U.UE.C.2019.4.33

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 13 października 2018 r. - Pesheva-Manolova / Komisja
(Sprawa T-623/18)

Język postępowania: angielski

(2019/C 4/44)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Petya Lubomirova Pesheva-Manolova (Strasburg, Francja) (przedstawiciel: adwokat E. Metodieva)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/323/16 - Prowadzący dochodzenia (AD 7); konkurs obejmujący następujące profile: 1 - Prowadzący dochodzenia w dziedzinie: wydatki UE, zwalczanie korupcji - 2 - Prowadzący dochodzenia w dziedzinie: cła i handel, tytoń i towary podrobione, z dnia 12 grudnia 2017 r., o nieumieszczeniu nazwiska skarżącej na liście rezerwy kadrowej dla pierwszego profilu tego konkursu;
- stwierdzenia nieważności w całości decyzji EPSO z dnia 9 lipca 2018 r. o oddaleniu zażalenia skarżącej złożonego na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego na decyzję komisji konkursowej EPSO o nieumieszczeniu jej na tej liście;
- zasądzenie od pozwanej odszkodowania dla skarżącej za korzyści utracone z racji nieumieszczenia jej na tej liście,
- obciążenie pozwanej kosztami pomocy prawnej i reprezentacji prawnej poniesionymi przez skarżącą przed i w tracie postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi siedem zarzutów, a ponadto powołuje się na argumentację przedstawioną w zażaleniu złożonym przez nią na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego.

1. Zarzut pierwszy, niewłaściwego zachowania ze strony jednego z członków komisji konkursowej, które miało spowodować, że skarżąca nie została należycie przeegzaminowana.
2. Zarzut drugie, braku bezstronności jednego z członków komisji konkursowej rozpatrywanego konkursu.
3. Zarzut trzeci, niekompetencji oceniających.
4. Zarzut czwarty, naruszenia przez rozpatrywany konkurs systemu językowego.
5. Zarzut piąty, zgodnie z którym pewne nieprawidłowości miały wpływ na studium przypadku w rozpatrywanym konkursie.
6. Zarzut szósty, naruszenia zasad równego i sprawiedliwego traktowania, które miało wynikać ze zbyt długiego, miesięcznego okresu, w którym toczył się rozpatrywany konkurs.
7. Zarzut siódmy, niewystarczającego uzasadnienia w odniesieniu do ocenny skarżącej.