Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.113.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 13 kwietnia 2004 r.
ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Zimbabwe

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1328)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/360/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 20 kwietnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa(1), w szczególności jej art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W imieniu Komisji została przeprowadzona wizytacja kontrolna w Zimbabwe w celu sprawdzenia warunków, w jakich produkty rybołówstwa są produkowane, przechowywane i wysyłane do Wspólnoty.

(2) Wymogi ustawodawstwa Zimbabwe w zakresie kontroli sanitarnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa można uznać za równoważne z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG.

(3) W szczególności, "Department of Livestock and Veterinary Services (DLVS)", zdolny jest do skutecznego kontrolowania wykonania obowiązującego ustawodawstwa.

(4) DLVS udzielił oficjalnego zapewnienia w odniesieniu do zgodności z normami kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa określonymi w rozdziale V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz w odniesieniu do spełnienia wymogów higieny równoważnych wymogom ustanowionym przez tę dyrektywę.

(5) Właściwe jest ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Zimbabwe do Wspólnoty, zgodnie z dyrektywą 91/493/EWG.

(6) Konieczne jest sporządzenie wykazu zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni, lub chłodni składowych, oraz wykazu statków zamrażalni wyposażonych zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej minimalne zasady higieny mające zastosowanie do produktów rybołówstwa otrzymanych na pokładzie niektórych statków zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) i) dyrektywy 91/493/EWG(2). Wykazy te należy sporządzić na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez DLVS.

(7) Właściwe jest aby obecną decyzję stosować 45 dni po jej opublikowaniu dla zagwarantowania koniecznego okresu przejściowego.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

"Department of Livestock and Veterinary Services (DLVS)" jest właściwym organem w Zimbabwe wyznaczonym do celów weryfikacji i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa w wymogami dyrektywy 91/493/EWG.

Artykuł  2

Produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty z Zimbabwe spełniają wymogi określone w art. 3, 4 i 5.

Artykuł  3
1. Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, zgodnie ze wzorem z załącznika I, składający się z jednego arkusza, odpowiednio wypełnionego, podpisanego i opatrzonego datą.
2. Świadectwo sporządza się w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.
3. Świadectwo musi zawierać nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela DLVS oraz jego urzędową pieczęć odciśniętą w kolorze różniącym się od pozostałych adnotacji.
Artykuł  4

Produkty rybołówstwa pochodzą z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych, lub z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku II.

Artykuł  5

Na wszystkich opakowaniach należy umieścić wykonany w sposób trwały napis "ZIMBABWE" oraz numer zatwierdzenia zakładu, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni, z wyjątkiem zamrożonych produktów rybołówstwa luzem oraz przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej.

Artykuł  6

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 4 czerwca 2004 r.

Artykuł  7

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ŚWIADECTWO ZDROWIA

ZAŁĄCZNIK  II

WYKAZ ZAKŁADÓW ORAZ STATKÓW

Nr zatwierdzeniaNazwiskoMiasto/RegionZatwierdzony limitKategoria
18/FO2PPLake Harvest Aquaculture Pvt LtdPO Box 322 - KaribaPP
Legenda kategorii
PP: Zakład przetwórczy.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.