Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.182.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1776/92
z dnia 30 czerwca 1992 r.
w sprawie składowania produktów zbożowych i produktów z ryżu w składach celnych przed wywozem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2727/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 674/92(2), w szczególności jego art. 16 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1418/76 z dnia 21 czerwca 1976 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 674/92, w szczególności jego art. 17,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2503/88 z dnia 25 lipca 1988 r. w sprawie składów celnych(4), w szczególności jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

manipulacja produktami umieszczonymi w składzie celnym ograniczona jest do niektórych operacji standardowych wymienionych w art. 28 ust. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3665/87(5); wszelkie inne dopuszczalne manipulacje wymagają wydania wyraźnego zezwolenia dla każdego sektora, w którym są dopuszczalne;

w celu dopuszczenia lepszego wykorzystania zdolności składowej w przypadku niektórych produktów zbożowych i produktów z ryżu należy dopuścić składowanie w jednym silosie lub składzie większej liczby partii niż jedna, jeśli partie te mają tę samą podpozycję w nomenklaturze dopłat;

w celu wyraźnego wyodrębnienia zbóż z zakupów interwencyjnych nie należy dopuszczać składowania ich łącznie ze zbożem Wspólnoty z wolnego rynku;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Produkty wymienione w art. 1 lit. a)-c) rozporządzenia (EWG) nr 2727/75, produkty o kodach CN 1102 i 1107 oraz produkty wymienione w art. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 1418/76 składowane luzem w składach celnych lub przez producentów w wolnym obszarze celnym w celu uzyskania zaliczki na dopłaty w ramach rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80(6) mogą, poza operacjami wymienionymi w art. 28 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3665/87, być mieszane w tym samym miejscu składowania z innymi produktami z tej samej podpozycji w nomenklaturze dopłat i o takiej samej charakterystyce technicznej, które również spełniają wymagania do przyznania dopłat wywozowych i są również objęte procedurą ustanowioną w rozporządzeniu (EWG) nr 3665/87 lub rozporządzeniu (EWG) nr 565/80.

Produkty ze skupu interwencyjnego mogą jednak być składowane jedynie z innymi produktami ze skupu interwencyjnego.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 281 z 1.11.1975, str. 1.

(2) Dz.U. L 73 z 19.3.1992, str. 7.

(3) Dz.U. L 166 z 25.6.1976, str. 1.

(4) Dz.U. L 225 z 15.8.1988, str. 1.

(5) Dz.U. L 351 z 14.12.1987, str. 1.

(6) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.