Dz.U.UE.C.2019.16.18/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Włochy) - Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia / Comune di Padova
(Sprawa C-342/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Ograniczenia swobody przedsiębiorczości - Właściwość Trybunału - Dopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Sytuacja o charakterze wyłącznie wewnętrznym - Uregulowanie krajowe zakazujące wszelkiej działalności zarobkowej dotyczącej przechowywania urn pogrzebowych - Test proporcjonalności - Spójność uregulowania krajowego

Język postępowania: włoski

(2019/C 16/21)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia

Strona pozwana: Comune di Padova

Przy udziale: Alessandra Calore

Sentencja

Artykuł 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, takiemu jak sporne w postępowaniu głównym, które zakazuje, nawet wobec wyraźnej woli zmarłego, aby przechowawca urny pogrzebowej powierzył opiekę nad nią osobie trzeciej, które nakazuje przechowawcy przechowywanie jej w mieszkaniu, chyba że powierzy on ją cmentarzowi miejskiemu, a ponadto które zakazuje wszelkiej działalności zarobkowej, której przedmiotem, nawet niewyłącznym, jest przechowywanie urn pogrzebowych, niezależnie od podstawy tego przechowywania i czasu jego trwania.

1 Dz.U. C 309 z 18.9.2017.